รับตรง 60 โควตาแหล่งฝึก มหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

รับตรง 60 โควตาแหล่งฝึก มหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

รับตรง 60 โควตาแหล่งฝึก มหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รับตรง60 โควตาแหล่งฝึก มหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  รับตรง 60 เส้นทางพิชิตฝัน สมัครทางอินเตอร์เน็ต :ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ :วันที่ 4-6 มกราคม 2560 ตรวจร่างกาย :วันที่ 13-20 มกราคม 2560 สอบสัมภาษณ์ :วันที่ 21 มกราคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษา :วันที่ 27 มกราคม 2560 1.รับตรง 60 คณะและสาขาที่เปิดรับ … Continue reading

รับตรง 60  มหาวิทยาลัยพะเยา โครงการผลิตแพทย์เพื่อชนบท

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยพะเยา โครงการผลิตแพทย์เพื่อชนบท

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต รับตรง 60 มหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต  รับตรง 60 เส้นทางพิชิตฝัน สมัครทางไปรษณีย์และชำระเงิน :วันที่ 5-21 พฤศจิกายน 2559 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล : วันที่ 4-6 มกราคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 13 มกราคม 2560 สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 20 มกราคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ศึกษาต่อ : วันที่ 27 มกราคม 2560 … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต รับตรง 60 มหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต  รับตรง 60 เส้นทางพิชิตฝัน สมัครทางไปรษณีย์และชำระเงิน :วันที่ 5-21 พฤศจิกายน 2559 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล : วันที่ 4-6 มกราคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 13 มกราคม 2560 สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 20 มกราคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ศึกษาต่อ : วันที่ 27 มกราคม 2560 … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต รับตรง 60 มหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต รับตรง 60 เส้นทางพิชิตฝัน สมัครทางอินเตอร์เน็ต : วันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 13 มกราคม 2560 ตรวจร่างกาย : วันที่ 13-19 มกราคม 2560 สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 20 มกราคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 27 มกราคม … Continue reading

รับตรง 60 โควตา ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษด้านศิลปะการแสดง ม.พะเยา

รับตรง 60 โควตา ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษด้านศิลปะการแสดง ม.พะเยา

รับตรง 60 โควตา ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษด้านศิลปะการแสดง ม.พะเยา รับตรง 60 โควตา ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษด้านศิลปะการแสดง ม.พะเยา รับตรง 60 การรับสมัครเข้าศึกษา หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง รับจำนวน 20 คน ค่าสมัคร 200 บาท  สมัครด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 พฤศจิกายน 2559 ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร / สาขาวิชาได้ 1 อันดับ ส่งเอกสารการสมัครพร้อมหลักฐานไปยัง มหาวิทยาลัยพะเยา กองบริการการศึกษา งานรับเข้าศึกษา ต.แม่กา อ.เมือง … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยพะเยา ทั่วประเทศ

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยพะเยา ทั่วประเทศ

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยพะเยา ทั่วประเทศ รับตรง 60 มหาวิทยาลัยพะเยา ทั่วประเทศ รับตรง 60 เส้นทางพิชิตฝัน สมัครทางอินเตอร์เน็ตพร้อมส่งเอกสารการสมัคร :วันที่ 1 – 15 พฤศจิกายน 2559 ชำระเงินค่าสมัคร :วันที่ 1 – 15 พฤศจิกายน 2559 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล :วันที่ 4-6 มกราคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :วันที่ 13 มกราคม 2560 ตรวจร่างกายและส่งข้อมูล : วันที่ 13-20 มกราคม … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยพะเยา โครงการรับตรง10%

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยพะเยา โครงการรับตรง10%

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยพะเยา โครงการรับตรง10% รับตรง 60 หลักสูตรที่เปิดรับ  รับตรง 60 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง จำนวนรับ 18 คน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ จำนวนรับ 18 คน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตรจำนวนรับ 18 คน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จำนวนรับ 18 คน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จำนวนรับ 18 คน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ จำนวนรับ 18 คน   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยพะเยา โครงการนักเรียนเรียนดี

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยพะเยา โครงการนักเรียนเรียนดี

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยพะเยา โครงการนักเรียนเรียนดี รับตรง 60 มหาวิทยาลัยพะเยา โครงการนักเรียนเรียนดี รับตรง 60 เส้นทางพิชิตฝัน สมัครทางอินเตอร์เน็ตพร้อมส่งเอกสารการสมัคร :วันที่ 1 – 15 พฤศจิกายน 2559 ชำระเงินค่าสมัคร :วันที่ 1 – 15 พฤศจิกายน 2559 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร :วันที่ 29 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ :วันที่ 9 ธันวาคม 2559 ตรวจร่างกายและส่งข้อมูล : … Continue reading

ภาพถ่ายทางอากาศ มหาวิทยาลัยพะเยา

ภาพถ่ายทางอากาศ มหาวิทยาลัยพะเยา

ภาพถ่ายทางอากาศ มหาวิทยาลัยพะเยา ทางเข้ามหาวิทยาลัยติดกับถนนพหลโยธิน งาว(ลำปาง)-พะเยา ด้านหน้ารั้วมหาวิทยาลัยเจริญเร็วมากๆที่เห็นจะเป็นหอพักและห้างสรรพสินค้า ตัวมหาวิทยาลัยต้องผ่านวงเวียนและขึ้นเขาไปข้างในนู้นอีก 6 กิโลเมตร ผ่านมา 6 กิโลเมตร กลางขุนเขา ได้เห็นอาคารเรียนซักที กลุ่มอาคารเรียนคณะต่างๆ อาคารเรียนรูปร่างแปลกตา แตกต่างกันไป หอใน ข้างๆหอใน มุมนี่มองไม่เห็นอยู่ด้านหลังเป็นสนามกีฬากลางของมหาวิยาลัย มีสนามฟุตบอลและอินดอร์เสตเดียมขนาดใหญ่กำลังก่อสร้าง คณะแพทยศาสตร์ กำลังเครียพื้นที่อยู่ตั้งอยู่กลางเขา(โมเดล) สมเด็จพระเทพฯเสด็จวางศิลาฤกษ์ คณะแพทยศาสตร์   ภาพเครดิต By skycrapercity.com ที่มา : Postjung ข่าวการศึกษา, รับตรง 58, งานราชการ 2557, รับตรง , แนวข้อสอบ กพ ,ทรงผมรับปริญญา

รับตรง 58 รับตรงม.พะเยา58  โควตาทั่วประเทศ ม.พะเยา 16 คณะ

รับตรง 58 รับตรงม.พะเยา58 โควตาทั่วประเทศ ม.พะเยา 16 คณะ

รับตรง 58 รับตรงม.พะเยา58  โควตาทั่วประเทศ ม.พะเยา 16 คณะ  มหาวิทยาลัยพะเยา รับตรง 2558 รับตรง 2558 รับตรงม.พะเยา58 รับตรง 58 รับตรงม.พะเยา58 รับตรง 2558 รับตรง 2558 รับตรงม.พะเยา58  โควตาทั่วประเทศ ม.พะเยา สวัสดีค่ะน้องๆ ตอนนี้ก็เริ่มสมัครสอบ GAT PAT 1/58 กันแล้ว น้องๆ คงสมัครกันไปพอสมควรเพื่อเก็บคะแนนเอาไว้ก่อน เอาล่ะ ใครที่กำลังมองหารับตรงที่ใช้คะแนน GAT PAT อยู่ล่ะก็ ไม่ผิดหวังแน่นอน มีรับตรงทั่วประเทศที่มีเกณฑ์คัดเลือกโดยใช้ GAT PAT ถึง 80% มาฝาก นั่นก็คือ โควตาทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยพะเยา ส่วนจะต้องใช้ … Continue reading

มพ.ปลูกความรับผิดชอบนิสิตด้วยต้นไม้

มพ.ปลูกความรับผิดชอบนิสิตด้วยต้นไม้

มพ.ปลูกความรับผิดชอบนิสิตด้วยต้นไม้ ม.พะเยา ผุดโครงการปลูกต้นไม้ 6 พันต้น เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 สร้างความรับผิดชอบให้นิสิตชั้นปีที่ 1จะต้องดูแลต้นไม้ที่ตนเองปลูก ถือเป็นต้นไม้ประจำตัวจนจบการศึกษา (18 ส.ค.) ศ.ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา (มพ.)เปิดเผยว่า จากแนวคิดที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว หรือ Green University เมื่อเร็ว ๆ นี้ มพ.จึงได้ลงนามความร่วมมือกับกรมป่าไม้ เพื่อสร้างต้นแบบมหาวิทยาลัยสีเขียว โดยเริ่มต้นจากการทำโครงการปลูกต้นไม้จำนวน6,000 ต้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเจริญพระชนมายุ 5 รอบ ครบ 60 … Continue reading

รับตรง 57 โควตาทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยพะเยา

รับตรง 57 โควตาทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยพะเยา

รับตรง โควตาทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2557 (รับ 79 สาขา 4,565 คน) รายละเอียดการรับสมัคร      คณะ/สาขาที่เปิดรับ และองค์ประกอบคะแนนคัดเลือก    >> ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัคร >> Website : การรับสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยา >> Facebook : การรับสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพะเยา       ที่มา:eduzones ข่าวการศึกษา | ข่าวการศึกษาวันนี้ | ทุนการศึกษา

เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาใน ม.พะเยา 2557

เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาใน ม.พะเยา 2557

เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง (โควตาทั่วประเทศ) ประจำปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยพะเยาจะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง (โควต้าทั่วประเทศ) ประจำปีการศึกษา 2557 ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่กำลังศึกษาในโรงเรียนหรือสถานศึกษาทั่วประเทศโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. มีสัญชาติไทย 2. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญในโครงการจัดการศึกษาปกติของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือในสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาเอกชน หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นเรียนปีการศึกษาสุดท้ายของโรงเรียน พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา 3. เป็นผู้ผ่านการคัดเลือก และต้องแสดงผลการสอบ O-NET ในวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิต 4. เป็นผู้ปราศจากโรค ยาเสพติดร้ายแรง และไม่เป็นผู้ที่มีปัญหาทางจิตเวชชั้นรุนแรง 5. ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก 6. ไม่เคยเป็นผู้รายงานตัวยืนยันสิทธิเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา กำหนดการ รับสมัคร                                                     1 – … Continue reading

รับตรง โครงการสนับสนุนฯ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ม.พะเยา 2556

รับตรง โครงการสนับสนุนฯ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ม.พะเยา 2556

รับตรง โครงการสนับสนุนฯ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ม.พะเยา 2556 โครงการสนับสนุนการผลิตบุคลากรทางการพยาบาลโรงพยาบาลบ้านแพ้ว เขตภาคเหนือตอนบน ประจำปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยพะเยา คุณสมบัติ 1) กลุ่มมบคคลที่มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก คือ นักเรียนผู้มีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัย กําหนด ได้แก่ นักเรียนที่กําลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555 ตามหลักสูตรระดับ มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ ในโครงการจัดการศึกษาปกติ ซึ่งผู้สมัครต้องมีระยะเวลาศึกษา ในโรงเรียนหรือสถานศึกษานั้นๆมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา 2) สถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนหรือสถานศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือในสังกัดสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาเอกชนซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในเขต 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ … Continue reading

ประกาศผลรับตรง ทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2556

ประกาศผลรับตรง ทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2556

ประกาศผลรับตรง ทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2556  >> ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระบบโควตาทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2556 >> การคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2556   ที่มา : EDUZONES

หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล