รับตรง 60 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 20โครงการพิเศษ

รับตรง 60 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 20โครงการพิเศษ

รับตรง 60 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 20โครงการพิเศษ รับตรง 60 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 20โครงการพิเศษ วันเวลารับสมัคร : วันที่ 16-31 สิงหาคม 2559 จำนวนรับ : 778 คน รับตรงนี้ต้องไปยืนยันเคลียริ่งเฮาส์ รับตรง 60 การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในจุฬาฯ โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2560 1. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาและวรรณคดีไทย คณะอักษรศาสตร์ รายละเอียด เอกสารประกอบการรับสมัคร ใบรับรองผลการศึกษา ผลงานด้านภาษาไทย และความประพฤติ ————————————————————————————————————— 2. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสเปน คณะอักษรศาสตร์ รายละเอียด … Continue reading

รับตรง 60 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเศรษฐศาสตร์ นักเรียน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

รับตรง 60 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเศรษฐศาสตร์ นักเรียน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

รับตรง 60 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเศรษฐศาสตร์ นักเรียน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รับตรง 60 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเศรษฐศาสตร์ นักเรียน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รับตรง 60 คณะที่เปิดรับ >คณะเศรษฐศาสตร์ (รับตรงนี้ตัดสิทธิ์แอดมิชชั่น) จำนวนรับทั้งหมด 5 คน รับตรง 60 คุณสมบัติของผู้สมัคร >กำลังศึกษาอยู่ในมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 มีสัญชาติไทย >มีภูมิสำเนา จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาสและสงขลา 5อำเภอ(เทพา สะบาย้อย จะนะ สะเดาและนาทวี ) >ทางครอบครัวมีฐานะยากจน >มีผลสอบGAT-PAT ครั้งที่1   เกณฑ์การคัดเลือกและค่าสมัครสอบ … Continue reading

รับตรง 60 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แบบพิเศษ ทุนจุฬา-ชนบท

รับตรง 60 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แบบพิเศษ ทุนจุฬา-ชนบท

รับตรง 60 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แบบพิเศษ ทุนจุฬา-ชนบท รับตรง 60 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แบบพิเศษ ทุนจุฬา-ชนบท รับตรง 60 คณะและสาขาที่เปิดรับ >คณะทันตแพทยศาสตร์ รับประมาณ 5 คน >คณะสัตวแพทยศาสตร์ รับประมาณ 10 คน >คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลเภสัชกรรม รับประมาณ 10 คน >คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา รับประมาณ 10 คน >คณะสหเวชศาสตร์ เปิดรับ 4 สาขาวิชา พร้อมระบุสาขาที่จะเข้าศึกษา 1.สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ รับประมาณ 15 คน 2.สาขาวิชากายภาพบำบัด … Continue reading

รับตรง 60 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทุนชนบท

รับตรง 60 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทุนชนบท

รับตรง 60 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทุนชนบท รับตรง 60 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทุนชนบท   รับตรง 60 คณะและสาขาที่เปิดรับ คณะครุศาสตร์ >สาขาวิชาการศึกษาปฐม >สาขาวิชาการศึกษาประถมศึกษา >สาขาวิชามัธยมศึกษา ระบุสายวิทย์-ศิลป์ >สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา >สาขาวิชาจิตวิทยาเพื่อการศึกษา >สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน >สาขาวิชาธุรกิจศึกษา คณะรัฐศาสตร์ >สาขาวิชาการปกครอง >สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จำนวนทุนที่เปิดรับ 7 ทุน รับตรง 60 คุณสมบัติของผู้สมัคร >กำลังศึกษาอยู่มัธยมศึกษาชั้นปีที่6 โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิลสาม(ปอเนาะ)ในโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี >มีภูมิสำเนาอยู่4 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่จังหวัดปัตตานี … Continue reading

รับตรง 60 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ 4โครงการ

รับตรง 60 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ 4โครงการ

รับตรง 60 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ 4โครงการ รับตรง 60 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ 4โครงการ  รับตรง 60 โครงการรับตรงที่เปิดรับ   โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข จำนวนรับ : 60 คน คุณสมบัติ 1.เป็นผู้ที่อยุ่ในพื้นที่ 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสมุทรปราการ ชลบุรี จันทบุรี ระยอง ตราด นครนายก พระนครศรีอยุธยา สมุทรสงครามและสมุทรสาคร – ผู้สมัครและบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองตามกฏหมาย ได้อยู่ในภูมิสำเนาอยู่ในจังหวัดที่สมัครต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการสมัคร โดยมีทะเบียนบ้านเป็นหลักฐาน 2.เคยศึกษาชั้นมัยธมศึกษาชั้นปีที่1-3 … Continue reading

รับตรง 60 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงการรับตรงภาคปกติ

รับตรง 60 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงการรับตรงภาคปกติ

รับตรง 60 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงการรับตรงภาคปกติ รับตรง 60 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงการรับตรงภาคปกติ  รับตรง 60 กำหนดการรับสมัคร เปิดรับสมัคร : วันที่ 1-15 มีนาคม 2560 รับตรง 60 ระเบียบการการคัดเลือก 1.การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 4 อันดับ (รายละเอียด) 2.การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ โดยวิธีรับตรง (แบบปกติ) ปีการศึกษา 2560 ผู้สมัครสามารถเลือกได้ 1 อันดับ (รายละเอียด) … Continue reading

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารโครงการ

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารโครงการ

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารโครงการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ ด้วยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานประจำศูนยืบริการวิชาการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ รายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้ 1 สังกัดงานวิทยาศาสตร์ การแพทยื และสาธารณสุข ส่วนบริการวิชาการและวิจัย 2 ฝ่ายบริหารโครงการ จำนวน 1 อัตรา 2 สังกัดงานออกแบบทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม ส่วนบริการวิชาการและวิจัย 2 ฝ่ายบริหารโครงการ จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติ -วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา -ไม่จำกัดเพศ/อายุ ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถดว์นโหลดใบสมัครงานได้ที่ www.unisearch.chula.ac.th และยื่นเอกสารสมัครงานด้วยตนเองได้ที่ ศูนยืบริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เลขที่ 254 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 4 … Continue reading

น่ารักใสๆ! ฟรัง นรีกุล ในชุดนิสิตจุฬาฯ

น่ารักใสๆ! ฟรัง นรีกุล ในชุดนิสิตจุฬาฯ

น่ารักใสๆ! ฟรัง นรีกุล ในชุดนิสิตจุฬาฯ หลังจากที่สาวฟรัง นรีกุล ได้ทำตามความฝัน นั่นก็คือ การที่เธอสามารถสอบเข้าคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ได้สำเร็จ ตอนนี้เธอได้เป็นชุดนิสิตเต็มตัวแล้ว เรามาชมภาพแรกของ ฟรัง นรีกุล ในชุดนิสิตจุฬาฯ กันดีกว่า น่ารักมาก!   ขอบคุณภาพจาก Instargram Peppermint_chula ที่มา: MThai ข่าวการศึกษา, รับตรง 59, สอบครูผู้ช่วย , gat pat 59 , แนวข้อสอบ กพ , แอดมิชชั่น

ก็เธอน่ารัก! 5 ดรัมเมเยอร์ธรรมศาสตร์ งานฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์-จุฬาฯ ครั้งที่ 71

ก็เธอน่ารัก! 5 ดรัมเมเยอร์ธรรมศาสตร์ งานฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์-จุฬาฯ ครั้งที่ 71

ก็เธอน่ารัก! 5 ดรัมเมเยอร์ธรรมศาสตร์ งานฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์-จุฬาฯ ครั้งที่ 71 หลังจากที่ได้ชมความน่ารักของ ดรัมเมเยอร์ ทางฝั่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กันไปแล้ว คราวนี้มาถึงทางฝั่งรั้วแม่โดมกันบ้างกับ 5 ดรัมเมเยอร์ธรรมศาสตร์ ซึ่งทั้ง 2 ฝั่งจะเป็นตัวแทนของทางมหาวิทยาลัย นำวงโยธวาทิตเข้าสู่สนามฟุตบอล ในงานฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์-จุฬาฯ ครั้งที่ 71 ซึ่งงานนี้จัดในวันเสาร์ ที่ 13 กพ. 2559 นะคะ ห้ามพลาดเด็ดขาด! ก็เธอน่ารัก! 5 ดรัมเมเยอร์ธรรมศาสตร์ งานฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์-จุฬาฯ ครั้งที่ 71 ก็เธอน่ารัก! 5 ดรัมเมเยอร์ธรรมศาสตร์ งานฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์-จุฬาฯ ครั้งที่ 71 … Continue reading

รักบี้ประเพณี จุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 30

รักบี้ประเพณี จุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 30

รักบี้ประเพณี จุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 30 การแข่งขันรักบี้ฟุตบอลกระชับความสัมพันธ์ ชิงถ้วยพระราชทานมหิดล ระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 30 เป็นศึกแห่งศักดิ์ศรี แต่มีความหมายมากกว่าชัยชนะ คือ การแสดงความสามัคคีของทั้งสองสถาบันผ่านกีฬารักบี้ฟุตบอล งานนี้จังเป็นงานที่แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจ และความสามัคคีมากกว่าผลการแข่งขัน นอกจากการแข่งขันรักบี้แล้ว ยังมีความบันเทิงมากมายเพื่อ สร้างสีสันตลอดการแข่งขัน อาทิ การแสดงจาก CU Rugby Ambassador, คฑากร, กองเชียร์และ คณะผู้นำเชียร์จากทั้ง 2 สถาบัน ตบท้ายด้วยการแสดงสุดมันส์จากวงJetset’er ทั้งนี้ผู้เข้าชมทุกคนยังสามารถลุ้นรับรางวัลมากมาย อาทิ iPhone6s ขนาด 16 G จำนวน 5 เครื่อง รวมมูลค่ากว่า 1 … Continue reading

รวม ดารารับปริญญา จุฬาฯ ปีนี้

รวม ดารารับปริญญา จุฬาฯ ปีนี้

ปีนี้มีดาราคนดังสำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กันหลายคน มีทั้งระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท แต่จะมีใครจะสำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาไหนบ้างนั้นต้องติดตาม  รวม ดารารับปริญญา จุฬาฯ ปีนี้   เริ่มที่ หนุ่มหล่อหน้าใส พีช พชร จิราธิวัฒน์ สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี   ขนมจีน กุลมาศ ลิมปวุฒิวรานนท์ นักร้องจากค่ายเยส!มิวสิค ในเครือ อาร์เอสฯ ก็สามารถคว้าเกียรตินิยมอันดับ 2 จาก คณะศิลปกรรมศาสตร์   ด้านนักร้องสาว เฟย์ พรปวีณ์ หรือ เฟย์ เฟย์ฟางแก้ว (FFK) ก็จบการศึกษาเข้ารับปริญญาปีนี้เช่นกัน … Continue reading

เผย4มหาลัยไทยติดอันดับ คิวเอส-ไทม์

เผย4มหาลัยไทยติดอันดับ คิวเอส-ไทม์

เผย4มหาลัยไทยติดอันดับ คิวเอส-ไทม์ นายพินิติ รตะนานุกูล เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ที่มี พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นประธาน การจัดอันดับของกลุ่มมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชีย ปี 2015 (QS University Rankings Asia 2015) พบว่า มหาวิทยาลัยไทยติดอันดับ 4 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) อันดับที่ 44 ของเอเชีย อันดับ 1 ของไทย รองลงมา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย … Continue reading

ขนมจีน กุลมาศ คว้าเกียรตินิยมอันดับ 2 ศิลปกรรม จุฬาฯ

ขนมจีน กุลมาศ คว้าเกียรตินิยมอันดับ 2 ศิลปกรรม จุฬาฯ

ขอแสดงความยินดีกับ ขนมจีน กุลมาศ นักร้องสาวมากความสามารถ ตอนนี้เรียนจบปริญญาตรีจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคว้าเกียรตินิยมอันดับ 2 มาครอบครองได้สำเร็จ เก่งทั้งเรื่องงานและเรื่องเรียนจริงๆ ^^ ขนมจีน กุลมาศ คว้าเกียรตินิยมอันดับ 2 ศิลปกรรม จุฬาฯ ขนมจีน กุลมาศ นักร้องสาวเสียงดีจากค่ายกามิกาเซ่ กำลังเตรียมตัวเป็นบัณฑิตป้ายแดง ซึ่งวันที่ 12 นี้เป็นวันพิธีซ้อมรับปริญญา และจะเข้ารับปริญญาจริงในวันที่ 8 ตุลาคม 2558 ยังไม่ทันไร ขนมจีน กุลมาศ ก็เดินหน้าเรียนต่อปริญญาโทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในคณะศิลปกรรมศาสตร์ ด้านดนตรีเหมือนเดิม และได้วางแผนอนาคตว่าอยากออกไปทำกิจกรรม ช่วยเหลือน้องๆ ที่ด้อยโอกาสในด้านดนตรี สวยแล้วยังจิตใจงาม ขอแสดงความยินดีอีกครั้งนะคะ ^^ … Continue reading

น่าชื่นชม นิสิตหญิงจุฬาฯ ศึกษาบาลี จนจบบาลีศึกษา 6 ประโยค

น่าชื่นชม นิสิตหญิงจุฬาฯ ศึกษาบาลี จนจบบาลีศึกษา 6 ประโยค

น่าชื่นชม นิสิตหญิงจุฬาฯ ศึกษาบาลี จนจบบาลีศึกษา 6 ประโยค หาได้ยากนะคะ ที่จะมีน้องๆ ในช่วงวัยรุ่นหรือวัยเรียนสนใจศึกษาทางด้านบาลีศึกษาโดยเฉพาะแบบนี้ และยิ่งเป็นนิสิตหญิงด้วยแล้ว ก็ยิ่งทำให้หลายคนประหลาดใจ ที่เธอสามารถศึกษาจนสำเร็จบาลีศึกษา 6 ประโยคได้ เธอคนนั้นก็คือ นางสาวสุกัญญา เจริญวีรกุล นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาภาษาบาลีและสันสกฤต จากรั้วจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปัจจุบันเธอก็กำลังเรียนบาลีศึกษา ๗ ประโยค ที่สำนักเรียนวัดสามพระยา โดยเรื่องราวที่เกิดขึ้น จนทำให้หลายๆ คนได้รู้จักน้องสุกัญญา ก็คือ เมื่อมีพระรูปหนึ่ง ที่ท่านใช้ชื่อเพจว่า “ดีๆ มากๆ” ได้โพสต์ภาพนิสิตสาวถือพัดเปรียญสีขาวล้วน ซึ่งเป็นพัดสำหรับผู้สอบผ่าน บ.ศ. ๓ และสอบเลื่อนขั้นต่อๆ มาจนล่าสุดเธอสามารถสอบผ่าน … Continue reading

โคตรน่ารักเลย! ลูกแก้ว ศรีกานต์ สาวหน้าใสสไตล์ญี่ปุ่น

โคตรน่ารักเลย! ลูกแก้ว ศรีกานต์ สาวหน้าใสสไตล์ญี่ปุ่น

โคตรน่ารักเลย! ลูกแก้ว ศรีกานต์ สาวหน้าใสสไตล์ญี่ปุ่น สะดุดตามากๆ! ลูกแก้ว ศรีกานต์ บัณฑิตสาวหน้าใสจากรั้วจามจุรี คนนี้มองผ่านแว๊บแรกนึกว่าสาวญี่ปุ่นที่ไหนซะอีก .. ก่อนหน้านี้ถ้าใครได้ดู MV เพลงพูดไม่ค่อยถูกของวง AB Normal ก็คงจะเห็นนางเอกเว็มวีคนนี้แน่นอนบอกเลยว่าเธอน่ารักสุดๆ ถึงแม้เรียนจบแล้วแต่หน้าตาก็ยังเหมือนเด็กอายุ 16 ไม่มีผิด ยิ่งตัดผมสั้น-ใส่ชุดคอซองยิ่งเด็กเข้าไปอีก นอกจากนี้สาวลูกแก้วยังผ่านผลงานโฆษณา พิธีกร ถ่ายแบบ รวมถึงเป็นศิลปินฝึกหัดเกิร์ลกรุ๊ป GMM Grammy อีกด้วย >,< เราไปทำความรู้จักเธอกันเลยดีกว่า ลูกแก้ว ศรีกานต์ แค่เห็นหน้าก็ทำเอาหนุ่มๆ ใจละลายกันซะแล้ว เห็นหน้าตาหวานๆ ลุคแบ๊วๆ ใสๆ แบบนี้แต่ความจริงแล้ว สาวลูกแก้วบอกว่าตัวเองออกแนวห้าวๆ แก่นๆ ซะมากกว่า … Continue reading

หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล