เตรียมพร้อม! เรียนพยาบาลทหารอากาศ เรียนฟรี มีเงินเดือนให้

พยาบาลทหารอากาศ

พยาบาลทหารอากาศ  วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ ทำการเปิดรับนักเรียนพยาบาลทหารอากาศเป็นประจำทุกปี เริ่มต้นเดือนมกราคม โดยมีทุนการศึกษามอบให้ด้วย

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรืออยู่ในระหว่างรอผลการศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว โดยต้องศึกษารายวิชาครบตามเกณฑ์ที่กำหนด
2.เป็นสตรีโสดอายุระหว่าง 17 – 22 ปี
3.มีสัญชาติไทย บิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด เว้นแต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทย โดยกำเนิดอยู่แล้วมารดาจะไม่มีสัญชาติไทย โดยกำเนิดก็ได้
4.มีสุขภาพสมบูรณ์ รูปร่างลักษณะท่าทางและขนาดของร่างกายเหมาะสมต่อการให้บริการ น้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 40 กก. แต่ไม่เกิน 65 กก. ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 ซม.
5.มีความประพฤติดี ไม่ผิดกฎหมาย ไม่บกพร่องทางศีลธรรม
6.ไม่เป็นโรคที่กำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร หรือไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน

การคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ
1.คะแนนวิชาการ คิดจากคะแนนรวม GPAX, (5 เทอม) O-NET (รหัส 01-06) GAT,PAT (P2) กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้จะต้องมีคะแนน O-NET ภาษาอังกฤษ (รหัส 03) ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน
2.ผู้ทีผ่านการคัดเลือกคะแนนวิชาการจะได้รับการตรวจร่างกาย การสอบสัมภาษณ์ และทดสอบพิเศษ

การรับสมัคร
ช่วงต้นเดือน มกราคม ถึงปลายเดือน มีนาคม

สิทธิที่ได้รับระหว่างการศึกษา และเมื่อสำเร็จการศึกษา
– นักเรียนทุนกองทัพอากาศ
1.ศึกษาโดยไม่ต้องเสียค่าหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร
2.ได้รับเบี้ยเลี้ยงและเงินเดือนดังนี้ เบี้ยเลี้ยงวันละ 106 บาท ทุกชั้นปี และเงินเดือน ชั้นปีที่หนึ่ง 2,920 บาท ชั้นปีที่สอง 3,110 บาท ชั้นปีที่สาม 3,300 บาท ชั้นปีที่สี่ 3,490 บาท
3.เครื่องแต่งกาย ที่พัก การรักษาพยาบาลและสิทธิอื่น ๆ ตามที่ทางราชการกำหนด
4.มีสิทธิได้รับการพิจารณาขอรับทุนการศึกษาจากองค์กร กองทุนให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา และมูลนิธิต่างๆ
5.เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับพระราชทานยศเป็น นายทหารสัญญาบัตร ยศเรืออากาศตรี และบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพอากาศตามข้อผูกพันและสัญญาที่ทำไว้กับกองทัพอากาศ

– นักเรียนทุนส่วนตัว
1.ได้รับสวัสดิการตามที่วิทยาลัยกำหนด
2.มีสิทธิได้รับการพิจารณาขอรับทุนการศึกษาจากองค์กร กองทุนให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา และมูลนิธิต่างๆ
3.ได้รับการตรวจสอบภาพร่างกายประจำปี
4.เมื่อสำเร็จการศึกษาไม่มีข้อผู้พันกองกองทัพอากาศ

เว็บไซต์วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ >> http://www.nc.rtaf.mi.th

ที่มา : eduzones
ข่าวการศึกษา | ข่าววัยทีน | กิจกรรมวัยทีน | แฟชั่น อินไซด์ | ถาม-ตอบ

ศึกษาต่อ
- 2013-11-20 4:26:27 โพสต์โดย : admin คนดู 119,991 คน