สพฐ.เร่งขับเคลื่อน การศึกษาคนพิการ

สพฐ.เร่งขับเคลื่อน การศึกษาคนพิการ

สพฐ.เร่งขับเคลื่อน การศึกษาคนพิการ (30 ก.ค.) ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ต้องการให้มีการขยายโอกาสทางการศึกษาให้ครอบคลุมเด็กทุกประเภทนั้น ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ได้มีจุดเน้นการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ระยะ 3 ปี ตั้งแต่ปี 2557-2559 ประกอบด้วย 9 เรื่อง ได้แก่ 1.พัฒนาระบบฐานข้อมูลคนพิการของทุกหน่วยงานในปัจจุบันอยู่บนฐานข้อมูลเดียวกัน 2.การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม เพื่อให้คนพิการได้รับโอกาสเข้าถึงการบริการทางการศึกษาตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการ 3.การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม เพื่อการขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับคนพิการ ตามหลักการศึกษาเพื่อปวงชน 4.การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ เพื่อให้คนพิการทุกคนมีสิทธิและความเท่าเทียมในการประกอบอาชีพพึ่งพาตนเองได้ 5. เพิ่มและพัฒนาครู และ บุคลากรทางการศึกษา ให้เพียงพอและสามารถจัดบริการทางการศึกษาให้กับเด็กพิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 6.การจัดการศึกษาทางเลือกอื่นที่เอื้อต่อความต้องการจำเป็นพิเศษของคนพิการ 7.เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการศึกษาสำหรับคนพิการทุกคนอย่างมีคุณภาพ 8.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ และ … Continue reading

สพฐ. รณรงค์ แก้ปัญหาเด็กอ้วน

สพฐ. รณรงค์ แก้ปัญหาเด็กอ้วน

สพฐ. รณรงค์ แก้ปัญหาเด็กอ้วน สพฐ.เดินหน้ารณรงค์แก้ปัญหาเด็กอ้วน ทำโครงการนักเรียนไทยสุขภาพดี ควบคุมจำนวนเด็กอ้วน ในวัยเรียน พร้อมให้รางวัลโรงเรียนที่แก้ปัญหาได้สำเร็จ (30 ก.ค.) ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) เปิดเผยว่า สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ตระหนักถึงสภาพปัญหาสุขภาพของนักเรียนไทย โดยเฉพาะภาวะอ้วนในเด็กวัยเรียน ซึ่งจำเป็นต้องสร้างความรู้ความเข้าใจด้านโภชนาการและการรับประทานอาหารที่สมดุลให้เหมาะสมแก่เด็กนักเรียน สพฐ.จึงได้ทำโครงการนักเรียนไทยสุขภาพดีขึ้นเพื่อคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี มีนักเรียนที่มีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง เจริญเติบโตสมวัย มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์และสามารถเป็นแบบแบบอย่างให้แก่เพื่อนและครอบครัว รวมทั้งสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับสถานศึกษาอื่น ๆ ได้ เลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ สพฐ.ยังมีการเชิดชูเกียรติด้านการจัดการลดปัญหาภาวะอ้วนในเด็กวัยเรียน โดยมอบรางวัลแก่โรงเรียนที่แก้ปัญหาภาวะโรคอ้วนในโรงเรียนด้วย อย่างไรก็ตาม สพฐ. มุ่งหวังลดอัตราภาวะทุพโภชนาการและโภชนาการเกินของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนทุกคนสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกต้อง ออกกำลังกายทุกวันและรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ โดยสามารถนำความรู้ … Continue reading

ผลโพลชี้ เด็ก ม.ปลาย ใช้ชีวิตกับการ เรียนพิเศษ เกินครึ่ง

ผลโพลชี้ เด็ก ม.ปลาย ใช้ชีวิตกับการ เรียนพิเศษ เกินครึ่ง

ผลโพลชี้ เด็ก ม.ปลาย ใช้ชีวิตกับการเรียนพิเศษถึง 60.2% เพื่อเตรียมพร้อมสอบเข้ามหาวิทยาลัย พร้อมแนะ คสช. ปฏิรูปการศึกษาใหม่ ลดจำนวนชั่วโมงเรียน และปรับปรุงระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัย วันนี้ (1 กรกฎาคม 2557) ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นเรื่อง “ชีวิตเด็ก ม.ปลาย สู่รั้วมหาวิทยาลัย” รับวันประกาศผลสอบ admission 57 โดยผลสำรวจดังกล่าวเป็นเก็บข้อมูลจากนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.ปลาย และที่กำลังรอศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2557 ทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 1,231 คน สำหรับผลสำรวจความคิดเห็นเรื่อง “ชีวิตเด็ก ม.ปลาย สู่รั้วมหาวิทยาลัย” มีรายละเอียด ดังนี้ … Continue reading

ทปอ. ปรับรับตรง แอดมิชชั่น ให้สอบครั้งเดียว เริ่มปี 59

ทปอ. ปรับรับตรง แอดมิชชั่น ให้สอบครั้งเดียว เริ่มปี 59

ทปอ. ปรับรับตรง แอดมิชชั่น ให้สอบครั้งเดียว เริ่มปี 59 ลดการวิ่งรอกสอบของเด็ก โดยจะเพิ่มสอบวิชาสามัญเข้าไป ส่วนรับตรงให้เหลือสอบเพียงครั้งเดียว ส่วน GAT/PAT ข้อสอบอาจเข้มข้นขึ้น เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2557 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ทปอ. เปิดเผยว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการให้ปีการศึกษา 2559 มีการปรับระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือแอดมิชชั่นกลาง และระบบการรับตรง เพื่อประโยชน์ของเด็ก โดยให้เด็กจะสอบเพียงครั้งเดียว แต่สามารถนำคะแนนไปใช้ในการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยได้ทุกระบบ ช่วยลดการวิ่งรอกสอบและเด็กก็จะไม่เสียสิทธิ์จากเดิมที่เคยมี โดยระบบรับตรงที่ใช้ผลการสอบให้ใช้ข้อสอบวิชาสามัญร่วมกัน จัดสอบเพียงครั้งเดียว และสอบหลังจากที่นักเรียนเรียนจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้ว ส่วนสาขาวิชาที่ต้องสอบวิชาเฉพาะ เช่น กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) … Continue reading

ศธ. ผุดไอเดียเปิด เพลงปลุกใจ ในโรงเรียน กระตุ้นความรักชาติ

ศธ. ผุดไอเดียเปิด เพลงปลุกใจ ในโรงเรียน กระตุ้นความรักชาติ

ศธ. เล็งประสานขอเพลงปลุกใจจาก คสช. 10 เพลง เปิดในสถานศึกษาเช้า-เที่ยง หวังให้เด็กเกิดความรักชาติ ฮึกเหิม พร้อมมอบศูนย์เสมารักษ์สอดส่องเด็กนักเรียนเข้าชุมนุม ป้องกันขัดคำสั่ง คสช. เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า มีความคิดจะประสานขอเพลงปลุกใจต้นฉบับจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 10 เพลง เพื่อนำมาเปิดในสถานศึกษาทั้งในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รัฐบาล และเอกชน เพื่อให้เด็กนักเรียน นักศึกษา เกิดความรู้สึกรักชาติ โดยอาจจะเปิดให้ฟังในช่วงเช้าก่อนเคารพธงชาติและช่วงพักเที่ยง ทั้งนี้ ดร.สุทธศรี ระบุด้วยว่า แนวคิดดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่ตนเองได้ฟังเพลงปลุกใจที่ คสช. นำมาเปิด แล้วทำให้เกิดความรู้สึกรักชาติ เกิดความฮึกเหิม จึงได้สอบถามเด็ก … Continue reading

ค่ายอยากเป็นทันตแพทย์ ครั้งที่ 15

ค่ายอยากเป็นทันตแพทย์ ครั้งที่ 15

ค่ายอยากเป็นทันตแพทย์ ครั้งที่ 15 To Be Dent Camp 15th PSU   ส่งใบสมัครตั้งแต่วันที่ 23-30 มิถุนายน 57 ที่มา enn.co.th

โครงการ Rama Ido จุดประกายความคิดของเยาวชน

โครงการ Rama Ido จุดประกายความคิดของเยาวชน

โครงการ Rama Ido จุดประกายความคิดของเยาวชน “รามาไอดอล“ คือโครงการที่เปิดโอกาสให้นักเรียนชั้นมัธยมปลาย ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ มาจับกลุ่ม ระดมความคิด ที่จะเปลี่ยนแปลง พัฒนา สภาพแวดล้อม รอบตัวพวกเขาให้ดีขึ้น กับ 5 คำถาม 3 แนวคิด อันได้แก่ 1) แนวคิดด้านสุขภาพ 2) แนวคิดด้านยาเสพติด และ 3) แนวคิดด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ง คำถามทั้ง 5 คำถามที่เป็นตัวจุดประกายความคิดของเยาวชนได้แก่  1. กลุ่มของฉันคือ… 2. สิ่งที่พวกฉันอยากทำคือ… 3. ชื่อโครงการของกลุ่มฉันคือ… 4. ผลลัพธ์ที่กลุ่มของฉันได้คือ… 5. ผลลัพธ์ที่ชุมชนได้จากโครงการของฉันคือ… ทั้งนี้โครงการ Rama … Continue reading

ประกวด โครงการปลูกใจ รักษ์โลก ปี 3

ประกวด โครงการปลูกใจ รักษ์โลก ปี 3

โครงการปลูกใจ รักษ์โลก ปี 3  เพราะเราเชื่อว่า พลังเยาวชนเปลี่ยนแปลงโลกได้ ขอเชิญเยาวชนที่มีใจรักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมส่งโครงการเกี่ยวกับการฟื้นฟู ดูแล แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตนเอง พร้อมบอกเล่าถึงแรงบันดาลใจ และสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้น ผ่านรูปถ่าย คลิปวีดีโอ หรือสื่ออื่นๆ (ความยาวไม่เกิน 10 นาที) 30 โครงการ ที่ได้รับคัดเลือก จะได้รับโอกาสเข้าร่วมเรียนรู้และพัฒนาทักษะการทำงานด้านสิ่งแวดล้อม ผ่านการลงมือทำจริงในพื้นที่จริง พร้อมเงินสนับสนุนการทำโครงการ โครงการละ 25,000 บาท ส่งโครงการตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2557 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครและรายละเอียดได้ที่ http://www.tff.or.th/?page=detail&type=1&id_content=37 และhttp://www.scbfoundation.com/news.php?project_id=385#news/385/8594 *สำหรับกลุ่มเยาวชนกลุ่มไหนต้องการใบสมัครโครงการเป็นไฟล์ Word กรุณาแจ้งเข้ามาทางอีเมล์ efyd2555@gmail.com นะค่ะ* ที่มา … Continue reading

U-Net กลับมาแน่…จะฟื้นคืนชีพอย่างไรต้องรอดู

U-Net กลับมาแน่…จะฟื้นคืนชีพอย่างไรต้องรอดู

U-Net กลับมาแน่…จะฟื้นคืนชีพอย่างไรต้องรอดู กระแสคัดค้านและต่อต้านจากนิสิต นักศึกษาทั่วประเทศ รวมถึงนักวิชาการและผู้เกี่ยวข้องอุดมศึกษาเกี่ยวกับการสอบแบบทดสอบทางการ ศึกษาระดับชาติระดับอุดมศึกษา (University National Education Test : U-NET ) ถึงวันนี้กระแสคัดค้านและต่อต้านจากนิสิต นักศึกษาทั่วประเทศ รวมถึงนักวิชาการและผู้เกี่ยวข้องอุดมศึกษาเกี่ยวกับการสอบแบบทดสอบทางการ ศึกษาระดับชาติระดับอุดมศึกษา (University National Education Test : U-NET ) หรือ ยูเน็ต ที่จัดการทดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(สทศ.) ดูจะหยุดและสงบลงไปแล้ว ด้วยเหตุว่า สทศ.ยึดมติให้ยกเลิกการจัดสอบยูเน็ตออกไปโดยไม่มีกำหนด แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า สทศ.จะยกเลิกจัดสอบยูเน็ตไปเลย ดังนั้นสถานการณ์ตอนนี้จึงเปรียบเสมือนภูเขาไฟที่รอวันปะทุขึ้นมาอีก ฉะนั้นระหว่างที่รอเวลายูเน็ตจะฟื้นคืนชีพ ลองมารับฟังที่มาที่ไปของการจัดสอบยูเน็ตก่อนน่าจะดีกว่า โดยผู้ที่จะมาให้ความรู้เรื่องนี้ได้เป็นอย่างดี ก็คือ ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสมาคมวิจัยสถาบันและพัฒนาอุดมศึกษา … Continue reading

สกอ.เล็งลดเกรด ม.เอกชนไร้คุณภาพ คืนสถานะเป็นวิทยาลัย

สกอ.เล็งลดเกรด ม.เอกชนไร้คุณภาพ คืนสถานะเป็นวิทยาลัย

สกอ.เล็งลดเกรด ม.เอกชนไร้คุณภาพ คืนสถานะเป็นวิทยาลัย วันที่ 27 พฤษภาคม นพ.กำจร ตติยกวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับอธิการบดีวิทยาลัยเชียงราย เรื่องสถาบันขอเปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัย ว่าทางวิทยาลัยเชียงราย มาสอบถามความคืบหน้าภายหลังขอเปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัยตั้งแต่ พ.ศ. 2555 สำหรับขั้นตอนของวิทยาลัยดังกล่าว คิดว่าไม่มีปัญหา เพราะหลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพแล้ว จากนี้ต้องเสนอเรื่องให้อนุกรรมการกลั่นกรองพิจารณา ก่อนเสนอให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เห็นชอบต่อไป อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนประเภทสถาบัน เป็นเส้นทางหนึ่งของการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเอกชน โดยเริ่มจากเปิดสอนเป็นวิทยาลัย 2-3 สาขา จากนั้นก็ขอเปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัย ในอดีตที่ผ่านมาก็มีทั้งเปลี่ยนแล้ว สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ และไม่มีคุณภาพ ก็ได้มีการสั่งปิดไปบ้างแล้วก็มี อาทิ มหาวิทยาลัยอีสาน (มอส.) เป็นต้น ขณะนี้ สกอ.ได้ … Continue reading

ทุนการศึกษาเอมสตาร์

ทุนการศึกษาเอมสตาร์

ทุนการศึกษาเอมสตาร์   มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา ในสายวิทยาศาสตร์ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ จำนวน 21 ทุน มูลนิธิเอมสตาร์ ได้จัดให้มีการมอบทุนการศึกษาเอมสตาร์ประจำปี 2556 แก่นักเรียน นักศึกษา ในสายวิทยาศาสตร์ ที่มีสติปัญญาดีเลิศ มีความใฝ่ฝันในการเรียนรู้ และคุ้นคว้าหาประสบการณ์เพิ่มเติมทั้งในประเทศ และต่างประเทศ จำนวน 21 ทุน ดังนี้ ทุนการศึกษาต่อต่างประเทศ ระดับปริญญาโทต่อเนื่องถึงระดับปริญญาเอก : สาขาแพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือ วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ทุน รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2556 ทุนการศึกษาในประเทศ ระดับปริญญาตรี … Continue reading

ม.บูรพาป่วน! อาจารย์-บุคลากร รวมตัวกว่า 100 คนให้ยกเลิกแต่งตั้งรักษาการอธิการบดี

ม.บูรพาป่วน! อาจารย์-บุคลากร รวมตัวกว่า 100 คนให้ยกเลิกแต่งตั้งรักษาการอธิการบดี

ม.บูรพาป่วน! อาจารย์-บุคลากร รวมตัวกว่า 100 คนให้ยกเลิกแต่งตั้งรักษาการอธิการบดี   เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 27 พฤษภาคม 57 ที่ตึก ภปร. มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต วิรุณราช ผู้ได้รับการสรรหาเป็น 1 ในผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลับบูรพา รศ.ดร.เสรี ชัดแช้ม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.มานะ เชาวรัตน์ คณบดีคณะโลจิสติกส์ รศ.ดร.ประเสริฐ มีรัตน์ คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคคลากรในมหาวิทยาลัยกว่า 100 คนได้รวมตัวคัดค้านกรณีการแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สมพล … Continue reading

ประกาศผล ม.วลัยลักษณ์ เช็กผลรับตรงเภสัชฯ ม.วลัยลักษณ์ ที่นี่

ประกาศผล ม.วลัยลักษณ์ เช็กผลรับตรงเภสัชฯ ม.วลัยลักษณ์ ที่นี่

ประกาศผล ม.วลัยลักษณ์ เช็กผลรับตรงเภสัชฯ ม.วลัยลักษณ์ ที่นี่   รับตรง คณะเภสัชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ 2557 ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์แล้ว มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และสอบทัศนคติต่อวิชาชีพ ประเภทโควตา หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2557 เป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด 84 คน ที่จะได้สอบสัมภาษณ์และสอบทัศนคติต่อวิชาชีพ ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 ตรวจรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รับตรงคณะเภสัชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ 57 คลิกที่นี่ สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ และประกาศของทางมหาวิทยาลัย สามารถตรวจสอบได้ที่ ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ … Continue reading

สธ.เร่งแก้ปัญหาวัยรุ่นท้องไม่พร้อม

สธ.เร่งแก้ปัญหาวัยรุ่นท้องไม่พร้อม

สธ.เร่งแก้ปัญหาวัยรุ่นท้องไม่พร้อม   วันที่ 21 พฤษภาคม ที่โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ นพ.อำนวย กาจีนะ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ) กล่าวในการประชุมวิชาการอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติครั้งที่ 4 อนามัยการเจริญพันธุ์ : ประชากรคุณภาพ โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) มูลนิธิคอนเซ็ปท์ (Concept Foundation) ว่า ปัจจุบันจำนวนเด็กแรกเกิดลดเหลือปีละ 8 แสนคน โดยเกิดจากวัยรุ่นหรือผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีมากขึ้น เห็นได้จากอัตราการคลอดของหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรวัยดังกล่าวจำนวน 1,000 คน เพิ่มจากร้อยละ 50.1 ในปี 2551 เป็นร้อยละ 53.8 ในปี 2555 … Continue reading

“จาตุรนต์” ไฟเขียวระเบียบ ศธ.ปรับเพดานค่าเทอมโรงเรียนเอกชน

“จาตุรนต์” ไฟเขียวระเบียบ ศธ.ปรับเพดานค่าเทอมโรงเรียนเอกชน

“จาตุรนต์” ไฟเขียวระเบียบ ศธ.ปรับเพดานค่าเทอมโรงเรียนเอกชน   วันที่ 22 พฤษภาคม นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (กช.) เปิดเผยว่าเมื่อเร็ว ๆ นี้นายจาตุรนต์ ฉายแสง ปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ลงนามเห็นชอบระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล ฉบับที่ 7 พ.ศ.2557 แล้วและจะมีผลให้โรงเรียนเอกชนสามารถใช้เพดานค่าธรรมเนียมการศึกษาใหม่ที่มีการปรับเพิ่มขึ้นเกือบทุกระดับยกเว้นสาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมสิ่งทอ ตามตามรางเงินอุดหนุนรายบุคคลแนบท้ายระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการกำหนดฯ โดยค่าธรรมการศึกษาใหม่มีดังนี้ ก่อนประถมศึกษา 5,513.50 บาท ประถมศึกษา 5,343.50 บาท มัธยมศึกษาตอนต้น 4,762.50 บาท มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ 4,432.50 บาท สายอาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) … Continue reading

หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล