รับตรง 60  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โควตาเรียนดี(ปวช)

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โควตาเรียนดี(ปวช)

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โควตาเรียนดี(ปวช) รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โควตาเรียนดี(ปวช) รับตรง 60 คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ในระดับปวช ชั้นปีที่3 ปีการศุึกษา 2558 ทั่วประเทศ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ในชั้น ปวช 1และ2 รวมทุกวิชาไม่ต่ำกว่า3.00 คุณสมบัติอื่นตามที่คณะและสาขาได้ระบุไว้   รับตรง 60 คณะและสาขาที่เปิดรับ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เคมีอุตสาหกรรม จำนวนรับ 10 ที่นั่ง วิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวนรับ 10 ที่นั่ง ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ กลุ่มวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ จำนวนรับ 5 ที่นั่ง … Continue reading

รับตรง 60 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั่วประเทศ แบบปกติ

รับตรง 60 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั่วประเทศ แบบปกติ

รับตรง 60 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั่วประเทศ แบบปกติ รับตรง 60 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั่วประเทศ แบบปกติ รับตรง 60 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ประจำปีการศึกษา 2560 รวม 9 โครงการ เปิดรับสมัคร 1-15 มีนาคม 2560 รับตรง 60 ผู้สนใจสามารถเลือกสมัครได้ 1 โครงการเท่านั้น ตามรายละเอียดของแต่ละโครงการดังนี้ 1.การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยพะเยา โครงการรับตรง10%

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยพะเยา โครงการรับตรง10%

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยพะเยา โครงการรับตรง10% รับตรง 60 หลักสูตรที่เปิดรับ  รับตรง 60 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง จำนวนรับ 18 คน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ จำนวนรับ 18 คน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตรจำนวนรับ 18 คน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จำนวนรับ 18 คน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จำนวนรับ 18 คน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ จำนวนรับ 18 คน   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยพะเยา โครงการนักเรียนเรียนดี

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยพะเยา โครงการนักเรียนเรียนดี

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยพะเยา โครงการนักเรียนเรียนดี รับตรง 60 มหาวิทยาลัยพะเยา โครงการนักเรียนเรียนดี รับตรง 60 เส้นทางพิชิตฝัน สมัครทางอินเตอร์เน็ตพร้อมส่งเอกสารการสมัคร :วันที่ 1 – 15 พฤศจิกายน 2559 ชำระเงินค่าสมัคร :วันที่ 1 – 15 พฤศจิกายน 2559 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร :วันที่ 29 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :วันที่ 9 ธันวาคม 2559 ตรวจร่างกายและส่งข้อมูล : … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยบรูพา โควตาพิเศษโรงเรียนสาธิต”พิบูลบำเพ็ญ”

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยบรูพา โควตาพิเศษโรงเรียนสาธิต”พิบูลบำเพ็ญ”

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยบรูพา โควตาพิเศษโรงเรียนสาธิต”พิบูลบำเพ็ญ” รับตรง 60 มหาวิทยาลัยบรูพา โควตาพิเศษโรงเรียนสาธิต”พิบูลบำเพ็ญ” รับตรง 60 เส้นทางพิชิตฝัน รับตรง 60 คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 ในโรงเรียน สาธิต พิบูลบำเพ็ญ มีผลการเรียน 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50 คุณสมบัติเพิ่มเติมตามที่คณะและสาขาระบุไว้ จำนวนรับทั้งหมด  126 ที่นั่ง เกณฑ์การคัดเลือก เกรดเฉลี่ยรวมสะสมและผลการเรียนเฉลี่ยแต่ละวิชา ประวัติ มหาวิทยาลัยบูรพา ก่อตั้งโดย พลเอกมังกร พรหมโยธี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในสมัยรัฐบาล จอมพล ป. พิบูลสงครามญาติพระยาสุรศักดิ์ ตั้งอยู่ ณ … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รอบที่1 สาขาวิชาการออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิทัลและสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลแนวสร้างสรรค์

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รอบที่1 สาขาวิชาการออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิทัลและสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลแนวสร้างสรรค์

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รอบที่1 สาขาวิชาการออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิทัลและสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลแนวสร้างสรรค์ รับตรง 60 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รอบที่1 สาขาวิชาการออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิทัลและสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลแนวสร้างสรรค์ รับตรง 60 เส้นทางพิชิตฝัน สมัครทางอินเตอร์เน็ต :วันที่ 17 ตุลาคม 2559 – 6 มกราคม 2560 ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน : วันที่ 18 มกราคม 2560 สอบข้อเขียน :วันที่ 21 มกราคม 2559 สอบสัมภาษณ์ :วันที่ 22 มกราคม 2559 ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการศึกษาต่อ : … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โครงการไนติงเกล คณะพยาบาลศาสตร์

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โครงการไนติงเกล คณะพยาบาลศาสตร์

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โครงการไนติงเกล คณะพยาบาลศาสตร์ รับตรง 60 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โครงการไนติงเกล คณะพยาบาลศาสตร์ รับตรง 60 เส้นทางพิชิตฝัน เกร็ดความรู้ก่อนสมัครรับตรง ไนติงเกล เป็นชื่อบุคคลที่ได้รับการยกย่องนะครับ และพยาบาลทุกคนควรจะนำเป็นแบบอย่าง รับตรง 60 ขั้นตอนการสมัคร อ่านระเบียบการให้เข้าใจก่อนสมัครสอบ ดาวน์โหลดใบสมัคร กรอบเอกสารการสมัครด้วยความรอบคอบและถูกต้อง เตรียมเอกสารการสมัคร ส่งเอกสารการสมัครให้โรงเรียนและสถาบันการศึกษาเท่านั้น   รับตรงนี้ ถ้าเมื่อน้องเรียนในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตแล้วได้เกรดตามที่คณะกำหนดไว้ จะสามารถได้ละเว้นค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมพิเศษ ค่าเทอมโดยประมาณ เฉลี่ยต่อภาคศึกษา 22,000 บาท ตลอดทั้ง4ปี 176,000 บาท เปรียบเทียบจำนวนรับ ปี2559 10 ที่นั่ง … Continue reading

รับตรง 60 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์

รับตรง 60 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์

รับตรง 60 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ รับตรง 60 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ รับตรง 60 เส้นทางพิชิตฝัน รับสมัครถึง :วันที่ 25 ตุลาคม 2559 ประกา่ศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ :วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 สอบสัมภาษณ์ :วันที่ 12 พฤศจิกายน 2559 ประกาศผลผู้มีสิทธิ์ตรวจร่างกาย :วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ตรวจร่างกาย : วันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2559 ประกาศผลผู้มีสิทธิ์ศึกษาต่อ :วันที่ 9 … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและทันตแพทศาสตร์บัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและทันตแพทศาสตร์บัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและทันตแพทศาสตร์บัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ รับตรง 60 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและทันตแพทศาสตร์บัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ รับตรง 60 คุณสมบัติของผู้สมัคร มีสัญชาติ อายุไม่เกิน 28 ปี บริบรูณ์ สำหรับผู้สมัครหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตกำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 หรือเทียบเท่า สำหรับผู้สมัครหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทวิภาษา ต้องสำเร็จการศึกษาในสายวิทย์-คณิตเท่านั้น สำหรับผู้สมัครหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 5 ปี ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายในระดับปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องด้านวิทยาศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ IELTS หรือ TOEFL score หรือ TU-GET รับตรง 60 หลักสูตรที่เปิดรับ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 8 โครงการ

