สพฐ.เร่งขับเคลื่อน การศึกษาคนพิการ

สพฐ.เร่งขับเคลื่อน การศึกษาคนพิการ

สพฐ.เร่งขับเคลื่อน การศึกษาคนพิการ (30 ก.ค.) ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ต้องการให้มีการขยายโอกาสทางการศึกษาให้ครอบคลุมเด็กทุกประเภทนั้น ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ได้มีจุดเน้นการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ระยะ 3 ปี ตั้งแต่ปี 2557-2559 ประกอบด้วย 9 เรื่อง ได้แก่ 1.พัฒนาระบบฐานข้อมูลคนพิการของทุกหน่วยงานในปัจจุบันอยู่บนฐานข้อมูลเดียวกัน 2.การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม เพื่อให้คนพิการได้รับโอกาสเข้าถึงการบริการทางการศึกษาตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการ 3.การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม เพื่อการขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับคนพิการ ตามหลักการศึกษาเพื่อปวงชน 4.การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ เพื่อให้คนพิการทุกคนมีสิทธิและความเท่าเทียมในการประกอบอาชีพพึ่งพาตนเองได้ 5. เพิ่มและพัฒนาครู และ บุคลากรทางการศึกษา ให้เพียงพอและสามารถจัดบริการทางการศึกษาให้กับเด็กพิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 6.การจัดการศึกษาทางเลือกอื่นที่เอื้อต่อความต้องการจำเป็นพิเศษของคนพิการ 7.เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการศึกษาสำหรับคนพิการทุกคนอย่างมีคุณภาพ 8.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ และ … Continue reading

ครม.อนุมัติแผนจัดการศึกษาคนพิการ 5 ปี

ครม.อนุมัติแผนจัดการศึกษาคนพิการ 5 ปี

ครม.อนุมัติแผนจัดการศึกษาคนพิการ 5 ปี     วันนี้ ( 5 มิ.ย.) เมื่อเวลา 14.00? น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ( ครม.) ว่า? ที่ประชุม ครม. อนุมัติในหลักการตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ? แผนพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 ? 2559 ) ของ รวมทั้งอนุมัติในหลักการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการจัดการศึกษา สำหรับคนพิการตามแนวทางที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ระยะ 5 ปีนี้?? … Continue reading

คนพิการเฮ! รับเรียนอาชีวะฟรีเพิ่ม

คนพิการเฮ! รับเรียนอาชีวะฟรีเพิ่ม

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาสำหรับคนพิการเมื่อวันที่ 17 ก.ย.ว่า ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติให้ผู้พิการสามารถเรียนฟรีได้ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) ซึ่งเทียบเท่าปริญญาตรี และระดับปริญญาตรีในสถาบันการอาชีวศึกษา ซึ่งเป็นการเพิ่มเติมจากมติเดิมที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้เคยประกาศให้ผู้พิการสามารถเรียนฟรีในมหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรีและได้ออกระเบียบ    รองรับเรียบร้อยแล้ว โดยในการเรียนฟรีที่เพิ่มเติมนี้ จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเรียนทั้งหมด ได้แก่ ค่าเล่าเรียน ค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายทางการศึกษาอื่น ๆ ตามที่จ่ายจริง ทั้งนี้วิทยาลัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กว่า 400 แห่งทั่วประเทศ จะต้องจัดทำแผนการรับผู้พิการเข้าเรียนให้แล้วเสร็จภายใน 120 วันก่อนเปิดภาคเรียนในทุกปีการกษาและนำเสนอต่อคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาสำหรับคนพิการเห็นชอบ โดยจะเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป    รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า สำหรับระดับ ปวส. … Continue reading

คนพิการเฮ! เรียนฟรีถึงปริญญา

คนพิการเฮ! เรียนฟรีถึงปริญญา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (18 ส.ค.) นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้กำหนดร่างระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสำหรับคนพิการ โดยระบุให้มหาวิทยาลัยของรัฐในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) และมหาวิทยาลัยของเอกชนทุกแห่ง ต้องรับเด็กพิการเข้าเรียนในระดับปริญญาโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ทั้งนี้เป็นอำนาจของสภามหาวิทยาลัยแต่ละแห่งจะไปจัดทำแผนและกำหนดแนวทางในการรับนักศึกษาพิการที่ชัดเจนว่า ในแต่ละปีจะรับนักศึกษาพิการจำนวนเท่าใด โดยต้องคำนึงถึงความหลากหลายของความพิการด้วย ทั้งนี้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งจะต้องกำหนดแผนการรับนักศึกษาให้เสร็จสิ้นภายใน 120 วัน ก่อนที่จะเปิดภาคเรียนในทุกปีการศึกษา เพื่อให้มาตรการดังกล่าวได้เกิดผลในงปฏิบัติอย่างจริงจัง สำหรับงบประมาณที่จะนำมาสนับสนุนจัดการศึกษาแก่คนพิการนี้ ให้มหาวิทยาลัยเบิกจากสกอ.แต่ถ้า สกอ.มีงบประมาณไม่เพียงพอ ก็สามารถขออนุมัติเพิ่มเติมจากกองทุนส่งเสริมกาารศึกษาคนพิการ ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ดูแลอยู่ได้ ซึ่งตนคิดว่าเรื่องงบประมาณที่จะนำมาสนับสนุนนั้นมีปัญหาแน่นอน ในร่างระเบียบดังกล่าว จะมีการกำหนดเรื่องต่างๆไว้อย่างชัดเจน อาทิ ค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บตามเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งก็ต้องขึ้นอยู่กับคณะและสาขาวิชาที่นักศึกษาเลือกเรียนด้วย ทั้งนี้หลังจากที่คณะทำงานฯได้ร่างยกระเบียบดังกล่าวและส่งให้ตนลงนาม ก็จะมีผลบังคับใช้ในทางปฏิบัติทันที ซึ่งคาดว่าภายในปีการศึกษา … Continue reading

ทุนก.พ.เพื่อคนพิการ

ทุนก.พ.เพื่อคนพิการ

ทุนจากรัฐบาลไทยโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เปิดรับสมัครเพื่อคัดมอบทุนสนับสนุนการศึกษาของคนพิการระดับปริญญา จำนวน 3 ทุน ตามความต้องการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อไปศึกษาต่อระดับโท-เอก ประเทศสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย           กำลังรับสมัคร ระหว่างวันนี้ถึงวันที่  10 เมษายน 2552  รับสมัครด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ศูนย์แนะแนวการศึกษาและข้อมูลข่าวสารสำนักงาน ก.พ. กทม. ศูนย์ข่าวสำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี http://www.ocsc.go.th คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก          1.เป็นผู้มีคุณสมบัติทัว่ไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 2)          2.เป็นผู้มีศีลธรรม วัฒนธรรม และความประพฤติดี          3.เป็นผู้มีอายุไม่เกิน … Continue reading

หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล