รับตรง 60 มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะโบราณคดี

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะโบราณคดี

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะโบราณคดี รับตรง 60 มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะโบราณคดี รับตรง 60 เส้นทางพิชิตฝัน สมัครทางอินเตอร์เน็ต :วันที่ 21 ธันวาคม 2559 – 21 กุมภาพันธ์ 2560 ประกาศรายชื่อผู้สมัคร :วันที่ 9 มีนาคม 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ :วันที่ 17 มีนาคม 2560 สอบสัมภาษณ์ :วันที่ 25 มีนาคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านาการสอบสัมภาษณ์ :วันที่ 29 มีนาคม 2560 … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยศิลปากร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยศิลปากร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยศิลปากร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ รับตรง 60 มหาวิทยาลัยศิลปากร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ รับตรง 60 คุณสมบัติของผู้สมัคร >เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายวิทย์-คณิต) >มีเกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.50   รับตรง 60 คณะและสาขาที่เปิดรับ คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต > สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม จำนวนรับทั้งหมด 40 ที่นั่ง เกณฑ์การคัดเลือก >ใบสมัคร >สอบประเมินความสามารถทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ >สอบสัมภาษณ์ เอกสารที่ใช้สมัครสอบ >ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่าย >หลักฐานการชำระเงิน >ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา ค่าสมัครสอบ 500 บาท   เส้นทางพิชิตฝัน … Continue reading

รับตรง 60 พร้อมทุน มหาวิทยาลัยศิลปากร สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์

รับตรง 60 พร้อมทุน มหาวิทยาลัยศิลปากร สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์

รับตรง 60 พร้อมทุน มหาวิทยาลัยศิลปากร สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ รับตรง 60 พร้อมทุน มหาวิทยาลัยศิลปากร สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ รับตรง 60 เส้นทางพิชิตฝัน รอบแรก รับตรง 60 เกร็ดความรู้ก่อนสมัครรับตรง คณะนี้เรียนที่ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ถ้าน้องได้สอบเป็นอันดับ 1 ของคณะจะได้รับทุนการศึกษาตลอดทั้ง 4 ปี และรับรับทุนปีละ 60,000 บาท รับตรงนี้ไม่ถูกตัดสิทธิ์ในระบบแอดมิชชั่นนะครับ ขั้นตอนการสมัคร อ่านระเบียบการให้เข้าใจก่อนสมัครสอบ สมัครที่เว็บไซต์หรือสมัครด้วยตัวเอง กรอบข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วนพร้อมตรวจสอบการสมัคร ชำระเงินค่าสมัคร ส่งเอกสารการสมัครทั้งด้วยตัวเองหรือทางไปรษณีย์     คณะและสาขาที่เปิดรับ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการนักเรียนดีทางศิลปะ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ (เฉพาะสถาบันที่เข้าร่วมโครงการ)

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการนักเรียนดีทางศิลปะ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ (เฉพาะสถาบันที่เข้าร่วมโครงการ)

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการนักเรียนดีทางศิลปะ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ (เฉพาะสถาบันที่เข้าร่วมโครงการ) รับตรง 60 มหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการนักเรียนดีทางศิลปะ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ (เฉพาะสถาบันที่เข้าร่วมโครงการ) รับตรง 60 คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาที่สถาบันเข้าร่วมโครงการโดยต้องเป็นนักเรียนเรียนดีที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียนการศึกษา ในลำดับที่ 1 ถึงอันดับสุดท้าย เป็นนักเรียนเรียนดี โดยมีเกรดเฉลี่ยสะสม5เทอมไม่ต่ำกว่า 3.00 เปรียบเทียบจำนวนรับ   ปี 2559 25 ที่นั่ง ปี 2560 20 ที่นั่ง   รับตรง 60 เกณฑ์การคัดเลือก ยื่นแฟ้มสะสมงาน ทดสอบความสามารถและทัศนคติทางศิลปะด้วยวิธีการปฏิบัติและสัมภาษณ์ *ถ้าน้องได้สอบติดสามารถเลือกได้ทุกเอก … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการสอบตรง คณะจิตรกรรมฯ

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการสอบตรง คณะจิตรกรรมฯ

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการสอบตรง คณะจิตรกรรมฯ รับตรง 60 มหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการสอบตรง คณะจิตรกรรมฯ รับตรง 60 คุณสมบัติที่เปิดรับ กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 หรือเทียบเท่า เฉพาะรับตรงโควตาพิเศษ 28 จังหวัด ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นสุดท้ายตามหลักสูตรมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 คือ จังหวัดกาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ชุมพร ตราด นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี รับตรง 60 มหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี รับตรง 60 หลักสูตรที่เปิดรับ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต >เทคโนโลยีชีวภาพ 3 คน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต >ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ 2 คน >วิศวกรรมเครื่องกล 5 คน >วิศวกรรมเคมี 5 คน >วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ 2 คน >วัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี 5 คน >วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 2 คน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต >ธุรกิจวิศวกรรม 5 คน … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะมัณฑนศิลป์ ประเภทโควตา3โครงการ

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะมัณฑนศิลป์ ประเภทโควตา3โครงการ

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะมัณฑนศิลป์ ประเภทโควตา3โครงการ รับตรง 60 มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะมัณฑนศิลป์ ประเภทโควตา3โครงการ รับตรง 60 โครงการที่เปิดรับ 1.นักเรียนโรงเรียนเขตภูมิภาค ประกาศด้วย ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ 2.โควตานักเรียนสายอาชีวศึกษา 3.โควตานักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร คณะและสาขาที่เปิดรับ คณะมัณฑศิลป์ >สาขาการออกแบบภายใน >สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์ >การออกแบบผลิตภัณฑ์ >ประยุกตศึกษา >เครื่องเคลือบศึกษา >การออกแบบเครื่องประดับ >การออกแบบเครื่องแต่งกาย โครงการพิเศษ   เกณฑ์การคัดเลือก >  ใบสมัคร >  แฟ้มสะสมงาน >  เขียนเรียงความ > … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล รับตรง 60 มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  รับตรง 60 คุณสมบัติของผู้สมัคร >เป็นผู้ที่กำลังศึกษามัธยมศึกษาชั้นปีที่6 เกรดเฉลี่ย 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า2.75 หรือจบการศึกษามัธยมศึกษาชั้นปีที่6 เกรดเฉลี้ยสะสมไม่ต่ำกว่า2.75 รับตรง 60 คณะและสาขาที่เปิดรับ >คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต   เกณฑ์การคัดเลือก ใบสมัคร สอบข้อเขียนความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรม ต้องมีคะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไป สอบสัมภาษณ์ทางวิชาการ จำนวนรับทั้งหมด 35 คน ค่าสมัครสอบ 500 บาท ที่ธนาคารทหารไทย   … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม รอบแรก

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม รอบแรก

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม รอบแรก รับตรง 60 มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม รอบแรก รับตรง 60 คุณสมบัติของผู้สมัคร >เป็นผู้ที่กำลังศึกษามัธยมศึกษาชั้นปีที่6 เกรดเฉลี่ย 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า2.75 หรือจบการศึกษามัธยมศึกษาชั้นปีที่6 เกรดเฉลี้ยสะสมไม่ต่ำกว่า2.75 รับตรง 60 คณะและสาขาที่เปิดรับ >คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ เกณฑ์การคัดเลือก ใบสมัคร สอบข้อเขียนความรู้พื้นฐานทางธุรกิจวิศวกรรม ต้องมีคะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไป สอบสัมภาษณ์ทางวิชาการ จำนวนรับทั้งหมด 35 คน ค่าสมัครสอบ 500 บาท หลักฐานการสมัคร … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการ คณะเภสัชศาสตร์

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการ คณะเภสัชศาสตร์

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการ คณะเภสัชศาสตร์ รับตรง 60 มหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการ คณะเภสัชศาสตร์ รับตรง 60 โครงการและคุณสมบัติแต่ละโครงการ รับตรง 60 โครงการโควตาพิเศษ จำนวนรับ 20 คน คุณสมบัติของผู้สมัคร นักเรียนที่กำลังศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า อยู่ในในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ใน 28 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ชุมพร ตราด นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี … Continue reading

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะมัณฑนศิลป์ ประเภททั่วไป

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะมัณฑนศิลป์ ประเภททั่วไป

รับตรง 60 มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะมัณฑนศิลป์ ประเภททั่วไป รับตรง 60 มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะมัณฑนศิลป์ ประเภททั่วไป  รับตรง 60 คุณสมบัติของผู้สมัคร สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า รับตรง 60 คณะมัณฑศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบภายใน      จำนวนรับ 59 คน สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ จำนวนรับ 44 คน สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ จำนวนรับ 33 คน สาขาวิชาการประยุกตศิลปศึกษา  จำนวนรับ 39 คน สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา      จำนวนรับ 23 … Continue reading

รับตรง 59 ม.ศิลปากร สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล รอบที่ 2  พิเศษ

รับตรง 59 ม.ศิลปากร สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล รอบที่ 2 พิเศษ

รับตรง 59 ม.ศิลปากร โครงการรับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล รอบที่2 รับตรง 59  ม.ศิลปากร กำหนดการรับสมัคร จำนวนที่เปิดรับ 50 คน คุณสมบัติ ต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 โดยมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 2.75 หรือต้องเป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่าระดับเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำ 2.75 เกณฑ์การคัดเลือก สอบข้อเขียนวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม และสอบสัมภาษณ์ทางวิชาการ (สําหรับผูที่สอบขอเขียนผ่าน) ค่าสมัคร 500 บาท รายละเอียดการสมัคร เว็บไซต์ Click ระเบียบการ Click ที่มา: eduzones … Continue reading

รับตรง 59 มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะศึกษาศาสตร์

รับตรง 59 มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะศึกษาศาสตร์

รับตรง 59 มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะศึกษาศาสตร์ รับตรง 59 มหาวิทยาลัยศิลปากร กำหนดการรับสมัคร โครงการสืบสานภาษาไทย สาขาวิชาภาษาไทย รับสมัครผ่านโรงเรียนถึง 15 มกราคม 2559 โครงการพิเศษ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา วันที่ 18 เมษายน 2559 – 13 พฤษภาคม 2559 โครงการพิเศษ (โควต้าพิเศษ) สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ วันที่ 11 มกราคม – 22 มกราคม 2559 โครงการพิเศษ สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ วันที่ 18 เมษายน 2559 … Continue reading

รับตรง คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร 2556

รับตรง คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร 2556

รับตรง คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร 2556 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2556 2 โครงการดังนี้ โครงการ พสวท  รายละเอียด  ใบสมัคร โครงการ เพชรสนามจันทร์ รายละเอียด  ใบสมัคร รับสมัคร 17 กันยายน -31 ตุลาคม 2555

หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล