รับตรง 60 ประเภทสอบตรง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รับตรง 60 ประเภทสอบตรง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รับตรง 60 ประเภทสอบตรง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับตรง 60 ประเภทสอบตรง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับตรง 60 เส้นทางพิชิตฝัน สมัครทางอินเตอร์เน็ต :วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 – 28 กุมภาพันธ์ 2560 ตรวจสอบรหัสและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ :วันที่ 7 มีนาคม 2560 สอบข้อเขียน :วันที่ 25 หรือ/และ 26 มีนาคม 2560 ประกาศผลสอบข้อเขียน :วันที่ 5 เมษายน 2560 สอบสัมภาษณ์ :วันที่ 9 … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โครงการวารสารศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชนศึกษา

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โครงการวารสารศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชนศึกษา

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โครงการวารสารศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชนศึกษา รับตรง 60 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โครงการวารสารศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชนศึกษา รับตรง 60 รับจำนวน 80 คน เปิดรับสมัคร 1 พฤศจิกายน 2559 ถึง 4 มกราคม 2560 รับตรง 60 คุณสมบัติ ผู้สำเร็จการศึกษา มัธยมปลาย ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.50 นักเรียนสัญชาติไทยที่จบการศึกษาจากโรงเรียนสายสามัญหรือเทียบเท่า เฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา (ม.4-ม.6 ภาคแรก)ไม่น้อยกว่า 2.50 มีผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ผลสอบไม่เกิน 2ปี … Continue reading

รับตรง 60  มหาวิทยาลัยบูรพา รอบที่2 ประเภทรับตรงภาคตะวันออก12 จังหวัด

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยบูรพา รอบที่2 ประเภทรับตรงภาคตะวันออก12 จังหวัด

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยบูรพา รอบที่2 ประเภทรับตรงภาคตะวันออก12 จังหวัด รับตรง 60 มหาวิทยาลัยบูรพา รอบที่2 ประเภทรับตรงภาคตะวันออก12 จังหวัด รับตรง 60 เส้นทางพิชิตฝัน สมัครทางอินเตอร์เน็ต :วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 25 เมษายน 2560 ขอแก้ไขข้อมูลการสมัคร :วันที่ 18 -26 เมษายน 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธฺ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย :วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย :วันที่ 27 – 28 พฤษภาคม … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประเภทรับตรง

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประเภทรับตรง

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประเภทรับตรง รับตรง 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประเภทรับตรง รับตรง 60 เส้นทางพิชิตฝัน สมัครทางอินเตอร์เน็ต : วันที่ 27 ตุลาคม -27 ธันวาคม 2559 ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน :วันที่ 10 มกราคม 2560 สอบข้อเขียน :วันที่ 16-20 มกราคม 2560 ประกาศผลผู้มีสอบเข้ารับการศึกษาต่อ :วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 รับตรง 60 คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นผู้สำเร็จหรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า คณะและสาขาที่เปิดรับ คณะครุศาสตร์ … Continue reading

รับตรง 60 พร้อมทุน 3 โครงการ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

รับตรง 60 พร้อมทุน 3 โครงการ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย

รับตรง 60 พร้อมทุน 3 โครงการ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย รับตรง 60 พร้อมทุน 3 โครงการ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย รับตรง 60 เส้นทางพิชิตฝัน สมัครทางอินเตอร์เน็ต:วันที่ 1 พฤศจิกายน – 23 ธันวาคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ :วันที่ 25 มกราคม 2560 สอบสัมภาษณ์ :วันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ :วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 รับตรง 60 โครงการที่เปิดรับ … Continue reading

รับตรง 60 รอบที่1 มหาวิทยาลัยบูรพา ประเภทรับตรงทั่วประเทศ

รับตรง 60 รอบที่1 มหาวิทยาลัยบูรพา ประเภทรับตรงทั่วประเทศ

รับตรง 60 รอบที่1 มหาวิทยาลัยบูรพา ประเภทรับตรงทั่วประเทศ รับตรง 60 รอบที่1 มหาวิทยาลัยบูรพา ประเภทรับตรงทั่วประเทศ รับตรง 60 เส้นทางพิชิตฝัน สมัครทางอินเตอร์เน็ต :วันที่ 18 พฤศจิกายน – 21 ธันวาคม 2559 ตรวจสอบข้อมูลการสมัคร :วันที่ 18 – 22 ธันวาคม 2559 ขอแก้ไขข้อมูลการสมัคร :วันที่ 12 -22 ธันวาคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย :วันที่ 17 มกราคม 2560 สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย … Continue reading

รับตรง 60 พร้อมทุน โครงการเพชรสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาศาสตร์

รับตรง 60 พร้อมทุน โครงการเพชรสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาศาสตร์

รับตรง 60 พร้อมทุน โครงการเพชรสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาศาสตร์ รับตรง 60 พร้อมทุน โครงการเพชรสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาศาสตร์ รับตรง 60 เส้นทางพิชิตฝัน รับตรง 60 คณะและสาขาที่เปิดรับ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสร์ 5 ที่นั่ง สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 5 ที่นั่ง สาขาวิชาเคมี 5 ที่นั่ง สาขาวิชาชีววิทยา 5 ที่นั่ง สาขาวิชาจุลชีววิทยา 5 ที่นั่ง สาขาวิชาฟิสิกส์ 5 ที่นั่ง สาขาวิชาสถิติ 5 ที่นั่ง … Continue reading

รับตรง 60 รอบที่2 มหาวิทยาลัยบูรพา ประเภทรับตรงทั่วประเทศ

รับตรง 60 รอบที่2 มหาวิทยาลัยบูรพา ประเภทรับตรงทั่วประเทศ

รับตรง 60 รอบที่2 มหาวิทยาลัยบูรพา ประเภทรับตรงทั่วประเทศ รับตรง 60 รอบที่2 มหาวิทยาลัยบูรพา ประเภทรับตรงทั่วประเทศ รับตรง 60 เส้นทางพิชิตฝัน สมัครทางอินเตอร์เน็ต :วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 25 เมษายน 2560 ขอแก้ไขข้อมูลการสมัคร :วันที่ 18 -26 เมษายน 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธฺ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย :วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย :วันที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2560 ประกาศผล … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยมหิดล

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยมหิดล

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยมหิดล รับตรง 60 มหาวิทยาลัยมหิดล รับตรง 60 เส้นทางพิชิตฝัน สมัครทางอินเตอร์เน็ต :วันที่ 1 -30 พฤศจิกายน 2559 ชำระเงิน :วันที่ 1 พฤศจิกายน -2 ธันวาคม 2559 ส่งเอกสารการสมัคร(เฉพาะโครงการโอลิมปิกและโครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่น) :วันที่ 1 พฤศจิกายน -2 ธันวาคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้สมัคร :วันที่ 21 ธันวาคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียนที่มีสิทิธิ์สอบสัมภาษณ์/วิชาเฉพาะ/วิชาความถนัด :วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ส่งเอกสารสมัคร :วันที่ … Continue reading

รับตรง 60 6โครงการ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะเภสัชศาสตร์

รับตรง 60 6โครงการ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะเภสัชศาสตร์

รับตรง 60 6โครงการ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะเภสัชศาสตร์ รับตรง 60 6โครงการ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะเภสัชศาสตร์ รับตรง 60 โครงการและคุณสมบัติแต่ละโครงการ โครงการโควตาพิเศษ จำนวนรับ 20 คน คุณสมบัติของผู้สมัคร นักเรียนที่กำลังศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า อยู่ในในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ใน 28 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ชุมพร ตราด นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยทักษิณ 14 จังหวัดภาคใต้

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยทักษิณ 14 จังหวัดภาคใต้

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยทักษิณ 14 จังหวัดภาคใต้ รับตรง 60 มหาวิทยาลัยทักษิณ 14 จังหวัดภาคใต้ รับตรง 60 เส้นทางพิชิตฝัน รับตรง 60 รายละเอียดของการสมัคร คณะและสาขาที่เปิดรับ คุณสมบัติของผู้สมัคร เกณฑ์การคัดเลือก โรงเรียนเป็นผู้คัดเลือก ยื่นผลการเรียน เอกสารการสมัคร ใบสมัคร ใบแสดงผลการเรียน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาเอกสารการชำระเงิน เกียรติบัตร เกร็ดความรู้ก่อนสมัครรับตรง เปรียบเทียบจำนวนรับ ปี 2559 จำนวนรับ 110 ที่นั่ง ปี 2560 174 ที่นั่ง รับตรงนี้น้องต้องยืนยันสิทธิ์ในระบบเคลียริ่งเฮาส์ โดยถ้ายืนยันแล้วตามจำนวนในระบบจะไม่สามารถสละสิทธิ์ได้และจะถูกตัดสิทธิ์ในระบบแอดมิชชั่น … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ที่มีความสามารถทางด้านกีฬาดีเด่น

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ที่มีความสามารถทางด้านกีฬาดีเด่น

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ที่มีความสามารถทางด้านกีฬาดีเด่น รับตรง 60 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ที่มีความสามารถทางด้านกีฬาดีเด่น รับตรง 60 เส้นทางพิชิตฝัน ส่งใบสมัครด้วยตัวเอง :วันที่ 2 -16 พฤศจิกายน 2559 หรือ ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ : วันที่ 2 -16 พฤศจิกายน 2559 ทดสอบความสามารถทางกีฬา :วันที่ 27 ธันวาคม 2559 สอบสัมภาษณ์รอบที่1 :วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 สอบสัมภาษณ์รอบที่2 :วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 … Continue reading

รับตรง 60 ลาดกระบัง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รับตรง 60 ลาดกระบัง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รับตรง 60 ลาดกระบัง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับตรง 60 ลาดกระบัง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับตรง 60 เส้นทางพิชิตฝัน สมัครทางอินเตอร์เน็ต :ถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2559 ชำระเงินผ่านธนาคาร :ถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2559 แต่ละสาขาที่เปิดรับกำหนดการจะไม่เหมือนกันให้น้องดูและตามที่สาขาที่เราสมัครด้วยนะครับ รับตรง 60 คณะและสาขาที่เปิดรับ จำนวนรับทั้งหมด 360 ที่นั่ง คุณสมบัติเกณฑ์การคัดเลือก หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรมหลัก คุณสมบัติของผ้สมัคร สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาชั้นปี่ที่6 หรือประกาศนียบัตรอื่น เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาชั้นปี่ที่6 หรือประกาศนียบัตรอื่น เกรดเฉลี่ย 5 เทอมไม่ต่ำกว่า … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับตรง 60 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับตรง 60 เส้นทางพิชิตฝัน สมัครทางอินเตอร์เน็ต :วันที่ 7 ตุลาคม – 20 พฤศจิกายน 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสัมภาษณ์: วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 สอบ/สัมภาษณ์ :วันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 (เฉพาะผู้สมัครเรียนครู) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 7 ธันวาคม 2559 รับตรง 60 คณะและสาขาที่เปิดรับ จำนวนรับทั้งหมด 2,950 ที่นั่ง … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รัฐศาสตร์ ตรีควบโท(ภาษาอังกฤษ)

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รัฐศาสตร์ ตรีควบโท(ภาษาอังกฤษ)

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รัฐศาสตร์ ตรีควบโท(ภาษาอังกฤษ) รับตรง 60 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รัฐศาสตร์ ตรีควบโท(ภาษาอังกฤษ) รับตรง 60 เส้นทางพิชิตฝัน สมัครด้วยตัวเอง :วันที่ 14 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2559 หรือ สมัครไปรษณีย์ :วันที่ 14 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2559 ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและแผนผังเลขที่สอบ : วันที่ 26 ธันวาคม 2559 สอบข้อเขียน :วันที่ 15 มกราคม … Continue reading


Page 3 of 3912345...102030...Last »
หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล