30 ทุนเรียนฟรีม.ศรีปทุมให้คนเรียนดีมีความสามารถพิเศษ

30 ทุนเรียนฟรีม.ศรีปทุมให้คนเรียนดีมีความสามารถพิเศษ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีนโยบายในการช่วยส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี มีความสามารถพิเศษ และเป็นผู้ที่มีความประพฤติดีเพื่อส่งเสริมศักยภาพเยาวชนรุ่นใหม่จึงขอมอบทุนการศึกษาเพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกโดยจะได้รับทุนการศึกษา 100% ของค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตรปริญญาตรี ตามรายละเอียดดังนี้ 30 ทุนเรียนฟรีม.ศรีปทุมให้คนเรียนดีมีความสามารถพิเศษ กำหนดการ 1. รับสมัครขอรับทุนการศึกษา วันนี้ – 1 พฤษภาคม 2558 2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบความสามารถ / สอบสัมภาษณ์ 5 พฤษภาคม 2558 3. ทดสอบความสามารถ / สอบสัมภาษณ์ 15 พฤษภาคม 2558 4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 1 มิถุนายน 2558 5. รายงานตัวผู้ขอรับสิทธิ์ทุนการศึกษา 5 มิถุนายน … Continue reading

ม.ศรีปทุมเปิดรับเรียนต่อต่อป.โท-ป.เอก แจก iPad mini

ม.ศรีปทุมเปิดรับเรียนต่อต่อป.โท-ป.เอก แจก iPad mini

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุมเปิดรับสมัครบัณฑิตเข้าศึกษาต่อในระดับมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) และระดับปริญญาเอกประจำปีการศึกษา 2556 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยผู้สมัครเรียนระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจะได้รับ iPad mini รุ่น 16GB./WiFi มูลค่า 11,200 บาท ระดับปริญญาโท คุณสมบัติ 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันภายในประเทศ หรือต่างประเทศที่ ก.พ.รับรอง 2. ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ 3. กรณีผู้สมัครเข้าศึกษาต่อสำเร็จการศึกษาในสาขาที่ไม่ตรง จะต้องเรียนวิชาปรับพื้นฐานของแต่ละสาขาวิชาขึ้นอยู่กับการพิจารณาของผู้อำนวยการหลักสูตร การพิจารณาคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ การสมัคร 1. สมัครด้วยตนเองได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน อาคาร 40 ปีศรีปทุม (อาคาร 11) ชั้น … Continue reading

ม.ศรีปทุมขยายเวลารับนักศึกษาป.ตรี พร้อมมอบทุนหนุนการศึกษา

ม.ศรีปทุมขยายเวลารับนักศึกษาป.ตรี พร้อมมอบทุนหนุนการศึกษา

ม.ศรีปทุมขยายเวลารับนักศึกษาป.ตรี พร้อมมอบทุนหนุนการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป พร้อมขยายเวลามอบเงื่อนไขพิเศษสำหรับผู้สมัครและลงทะเบียน ภายในวันที่ 7 เมษายน 2556 จะได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา 4,000 บาท โดยมหาวิทยาลัยศรีปทุมทำการเปิดรับสมัครทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.30 น. สำหรับผู้สมัครและลงทะเบียน ภายในวันที่ 7 เมษายน 2556 จะได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา 4,000 บาท* (*การมอบทุนเป็นไปตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย)   ติดต่อสอบถามที่ ม.ศรีปทุม บางเขน โทร. 0 2561 2222 … Continue reading

ม.ศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นรับนักศึกษาใหม่พร้อมแจกทุน10,000บาท

ม.ศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นรับนักศึกษาใหม่พร้อมแจกทุน10,000บาท

ม.ศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นรับนักศึกษาใหม่พร้อมแจกทุน10,000บาท มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น เปิดรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556 พร้อมมอบสิทธิพิเศษสำหรับผู้สมัครและลงทะเบียนภายในวันที่ 31 มีนาคม 2556 รับทุนสนับสนุนการศึกษาทันที 10,000 บาท คุณสมบัติผู้สมัคร – ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ปีสุดท้ายของการศึกษา -ไม่เป็นผู้วิกลจริต ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา -ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกไล่ออกเนื่องจากถูกลงโทษทางวินัยจากสถาบันการศึกษาใดมาก่อน – มีภูมิลำเนาที่พักอยู่เป็นหลักแหล่ง ซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถติดต่อได้ สิทธิพิเศษ สำหรับผู้สมัครและลงทะเบียนภายในวันที่ 31 มีนาคม 2556 จะได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา มูลค่า 10,000 บาท* หมายเหตุ – ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อและผ่านคุณสมบัติการกู้ยืม ลงทะเบียนด้วยระบบกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา … Continue reading

ม.ศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นรับนักศึกษาใหม่พร้อมแจกทุน10,000บาท

ม.ศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นรับนักศึกษาใหม่พร้อมแจกทุน10,000บาท

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น  เปิดรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556 พร้อมมอบสิทธิพิเศษสำหรับผู้สมัครและลงทะเบียนภายในวันที่ 31 มีนาคม 2556 รับทุนสนับสนุนการศึกษาทันที 10,000 บาท คุณสมบัติผู้สมัคร – ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ปีสุดท้ายของการศึกษา -ไม่เป็นผู้วิกลจริต ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา -ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกไล่ออกเนื่องจากถูกลงโทษทางวินัยจากสถาบันการศึกษาใดมาก่อน – มีภูมิลำเนาที่พักอยู่เป็นหลักแหล่ง ซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถติดต่อได้ สิทธิพิเศษ สำหรับผู้สมัครและลงทะเบียนภายในวันที่ 31 มีนาคม 2556 จะได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา มูลค่า 10,000 บาท* หมายเหตุ – ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อและผ่านคุณสมบัติการกู้ยืม ลงทะเบียนด้วยระบบกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา และทุนสนับสนุนการศึกษา … Continue reading

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจกทุนบุคคลากรต่อป.โทม.ศรีปทุม

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจกทุนบุคคลากรต่อป.โทม.ศรีปทุม

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจกทุนบุคคลากรต่อป.โทม.ศรีปทุม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จับมือมหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดทำโครงการความร่วมมือทางวิชาการในการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตร 1 ปี) โดยให้สามารถขอรับทุนการศึกษาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ โครงการนี้จัดเพื่อให้บุคคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการพัฒนาคุณวุฒิเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ *** เปิดรับบุคคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งแต่วันนี้จนถึง 23 พฤศจิกายน 2555 *** การดำเนินการคัดเลือก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการคัดเลือกบุคคลากรที่สนใจรับทุนการศึกษาจากทั่วประเทศ ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับเลือกต้องเป็นผู้บริหารท้องถิ่น (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ / พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง และลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ่านข้อมูลการรับสมัครได้ที่ : http://ictapp.spu.ac.th/mpa/index.php   ที่มา : EDUZONES

โควต้าพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2556

โควต้าพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2556

โควต้าพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2556 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รอบโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา2556 ตั้งแต่วันที่1 พฤศจิกายน 2555 – 14 มกราคม 2556 สมัครได้ทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ซึ่งผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและมีคุณสมบัติตาม เกณฑ์ของมหาวิทยาลัย จะได้รับทุนการศึกษาสูงสุด40,000 บาท* ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพรฑูรย์พันธ์รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดเผยว่า  มหาวิทยาลัยศรีปทุม กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รอบโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา2556ในคณะต่างๆ ได้แก่ Sripatum International Collegeคณะศิลปศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะดิจิทัลมีเดีย คณะวิศวกรรมศาสตร์ … Continue reading

รับตรง ม.ศรีปทุม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

รับตรง ม.ศรีปทุม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

รับตรง ม.ศรีปทุม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ม.ศรีปทุม รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาค 2 ปีการศึกษา 2555 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในคณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะบัญชี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะนิเทศศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะดิจิทัลมีเดีย คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติ ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุมเปิดเผยว่า เพื่อเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ขณะนี้มหาวิทยาลัยศรีปทุม กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ซึ่งในภาคเรียนที่ 2 … Continue reading

ปิ๊ก- อรวรรณ นวมศิริ

ปิ๊ก- อรวรรณ นวมศิริ

ปิ๊ก สาวไทยหัวใจโป๊งชึ่ง แชมป์ลูกทุ่งอุดมศึกษา 53 สมัย นี้คนไม่ค่อยชอบเพลง ลูกทุ่งกันสักเท่าไร ไม่เหมือนสมัยก่อน จึงมีการดัดแปลงเนื้อร้องทำนองให้มีความทันสมัยให้เข้ากับผู้ฟังได้ง่าย       .คำบอกเล่าจาก ปิ๊ก- อรวรรณ นวมศิริ เฟรชชี่คณะ บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงินการธนาคาร ม.ศรีปทุม สาวผู้เข้าใจในสภาวะของเพลงลูกทุ่งทั้งในทิศทางของการสืบสาน และการนำเสนอ โดยที่ตัวเธอเองก็เป็นวัยรุ่นอีกคนหนึ่งที่รักในเสียงเพลงลูกทุ่ง แถมยังออกตัวอีกว่า ปิ๊กไม่ใช่วัยรุ่นจำพวกที่หลงไปตามกระแสนิยม ซึ่งไม่ว่าจะมีเทรนด์เพลงแนวไหนผ่านกระแสสุดฮิปมาให้อิน ยังไง๊ ยังไง ก็ฉุดใจสาวอย่างเธอ ไม่ได้ ปิ๊กชอบเพลงลูกทุ่งมาตั้งแต่เด็กๆค่ะ และเดิมก็จะฝึกซ้อมร้องเพลงกับคุณแม่ แต่พอโตขึ้นก็จะฝึกซ้อมคนเดียว โดยเปิดเพลงแล้วร้องตาม ขณะที่แนวเพลงอื่นๆ เราก็ชอบ แต่ก็เพราะได้เป็นนักร้องวงดนตรีลูกทุ่งของโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย จังหวัดสมุทรสงคราม จนไปประกวดได้รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทาน แชมป์ออฟเดอะแชมป์ ในปีที่ 4 … Continue reading

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดสัมมนาฟรี!

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดสัมมนาฟรี!

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดสัมมนาฟรี!       ว/ป/ด โครงการ รายละเอียด  27  มิ.ย. 52 สัมมนา  การจัดการวัตกรรมทางธุรกิจภายใต้ยุคเทคโนโลยีหล่อหลอมสื่อ  (Convergent  Technology Management)  ร่วมสัมมนา การจัดการวัตกรรมทางธุรกิจภายใต้ยุคเทคโนโลยีหล่อหลอมสื่อ (Convergent Technology Management)  วันที่ 27 มิถุนายน 2552 เวลา 9.00-12.00 น. ฟรี ! ณ ห้อง 5 901 อาคารสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน โทร. 089-8591164 28 … Continue reading

หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล