รับตรง 57 มหาวิทยาลัยทักษิณ

รับตรง มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2557

รับตรง 57 มหาวิทยาลัยทักษิณ

รับตรง 57 มหาวิทยาลัยทักษิณ

มหาวิทยาลัยทักษิณ เผย!! กำหนดการรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 ประเภทรับตรงโครงการต่างๆ 8 โครงการ ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2556 เป็นต้นไป ดังนี้

1.วิธีทั่วไป

รับเฉพาะผู้ที่กำลังเรียน ม.6 สายสามัญ ใช้คะแนน GAT/PAT ครั้งที่ 1/2557 เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์

2.โครงการความสามารถทางด้านกีฬา

สำเร็จการศึกษาหรือกำลังเรียน ม.6 หรือเทียบเท่า และต้องเป็นนักกีฬาประเภทใดประเภทหนึ่งระดับตัวแทนภาคขึ้นไป คัดเลือกโดยทดสอบความสามารถทางด้านกีฬาและสอบสัมภาษณ์

3.โครงการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรม (เข้าเรียนในคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน)

สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษา ม.6 แผนวิทย์-คณิต และมีผลการเรียนเฉลี่ย 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00 คัดเลือกโดยสอบสัมภาษณ์

4.โครงการรับนิสิตผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ

รับผู้กำลังศึกษา ม. 6 สายสามัญ แผนวิทย์ – คณิต มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00 เข้าเรียนในคณะวิทยาศาสตร์ คัดเลือกโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง

5.โครงการเพชรศิลป์

รับผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า และต้องมีความสามารถทางด้านศิลปะ ดนตรีไทย ดนตรีสากล หรือการแสดง ด้านใดด้านหนึ่ง คัดเลือกโดยสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์

6.โครงการเชิญเชิญ

รับผู้กำลังเรียน ม.6 สายสามัญ และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.50 หรือมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด คัดเลือกโดยคณะกรรมการของมหาวิทยาลัย

7.โครงการรับนิสิตผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตนเป็นคนดี

รับผู้กำลังศึกษา ม.6 ใน 14 จังหวัดภาคใต้ และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.25 คัดเลือกโดยคณะกรรมการจาก สพฐ

8.โครงการรับนิสิตโควต้าเขตพื้นที่การศึกษาต่างภูมิภาค

รับผู้กำลังศึกษา ม.6 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00 และกำลังศึกษาในโรงเรียนในภูมิภาคต่าง ๆ ยกเว้นภาคใต้ คัดเลือกโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง

 

>> Website : การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยทักษิณ

 

 

ที่มา:eduzones

ข่าวการศึกษา ข่าวการศึกษาวันนี้ ทุนการศึกษา

ศึกษาต่อ
- 2013-09-2 4:39:58 โพสต์โดย : admin คนดู 55,264 คน