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 8 โครงการ

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 8 โครงการ รับตรง 60 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 8 โครงการ รับตรง 60 เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 (ทุกประเภท ทั้งหลักสูตร 4 และ 5 ปี และหลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน) เปิดรับสมัคร วันที่ 1 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2559 รับตรง 60 โครงการที่เปิดรับ 1.แบบคัดเลือก และสอบคัดเลือก (สมัครผ่านระบบได้ทั่วประเทศ) 2.โควตาจัดสรรสถานศึกษาที่MOU … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ รับตรง 60 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ รับตรง 60 เส้นทางพิชิตฝัน สมัครทางอีเมล์หรือไปรษณีย์ :วันที่ 15 กันยายน – 9 ธันวาคม 2559 สอบคัดเลือก :วันที่ 16 ธันวาคม 2559   ขั้นตอนการสมัคร ดาวน์โหลดเอกสารและกรอบข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนและเรียบร้อย ส่งเอกสารการสมัครสอบ(แนะนำทางอีเมล์) พร้อมติดตามรายละเอียดต่างๆอย่างใกล้ชิด   รับตรง 60 คณะและสาขาที่เปิดรับ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาเวชกิจฉุกเฉิน หลักสูตรนักปฏิบัติฉุกเฉินการแพทย์ คุณสมบัติของผู้สมัคร กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการท็อปเท็น สู่พาณิชยนาวีนานาชาติ  วิทยาเขตศรีราชา

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการท็อปเท็น สู่พาณิชยนาวีนานาชาติ วิทยาเขตศรีราชา

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการท็อปเท็น สู่พาณิชยนาวีนานาชาติ วิทยาเขตศรีราชา รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการท็อปเท็น สู่พาณิชยนาวีนานาชาติ วิทยาเขตศรีราชา รับตรง 60 เส้นทางพิชิตฝัน สมัครด้วยตัวเองและทางไปรษณีย์ :วันที่ 1-30 กันยายน 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสอบสัมภาษณ์ :วันที่ 6 ตุลาคม 2559 สอบสัมภาษณ์ สอบพลศึกษาและสอบว่ายน้ำ :วันที่ 15 ตุลาคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ :วันที่ 19 ตุลาคม 2559   รับตรง 60 เกร็ดความรู้ก่อนสมัครรับตรง … Continue reading

รับตรง 60 โควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ

รับตรง 60 โควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ

รับตรง 60 โควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ รับตรง 60 โควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ รับตรง 60 เส้นทางพิชิตฝัน สมัครทางอินเตอร์เน็ต :วันที่ 12 กันยายน – 28 ตุลาคม 2559 หรือ สมัครทางด้วยตัวเอง :วันที่ 12 กันยายน – 28 ตุลาคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก :วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ประกาศผลการคัดเลือก :วันที่11 พฤศจิกายน 2559   … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ รับตรง 60 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ รับตรง 60 เส้นทางพิชิตฝัน สมัครและส่งเอกสารการสมัคร : วันที่ 13 กันยายน – 3 ตุลาคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน : วันที่ 18 ตุลาคม 2559 สอบข้อเขียน : วันที่ 22-23 ตุลาคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดลองงาน : วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ทดสอบปฏิบัติงาน ทดสอบสุขภาพจิตและตรวจร่างกาย … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการนักเรียนดีทางศิลปะ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ (เฉพาะสถาบันที่เข้าร่วมโครงการ)

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการนักเรียนดีทางศิลปะ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ (เฉพาะสถาบันที่เข้าร่วมโครงการ)

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการนักเรียนดีทางศิลปะ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ (เฉพาะสถาบันที่เข้าร่วมโครงการ) รับตรง 60 มหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการนักเรียนดีทางศิลปะ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ (เฉพาะสถาบันที่เข้าร่วมโครงการ) รับตรง 60 คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาที่สถาบันเข้าร่วมโครงการโดยต้องเป็นนักเรียนเรียนดีที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียนการศึกษา ในลำดับที่ 1 ถึงอันดับสุดท้าย เป็นนักเรียนเรียนดี โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสม5เทอมไม่ต่ำกว่า 3.00 เปรียบเทียบจำนวนรับ   ปี 2559 25 ที่นั่ง ปี 2560 20 ที่นั่ง   รับตรง 60 เกณฑ์การคัดเลือก ยื่นแฟ้มสะสมงาน ทดสอบความสามารถและทัศนคติทางศิลปะด้วยวิธีการปฏิบัติและสัมภาษณ์ *ถ้าน้องได้สอบติดสามารถเลือกได้ทุกเอก … Continue reading


Page 3 of 3612345...102030...Last »
หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล