รับตรง 57 โครงการพิเศษสำหรับโรงเรียน วิทยาลัยดุสิตธานี

รับตรง 57 โครงการพิเศษสำหรับโรงเรียน

วิทยาลัยดุสิตธานี

รับตรง 57 วิทยาลัยดุสิตธานี

วิทยาลัยดุสิตธานี เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช.3 ที่มีผลการเรียนดี เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่วิทยาลัยดุสิตธานี ประเภทโครงการพิเศษสำหรับโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

 

สาขาที่เปิดรับสมัคร

1. หลักสูตรภาคภาษาไทย คณะอุตสาหกรรมบริการ

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสปา
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการไมซ์และอิเว็นตส์

 

2. International Program, Faculty of Hospitality Industry

Bachelor of Business Administration Program in Hotel and Resort Management
(with the academic certification of Ecole hôtelière de Lausanne)

Bachelor of Business Administration Program in Culinary Arts and Restaurant
Management (A Joint Degree Program between Le Cordon Bleu and Dusit Thani College)

 

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

 1. กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช.3 ปีการศึกษา 2556 (ทุกแผนการ เรียนสามารถสมัครเรียนได้ทุกสาขาวิชา)
 2. มีความประพฤติเรียบร้อย และมีบุคลิกลักษณะเหมาะสมที่จะเรียนในสาขาวิชาชีพนั้น ๆ
 3. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือ โรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

 

เกณฑ์การพิจารณา

1. พิจารณาจากผลการเรียน

รับตรง 57 วิทยาลัยดุสิตธานี
2. ผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรภาคภาษาไทย (ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2)

 1. ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.00 จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นการสอบข้อเขียน ให้สอบสัมภาษณ์เพียงอย่างเดียว กำหนดสอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2556 สำหรับครั้งที่ 1 และวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2557 สำหรับครั้งที่ 2
 2. ต้องมีคะแนนเฉลี่ยในรายวิชาคณิตศาสตร์ และ วิชาภาษาอังกฤษ 3.00 ขึ้นไปจึงจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเรียนวิชาปรับพื้นฐาน หากคะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์และ วิชาภาษาอังกฤษแต่ละวิชาต่ำกว่า 3.00 จะต้องเรียนวิชาปรับพื้นฐาน

3. ผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรนานาชาติ (ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2)

 1. ต้องมีเกรดเฉลี่ย 3.00 จึงจะมีสิทธิ์สมัครตามโครงการนี้
 2. ผู้สมัครทุกคนต้องสอบข้อเขียนเป็นภาษาอังกฤษในวิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ และ สอบสัมภาษณ์เพื่อวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ กำหนดการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ในวันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2556 สำหรับครั้งที่ 1 และวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2557 สำหรับครั้งที่ 2

 

กำหนดการและวิธีการสมัคร

รับตรง 57 วิทยาลัยดุสิตธานี

 1. สมัครด้วยตนเองที่วิทยาลัยดุสิตธานี พร้อมชำระเงินค่าสมัคร
 2. สมัครทางไปรษณีย์ โดยส่งไปรษณีย์เอกสารประกอบการสมัครตามข้อ 5 พร้อมหลักฐานการชำระค่าสมัคร วิทยาลัยดุสิตธานีภายในวันกำหนด มายัง
 3. นักเรียนผู้สมัครทางไปรษณีย์ สามารถชำระเงินโดยโอนค่าสมัครจำนวน 500 บาท ผ่านทางธนาคาร ซึ่งสามารถเลือกธนาคารได้ ดังนี้

รับตรง 57 วิทยาลัยดุสิตธานี

 

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. ใบสมัครของวิทยาลัย (Download ได้ที่ ดาวโหลดใบสมัคร )
 2. สำเนาใบรายงานผลการเรียน จำนวน 2 ฉบับ
 3. สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน 1 ฉบับ
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ถ่ายเอกสารทั้ง 2 ด้าน) จำนวน 1 ฉบับ
 5. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 6. ใบรับรองแพทย์ (ใช้แบบฟอร์มของวิทยาลัย Download ได้ที่ แบบฟอร์มสำหรับดาวโหลด )

 

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

วิทยาลัยดุสิตธานีจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ ข่าวการรับสมัครและประกาศผล

 

การรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์

นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา (โครงการพิเศษสำหรับโรงเรียน) จะต้องมารายงานตัวเพื่อเป็นนักศึกษา ที่แผนกทะเบียนตามกำหนดการ หากไม่มารายงานตัวจะถือว่าสละสิทธิ์

 

ที่มา : dtc.ac.th

ศึกษาต่อ
- 2013-06-19 6:02:56 โพสต์โดย : ZOOMZA คนดู 13,860 คน