รับตรง 60 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง MFU Admissionรอบที่ 2

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง MFU Admissionรอบที่ 2

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง MFU Admissionรอบที่ 2 รับตรง 60 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง MFU Admissionรอบที่ 2 รับตรง 60 เส้นทางพิชิตฝัน สมัครทางอินเตอร์เน็ต :วันที่1 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก :วันที่ 7 ธันวาคม 2559 สอบคัดเลือก :วันที่ 7-8 มกราคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา :วันที่ 23 มกราคม 2560 ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา : วันที่ … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ทั่วประเทศ

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ทั่วประเทศ

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ทั่วประเทศ รับตรง 60 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ทั่วประเทศ จำนวนรับ 1,400 คน รับตรง 60 คณะสาขาที่เปิดรับ >เลือกได้ 1 อันดับ(บางสาขา)เท่านั้น บางสาขาเลือกได้ 2 อันดับ หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต >ภาษาอังกฤษ 150 คน >ภาษาจีนธุรกิจ 80 คน >ภาษาและวัฒนธรรมจีน 30 คน >จีนศึกษา 35 คน >การพัฒนาระหว่างประเทศ 20 คน หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต >การสอนภาษาจีน 50 คน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 12 หลักสูตร ทั่วประเทศ

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 12 หลักสูตร ทั่วประเทศ

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 12 หลักสูตร ทั่วประเทศ รับตรง 60 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 12 หลักสูตร ทั่วประเทศ จำนวนรับ 1,400 คน รับตรง 60 คณะสาขาที่เปิดรับ เลือกได้ 1 อันดับ(บางสาขา)เท่านั้น บางสาขาเลือกได้ 2 อันดับ รับตรง 60 หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต ภาษาอังกฤษ 150 คน ภาษาจีนธุรกิจ 80 คน ภาษาและวัฒนธรรมจีน 30 คน จีนศึกษา 35 คน การพัฒนาระหว่างประเทศ 20 … Continue reading

รับตรง 59 ม.แม่ฟ้าหลวง หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต

รับตรง 59 ม.แม่ฟ้าหลวง หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต

รับตรง 59    ม.แม่ฟ้าหลวง หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต     กำหนดการรับสมัคร สมัคร 1-22 มกราคม 2559 ประกาศผลผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก 16 กุมภาพันธ์ 2559 สอบคัดเลือก 28 กุมภาพันธ์ 2559 ประกาศผล 8 มีนาคม 2559   จำนวนที่เปิดรับ 30 คน   คุณสมบัติ   เกณฑ์การคัดเลือก   ค่าสมัคร 300 บาท รายละเอียดการสมัคร เว็บไซต์ Click ระเบียบการ Click … Continue reading

รับตรง 58 ม.แม่ฟ้าหลวง โควตา 17 จว.ภาคเหนือ

รับตรง 58 ม.แม่ฟ้าหลวง โควตา 17 จว.ภาคเหนือ

รับตรง 58 ข่าวรับตรงมาฝากกัน แต่บอกก่อนเลยว่าเฉพาะน้องๆ ม.6 สายสามัญที่เรียนอยู่ในโรงเรียนเขต 17 จังหวัดภาคเหนือเท่านั้นค่ะ กับรับตรง โควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยรายละเอียดจะเป็นอย่างไรบ้าง ไปดูพร้อมกันได้เลย รับตรง 58 ม.แม่ฟ้าหลวง โควตา 17 จว.ภาคเหนือ >> หลักสูตรวิชาและจำนวนรับ หลักสูตร/สาขาวิชา   ศิลปศาสตรบัณฑิต – ภาษาอังกฤษ จำนวนรับ 90 – ภาษาจีนธุรกิจ (เลือกสอบภาษาอังกฤษ) จำนวนรับ 45 – ภาษาจีนธุรกิจ (เลือกสอบภาษาจีน) จำนวนรับ 45 – ภาษาและวัฒนธรรมจีน (เลือกสอบภาษาอังกฤษ) จำนวนรับ 40 – … Continue reading

รับตรง สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารฯ ม.แม่ฟ้าหลวง 2557

รับตรง สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารฯ ม.แม่ฟ้าหลวง 2557

รับตรง สาขาสาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ ม.แม่ฟ้าหลวง 2557 รับตรง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ(โควตาพิเศษสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2557 สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ   คุณสมบัติ – เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ – เป็นผู้มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX) 5 ภาคการศึกษา (ม.4 ถึง ม.6 เทอม 1) ไม่น้อยกว่า 2.50 สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้ว … Continue reading

รับตรง 57 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รับตรง 57 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

รับตรง หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงปีการศึกษา 2557 จำนวนที่รับ >> 17 จังหวัดภาคเหนือ จำนวน 18 คน (จังหวัดละ 1 คน เชียงราย 2 คน) >> ทั่วประเทศ ยกเว้น 17 จังหวัดภาคเหนือ จำนวน 14 คน กำหนดการรับสมัคร >> ธันวาคม 2556 คุณสมบัติผู้สมัคร >> คุณสมบัติเฉพาะ ตามกำหนดของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) >> กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษา ม.6 เฉพาะผู้เรียนเน้นวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น … Continue reading

รับตรง แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 56

รับตรง แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 56

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จำนวน 32 คน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้   คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร  มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.25 มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.25  มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ 5 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 3.25 มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.25   เป็นผู้มีผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ … Continue reading

รับตรง สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน ม.แม่ฟ้าหลวง 2556

รับตรง สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน ม.แม่ฟ้าหลวง 2556

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน จำนวน 85 คน มีรายละเอียดดังนี้ 1. จำนวนที่เปิดรับ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน เลือกสอบวิชาภาษาอังกฤษ จำนวนรับ 40 คน เลือกสอบวิชาภาษาจีน จำนวนรับ 45 คน 2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 2.1 เป็นผู้ที่พำนักอยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย 2.2 เป็นผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอย่างแท้จริง 2.3 เป็นผู้ที่สามารถศึกษาในระบบการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 2.4 เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 2.5 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 2.6 … Continue reading

รับตรง สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ ม.แม่ฟ้าหลวง 2556

รับตรง สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ ม.แม่ฟ้าหลวง 2556

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ คุณสมบัติ – เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า – GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00 – GPA กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 2.00 – GPA กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมไม่น้อยกว่า 2.00 – เป็นผู้มีผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ GAT 85 วิชาความถนัดทั่วไป กำหนดการ รับสมัคร 3 ธันวาคม 2555 ถึง 11 มกราคม … Continue reading

โควตาพิเศษสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร แม่ฟ้าหลวง 2556

โควตาพิเศษสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร แม่ฟ้าหลวง 2556

โควตาพิเศษสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร แม่ฟ้าหลวง 2556 ด้วย สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาโครงการรับนักศึกษาผู้มีศักยภาพ ด้านอุตสาหกรรมเกษตร ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. คุณสมบัติของผู้สมัคร 1.1 เป็นผู้ที่พำนักอยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย 1.2 เป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นที่จะเข้าศึกษาในสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารหรือ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 1.3 เป็นผู้ที่มีความสามารถศึกษาในระบบการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 1.4 เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 1.5 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์เท่านั้น           1.6 ผู้ที่สมัครสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร  ต้องมีคะแนนเฉลี่ยรวมสะสม  (GPAX)  และคะแนนเฉลี่ยรวมสะสม  (GPA)   กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์และกลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศแต่ละกลุ่มไม่น้อยกว่า … Continue reading

โควตาพิเศษสำนักวิชาเทคโโลยีสารสนเทศ ม.แม่ฟ้าหลวง 2556

โควตาพิเศษสำนักวิชาเทคโโลยีสารสนเทศ ม.แม่ฟ้าหลวง 2556

โควตาพิเศษสำนักวิชาเทคโโลยีสารสนเทศ ม.แม่ฟ้าหลวง 2556 รับ สมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556 โครงการพิเศษความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อผลิตบุคลากรพร้อมทำงาน (โควตาพิเศษสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ) หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดรับ ลำดับที่ หลักสูตร สาขาวิชา 1 วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 วิทยาศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมซอฟต์แวร์ คุณสมบัติของผู้สมัคร – ผู้ที่จะสมัครในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการศึกษาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ แผนการศึกษาภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ (ศิลป์คำนวณ) – ผู้ที่จะสมัครในสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ จะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการศึกษาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น – เป็นผู้มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม 5 ภาคการศึกษา … Continue reading

รับตรง แม่ฟ้าหลวง 56 เปิดแล้ว

รับตรง แม่ฟ้าหลวง 56 เปิดแล้ว

รับตรง แม่ฟ้าหลวง 56 เปิดแล้ว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับตรง 2556 แบบระบบโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (สายสามัญ) ในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับปริญญาตรี ระบบโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ หลักสูตรที่เปิดรับ  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ สาขาภาษาจีนธุรกิจ(เลือกสอบภาษาอังกฤษ)  สาขาภาษาจีนธุรกิจ (เลือกสอบภาษาจีน)        2.   หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการสอนภาษาจีน (เลือกสอบภาษาอังกฤษ) สาขาการสอนภาษาจีน (เลือกสอบภาษาจีน)   … Continue reading

Admissions 2554 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับ 1,435 คน จำนวน 32 สาขาวิชา

Admissions 2554 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับ 1,435 คน จำนวน 32 สาขาวิชา

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย รับบุคคลเข้าศึกษาต่อในระบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2554 จำวน 1,435 คน ทั้งสิ้น 32 สาขาวิชา โดยกำหนดเกณฑ์คะแนน O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ขั้นต่ำ 30 คะแนน ยกเว้นสาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ และสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน ขั้นต่ำ 36 คะแนน สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mfu.ac.th/division/admission/ADMISSIONS/student_ADMISSION.html หรือสอบถามได้ที่ ส่วนรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงโทร. 053-916103-6 โทรสาร 053-916107E-Mail: admission@mfu.ac.th<!–end–end–end–>

อธิการแม่ฟ้าหลวงการันตี เด็กไทยไม่โง่แต่ขาดโอกาส

อธิการแม่ฟ้าหลวงการันตี เด็กไทยไม่โง่แต่ขาดโอกาส

นายวันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย กล่าววันนี้ (24 มี.ค.) ว่าขณะนี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ก่อตั้งองค์กรเพื่อการพัฒนาการ ศึกษาในพื้นที่ จ.เชียงราย  ขึ้นมาอีกหนึ่งองค์กรชื่อว่า”มูลนิธิมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเพื่อพัฒนาครู ชนบท” มีทุนดำเนินการเบื้องต้น จากการบริจาคของผู้ใจบุญจำนวนประมาณ 10 ล้านบาทวัตถุประสงค์ของมูลนิธิคือมุ่งยกระดับคุณภาพมาตรฐานด้านการศึกษา ของโรงเรียนครูและนักเรียนที่อยู่ตามชนบทให้สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระเนื่องจากใน ปัจจุบันพบว่าระดับคุณภาพมาตรฐานของนักเรียนตามชนบทยังอยู่ในเกณฑ์ที่ ต่ำมาก สาเหตุสำคัญเกิดการที่ตัวครูไม่มีความรู้ ไม่มีคุณภาพไม่มีจิตใจของความเป็นครู  บางครั้งเกิดจากการที่มีฐานะยากจน <?xml:namespace prefix = o ns = “urn:schemas-microsoft-com:office:office” />  อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกล่าวด้วยว่า สาเหตุดังกล่าว มหาวิทยาลัยได้มีการศึกษาและทดลองนำวิธีการยกระดับคุณภาพมาตรฐานไปใช้ในบาง โรงเรียนมาแล้ว พบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นได้ส่งผลกระทบไปถึงการเรียนการสอน ของนักเรียนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับกิจกรรมของมูลนิธิจะมีหลากหลาย ทั้งการจัดการฝึกอบรมและการบริหารด้านสื่อการเรียนการสอนต่างๆ … Continue reading

หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล