มาทำความรู้จักกับ Education 2.0 กัน

มาทำความรู้จักกับ Education 2.0 กัน

มาทำความรู้จักกับ Education 2.0 กัน การศึกษาของประเทศไทยและอีกหลายๆประเทศพัฒนามาในยุคอุตสาหกรรม ที่มีการผลิตแบบอุตสาหกรรม แนวความคิดหลายอย่างจึงปลูกฝังและหยั่งรากลึกลงไป โดยการศึกษาในยุคนี้ เน้นโรงเรียน เหมือนโรงงานอุตสาหกรรม มีการผลิตแบบจำนวนมาก นักเรียนเป็นผลผลิตที่จะต้องผลิตโดยเน้นที่จำนวน ในห้องเรียนแต่ละห้องหรือแต่ละโรงเรียนก็มีเด็กนักเรียนจำนวนมาก นักเรียนจึงเหมือนสินค้า ที่ต้องมีสเปค หรือหลักสูตรกำกับ มีการวางกรอบหลักสูตรไว้อย่างชัดเจน มีการทดสอบ ให้ใบรับรองหรือประกาศนียบัตร หรือปริญญา กับผู้เรียน ซึ่งเหมือนการรับประกันสินค้า ชื่อสถาบันการศึกษาเหมือนแบรนด์เนมมีการแย่งกันเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียง การศึกษาจึงสร้างบนพื้นฐานการสอน และเป็นการสอนแบบป้อนให้นักเรียนเป็นหลัก ไม่ได้เน้นกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน การสร้างระบบการศึกษารูปแบบใหม่จึงต้องให้ความสำคัญของการเรียนรู้มากกว่าการสอน หรือการสร้างระบบการเรียนรู้เสริมการเรียนรู้แบบเก่า เช่น ระบบสนับสนุนการเขียนการอ่านดิจิตอล การนำเสนอ การทำรายงาน หรือการสร้างกิจกรรมสร้างสรรค์ การคิด การแก้ปัญหา การเข้าสังคม การทำงานร่วมกัน รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนในกิจกรรมทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม การสร้างกระบวนการเรียนรู้ใหม่ตามที่เสนอในบล็อกของคิวบิกที่เป็นแนวทางในการปรับระบบการศึกษาให้เข้าสู่การศึกษา Education … Continue reading

กทม.เปิดมอบทุน เยาวชนประกายเพชร 2558

กทม.เปิดมอบทุน เยาวชนประกายเพชร 2558

กรุงเทพมหานครเปิดคัดเยาวชนเพื่อรับทุนการศึกษาพร้อมโล่ในโครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร หรือเยาวชนประกายเพชร ประจำปี 2558 กทม.เปิดมอบทุน เยาวชนประกายเพชร 2558 กรุงเทพมหานครจัดโครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร หรือเยาวชนประกายเพชร ประจำปี 2558 โดยสรรหาเยาวชนทั้งรายบุคคลและกลุ่มเยาวชน อายุระหว่าง 15 – 25 ปี มาเป็นแบบอย่างที่ดีในกิจกรรม 10 ด้าน ประกอบด้วย ด้านกีฬา ด้านนันทนาการ ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการพัฒนาสังคมหรือสภาเยาวชน ด้านการต่อต้านยาเสพติด ด้านสื่อมวลชนและการประชาสัมพันธ์ ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย ด้านคุณธรรมและจริยธรรม และด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ การพิจารณาสรรหาและเชิดชูเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ประจำปี 2558 มีหลักเกณฑ์มาตรฐานโดยแบ่งเยาวชนเป็น 2 กลุ่มอายุ คือ อายุ … Continue reading

สปช. ผุดไอเดีย ตั้ง ซุปเปอร์บอร์ดศึกษา

สปช. ผุดไอเดีย ตั้ง ซุปเปอร์บอร์ดศึกษา

สปช. ผุดไอเดีย ตั้ง ซุปเปอร์บอร์ดศึกษา รศ.ณรงค์ วรงศ์เกรียงไกร สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) กล่าวว่า สปช.อยู่ระหว่างพิจารณาแผนปฏิรูปการศึกษา ต้องเข้าไปช่วยทางกระทรวงศึกษาฯปรับเปลี่ยน ประเด็นที่เห็นมากที่สุดคือการ กระจายอำนาจ เพราะตอนนี้ทุกอย่างมาจากส่วนกลาง การโยกย้ายอะไรก็มาจากส่วนกลาง โดยที่ส่วนกลางยังไม่เคยเห็นเลยว่าที่อุบลราชธานี อุดรธานี ปัญหามีอะไร ตรงนี้กำลังพยายามเคลียร์ก่อน เมื่อไปดู พ.ร.บ.การศึกษา ปรากฏว่าในกฎหมายเขียนไว้หมดเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่ทำ อาจมีหลายสาเหตุเกี่ยวกับเรื่องการเมือง การโยกย้าย ทำให้ไม่ได้คนที่มีความสามารถขึ้นมาบริหารจัดการ เพราะฉะนั้นระบบก็แย่ไป ตรงนี้พยายามจะเขียนใหม่ว่าต่อไปนี้ต้องมีคนมาดูแล จะให้มีคณะกรรมการเหมือนซุปเปอร์บอร์ดเรื่องการศึกษา พิจารณาแต่งตั้งตำแหน่งที่สำคัญ เช่น ปลัด อธิบดี หรือข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการระดับ 10 ขึ้นไป เพื่อเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเซ็นอนุมัติ รศ.ณรงค์กล่าวว่า นอกจากนี้ ปัญหาขณะนี้ … Continue reading

มอบ 30 ทุน ให้ลูกชาวนาระดับประถม-ป.ตรี

มอบ 30 ทุน ให้ลูกชาวนาระดับประถม-ป.ตรี

มอบ 30 ทุน ให้ลูกชาวนาระดับประถม-ป.ตรี กรมการข้าวประกาศมอบทุนการศึกษาให้บุตรชาวนาที่เป็นสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชนและสมาชิกของสมาคมชาวนา ข้าวไทย สมาคมส่งเสริมชาวนาไทย สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย สมาคมชาวนาอีสาน โดยมอบทุนให้นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ จำนวน 30 ทุน โครงการนี้จัดเพื่อช่วยเหลือชาวนารายย่อยที่มีรายได้น้อย มีบุตรที่มีผลการเรียนดี ประเภททุน ระดับประถมศึกษา-ปริญญาตรี จำนวน 30 ทุน ทุนละ 3,000 บาท คุณสมบัติผู้ขอทุน -เป็นบุตรชาวนาโดยชอบด้วยกฎหมาย (ยกเว้นบุตรบุญธรรม) ของชาวนาที่เป็นสมาชิกของศูนย์ข้าวชุมชนและสมาชิกของสมาคมชาวนา ข้าวไทย สมาคมส่งเสริมชาวนาไทย สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย สมาคมชาวนาอีสาน -โดยต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี -กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาของทางราชการหรือเอกชนที่ทางราชการรับรอง อายุไม่เกิน 25 ปี -มีผลการเรียนย้อนหลัง 1 … Continue reading

เด็กสิงคโปร์ ขยันทำการบ้าน ที่ 3 โลก

เด็กสิงคโปร์ ขยันทำการบ้าน ที่ 3 โลก

เด็กสิงคโปร์ ขยันทำการบ้าน ที่ 3 โลก เด็กมัธยมของประเทศสิงคโปร์ ระดับอายุ 15 ปี ได้ชื่อว่า ทำการบ้านมากที่สุด เป็นอันดับ 3 ของโลก สัปดาห์ละ 9.4 ชั่วโมง จากผลสำรวจที่เปิดเผยในเดือนธันวาคม 2014 โดยมีนักเรียนของเซี่ยงไฮ้ ยึดอันดับ 1 ตามด้วยรัสเซีย จากการเปิดเผยของ Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) ถึงนักเรียนมัธยมที่นำงานที่ครูมอบหมายในโรงเรียนกลับไปทำที่บ้านต่อ 1 อาทิตย์ ซึ่งเป็นผลสำรวจที่ได้จากแบบสอบถาม ระหว่างที่เด็กทั่วโลกประมาณ 510,000 คนจาก 65 ชาติ … Continue reading

รับตรง 58 รับตรงม.หัวเฉียว58 วิทยศาสตร์สุขภาพ ก่อน Admission ครั้งที่2

รับตรง 58 รับตรงม.หัวเฉียว58 วิทยศาสตร์สุขภาพ ก่อน Admission ครั้งที่2

รับตรง 58  รับตรงม.หัวเฉียว58 สายวิทยศาสตร์สุขภาพ  รอบก่อน Admission ครั้งที่ 2  รับตรง 2558 รับตรง 58  รับตรงม.หัวเฉียว58 รับตรง 58 รับตรงม.หัวเฉียว58 สายวิทยศาสตร์สุขภาพ รับตรง 2558  รับตรง 2558  รับตรงม.หัวเฉียว58  สายวิทยศาสตร์สุขภาพ รอบก่อน Admission ครั้งที่ 2-2558 ต้องมีผลคะแนนสอบ GAT/PAT คณะสายวิทยาศาสตร์ วันที่ 11 – 31 มีนาคม 2558 คณะอื่นๆ วันที่ 11 มีนาคม – 29 … Continue reading

พระเทพฯ รับสั่งให้ ศธ.กลับมาสอนภาษาไทยสะกดคำ แบบอดีต

พระเทพฯ รับสั่งให้ ศธ.กลับมาสอนภาษาไทยสะกดคำ แบบอดีต

พระเทพฯ รับสั่งให้ ศธ.กลับมาสอนภาษาไทยสะกดคำ แบบอดีต เพื่อแก้ไขปัญหาเด็กไทยสะกดคำไทยไม่เป็น สมเด็จพระเทพฯ จึงทรงรับสั่งให้ ศธ.กลับมาสอนภาษาไทยสะกดคำ แบบอดีต เพราะจะเป็นประโยชน์ให้เด็กไทยอ่านออกเขียนได้มากกว่าเมื่อเจอคำใหม่ๆ หลังจากที่ปัจจุบัน ศธ. ได้มีการเปลี่ยนวิธีสอนให้เด็กจำเป็นคำๆ แทน สมเด็จพระเทพพระรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นประธานเปิดงานการประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ5 รอบ 2 เมษายน 2558 โอกาสนี้ สมเด็จพระเทพฯ มีพระราชดำรัสเปิดการประชุมตอนหนึ่ง ว่า ข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มาเห็นงานพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร มีความก้าวหน้าและประสบผลสำเร็จ ราษฎรมีความรู้มีสุขภาพอนามัยที่ดี ประกอบสัมมาอาชีพเลี้ยงครอบครัวได้ เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารมีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้น ทั้งยังสามารถได้รับการศึกษาและมีโอกาสพัฒนาตนเองให้มีความรู้สูงยิ่งขึ้น เมื่อเด็กและเยาวชนเหล่านี้จบการศึกษาแล้วจะเป็นรากฐานและกำลังสำคัญของบ้านเมือง เป็นคนที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต (ภาพประกอบจาก oknation blog by … Continue reading

อึ้ง! 23 ร.ร.ไร้ไฟฟ้า กฟภ.อ้างลงทุนสูง

อึ้ง! 23 ร.ร.ไร้ไฟฟ้า กฟภ.อ้างลงทุนสูง

ศธ.ดึงเอกชนสร้างสาธารณูปโภค อึ้ง! 23 ร.ร.ไร้ไฟฟ้า กฟภ.อ้างลงทุนสูง อึ้ง! 23 ร.ร.ไร้ไฟฟ้า กฟภ.อ้างลงทุนสูง นายรังสรรค์ มณีเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันแม้พื้นที่ทั่วประเทศไทยจะมีไฟฟ้าใช้แล้ว แต่ยังมีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) บางพื้นที่ที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้อยู่จำนวน 23 แห่ง อาทิ โรงเรียนบ้านหมากพริก อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน โรงเรียนบ้านห้วยปมผาด อ.เมืองจ.แม่ฮ่องสอน โรงเรียนบ้านกะริคี อ.แม่ลาน้อย จ.แม่อ่องสอน โรงเรียนบ้านน้ำปลามุง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน โรงเรียนบ้านพุม่วง อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ โรงเรียนบ้านท่าสัก สาขาเต่าไหใต้ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ โรงเรียนบ้านปงหัวทุ่ง อ.เสริมงาม จ.ลำปาง … Continue reading

10 อันดับโรงเรียนดารา-ศิลปินวัยรุ่น ที่นิยมเรียนกันมากที่สุด

10 อันดับโรงเรียนดารา-ศิลปินวัยรุ่น ที่นิยมเรียนกันมากที่สุด

10 อันดับโรงเรียนดารา-ศิลปินวัยรุ่น ที่นิยมเรียนกันมากที่สุด 10 อันดับโรงเรียนดารา-ศิลปินวัยรุ่น ที่นิยมเรียนกันมากที่สุด มาฝากเพื่อนๆ กันค่ะ ลองมาดูซิว่า ดาราที่เพื่อนๆ ถูกใจคนไหนเคยเรียนที่ไหนกันมาบ้าง ไม่แน่นะสถานศึกษาที่เราเรียนอยู่นี่แหละ อาจเป็นที่เดียวกับที่ดาราชื่อดังเคยเรียนก็เป็นได้ งั้นอย่ารอช้าไปติดตามพร้อมๆ กันเลยค่ะ   1. โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) พ.ศ. 2532 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ได้รับคัดเลือกให้เป็น “โรงเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่” ต่อมา พ.ศ. 2537 เป็นปี “กาญจนาภิเษก” ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดชทรงครองศิริราชสมบัติครบรอบ 50 ปี และเป็นปีที่โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ได้ก่อตั้งมาครบรอบ 25 ปี … Continue reading

แชร์สนั่น บัณฑิตจบ ป.ตรี มาสมัครครู ตอบคำถาม 3 ข้อนี้ไม่ได้

แชร์สนั่น บัณฑิตจบ ป.ตรี มาสมัครครู ตอบคำถาม 3 ข้อนี้ไม่ได้

แชร์สนั่น บัณฑิตจบ ป.ตรี มาสมัครครู ตอบคำถาม 3 ข้อนี้ไม่ได้ แชร์ภาพ บัณฑิตจบปริญญาตรี มาสมัครครู ตอบคำถามง่าย ๆ 3 ข้อไม่ได้ สื่อระบบการศึกษาไทยล้มเหลว หวังผลักดันให้มีการปฏิรูปการศึกษา เมื่อ 24 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา ในโลกออนไลน์กำลังเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กรณีที่ เฟซบุ๊ก “Gade LittleMiumiu” ได้ออกมาเปิดเผยภาพและข้อความ สื่อให้เห็นถึงความล้มเหลวของระบบการศึกษาและครูไทย เพื่อหวังผลักดันให้มีการปฏิรูปการศึกษา โดยเป็นรูปที่คุณครูโรงเรียนอมาตยกุลได้จัดทำเอกสารชื่อ ปฏิรูปการศึกษาไทยคืนความสุขให้ครูและเยาวชนทั่วประเทศ ด้วย AMAT MODEL ซึ่งได้รวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะในการปฏิรูปการศึกษา โดยได้มีการโพสต์ภาพ โจทย์ 3 ข้อ ที่บัณฑิตจบปริญญาตรี ผู้มาสมัครครูที่โรงเรียนอมาตยกุล … Continue reading

ครั้งแรกของมนุษย์ สร้างใบไม้ผลิตออกซิเจนเองได้

ครั้งแรกของมนุษย์ สร้างใบไม้ผลิตออกซิเจนเองได้

  ครั้งแรกของมนุษย์ สร้างใบไม้ผลิตออกซิเจนเองได้ ทึ่ง ครั้งแรกของมนุษย์ สร้างใบไม้ผลิตออกซิเจนเองได้ จนคุณต้องประหลาดใจในความคิดความสามารถของนักศึกษาชาวอังกฤษคนนี้ ที่มองการณ์ไกลถึงอนาคต เพื่อให้เรามีชีวิตอยู่ได้ในอวกาศ ว้าววว… ผลงานนี้เป็นของนักศึกษาชาวอังกฤษชื่อว่า Julian Melchiorri นักศึกษาจบใหม่จาก RCA (Royal College of Art) โดยใบไม้นี้ สามารถดูดซับน้ำ และคาร์บอนไดออกไซด์ แล้วผลิตออกซิเจนเสมือนใบไม้จริง chloroplasts หรือเซลล์สังเคราะห์แสง ถูกสกัดโดยตรงจากเส้นใยของไหม และนำเซลล์ที่ได้นี้ไปวางมันลงในโปรตีนของไหม (silk protein) เกิดเป็นวัสดุสังเคราะห์แสงด้วยตัวเองได้เป็นครั้งแรก ราวกับใบไม้หายใจจริงๆ ซึ่ง โครงการ Silk Leaf ของMelchiorri นี้ เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร Innovation Design … Continue reading

พี่จีนไอเดียเริ่ด ให้นร. ทำข้อสอบกลางแจ้ง ป้องกันลอกข้อสอบกัน

พี่จีนไอเดียเริ่ด ให้นร. ทำข้อสอบกลางแจ้ง ป้องกันลอกข้อสอบกัน

พี่จีนไอเดียเริ่ด ให้นร. ทำข้อสอบกลางแจ้ง ป้องกันลอกข้อสอบกัน ตั้งแต่สมัยก่อนยันปัจจุบันนี้! เราก็คงจะเห็นการแก้ไขปัญหานักเรียนลอกข้อสอบกันมาก็เยอะพอสมควร แต่ก็ดูเหมือนว่า บางครั้งก็ยังช่วยห้ามไม่ให้นักเรียนลอกข้อสอบกันได้อยู่ดี แล้วจะมีวธีไหนหล่ะที่จะสามารถแก้โจทย์ที่ไม่มีทางออกนี้ได้ พี่จีนเขาเลยคิดวิธีหนึ่งขึ้นมา นั่นก็คือ การจัดสอบกลางแจ้งซะเลย อืม .. และวันจะช่วยได้จริงไหมเนี่ย เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สำนักข่าวจีนได้รายงานข่าวเกี่ยวกับ โรงเรียนแห่งหนึ่งในมณฑลชานซี (Shanxi) เมืองเป่าจี (Baoji) ประเทศจีน นักเรียนกว่า 1,200 คน ถูกจัดให้ออกมาทำข้อสอบกลางแจ้ง ในสนามกีฬาของโรงเรียน ด้วยเหตุผลที่ว่า ป้องกันการโกงหรือลอกข้อสอบกัน ถึงแม้ว่าระยะห่างของโต๊ะที่นักเรียนนั่งสอบกันจะห่างกันไม่มากนัก แต่ก็จะมีครูผู้คุมกว่า 80 คน เดินตรวจสอบนักเรียนตลอดเวลา โดย 1 ครูผู้คุมจะคุมนักเรียน 15 … Continue reading

อึ้ง! ป.3อ่านเขียนไม่ได้

อึ้ง! ป.3อ่านเขียนไม่ได้

อึ้ง! ป.3อ่านเขียนไม่ได้ ผงะเด็ก ป.3 กว่า 3 หมื่นคน อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ แนะให้สอบตกซ้ำชั้นแก้ปัญหา  นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)เปิดเผยว่า มีกลุ่มนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (ป.3) ทั่วประเทศ จำนวนถึง3.5 หมื่นคน จากจำนวนทั้งหมด 6 แสนคน หรือ 5.8% ที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้และยังมีอีก 2 แสนคน หรือ 35% ที่อ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงมาก โดยสาเหตุที่นักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ แต่ผ่านขึ้นมาอยู่ถึงชั้น ป.3 นั้น เป็นเพราะนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) … Continue reading

จุดยืนของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

จุดยืนของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

จุดยืนของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ คุณภาพชีวิตที่ดีของประชากรในประเทศ ถือเป็นอีกสิ่งหนึ่ง ที่กล่าวได้ว่าเป็นความปรารถนา นั่นก็คือ การศึกษาที่ดีมีคุณภาพ การที่คนในชาติเป็นผู้ที่มีความพร้อมด้วยวิชาความรู้ ความสามารถ ทักษะในวิชาชีพ ทักษะการใช้ชีวิตที่ดีงามของสังคม เป็นดัชนีชี้วัดประชากรในเมืองและประเทศนั้นอันเป็นที่ผู้รู้ นักวิชาการนักคิดทั้งหลายต่างมีการวัดและประเมินไปในทิศทางเดียวกันทั้งโลก มหาวิทยาลัยราชภัฏส่วนใหญ่ก่อกำเนิดมาจากโรงเรียนฝึกหัดครูมาเป็นวิทยาลัยครู สถาบันราชภัฏ และมหาวิทยาลัยราชภัฏ ตามลำดับของพัฒนาการการศึกษาเพื่อชุมชนและท้องถิ่น เมืองไทยของเรามีมหาวิทยาลัยราชภัฏกระจายอยู่ทุกภูมิภาคมากถึง 40 แห่ง และได้ทำหน้าที่ให้การศึกษาแก่บุตรหลานในท้องถิ่นนั้นๆ โดยเริ่มตั้งแต่ระดับปฐมวัยไปจนถึงระดับปริญญาเอก การบริหารการศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏได้ถูกตั้งคำถามจากสังคมเสมอมา ทั้งคุณภาพของบัณฑิตที่จบการศึกษาเพื่อเข้าสู่ระบบตลาดแรงงาน การช่วยเหลือบริการท้องถิ่นชุมชนรอบข้าง การวิจัยที่สามารถนำมาใช้อย่างเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ และการบริหารจัดการที่ถูกตั้งข้อสงสัยจากสังคมภายในและสังคมภายนอกมหาวิทยาลัย เมื่อเร็วๆนี้ ได้มีการจัดลำดับมหาวิทยาลัยทั่วโลกของเว็บเบเมตริกส์ของประเทศสเปน เราขอนำข้อมูลที่น่าสนใจ อีกข้อซึ่งก็คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามาเป็นอันดับ 1 ยะลาอันดับ 2 สวนดุสิตอันดับ 3 พระนครอันดับ 4 บุรีรัมย์อันดับ … Continue reading

เตือนลูกสาวใส่ชุดนักศึกษาโป๊ โดนตอกกลับ แม่เรียนมาน้อย อย่ามาสอนหนู

เตือนลูกสาวใส่ชุดนักศึกษาโป๊ โดนตอกกลับ แม่เรียนมาน้อย อย่ามาสอนหนู

เตือนลูกสาวใส่ชุดนักศึกษาโป๊ โดนตอกกลับ แม่เรียนมาน้อย อย่ามาสอนหนู ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา ไปอ่านเจอกระทู้หนึ่งในเว็บไซต์ pantip.com เป็นความรู้สึกอัดอั้นตันใจของผู้เป็นแม่ โดยคุณแม่ท่านนี้ได้กล่าวตักเตือนลูกสาวให้แต่งกายให้สุภาพเวลาไปเรียนหนังสือ ด้วยความห่วงใยกลัวว่าจะเป็นอันตรายระหว่างการเดินทาง เพราะเวลาไปมหาวิทยาลัยลูกสาวต้องเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชน แต่เมื่อกล่าวตักเตือนด้วยความหวังดี ลูกสาวกลับตอบมาว่า “แม่เรียนมาน้อย อย่ามาสอนหนู” เนื้อหากระทู้มีดังนี้ เครียดค่ะ ลูกสาวอยู่ปี 2 ใส่ชุดนักศึกษาโป๊มาก เราเตือนไป ก็ด่าเรากลับว่า “แม่เรียนมาน้อย อย่ามาสอนหนู” เราอยู่กับลูกสาวแค่ 2 คนค่ะ สามีเราเพิ่งเสียไปตอนต้นปี ตัวเราเองก็เรียนจบแค่ ม.3 ตอนนี้ก็ทำงานในโรงงานรับค่าแรงขั้นต่ำเท่านั้น ลูกสาวเราเป็นคนเรียบร้อยมากและเรียนดีมากมาโดยตลอด จนสามารถสอบชิงทุนเข้าเรียนต่อได้ที่มหาวิทยาลัยรัฐแห่งหนึ่งในกรุงเทพ ตอนปี 1 ลูกสาวเราก็แต่งตัวเรียบร้อยมาก ใส่กระโปรงเลยเข่าและใส่เสื้อซับในทุกครั้ง แต่พอขึ้นปี 2 เขากลับแต่งตัวโป๊มากอะค่ะ … Continue reading

หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล