7 “คุณครู” คนดัง ขวัญใจวัยโจ๋

7 “คุณครู” คนดัง ขวัญใจวัยโจ๋

7 “คุณครู” คนดัง ขวัญใจวัยโจ๋ ครู หมายถึงผู้อบรมสั่งสอน ผู้ถ่ายทอดความรู้ ผู้สร้างสรรค์ภูมิปัญญา และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองของสังคมและประเทศชาติ วันนี้ 16 มกราคม 2556 วันครู ขอพาเพื่อนๆ มารู้จักกับคุณครูคนดัง ที่เป็นขวัญใจวัยรุ่น จะมีคุณครูท่านใดบ้าง ติดตามได้เลยค่ะ อาจารย์แม่ รองศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ สินธุเดชะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต อดีตอาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รศ.ดร.สุนีย์ สินธุเดชะ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต และครุศาสตรบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (นักเรียนทุนกระทรวงศึกษาธิการ) หลังจบการศึกษาจึงเข้ารับราชการเป็นอาจารย์สอน โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่อมาจึงย้ายมาเป็นอาจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมทั้งเป็นอาจารย์พิเศษ โรงเรียนผู้บังคับหมวดทหารอากาศ สถาบันจิตวิทยาและความมั่นคง มหาวิทยาลัยศิลปากร … Continue reading

ดาวน์โหลดข้อมูล/เพลง/วิดีโอ เกี่ยวกับวันครู พ.ศ.2556

ดาวน์โหลดข้อมูล/เพลง/วิดีโอ เกี่ยวกับวันครู พ.ศ.2556

ดาวน์โหลดข้อมูล/เพลง/วิดีโอ เกี่ยวกับวันครู พ.ศ.2556   เอกสาร ๑. คำชี้แจง แบบประเมินผลการจัดงาน และแบบรายงานผลวันครู ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ ๒. แบบประเมินการจัดงานวันครูส่วนภูมิภาค ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๖ ๓. แบบรายงานผลการจัดงานวันครูส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ เพลงรางวัลของครู ๑. รางวัลของครู.mp3 ประสานเสียง ๒. รางวัลของครู.mp3 ธนพร แวกประยูร ๓. รางวัลของครู.mp3 เพลงบรรเลง เพลงครูบุปผชาติ ๑. ครูบุปผชาติ.mp3 พีรชยา พิณเมืองงาม ( มิว เดอะสตาร์) รวมผลงานเพลงเกียรติยศ เทิดเกียรติคุณครู … Continue reading

นายกฯ เปิดงานวันครู

นายกฯ เปิดงานวันครู

นายกฯ เปิดงานวันครู นายกรัฐมนตรี เปิดงานวันครู พร้อมร่วมคารวะครูอาวุโส และให้โอวาทครูทุกคนเจริญรอยตามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะครูของแผ่นดิน กิจกรรมวันครูปีนี้ยังคงจัดขึ้นที่คุรุสภา โดยมีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีน้อมเกล้าถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน และคารวะครู 3 ท่าน ซึ่งเป็นครูผู้สอนนายกรัฐมนตรีในระดับอนุบาลระดับประถม และระดับมัธยม จากนั้นได้มอบประกาศนียบัตร และรางวัลให้กับครูที่ได้รางวัลตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์ และจิตวิญญาณครู รวมไปถึงผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และรางวัลคุรุคุณธรรม 200 กว่าคน นายกรัฐมนตรีกล่าวให้โอวาทโดยยกย่องครูทุกคนว่าเป็นผู้ปิดทองหลังพระ เป็นอาชีพที่ต้องอดทนในการสั่งสอนลูกศิษย์ตั้งแต่เล็กจนโต เพื่อให้ลูกศิษย์เติบโตเป็นบุคลากรที่มีส่วนช่วยพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรือง ในส่วนของรัฐบาลพร้อมที่จะเป็นขวัญกำลังใจดูแลครูให้มีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น โดยเฉพาะเรื่องของสวัสดิการ และหนี้สิน ซึ่งเป็นที่น่าตกใจว่า อาชีพครูเป็นอาชีพที่มีหนี้สินมากที่สุด นอกจากนี้ยังขอให้ครูทุกคนเจริญรอยตามพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน และอยากจะเห็นครูที่มีจิตวิญญาณของความเป็นครูเพิ่มมากขึ้น ที่มา : ครอบครัวข่าว 3 … Continue reading

สารพันปัญหา “แม่พิมพ์” รอรัฐบาลสานฝันใน “วันครู”

สารพันปัญหา “แม่พิมพ์” รอรัฐบาลสานฝันใน “วันครู”

สารพันปัญหา “แม่พิมพ์” รอรัฐบาลสานฝันใน “วันครู 2556“ ถือเป็นปีที่ 2 ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) โดยสำนักงานพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “ครูดีไม่มีอบายมุข” โดยปีนี้มีครูที่ได้รับการยกย่อง จำนวน 123 คนทั่วประเทศ มติชน จึงสัมภาษณ์ครูที่ได้รับรางวัล ในฐานะพ่อพิมพ์แม่พิมพ์ของชาติว่าต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างในวงการศึกษาไทย ในโอกาสวันครูที่ 16 มกราคม 2556 ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้ นางวิฑูรย์ จันทร์นนท์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองแสง (หนองแสงราษฎร์วิทยา) อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม ในวันครู ปี 2556 อยากเห็นครูเปลี่ยนแปลงตนเองในทิศทางที่ดีขึ้น เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกศิษย์ หากรู้ว่าสิ่งไหนไม่ดี … Continue reading

โพล วันครู 2556 ระบุ นักเรียนอยากให้ครูมีเวลา ตั้งใจสอน

โพล วันครู 2556 ระบุ นักเรียนอยากให้ครูมีเวลา ตั้งใจสอน

โพลวันครู 2556 ระบุ นักเรียนอยากให้ครูมีเวลา ตั้งใจสอน “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของนักเรียนและผู้ปกครองทั่วประเทศ จำนวน 2,259 คน (นร. 1,104 คน 48.87% ผู้ปกครอง 1,155 51.13% คน) ระหว่างวันที่ 8-14 มกราคม 2556 สรุปผลดังนี้ “ผู้ปกครอง” มอง “ครู” ณ วันนี้ เป็นอย่างไร? - เมื่อถามถึง “จุดเด่น/ข้อดี” ของ “ครู” ณ วันนี้ เป็นผู้ให้ความรู้ ให้การอบรมสั่งสอนที่ดีกับเด็ก /ช่วยดูแลเด็กแทนผู้ปกครอง … Continue reading

วันครู 2556 พระคุณครู ไม่มีวันเกษียณ โฆษณา 7-ELEVEN

วันครู 2556 พระคุณครู ไม่มีวันเกษียณ โฆษณา 7-ELEVEN

วันครู 2556   ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง วันครู 2556 ประวัติวันครู (16 มกราคม) กลอนวันครู กลอนวันครู, ความหมายวันครู, คำขวัญ, คำขวัญวันครู, คำอวยพรวันครู, คําขวัญวันครู, คําขวัญวันครู 2555, บทกลอนวันครู, ประวัติวันครู, ประวัติวันสำคัญของไทย, วันครู, วันครู 2556, วันครู 55, วันครู 56, วันครูแห่งชาติ, วันครูแห่งชาติ 2555, วันครูแห่งชาติ 2556, วันสำคัญของไทยวันครู, วันไหว้ครู, เรียงความวันครู, แม่พิมพ์

คำขวัญวันครู 2556 วันครูปี 2556 มีคำขวัญว่า…

คำขวัญวันครู 2556 วันครูปี 2556 มีคำขวัญว่า…

คำขวัญวันครู 2556 วันครูปี 2556 มีคำขวัญว่า “คำขวัญวันครู” พ.ศ. 2556 นางสาวรจนา วงศ์ข้าหลวง รักษาการเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่คุรุสภาประกาศเชิญชวนให้ประชาชน ครู นิสิต นักศึกษา นักเรียน ส่งคำขวัญวันครู พ.ศ. 2556 เข้าประกวด เพื่อร่วมเชิดชูเกียรติคุณครู และระลึกถึงพระคุณครูนั้น คณะอนุกรรมการประกวดคำขวัญวันครูและบทร้อยกรองเทิดพระเกียรติคุณครู เนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ. 2556 ได้พิจารณาตัดสินคำขวัญวันครูที่ชนะการประกวดเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยรางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมรับโล่เกียรติยศ และกำหนดให้เป็นคำขวัญวันครู พ.ศ. 2556 ได้แก่ แปดสิบพรรษา พระราชินี ราษฏร์รัฐภักดี … Continue reading

ศิษย์เลียนแบบครูที่เขารัก – เปิดทำเนียบครูดีครูเด่น

ศิษย์เลียนแบบครูที่เขารัก – เปิดทำเนียบครูดีครูเด่น

ศิษย์เลียนแบบครูที่เขารัก – เปิดทำเนียบครูดีครูเด่น จากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ผู้ที่เป็นครูจะต้องถือเป็นหน้าที่อันดับแรกที่จะต้องให้การศึกษาคือ สั่งสอนอบรมอนุชนให้ได้ผลแท้จริงทั้งในด้านวิชาความรู้ ทั้งในด้านจิตใจ และความประพฤติ ทั้งต้องคิดว่างานที่แต่ละคนกำลังทำอยู่นี้คือความเป็นความตายของประเทศ เพราะอนุชนที่มีความรู้ มีความดีเท่านั้นที่จะรักษาชาติบ้านเมืองไว้ได้” ครูประไพ อ่อนสลุง ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรง เรียนท่าหลวงวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ลพบุรี เขต 2 ได้น้อมนำพระราชดำรัสมาใช้ในการดำเนินชีวิตและการทำงาน ครูประไพ อ่อนสลุง เริ่มรับราชการครั้งแรกที่โรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2527 และปัจจุบันก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่สอนที่ รร.ท่าหลวงวิทยาคมมาตลอด 28 ปี โดยไม่เคยขอย้ายไปไหน เพราะรักที่จะสอนนักเรียนในอำเภอพื้นที่ห่างไกล ล้อมรอบด้วยพื้นที่การเกษตรทั้งไร่อ้อย มันสำปะหลัง และพืชที่ทนความแห้งแล้งหลากหลายชนิด ครูประไพ เคยกล่าวว่า … Continue reading

กำหนดการรับรางวัลในงานวันครู พ.ศ. 2556

กำหนดการรับรางวัลในงานวันครู พ.ศ. 2556

กำหนดการรับรางวัลในงาน วันครู พ.ศ. 2556 คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ ขอแจ้งกำหนดการรับรางวัลใน งาน วันครู พ.ศ. ๒๕๕๖ รายละเอียดดังนี้ ๑. รางวัล “หนึ่งแสนครูดี ประจำปี ๒๕๕๕” รับรางวัลในวันอาทิตย์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๖ ณ หองประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ๒. รางวัล ๑) ครูผู้สอนดีเด่น จำนวน ๗ คน ๒) หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม … Continue reading

ศธ.จัดงานวันครูเฉลิมพระเกียรติพระแม่แห่งแผ่นดิน

ศธ.จัดงานวันครูเฉลิมพระเกียรติพระแม่แห่งแผ่นดิน

ศธ.จัดงาน วันครู เฉลิมพระเกียรติพระแม่แห่งแผ่นดิน เมื่อวันที่ 8 ม.ค.นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รมว.ศึกษาธิการ นางพนิตา กำภู ณ อยุธยา ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายดิเรก พรสีมา ประธานกรรมการคุรุสภา เปิดแถลงข่าวการจัดการ วันครู พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 57 “เฉลิมพระเกียรติพระแม่แห่งแผ่นดิน ผู้ทรงเป็นครู” และ “ยอดครูผู้มีอุดมการณ์”ตามโครงการตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู นายพงศ์เทพ กล่าวว่า เนื่องในโอกาส วันครู ครั้งที่ 57 วันที่ 16 ม.ค.2556 คุรุสภากำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 12-16 ม.ค.2556 โดยมีแก่นสาระของการจัดงานคือ เฉลิมพระเกียรติพระแม่แห่งแผ่นดิน … Continue reading

หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล