สวนสุนันทา จัดงาน 117 ปี การฝึกหัดครูไทย

สวนสุนันทา จัดงาน 117 ปี การฝึกหัดครูไทย

นับเป็นระยะเวลากว่าร้อยปี ที่เป็นจุดเริ่มต้นของโรงเรียนการฝึกหัดครู จนกระทั่งก้าวสู่ยุคปัจจุบันอย่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ ด้วยสำนึกในพระคุณครู และสานต่อสิ่งดีๆแก่นักศึกษาครุศาสตร์รุ่นใหม่ มรภ.สวนสุนันทา จึงจัดงานวันคล้ายสถาปนาการฝึกหัดครูไทย 117 ปี              29 กันยายน 2552 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาการฝึกหัดครูไทย ครบรอบ 117 ปีขึ้น ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ มีการจัดพิธีสงฆ์ การแสดงเล่าขานตำนานครูไทย โดยมี รศ.ดร.ช่วงโชติ พันธุเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเข้าร่วมเป็นประธานในพิธี นอกจากนี้ยังมีปาฐกถาพิเศษ โดย ศ.ดร.สายหยุด จำปาทอง อดีตอธิบดีกรมการฝึกหัดครู ซึ่งได้กล่าวถึงทิศทางของมหาวิทยาลัยราชภัฏในปัจจุบัน และอนาคตว่า ปัจจุบัน จำนวนสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐ และเอกชน มีจำนวน 169 แห่ง ยังไม่รวมสถาบันอาชีวศึกษา ซึ่งเป็นภาพบ่งชี้ว่าการแข่งขันของสถาบันอศึกษาจะยิ่งสูงขึ้น เมื่อเกิดการแข่งขัน … Continue reading

ปิ๊งไอเดียผลิตครูควบ 2 ปริญญา แนะยกเครื่องหลักสูตรทั้งกระบิ

ปิ๊งไอเดียผลิตครูควบ 2 ปริญญา แนะยกเครื่องหลักสูตรทั้งกระบิ

ปิ๊งไอเดียผลิตครู 2 ปริญญา ทั้งด้านครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และวิชาเอก หลังไม่มีหลักสูตรของตนเอง เรียนวิชาเอกต้องขอยืมหลักสูตรจากคณะอื่น              รศ.ดร.มนตรี แย้มกสิกร ประธานที่ประชุมคณบดีคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ 16 สถาบัน และรองประธานสภาคณบดีครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ กล่าวว่า จากปัญหาการขาดแคลนครูทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพของไทยในขณะนี้นั้น คณบดีคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์หลายคนเริ่มมีความเห็นว่า ควรมีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการผลิตและพัฒนาครูครั้งใหญ่ โดยเสนอว่าหลักสูตรผลิตครูควรจะเป็นหลักสูตร 2 ปริญญา ประกอบด้วย ปริญญาด้านครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และปริญญาในสาขาวิชาเอก เนื่องจากครูจะต้องมีความรู้ในสาขาวิชาที่ตนสอนอย่างเชี่ยวชาญ              แต่ปัจจุบันคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ไม่มีเนื้อหาวิชาการที่เป็นของตนเอง ต้องไปอาศัยคณะอื่นๆ ช่วยสอนวิชาการให้กับเด็กของตัวเอง เช่น นักศึกษาครูที่เลือกเรียนเอกวิทยาศาสตร์ ก็จะต้องไปเรียนเนื้อหาวิชาการจากคณะวิทยาศาสตร์ ทำให้การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรไม่คล่องตัว หากมีการจัดทำหลักสูตรที่มีทั้งเนื้อหาวิชาการ และวิชาชีพครูรวมเป็นหลักสูตรของตนเอง ก็จะทำให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น … Continue reading

เสนอเพิ่มสอบ PAT อื่นเพิ่มเฟ้นนักศึกษาครุศาสตร์

เสนอเพิ่มสอบ PAT อื่นเพิ่มเฟ้นนักศึกษาครุศาสตร์

รศ.ดร.มนตรี แย้มกสิกร ประธานที่ประชุมคณบดีคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ 16 สถาบัน และรองประธานสภาคณบดีคณะครุ ศาสตร์ ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย กล่าว ถึงระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาด้วยระบบกลางการรับนิสิต นักศึกษา หรือ Admission ว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ คณบดีคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้หารือร่วมกัน และเห็นว่าการสอบ Admission ที่ผ่านมา ยังคัดเลือกนิสิต นักศึกษา ได้ไม่ตรงตามความต้องการของคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ เนื่องจากหลักเกณฑ์การสอบ Admission กำหนดให้ผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในคณะฯ นำคะแนนความถนัดครุศาสตศึกษาศาสตร์ หรือ PAT 5 มาใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการAdmission เพียงอย่างเดียว ขณะที่ในความเป็นจริงการเรียนครูมีหลายสาขาวิชาเอก เช่น … Continue reading

ชงยกเครื่องหลักสูตรครู 5 ปี หลังพบข้อบกพร่อง

ชงยกเครื่องหลักสูตรครู 5 ปี หลังพบข้อบกพร่อง

เรียนวิชาชีพครูมากเกินแต่วิชาการน้อย แถมเทียบโอนต่อโทไม่ได้เหมือนคนอื่น รศ.ดร.สมบัติ นพรัก ประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ตนได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการวางแผนการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้พิจารณาปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรวิชาชีพครูให้มีเนื้อหาที่เข้มข้นขึ้น และปรับปรุงหลักเกณฑ์การศึกษาต่อระดับปริญญาโท 1 ปีรองรับด้วย เพราะหลังจากปี พ.ศ. 2547 ที่ปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรีทางการศึกษาจากเรียน 4 ปี เป็น 5 ปี พบว่า หลักสูตร 5 ปียังมีข้อบกพร่องอยู่ โดยได้กำหนดให้เรียนวิชาชีพครูมากจนเรียนวิชาการหรือเนื้อหาสาระน้อยกว่าหลักสูตร 4 ปี และผู้ที่เรียน 5 ปี ยังเสียเปรียบผู้จบประกาศนียบัตรบัณฑิตที่เรียนสาขาวิชาอื่น 4 ปีและมาเรียนวิชาครูเพิ่มอีก 1 ปี หรือ หลักสูตร 4+1 เพราะหลักสูตร … Continue reading

วางแผนยกฐานะ "ครุศาสตร์" เป็นวิทยาลัย

วางแผนยกฐานะ "ครุศาสตร์" เป็นวิทยาลัย

คณะกรรมการวางแผนการผลิตและพัฒนาครูฯ ตั้งคณะทำงานวางยุทธศาสตร์ รับการจัดตั้งสถาบันคุรุศึกษาแห่งชาติ พร้อมวางแผนยกฐานะคณะครุศาสตร์ ให้เป็นวิทยาลัยรศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อดีต รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานประชุมคณะกรรมการวางแผนการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาว่า ที่ประชุมเห็นว่า การผลิตครูควรมุ่งเน้นการผลิตครูของครูหรืออาจารย์คณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์ เพื่อทดแทนอาจารย์คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ซึ่งภายใน 10 ปีข้างหน้าจะเกษียณอายุราชการถึง 50% ของอาจารย์ที่มีอยู่ทั้งหมด โดยมีข้อเสนอเกี่ยวกับแนวทางการผลิต อาทิ การผลิตหลักสูตร ป.โท 2-3 ปี หลักสูตรครูปริญญาเอกที่จบในประเทศ โดยให้ครูเหล่านี้ได้เดินทางไปดูงานต่างประเทศเพื่อเปิดโลกทัศน์ หรือหลักสูตรปริญญาโทซึ่งเชื่อมโยงกับประกาศนียบัตรวิชาชีพครู เป็นต้น ทั้งในส่วนของคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ในมหาวิทยาลัยที่มีความพร้อม ก็ควรยกฐานะคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ให้เป็นวิทยาลัย อยู่ภายใต้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย เช่น คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ซึ่งมีโครงการที่จะยกฐานะคณะศึกษาศาสตร์ให้เป็นวิทยาลัย และ คณะศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา ซึ่งขณะนี้มีนักศึกษาประมาณ … Continue reading

จี้พัฒนาคุณภาพบัณฑิตครู-วิจัยผลประเมินสมศ.คะแนนต่ำ-ห่วงครูเกษียณ7.2หมื่น

จี้พัฒนาคุณภาพบัณฑิตครู-วิจัยผลประเมินสมศ.คะแนนต่ำ-ห่วงครูเกษียณ7.2หมื่น

สมศ.ประเมินคณะศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ 57 แห่ง ชี้แค่ 1 แห่งอยู่ระดับดีมาก อีก 52 แห่งระดับดี คะแนนน้อยด้านคุณภาพบัณฑิต-วิจัย จี้ปรับปรุงครั้งใหญ่ รมว.ศธ.ห่วง 9 ปีครูเกษียณกว่า 7.2 หมื่นคน เร่งผลิตเพิ่ม 3.5 หมื่นคน เร่งตั้งสถาบันคุรุศึกษา เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2552 ศ.ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ผอ.สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) กล่าวว่า สมศ.ได้ประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อรับรองมาตรฐานคณะคุรุศาสตร์  ศึกษาศาสตร์  57 แห่ง พบว่า มีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม แห่งเดียวผ่านประเมินระดับดีมาก ระดับพอใช้ 4 … Continue reading

สกอ.ของบ 215 ล้าน ผลิตและพัฒนาครู 20,000 อัตรา

สกอ.ของบ 215 ล้าน ผลิตและพัฒนาครู 20,000 อัตรา

ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ ประธานคณะกรรมการวางแผนการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้คณะกรรมการอยู่ระหว่างเร่งจัดทำแผนการผลิตและพัฒนาครู โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 215 ล้านบาท มีแผนผลิตและพัฒนาครู 20,000 อัตรา แบ่งเป็น 2 โครงการ คือ โครงการผลิตครูตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ซึ่งจะเปิดรับสมัครนักศึกษาครุศาสตร์ จำนวน 19,000 คน ในจำนวนนี้ 10,000 อัตรา จะรับสมัครนักศึกษาในสาขาขาดแคลนเข้าศึกษาต่อด้านวิชาชีพครูเป็นเวลา 1 ปีครึ่ง โดยจะได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาล และจะได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการครูในพื้นที่ขาดแคลน ส่วนอีก 9,000 อัตรา จะให้กับนักศึกษาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ เป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องตลอดหลักสูตร 5 ปี และเมื่อสำเร็จการศึกษาจะรับบรรจุเข้าทำงานทันที … Continue reading

ปี 54 บรมครูระดับศาสตราจารย์เกษียณหมดวงการ

ปี 54 บรมครูระดับศาสตราจารย์เกษียณหมดวงการ

รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) บรรยายเรื่อง การผลิตครูมืออาชีพ ในการสัมมนาเพื่อเตรียมการบรรจุ นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) รุ่นปีการศึกษา 2547 ว่า การเป็นครู นอกจากจะสอนด้านวิชาการแล้ว ครูจะต้องสร้างเด็กให้สามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนของสังคม เช่น ในปี 2015 จะเกิดประชาคมอาเซียนขึ้น ดังนั้น ครูจะต้องสอนเด็กที่มีความสามารถแข่งขันกับนานาชาติได้ โดยเฉพาะด้านภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ ครูรุ่นใหม่จะต้องรู้ปัญหาการศึกษาของประเทศไทยด้วย เช่น ปัญานคุณภาพการศึกษาของเด็กไทย โดยขณะนี้ค่าเฉลี่ยของคะแนนแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐานหรือโอเน็ต ปีการ ศึกษา 2550 พบว่า 3 วิชาหลักมีคะแนนเฉลี่ยต่ำ คือ ภาษาอังกฤษ 30.93 คณิตศาสตร์ 32.49 … Continue reading

หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล