ชี้ผู้ประเมินของ สมศ. ยังไม่มืออาชีพ

ชี้ผู้ประเมินของ สมศ. ยังไม่มืออาชีพ

ตัวแทนนิสิตครุศาสตรดุษฏีบัณฑิต จุฬาฯ ชี้ผู้ประเมินของสมศ.ยังไม่เป็นมืออาชีพ แนะปรับปรุงกระบวนการบริหารผู้ประเมินแนวใหม่ ชี้ผู้ประเมินของ สมศ. ยังไม่มืออาชีพ (26 ม.ค.) นางนิจิรา บำรุงกิจ ตัวแทนนิสิตครุศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา รุ่นที่ 24 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึงผลการสัมมนาเรื่อง ” ทางออกในการบริหารคุณภาพการศึกษา : การบริหารผู้ประเมินภายนอกแนวใหม่ ” จัดโดยนิสิตครุศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา รุ่นที่ 24 คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ เมื่อเร็วๆนี้ว่า ที่ประชุมสัมมนาได้สรุปถึงสภาพปัจจุบันของการบริหารผู้ประเมินภายนอกของ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งพบว่าสัดส่วนของโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินภายนอกเพิ่มขึ้น แต่ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่ได้รับการประเมินในระดับชาติกลับมีแนวโน้มลดลง ส่วนปัญหาที่พบของสถานศึกษาคือ สมศ.ให้ข้อเสนอแนะไม่ชัดเจนและไม่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา เนื่องจากผู้ประเมินยังไม่มีความเป็นมืออาชีพ นางนิจิรา กล่าวต่อไปว่า … Continue reading

กยศ.ปรับเกณฑ์กู้กยศ.ปี58 เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า2.00-ทำกิจกรรมอาสา

กยศ.ปรับเกณฑ์กู้กยศ.ปี58 เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า2.00-ทำกิจกรรมอาสา

กยศ.ปรับเกณฑ์กู้กยศ.ปี58 เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า2.00-ทำกิจกรรมอาสา วันที่ 2 กันยายน นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)  เปิดเผยว่าจากการประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เมื่อเร็วๆ นี้ได้มีมติเห็นชอบการปรับหลักเกณฑ์กยศ.ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)ที่เน้นว่าการปล่อยกู้กยศ.ต้องกู้ให้ยากจ่ายคืนง่าย ซึ่งหลักเกณฑ์ใหม่ประกอบด้วย 1.การคัดกรองสถานศึกษา ที่จะจัดสรรเงินกยศ.ให้นักเรียนกู้ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.)  ต้องเปิดการเรียนการสอนมาแล้วอย่างน้อย 1 ปีการศึกษา มีผลการรับรองคุณภาพจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพศึกษา(สมศ.)และต้องมีโครงการที่มุ่งจิตอาสาที่มีประโยชน์ต่อสังคมและประเทศส่วนระดับ อนุปริญญาตรีและปริญญาตรีนอกจากจะต้องเปิดสอนมาอย่างน้อย 1 ปีการศึกษาและมีโครงการที่มุ่งจิตอาสาฯ แล้วหลักสูตรที่เปิดสอนต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดม ศึกษา(สกอ.) ผ่านการประเมินของสกอ.ตลอดจนมีผลการรับรองจากสมศ.ด้วย 2.การคัดกรองผู้กู้ยืมเงินในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายผู้ที่จะยื่นกู้ จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นไม่น้อยกว่า2.00 ระดับปวช. ปวท.และปวส. ไม่มีการกำหนดเงื่อนไขดังกล่าวเพราะต้องการส่งเสริมให้มีการ เรียนสายอาชีพมากขึ้น ส่วนระดับอนุปริญญา/ปริญญาตรีต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับชั้นมัธยม ศึกษาตอนปลายไม่น้อยกว่า 2.00 รวมทั้งต้องมีหลักฐานแสดงถึงการเข้าร่วมโครงการจิตอาสาด้วย นอกจากนี้ผู้กู้รายเก่าที่จะเลื่อนชั้นปีหากจะกู้ต่อได้ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า2.00 เช่นกันทุกภาคเรียน  และยังต้องมีหลักฐานการเข้าร่วมโครงการจิตอาสาอย่างน้อย 1 กิจกรรมต่อภาคการศึกษา โดยต้องเข้าร่วมโครงการจิตอาสาไม่น้อยกว่า 18 … Continue reading

เลื่อนประกาศ เกณฑ์ประเมินอุดมฯ รอบสี่

เลื่อนประกาศ เกณฑ์ประเมินอุดมฯ รอบสี่

เลื่อนประกาศ เกณฑ์ประเมินอุดมฯ รอบสี่ บอร์ด สมศ.ขานรับ คสช. สั่งชะลอประกาศตัวชี้วัด-เกณฑ์ประเมินรอบสี่ระดับอุดมฯ เตรียมประชุมระดับชาติทบทวนระบบประกันคุณภาพทั้งภายใน และภายนอก เล็งใช้ผลประเมินเชื่อมโยงกับการให้เงินมหา’ลัย (26 ส.ค.) ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหาร สมศ.ว่า ที่ประชุมเห็นด้วยกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่สั่งให้ สมศ. ชะลอการประกาศตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (ประจำปีงบประมาณ 2559-2563) ระดับอุดมศึกษา ไปจนกว่าจะได้คณะรัฐมนตรี(ครม.) ชุดใหม่ จากนั้นให้นำตัวบ่งชี้ รวมถึงเกณฑ์การประเมินฯ เสนอต่อที่ประชุม ครม. เพื่อพิจารณา ทั้งนี้การชะลอดังกล่าวไม่ได้หมายความว่าให้เลื่อนการประเมินฯ รอบสี่ เพราะการประเมินรอบนี้จะเริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2558 … Continue reading

แนะคสช.ใช้เกณฑ์ติด อันดับมหาลัยโลก

แนะคสช.ใช้เกณฑ์ติด อันดับมหาลัยโลก

แนะคสช.ใช้เกณฑ์ติด อันดับมหาลัยโลก “อุทุมพร”แขวะพวกขอเลื่อนประเมิน สมศ. แนะคสช.ดึงเกณฑ์ติดหนึ่งในร้อยอันดับมหา’ลัยโลกมาใช้ ถ้าไม่ติดอธิการบดีควรลาออกเหตุบริหารมหาวิทยาลัยไม่มีคุณภาพ (29 ก.ค.)ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน อดีตกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เปิดเผยถึงกรณีที่เครือข่ายอุดมศึกษา 4 เครือข่าย ได้แก่ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทอมก.) และสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) เพื่อขอให้ประกาศระงับใช้หมวด 6 เรื่องมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2545(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 สำหรับระดับอุดมศึกษา เป็นการชั่วคราวว่า ดูเหมือนมีเจตนารมณ์ที่ดีว่าจะช่วยประสานงานดังกล่าวของสองหน่วยงาน แต่ถามว่ามหาวิทยาลัยในฐานะผู้รับการประเมินมาขอเลื่อนการประเมินหมายถึงอะไร มหาวิทยาลัยในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการประเมินคุณภาพ … Continue reading

คสช.ระงับสมศ.ประเมินมหาลัย

คสช.ระงับสมศ.ประเมินมหาลัย

คสช.ระงับสมศ.ประเมินมหาลัย “นิวัติ” เผย 4 เครือข่ายอุดมศึกษาตั้งทีมศึกษาข้อมูลรอบด้านแล้วถึงได้เสนอ คสช.ให้ระงับ สมศ.ประเมิน’มหาลัย ด้านอธิการบดีนิด้า ยันมหา’ลัยไม่ได้กลัวถูกประเมิน แต่อยากได้การประเมินที่วัดคุณภาพได้จริง (25 ก.ค.) ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ(มรภ.) เพชรบุรี ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) กล่าวถึงกรณีที่เครือข่ายอุดมศึกษา 4 เครือข่าย ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อให้พิจารณาระงับใช้หมวด 6 เรื่องมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 (ฉบับที่3) พ.ศ.2553 สำหรับระดับอุดมศึกษาเป็นการชั่วคราวว่า หนังสือดังกล่าวถือเป็นมติของทั้งที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.), ทปอ.มรภ, ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ(ทอมก.) และสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย(สสอท.) โดยก่อนหน้านี้ได้มีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาศึกษาข้อมูลอย่างรอบด้าน และประชุมร่วมกันหลายครั้งแล้ว … Continue reading

สมศ. โชว์ตัวบ่งชี้ประเมินรอบ 4

สมศ. โชว์ตัวบ่งชี้ประเมินรอบ 4

( 15 ก.ค.) ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผอ.สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการบริหาร สมศ. มีมติเห็นชอบตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563)แล้วนั้น สมศ.ได้จัดทำตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินฯระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ขึ้นเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสมศ.แล้ว เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ หากมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ ข้อความ คำอธิบาย หรือสำนวนภาษา สามารถแจ้งกลับมายังสมศ.ภายในวันที่ 20 ก.ค.นี้ ผอ.สมศ.กล่าวต่อไปว่า ตัวบ่งชี้ในการประเมินรอบสี่ถือว่าสิ้นสุดแล้ว และขณะนี้สมศ.กำลังยกร่างคู่มือการประเมินฯ ซึ่งคาดว่าจะเรียบร้อยภายในเดือนกันยายนนี้ อย่างไรก็ตามสิ่งที่สถานศึกษาทั้ง 3 ระดับต้องเตรียมพร้อมเพื่อรับการประเมิน คือ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กให้ดีขึ้น โดยเฉพาะการอ่านออกเขียนได้ ,ระดับอาชีวศึกษาควรพัฒนาอาจารย์ผู้สอน พัฒนางานสร้างสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมต่างๆ ส่วนระดับอุดมศึกษาควรพัฒนาอาจารย์และสร้างงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับจนถูกนำไปตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในและต่างประเทศ “สถานศึกษาทุกแห่งต้องให้ความสำคัญกับบุคลากรสายสนับสนุนให้มาก เพราะการมีบุคลากรสายสนับสนุนที่เพียงพอจะช่วยลดภาระงานของผู้สอนลงได้ ทำให้ผู้สอนมีเวลาไปทุ่มเทและพัฒนาการสอนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น … Continue reading

สมศ.ชี้ 8 จังหวัด ขาดยุทธศาสตร์การศึกษา

สมศ.ชี้ 8 จังหวัด ขาดยุทธศาสตร์การศึกษา

สมศ.ชี้ 8 จังหวัด ขาดยุทธศาสตร์การศึกษา สมศ.สรุปผลแอเรียเบส 8 จังหวัด ชี้ปัญหาจังหวัดขาดยุทธศาสตร์การศึกษา เตรียมชงจังหวัด-เชตพื้นที่เชื่อมโยงยุมธศษสตร์การบริหารงานระดับจังหวัดให้เข้ากันกับยุทธศษสตร์ด้านการศึกษาให้มากขึ้น เมื่อวันที่ 5 มีนาคม ที่อาคารพญาไท พลาซ่า สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผอ.สมศ. เปิดเผยว่า ได้จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการประเมินคุณภาพภายนอกเชิงพื้นที่ หรือ แอเรียเบส เพื่อสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกในพื้นที่ 8 จังหวัด ประกอบด้วย ตราด อำนาจเจริญ ชุมพร พังงา สมุทรสงคราม สิงห์บุรี ชัยนาท และแพร่ รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดสถานศึกษา โดยแบ่งผลการประเมินสถานศึกษารวม 8 จังหวัด ดังนี้ ผลประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน … Continue reading

สมศ.โหดปลดข้าราชการ 6 ตำแหน่ง

สมศ.โหดปลดข้าราชการ 6 ตำแหน่ง

สมศ.โหดปลด6เจ้าหน้าที่ไม่เป็นธรรม<?xml:namespace prefix = o ns = “urn:schemas-microsoft-com:office:office” /> เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 8 มี.ค. เจ้าหน้าที่สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) จำนวน 5 คน ซึ่งถูก ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผอ.สมศ. ออกคำสั่งปลดออกจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของ สมศ. ได้เดินทางมาร้องเรียนที่ห้องสื่อมวลชน กระทรวงศึกษาธิการ โดย น.ส.สิรินงนุช สุจรรยา หนึ่งในเจ้าหน้าที่ สมศ.ที่ถูกปลด กล่าวว่า การปลดเจ้าหน้าที่ครั้งนี้ได้มีการออกคำสั่ง สมศ. คำสั่งแรกเป็นคำสั่ง สมศ.ที่ 1/2554 ปลดเจ้าหน้าที่ออก 3 … Continue reading

สมศ.ลุยประเมินการศึกษา เน้นลดความแตกต่าง

สมศ.ลุยประเมินการศึกษา เน้นลดความแตกต่าง

สมศ.ชูประเมินรอบ3 เน้นลดความแตกต่าง<?xml:namespace prefix = o ns = “urn:schemas-microsoft-com:office:office” /> ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผอ.สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) กล่าวถึง ทิศทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ว่า ผลการประเมินคุณภาพภายนอกทั้ง 2 รอบที่ผ่านมา สะท้อนความแตกต่างของสถานศึกษาที่มีขนาดใหญ่กับขนาดเล็ก สถานศึกษาที่อยู่ในเมืองกับนอกเมืองอย่างชัดเจน ดังนั้นเกณฑ์การประเมินภายนอกรอบ 3 จึงได้พัฒนาตัวบ่งชี้เพื่อลดช่องว่างในเรื่องสถานศึกษาที่มีความแตกต่างกัน โดยใช้หลักการ BTS (Better Together Simplify) ซึ่งเป็นแนวทางการขับเคลื่อนที่เน้นสร้างผลประเมินของสถานศึกษาที่ดีขึ้น แข่งขันกับตัวเองมากกว่าการแข่งขันระหว่างสถานศึกษาและเน้นการทำงานร่วมกันแบบเชื่อมโยงเครือข่ายทั้งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา โดยให้การประเมินมีความง่าย ลดตัวบ่งชี้ลง แต่ยังคงอำนาจจำแนกและใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ศ.ดร.ชาญณรงค์ กล่าวต่อไปว่า … Continue reading

อาชีวะยืนยันไม่ร่วมสอบ V-NET

อาชีวะยืนยันไม่ร่วมสอบ V-NET

ทำสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพก่อน    ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ เลขาธิการคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา (กอศ.) กล่าวถึงกรณีที่สถาบันทดสอบทางการ  ศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ได้กำหนดปฏิทินการจัดทดสอบอาชีวศึกษาระดับชาติ หรือ V-NET ให้แก่ 7 หน่วยงานที่จัดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในวันที่ 13 ก.พ. 2554 ยกเว้น  นักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ว่า ยืนยันว่า สอศ.จะไม่เข้าร่วมการทดสอบแน่นอน เนื่องจากขณะนี้ สอศ.กำลังดำเนินการจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ซึ่งน.ส.นริศรา ชวาลตันพิพัทธ์ รมช.ศึกษาธิการ ที่กำกับดูแล สอศ. มีนโยบายเร่งรัดให้ดำเนินการก่อน เพื่อใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการประเมินของ สอศ. ซึ่งเราก็เห็นด้วย เพราะมิฉะนั้นจะกลายเป็นการทำงานที่ซ้ำซ้อนกัน อย่างไรก็ตามการที่สอศ.ไม่เข้าร่วมสอบ V-NET … Continue reading

ปรับวิธีสอนสร้างเด็กไทยคิดเป็น

ปรับวิธีสอนสร้างเด็กไทยคิดเป็น

หลังพบคะแนนสอบO-Netความสามารถในการคิดวิเคราะห์ จะได้คะแนนต่ำ ซึ่งเป็นภาพสะท้อนของเด็กทั้งประเทศว่า ยังขาดความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผอ.สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เปิดเผยว่า สมศ.ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 2 สถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ 9 ประเภท ได้แก่ ร.ร.ส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์, ร.ร.ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้, ร.ร.พระปริยัติธรรมฯ, ร.ร.ส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านกีฬา, ร.ร.นานาชาติ, ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์, ร.ร.เฉพาะความพิการ, ร.ร.ตำรวจตระเวนชายแดน, ศูนย์การศึกษาฯนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งภาพรวมสถานศึกษาในกลุ่มนี้ได้รับการรับรองร้อยละ 80 ขึ้นไป ถือว่าค่อนข้างดี ยกเว้น ร.ร.พระปริยัติธรรมฯ ซึ่งรัฐต้องดูแลเป็นพิเศษ โดยเฉพาะมาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และมีทักษะที่จำเป็นตามหลักตร ซึ่งเชื่อมโยงกับคะแนนสอบ O-Net ทั้งนี้ พบว่าผู้เรียน … Continue reading

ร.ร.พระปริยัติฯเอาด้วยขอใช้ "O-Net"

ร.ร.พระปริยัติฯเอาด้วยขอใช้ "O-Net"

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เผยผลสำรวจผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม ต้องการ ใช้การสอบโอเน็ต เป็นเกณฑ์พิจารณาจบหลักสูตร…ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ได้สำรวจความคิดเห็นผู้บริหารโรงเรียน และบุคลากรจากโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จำนวน 1,525 รูป/คน ถึงความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯในปัจจุบัน พบว่าประเด็นที่ต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วนคือ ระบบการบริหารจัดการที่ยังไม่เข้มแข็ง บุคลากรขาดความชำนาญในวิชาที่สอน ไม่มีระบบติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียน ขาดระบบประชาสัมพันธ์ ขณะเดียวกันผลการประเมินคุณภาพของการจัดการศึกษาของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ยังมีโรงเรียนประมาณร้อยละ 30 ที่ยังไม่ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด อัตราส่วนของผู้เรียนที่จบนักธรรมมีน้อย ระบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นการดำเนินการแบบตั้งรับ อัตราการเรียนต่อด้านสามัญของผู้เรียน การลาออกระหว่างภาคเรียนมีสูง และขาดมาตรการส่งเสริม จูงใจ และสร้างทัศนคติใหม่แก่ผู้เรียนในการครองตนเป็นเพศบรรพชิตเพื่อเป็นศาสนทายาทที่ดี อีกทั้งยังมีระเบียบปฏิบัติ กฎหมายหลายประการที่ไม่เอื้อต่อการพัฒนาระบบการศึกษาพระปริยัติธรรมฯ ผลการสำรวจยังพบว่า สาเหตุที่ทำให้คุณภาพของโรงเรียนยังอยู่ในระดับต่ำคือ การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน หรือO-Net … Continue reading

"นริศรา"ขู่ยุบ 27 วิทยาลัยอาชีวะสังกัด สอศ.ไม่ผ่านประเมิน

"นริศรา"ขู่ยุบ 27 วิทยาลัยอาชีวะสังกัด สอศ.ไม่ผ่านประเมิน

น.ส.นริศรา ชวาลตันพิพัทธ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ตนได้รับทราบผลการประเมินภายนอกสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบ 2 พ.ศ.2549-2553 ที่ปีนี้เป็นปีสุดท้าย ซึ่งพบว่าในการประเมินรอบ 2 สมศ.ได้ประเมินสถานศึกษาในสังกัด สอศ.จำนวน 403 แห่ง ได้รับการรับรองแล้ว 362 แห่ง รอพินิจ 14 แห่ง และไม่ผ่านการรับรอง 27 แห่ง โดยในส่วนของสถานศึกษาที่รอพินิจนั้นจากการติดตามล่าสุดคาดว่าจะได้รับการรับรองทั้ง 14 แห่ง ส่วนสถานศึกษาที่ยังไม่ผ่านการรับรอง 27 แห่งนั้น ได้มีการนัดวันเข้ารับการประเมินในรอบ 2 แล้ว 24 แห่ง ส่วนที่เหลืออีก … Continue reading

สมศ.เลื่อนคลอดเกณฑ์ประเมินคุณภาพรอบสาม

สมศ.เลื่อนคลอดเกณฑ์ประเมินคุณภาพรอบสาม

ย้ำประเมินเชิงบวกไม่ทำให้รร.เครียด    ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผอ.สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เปิดเผยว่า การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษารอบสาม ปี 2554-2558 จะมีสถานศึกษาเข้ารับการประเมินทั้งสิ้น 61,510 แห่ง ซึ่งที่ผ่านมา สมศ.  นำร่องใช้ระบบหลักเกณฑ์การประเมินฯรอบสาม  ของสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานการอาชีวศึกษา และการอุดมศึกษา ที่ได้มีการยกร่างมาตรฐานและตัวบ่งชี้ไว้ พบว่ายังมีส่วนที่ต้องปรับปรุง อาทิ การเก็บข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ที่บางสถานศึกษาไม่มีข้อมูลเพื่อนำมาประกอบการประเมิน เป็นต้น ดังนั้น สมศ.จะนำข้อค้นพบที่ได้จากการนำร่อง และข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ มาปรับปรุงตัวบ่งชี้ใหม่ โดยจะลดปริมาณตัวบ่งชี้เหลือที่จำเป็นและวัดในสิ่งที่เป็นไปได้ ให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง และสถานการณ์บ้านเมืองที่เปลี่ยนไป     ผอ.สมศ.กล่าวต่อไปว่า การประเมินฯรอบสามได้กำหนดตัวบ่งชี้ เป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1. … Continue reading

สมศ.เตรียมปรับลดเกณฑ์ประเมินรอบ 3

สมศ.เตรียมปรับลดเกณฑ์ประเมินรอบ 3

สมศ. ปรับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา เน้นช่วยเหลือสถานศึกษา ให้ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพตัวเองแบบกัลยาณมิตร ไม่ใช่การตำหนิ อ้างสังคมคุ้นเคยไม่ใช่รอมชอม เน้นผลลัพธ์ผู้เรียนเป็นสำคัญจากการประเมินคุณภาพการศึกษาในช่วงของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 นั้น นายชิงชัย หาญเจนลักษณ์ ประธานคณะกรรมการบริหารสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เปิดเผยว่า ในการดำเนินงานของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาในอนาคต จะมีรูปแบบการประเมินที่เน้นไปที่การช่วยเหลือสถานศึกษาให้ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของตนเอง ไม่ใช่การประเมินเพื่อตำหนิหรือต่อว่ากัน ซึ่งจะช่วยให้การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 ประสบความสำเร็จ และรูปแบบการประเมินก็อาจจะต้องปรับเปลี่ยน เช่น ผู้ประเมินมีความหลากหลายมากขึ้น การประเมินแบบกัลยาณมิตร ใช้วิธีการพูดคุยกันมากขึ้นลดตัวชี้วัดในการประเมินให้เหลือน้อยที่สุด และไม่เป็นภาระกับสถานศึกษา เช่น เกณฑ์ชี้วัดด้านคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเดิมประเมินว่า โรงเรียนมีการจัดพิธีกรรมทางศาสนากี่ครั้ง มีการสอนศีลธรรมเป็นประจำหรือไม่ ซึ่งตนคิดว่าไม่มีความจำเป็น แต่ควรไปเน้นการประเมินให้ผลที่เกิดขึ้นและนำไปใช้ได้จริง ประธานคณะกรรมการบริหารสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา กล่าวต่อว่า การประเมินผลของ สมศ.ในช่วง 8 ปีแรกของการจัดตั้ง … Continue reading

หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล