อ่านหนังสือรอ! ครม.อนุมัติ 6 หน่วยงานเพิ่มขรก.ปี59 กว่า 1,457 อัตรา

อ่านหนังสือรอ! ครม.อนุมัติ 6 หน่วยงานเพิ่มขรก.ปี59 กว่า 1,457 อัตรา

อ่านหนังสือรอ! ครม.อนุมัติ 6 หน่วยงานเพิ่มขรก.ปี59 กว่า 1,457 อัตรา   พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมครม.ว่า ครม.อนุมัติและรับทราบ ตามที่คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) เสนอดังนี้ 1.อนุมัติอัตราข้าราชการตั้งใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของ 6 หน่วยงาน ได้แก่ 1.กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน126 อัตรา 2.กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ จำนวน 120 อัตรา 3.กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย จำนวน 971 อัตรา 4.สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี … Continue reading

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ – 7 มิ.ย. 59

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ – 7 มิ.ย. 59

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ – 7 มิ.ย. 59 ตำแหน่ง :    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน :    11,500 – 12,650 บาท ประเภท :    ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่งว่าง :    2 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :    ปวส. รายละเอียดวุฒิ : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :     รายละเอียดตามประกาศรับสมัครที่แนบ ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :    – ความรู้ความสามารถที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง … Continue reading

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดสอบบรรจุข้าราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รับสมัครถึง 16 พ.ค. 59

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดสอบบรรจุข้าราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รับสมัครถึง 16 พ.ค. 59

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดสอบบรรจุข้าราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ รับสมัครถึง 16 พ.ค. 59 ตำแหน่ง :    พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน :    – บาท ประเภท :    วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง :    1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :    ปริญญาตรี เปิดรับสมัคร :    วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ถึง วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 สามารถสมัครผ่านอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ … Continue reading

สสปท. เปิดรับสมัครงาน ถึง 25 พ. ค. 59 (เงินเดือน 100,000 – 200,000 บาท)

สสปท. เปิดรับสมัครงาน ถึง 25 พ. ค. 59 (เงินเดือน 100,000 – 200,000 บาท)

(เงินเดือน 100,000 – 200,000 บาท สสปท.) มีความประสงค์รับสมัครบุคคลสมัครงาน ถึง 25 พ. ค. 59 ด้วยสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน(องค์การมหาชน) มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าคัดเลือกให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร ๑.๑ คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ (๑) มีสัญชาติไทย (๒) อายุไม่เกินหกสิบเอ็ดปีบริบูรณ์ ณ วันที่ปิดรับสมัคร (๓) สามารถทางานให้แก่สถาบันได้เต็มเวลา (๔) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต คนไร้ความสามารถ หรือ คนเสมือนไร้ความสามารถ (๕) ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิด … Continue reading

​(รับเยอะ 103 อัตรา) กรมสรรพากร รับสมัครสอบบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ รับสมัคร 12 พ.ค. – 2 มิ.ย. 59 สมัครออนไลน์

​(รับเยอะ 103 อัตรา) กรมสรรพากร รับสมัครสอบบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ รับสมัคร 12 พ.ค. – 2 มิ.ย. 59 สมัครออนไลน์

​(รับเยอะ 103 อัตรา) กรมสรรพากร รับสมัครสอบบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ รับสมัคร 12 พ.ค. – 2 มิ.ย. 59 สมัครออนไลน์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.ตำแหน่ง :    เจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน :    ตามที่ ก.พ. กำหนด บาท ประเภท :    ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่งว่าง :    100 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :    – ปวส. – อนุปริญญา รายละเอียดวุฒิ :   ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง … Continue reading

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เปิดรับสมัคร

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เปิดรับสมัคร

(รับ 25 อัตรา) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกปฏิบัติงานให้ส่วนราชการ ตำแหน่ง งานอนุรักษ์และป้องกันรักษาป่า จำนวน 25 อัตรา คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร ตำแหน่ง บุคคลภายนอกปฏิบัติงานให้ส่วนราชการ งานอนุรักษ์และป้องกันรักษาป่า – มีสัญชาติไทย – เพศชาย มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 60 ปี มีสุขภาพและร่างกายแข็งแรง หากผ่านการคัดเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการมาแล้ว จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ – วุฒิการศึกษา (ถ้ามี) หรือมีความสามารถพิเศษด้านการเดินป่า – สามารถปฏิบัติงานและดำรงชีพในป่าได้อย่างต่อเนื่อง – ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคร้ายแรงต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของข้าราชการพลเรือนสามัญ – ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดและโรคติดต่อร้ายแรง … Continue reading

ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา เปิดรับสมัครงาน

ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา เปิดรับสมัครงาน

ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานทุนหมุนเวียนและลูกจ้างทุนหมุนเวียน ของการท่าอากาศยานอู่ตะเภา อัตราเงินเดือน วุฒิปวช. 9,400 บาท วุฒิปวส. 13,800 บาท วุฒิปริญญาตรี 18,000 บาท การรับสมัคร สมัครทาง website https://utapao.job.thai.com/ วันที่เปิดรับสมัคร 2-16 พฤษภาคม 2559 รายละเอียดเพิ่มเติม ที่มา:  job-108.com ข่าวการศึกษา, รับตรง 59, สอบครูผู้ช่วย , gat pat 59 , แนวข้อสอบ กพ , แอดมิชชั่น

(จำนวน 45 อัตรา)กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครพนักงาน

(จำนวน 45 อัตรา)กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครพนักงาน

(จำนวน 45 อัตรา)กรมสุขภาพจิต รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ   ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : คัดเลือก ชื่อตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 45 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา พยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง สมัครทาง website http://job.dmh.go.th/ วันที่เปิดรับสมัคร : … Continue reading

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ประกาศรับสมัครพนักงานธุรการทั่วไป วุฒิ ปวส

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ประกาศรับสมัครพนักงานธุรการทั่วไป วุฒิ ปวส

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ประกาศรับสมัครพนักงานธุรการทั่วไป วุฒิ ปวส หน้าที่รับผิดชอบ • จัดทำรายงาน หรือ รวบรวมข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนส่วนงาน • บริการ ช่วยเหลือ หรือประสานงานระหว่างส่วนงานต่างๆภายในองค์กร • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย • จัดทำงานสารบรรณ (Filing) ของหน่วยงานทั้งหมด • ดำเนินการด้านเอกสารอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย • ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา คุณสมบัติ • วุฒิ ปวส. • มีประสบการณ์ด้านงาน Support จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ • มีความละเอียดในการทำงาน • สามารถทำงานเป็นทีมได้ เอกสารการสมัครงาน: • … Continue reading

​รับสมัคร 18 อัตรา – กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครงาน

​รับสมัคร 18 อัตรา – กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครงาน

​รับสมัคร 18 อัตรา – กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ถึง 10 พ.ค. 2559 ด้วยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ   ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง  หลักเกณฑ์ วิธีการ  และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้าง      ของพนักงานราชการ ลงวันที่ 11  กันยายน   2552  และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ  ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 18 อัตรา โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบเข้ารับการเลือกสรร … Continue reading

รับ 44 อัตรา เมืองพัทยา เปิดรับสมัครงาน

รับ 44 อัตรา เมืองพัทยา เปิดรับสมัครงาน

รับ 44 อัตรา เมืองพัทยา รับสมัครพนักงาน สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 2 – 13 พ.ค. 2559 การรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครให้สมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 อาคารใหม่ เมืองพัทยา ระหว่างวันที่ 2-13 พฤษภาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม ที่มา:  jobthaidd ข่าวการศึกษา, รับตรง 59, สอบครูผู้ช่วย , gat pat 59 , แนวข้อสอบ กพ , แอดมิชชั่น

​(รับสมัคร 129 อัตรา) เทศบาลนครนนทบุรี รับสมัครงาน

​(รับสมัคร 129 อัตรา) เทศบาลนครนนทบุรี รับสมัครงาน

​(รับสมัคร 129 อัตรา) เงินเดือน 15,000 บ. เทศบาลนครนนทบุรี รับสมัครพนักงาน เปิดรับสมัครถึง 31 พ.ค. 59 โดยรับสมัครตำแหน่งดังนี้ ตำแหน่งสาหรับผู้มีคุณวุฒิ 1. สานักปลัดเทศบาล 1. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จานวน 1 อัตรา 2. สานักการคลัง 1. ตำแหน่งผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป จานวน 1 อัตรา 2. ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการคลัง จานวน 1 อัตรา 3. ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จานวน 1 อัตรา 4. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ … Continue reading

สพฐ. ประกาศกำหนดการสอบ ครูผู้ช่วย 2559

สพฐ. ประกาศกำหนดการสอบ ครูผู้ช่วย 2559

สพฐ. ประกาศกำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559 ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน – ภายในวันจันทร์ 16 พฤษภาคม 2559 รับสมัครสอบแข่งขัน – วันจันทร์ 23 – วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2559 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน – ภายในวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559 สอบข้อเขียน ภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป – วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2559 และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยกรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู … Continue reading

กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครงาน

กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครงาน

(วุฒิ ปวช.-ป.ตรี) กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รับสมัคร 3 – 13 พ.ค. 59 โดยรับสมัครตำแหน่งดังนี้ ตำแหน่ง : พนักงานสรรพสามิต อัตราเงินเดือน : 11280 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : – ปวช. – ปวท. – ปวส. – อนุปริญญา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :   1. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) … Continue reading

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 – 19 พ.ค. 59 โดยรับสมัครตำแหน่งดังนี้ ตำแหน่ง : ช่างไฟฟ้า อัตราเงินเดือน : 13800 บาท ประเภท : เทคนิค จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวส. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ด้านไฟฟ้า ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1.สำรวจ เขียนแบบ ประมาณการ ติดตั้ง ซ่อมแซม ประดิษฐ์ ดัดแปลง ปรับปรุง … Continue reading

หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล