รับตรง หลักสูตรพยาบาล ม.ราชภัฎสวนสุนันทา 2557

 รับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

พยาบาล สวนสุนันทา

 รับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ปีการศึกษา 2557

ด้วยวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรการศึกษา 4 ปี ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2557 จึงขอประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบคัดเลือกดังนี้

พยาบาล สวนสุนันทา   1. จำนวนนักศึกษาที่รับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาจำนวน 120 คน

พยาบาล สวนสุนันทา   2. คุณสมบัติผู้สมัคร
– อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีบริบูรณ์ ในปีการศึกษาที่เข้าศึกษา
– ต้องสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากสถาบันการที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรองวิทยฐานะ
– เป็นผู้ที่มีสภาพร่างกายและจิตปกติ ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือ โรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาวิชาชีพการพยาบาล ทั้งนี้ให้เป็นไปตามการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการ
– ต้องมีน้ำหนักตัวที่สัมพันธ์กับส่วนสูง
– ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสีย และไม่เคยถูกศาลพิพากษาถึงขั้นจำคุก หรืออยู่ในระหว่างต้องคดีอาญา
– คุณสมบัติอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำหนด

พยาบาล สวนสุนันทา   3. การรับสมัคร และประกาศผล
การรับสมัคร 
ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2557 – วันที่ 9 เมษายน 2557 เวลา 08.30 – 15.30 น.
เปิดรับสมัครทุกวันยกเว้นวันหยุดนักขตฤกษ์ ณ สำนักงาน วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ อาคาร 37 ชั้น 3

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
วันที่ 11 เมษายน 2557 (ตรวจสอบได้ที่ http://www.nurse.ssru.ac.th )

สอบข้อเขียน (เฉพาะผู้สมัครที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม น้อยกว่า 3.50)
วันที่ 17 เมษายน 2557 เวลา 08.00 – 12.00 น.

ประกาศผลสอบข้อเขียนและผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
วันที่ 19 เมษายน 2557 (ตรวจสอบได้ที่ http://www.nurse.ssru.ac.th )

สอบสัมภาษณ์/ตรวจร่างกาย (ทั้งผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนและผู้ที่ได้รับการยกเว้นการสอบข้อเขียน
วันที่ 21 – 23 เมษายน 2557 เวลา 08.00 – 16.00 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อและรายงานตัวยืนยันสิทธิ์
วันที่ 25 เมษายน 2557 (ตรวจสอบได้ที่ http://www.nurse.ssru.ac.th )

รายงานตัว และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
วันที่ 28 – 29 เมษายน 2557 เวลา 08.00 – 15.30 น.

พยาบาล สวนสุนันทา   4. หลักฐานการสมัคร
– รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาสีดำ ถ่ายครั้งเดียวไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
– สำเนาใบแสดงผลการศึกษา หรือ ใบรับรองการสำเร็จการศึกษา 1 ฉบับ
– ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ จำนวน 400 บาท (สี่ร้อยบาทถ้วน)

พยาบาล สวนสุนันทา   5. ติดต่อสอบถามเพิ่มเต็มได้ที่
วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา อาคาร 37 ชั้น 3
เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทร 02 160 1205 และ 02 160 1370 – 1

หมายเหตุ
ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.50 ขึ้นไป ได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบข้อเขียน

ที่มา : eduzones
ข่าวการศึกษา | ข่าววัยทีน | กิจกรรมวัยทีน | แฟชั่น อินไซด์ | ถาม-ตอบ

ศึกษาต่อ
- 2014-01-23 4:10:19 โพสต์โดย : admin คนดู 23,143 คน