สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รับสมัครพนักงานราชการ – 9 ธ.ค. 59

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รับสมัครพนักงานราชการ – 9 ธ.ค. 59

วุฒิ ปวช.-ป.ตรี (เงินเดือน 18,000 บาท) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รับสมัครพนักงานราชการ – 9 ธ.ค. 59 ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยรับสมัครตำแหน่งดังนี้ ตำแหน่งพนักงานนิติกร ตำแหน่งพนักงานทรัพยากรบุคคล ตำแหน่งพนักงานวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน เงินเดือน 18,000 บาท รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสาร File แนบ ที่มา : jobthaidd รับตรง 60 , gat pat 60 , แอดมิชชั่น , admission 60 , o-net 60 , 9 วิชาสามัญ แนวข้อสอบ … Continue reading

กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครงาน

กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครงาน

ด้วย กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 18 อัตรา 1.ตำแหน่ง :    เจ้าพนักงานธุรการ อัตราเงินเดือน :    13800 บาท ประเภท :    บริการ จำนวน      2 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :    ปวส. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :    ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 2.ตำแหน่ง :    นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ด้านห้องปฏิบัติการ) อัตราเงินเดือน :    18000 บาท ประเภท … Continue reading

​มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

​มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 27 อัตรา ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นอาจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ) จำนวน 15 ตำแหน่ง 27 อัตรา   -จำนวน 15 ตำแหน่ง 27 อัตรา ( ตามรายละเอียดเอกสารแนบ ) อัตราจ้าง คุณวุฒิปริญญาเอก อัตราจ้าง 31,500 บาท คุณวุฒิปริญญาโท อัตราจ้าง 26,250 บาท วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ติดต่อใบรับสมัครและยื่นใบสมัครที่งานเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ชั้น … Continue reading

ข้าราชการรู้ไว้! มาสายเกินกำหนด”หมดสิทธิเลื่อนขั้นเงินเดือน” เคยมีตัวอย่างแล้ว!

ข้าราชการรู้ไว้! มาสายเกินกำหนด”หมดสิทธิเลื่อนขั้นเงินเดือน” เคยมีตัวอย่างแล้ว!

ข้าราชการรู้ไว้! มาสายเกินกำหนด”หมดสิทธิเลื่อนขั้นเงินเดือน” เคยมีตัวอย่างแล้ว! การเป็นข้าราชการที่ดีจะต้องดํารงตนให้เหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกําลังความสามารถ ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์แก่ทางราชการ ซึ่งผลของการประพฤติปฏิบัติดังกล่าวนอกจากราชการจะได้รับประโยชน์แล้ว ผู้นั้นก็จะได้รับการตอบแทนความดีความชอบไม่ว่าจะเป็นคําชมเชยหรือเลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือน ในทางกลับกันหากข้าราชการผู้ใดปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่ประพฤติปฏิบัติตามระเบียบวินัย ก็ย่อมจะส่งผลต่อการพิจารณาความดีความชอบหรืออาจถูกดําเนินการทางวินัยต่อไปได้ การ “อุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ” ถือเป็นข้อปฏิบัติประการหนึ่งของข้าราชการตามมาตรา 82 (5) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ซึ่งกําหนดว่าต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการมิได้และหากข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติดังกล่าวผู้นั้นเป็นผู้กระทําผิดวินัยตามมาตรา 84 แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน อย่างไรก็ตามกรณีที่ข้าราชการมาทํางานสายเป็นอาจิณ แม้ว่าจะยังไม่ถูกดําเนินการทางวินัยแต่การประพฤติปฏิบัติตนดังกล่าวย่อมส่งผลต่อการพิจารณาความดีความชอบ เช่น การเลื่อนเงินเดือน ดังเช่นคดีปกครองที่นํามาฝากกันในครั้งนี้เป็นกรณีของข้าราชการมาทํางานสายเกินกว่าเวลาที่ราชการกําหนด ซึ่งแม้ขณะเกิดข้อพิพาทในคดีนี้จะใช้บังคับตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2544 ข้อ 7 (7) และกฎ ก.พ. ดังกล่าวได้ถูกยกเลิก โดยปัจจุบันได้ใช้บังคับตามกฎ … Continue reading

รับ 22 อัตรา สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

รับ 22 อัตรา สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ประกาศสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ที่ 1/2559 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยรับสมัครตำแหน่งดังนี้ รองผู้จัดการ จำนวน : 1 อัตรา ผู้ตรวจสอบภายใน จำนวน : 1 อัตรา ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ จำนวน : 1 อัตรา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน : 1 อัตรา เจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน : 1 อัตรา เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล จำนวน : 1 อัตรา หัวหน้างานการเงิน จำนวน : 1 … Continue reading

(รับเยอะ 89 อัตรา) สตง. เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

(รับเยอะ 89 อัตรา) สตง. เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

(รับเยอะ 89 อัตรา) สตง. เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งที่รับสมัครสอบ รหัส 11 ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี) จำนวน 78 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง – ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี หรือเทียบเท่าทางบัญชี ค่าตอบแทน – อัตราเงินเดือน 15,000.- บาท รหัส 12 ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (ดำเนินการ) จำนวน 11 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง – ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือเทียบเท่าทางด้านเศรษฐศาสตร์ ค่าตอบแทน – อัตราเงินเดือน 15,000.- บาท … Continue reading

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบบรรจุข้าราชการ ​(รับเยอะ 1,041 อัตรา)

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบบรรจุข้าราชการ ​(รับเยอะ 1,041 อัตรา)

​(รับเยอะ 1,041 อัตรา) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดสอบบรรจุข้าราชการ สมัครทางอินเตอร์เน็ต โดยรับสมัคร ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ 1. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ จำนวน 314 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (2) เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีหรือที่สูงกว่าของสำนักงาน ก.พ. 2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน  จำนวน 326 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (1) ได้รับประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญหรืออย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน (2) ได้รับประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญหรืออย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน (3) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางการสาธารณสุข … Continue reading

(รับ 30 อัตรา) กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนที่มีความรู้ภาษาฯ เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ

(รับ 30 อัตรา) กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนที่มีความรู้ภาษาฯ เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ

(รับ 30 อัตรา) กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนที่มีความรู้ภาษาฯ เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนที่มีความรู้ภาษาท้องถิ่นและประเทศเพื่อนบ้านเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2559 – นายทหารสัญญาบัตร จำนวน 5 อัตรา – นายทหารประทวน จำนวน 25 อัตรา รายละเอียดเพิ่มเติม ที่มา : jobthaidd ข่าวการศึกษา, รับตรง 59, สอบครูผู้ช่วย , gat pat 59 , แนวข้อสอบ กพ , แอดมิชชั่น

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครงาน

ไม่ต้องผ่านภาค ก วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1) วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา 2) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และการใช้ Internet 3) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ดี วิธีสมัคร : ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง … Continue reading

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดสอบบรรจุข้าราชการ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดสอบบรรจุข้าราชการ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดสอบบรรจุข้าราชการ ตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ ตำแหน่ง : นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน : 11500 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวส. รายละเอียดวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิจิตรศิลป์ หรือสาขาวิชาออกแบบ (ไม่ต้องผ่านการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ.) ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :  1. ด้านปฏิบัติการ – ออกแบบงานศิลป์ บอร์ด ป้ายโฆษณา ฉาก … Continue reading

ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย กทม. 1 / 2559 บรรจุครั้งแรก 553 อัตรา

ประกาศผลสอบ ครูผู้ช่วย กทม. 1 / 2559 บรรจุครั้งแรก 553 อัตรา

สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง ผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559 >> ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   1. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   2. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   3. กลุ่มวิชาฟิสิกส์ คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   4. กลุ่มวิชาเคมี คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   5. กลุ่มวิชาชีววิทยา คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   6. กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   7. กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   8. กลุ่มวิชาอนุบาลศึกษา คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   9. กลุ่มวิชาภาษาไทย คลิกที่นี่เพื่ออ่าน   10. กลุ่มวิชาพลศึกษา … Continue reading

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครพนักงานราชการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครพนักงานราชการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขา เปิดรับสมัคร 7 – 11 มีนาคม 2559 ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. คุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ 2. ถ้ามีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 3. ถ้ามีความสามารถตรวจแผนการใช้จ่ายงานวิจัย … Continue reading

กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI รับสมัครพนักงานราชการทั่วไปจำนวน 37 อัตรา

กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI รับสมัครพนักงานราชการทั่วไปจำนวน 37 อัตรา

กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI รับสมัครพนักงานราชการทั่วไปจำนวน 37 อัตรา ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา 2. ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 … Continue reading

กรมอนามัย เปิดรับสมัครงาน

กรมอนามัย เปิดรับสมัครงาน

(บรรจุครั้งแรก 16 อัตรา) กรมอนามัย รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ รายละเอียดดังนี้ 1 ตำแหน่ง : นายแพทย์ปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ : มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 1. ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา หรือ 2. ได้รับปริญญาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา และได้รับหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา … Continue reading

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ประกาศรับสมัคร ครูผู้ช่วย

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ประกาศรับสมัคร ครูผู้ช่วย

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ประกาศรับสมัคร ครูผู้ช่วย จำนวน 16 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่ 15 – 21 กุมภาพันธ์ 2559 ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38     วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา … Continue reading

หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล