ครม. ไฟเขียวร่าง พ.ร.บ.ให้ ม.เกษตร-สวนดุสิต ออกนอกระบบ

ครม. ไฟเขียวร่าง พ.ร.บ.ให้ ม.เกษตร-สวนดุสิต ออกนอกระบบ

ครม. ไฟเขียวร่าง พ.ร.บ.ให้ ม.เกษตร-สวนดุสิต ออกนอกระบบ ครม. เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัย ให้ ม.เกษตร และสวนดุสิต ออกนอกระบบ ตามที่ ศธ. เสนอ เตรียมเข้าสู่การพิจารณาของ สนช. พร้อมเปิดทาง ม.กาฬสินธุ์ ควบรวมกับ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ วันที่ 3 มีนาคม 2558 ผู้สื่อข่าวรายงาน คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ หรือมหาวิทยาลัยนอกระบบ 2 ฉบับ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ ประกอบด้วย ร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. … … Continue reading

สวนดุสิตโพล ชี้ ผู้ปกครองไม่เห็นด้วย ยุบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก

สวนดุสิตโพล ชี้ ผู้ปกครองไม่เห็นด้วย ยุบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของผู้ปกครองทั่วประเทศ จำนวน 1,292 คน ระหว่างวันที่ 8-11 พฤษภาคม 2556 เรื่อง การยุบรวมโรงเรียนขนาดเล็กที่เป็นกระแสอยู่ในขณะนี้ จากที่กระทรวงศึกษาธิการ จะยุบรวมโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กกว่า 17,000 แห่ง ทั่วประเทศโดยให้เหตุผลว่าเพื่อประหยัดงบประมาณ และจะทำให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ ผู้ปกครองเห็นด้วยหรือไม่? อันดับ 1 ไม่เห็นด้วย 60.09% เพราะ นร. ครู และผู้ปกครองได้รับผลกระทบ เช่น การเดินทาง การปรับตัว ความสัมพันธ์ระหว่าง รร.กับชุมชน ฯลฯ อันดับ 2 ไม่แน่ใจ 22.71% เพราะ มีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและคัดค้าน แต่ละฝ่ายต่างก็มีเหตุผลและอ้างถึงประโยชน์ที่เด็กจะได้รับเป็นสำคัญ … Continue reading

สวนดุสิตรับรอบสอบคัดเลือกทุกหลักสูตร พร้อมรับตรงเด็กพิเศษ

สวนดุสิตรับรอบสอบคัดเลือกทุกหลักสูตร พร้อมรับตรงเด็กพิเศษ

สวนดุสิตรับรอบสอบคัดเลือกทุกหลักสูตร พร้อมรับตรงเด็กพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556 รอบสอบคัดเลือก ทุกหลักสูตร พร้อมเปิดรับหลักสูตรและสาขาที่เปิดรับเด็กพิเศษ ปีการศึกษา 2556 อีกด้วย สมัครทางทางอินเทอร์เน็ตที่ http://entrance.dusit.ac.th/recruit/normal_recruit.php *** เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง 25 พฤศจิกายน 2555 *** สอบถามเพิ่มเติมที่โทรศัพท์ 02-244-5555 02-244-5920-3 ข้อมูลการสมัคร เปิดรับหลักสูตรและสาขาที่เปิดรับเด็กพิเศษ ปีการศึกษา 2556 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ประเภทความพิการที่จะรับเข้าศึกษา บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา (ระดับเล็กน้อย-ระดับเชาวน์ปัญญา (IQ) ประมาณ 55-70) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ … Continue reading

สช.ร่วมกับสวนดุสิต จัดประกวดสุนทรพจน์

สช.ร่วมกับสวนดุสิต จัดประกวดสุนทรพจน์

สช.ร่วมกับสวนดุสิต จัดประกวดสุนทรพจน์ วันนี้(10ก.ค.)นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ รองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนโรงเรียนเอกชนให้มี ความพร้อมในด้านต่าง ๆ เพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งนี้เพื่อแสดงถึงความพร้อม และความตระหนักของนักเรียนโรงเรียนเอกชนจึงจัดประกวดสุนทรพจน์ขึ้น เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถโดดเด่นทางด้านภาษาเป็นเยาวชนต้นแบบของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนต่อไป การประกวดจะมุ่งเน้นการแสดงศักยภาพของนักเรียนในมิติด้านองค์ความรู้ มุมมอง ความคิด และด้านแสดงออกเกี่ยวกับอาเซียน โดยจัดให้มีการประกวดสุนทรพจน์ รวม 7 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย อังกฤษ จีน เวียดนาม พม่า เขมรและมลายู จึงขอเชิญชวนโรงเรียนเอกชนร่วมส่งนักเรียนที่มีความสามารถเข้าร่วมประกวด สุนทรพจน์ดังกล่าว โดยมอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตเป็นผู้ดำเนินงาน ด้าน ผศ.เฉิดฉิน สุกปลั่ง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ประธานคณะอนุกรรมการจัดการประกวดสุนทรพจน์ กล่าวว่า … Continue reading

ใหม่”มหาวิทยาลัยสวนดุสิต”

ใหม่”มหาวิทยาลัยสวนดุสิต”

ศ.ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รมว.ศึกษาธิการ? เปิดเผยว่า? ตนสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยปรับเปลี่ยนสถานภาพไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐหรือออกนอกระบบ เพื่อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยมีความคล่องตัวมากขึ้น ดังนั้นมหาวิทยาลัยใดพร้อมที่จะออกนอกระบบให้ส่งเรื่องมาที่ตนได้ เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.) ที่ผ่านมามีมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต (มสด.) ได้เสนอเรื่องมาที่ตนแล้ว? ได้ส่งเรื่อง เพื่อจะนำเข้าครม.ต่อไป?   ทั้งนี้เท่าที่ดูร่างพ.ร.บ.ของมสด. พบว่าได้เปลี่ยนชื่อสถาบันจาก มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต เป็นมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยตัดคำว่าราชภัฏ ออก คิดว่าจะทำให้มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับและติดตลาดเหมือนมหาวิทยาลัยดัง ๆ???   ด้านรศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์?? อธิการบดีมหาวิทยาเกษตรศาสตร์(มก.) กล่าวว่า? มก.พร้อมออกนอกระบบ ขณะนี้ทราบว่าเรื่องคงจะอยู่ที่รมว.ศึกษาธิการแล้ว? ส่วนตัวเห็นว่าเมื่อรัฐบาลสนับสนุนให้ออกนอกระบบแล้วมหาวิทยาลัยใดที่พร้อมควรที่รีบออกนอกระบบเลย เพราะทำให้การบริหารมหาวิทยาลัยคล่องตัว? และถ้าเป็นไปได้ตนอยากให้มหาวิทยาลัยทั้งหมดออกนอกระบบ เพื่อที่มหาวิทยาลัยจะได้มีสถานภาพเดียวกัน? ทำอะไรจะได้ใช้กฏระเบียบเดียวกันและรัฐบาลเองจะง่ายในการบริหารงาน     ที่มา : นสพ.เดลินิวส์

แฉ14 มหาลัยฯ เปิดสอน ป.บัณฑิตมีพิรุธ

แฉ14 มหาลัยฯ เปิดสอน ป.บัณฑิตมีพิรุธ

แฉ14 ม.เปิดสอน ป.บัณฑิตมีพิรุธ<?xml:namespace prefix = o ns = “urn:schemas-microsoft-com:office:office” />   สกอ.เผยรายชื่อชัด พร้อมส่งหนังสือถึงสภามหาวิทยาลัยรับทราบและแก้ปัญหาโดยด่วน   วันนี้(20 ก.ย.)รศ.นพ.กำจร   ตติยกวี   รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.)เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ได้ขอให้มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ที่เปิดสอนหลักสูตรประกาศ นียบัตรวิชาชีพครู หรือ ป.บัณฑิต ปีการศึกษา 2552-2553 ส่งข้อมูลรายชื่อนิสิตนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรดังกล่าว  พร้อมแจ้งสถานที่ฝึกสอน และรายชื่ออาจารย์นิเทศมาให้สกอ.นั้น   จากการตรวสอบข้อมูลเบื้องต้นพบว่ามีมหาวิทยาลัย 85 แห่ง  นิสิตนักศึกษาจำนวน  48,000 คน   ที่เรียนหลักสูตร ป.บัณฑิต  แต่ในจำนวนดังกล่าวมีถึง 14 แห่ง … Continue reading

สวนดุสิตเปิดรับตรง1,745 ที่นั่ง

สวนดุสิตเปิดรับตรง1,745 ที่นั่ง

ราชภัฏสวนดุสิตเปิดรับผ่านสอบตรง1,745ที่นั่ง<?xml:namespace prefix = o ns = “urn:schemas-microsoft-com:office:office” />   นายสวงค์ บุญปลูก ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (มสด.) เปิดเผยถึงการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีแบบสอบตรงประจำปีการศึกษา 2554 ว่า ในปีการศึกษา 2554 ทางมหาวิทยาลัยจะเปิดรับแบบสอบตรงเพื่อเข้าศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ศูนย์การศึกษา และศูนย์การเรียน  5 คณะ และ 2 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 1,745 คน ประกอบด้วย คณะครุศาสตร์ศึกษาภายในมหาวิทยาลัย สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รับ 50 คน ศึกษาที่ศูนย์การศึกษาสุพรรณบุรี การศึกษาปฐมวัย รับ 70 … Continue reading

ฝึกงานเป็นนางฟ้านอกห้องเรียน

ฝึกงานเป็นนางฟ้านอกห้องเรียน

เพราะการเรียนรู้ในห้องเรียนอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอกับการนำเอาไปใช้จริง ฉะนั้นการฝึกฝนให้เหล่านักศึกษาได้ก้าวขึ้นสู่ระดับมืออาชีพในสาขาวิชาชีพต่างๆจึงจำเป็นต้องผลักดันเขาเหล่านั้นให้ได้มีโอกาสเก็บชั่วโมงบินนอกห้องเรียนกันบ้าง เฉกเช่นมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตที่ได้ทำความร่วมมือกับบริษัทการบินไทย จำกัด(มหาชน) นักศึกษาหลักสูตรธุรกิจการบินเข้าฝึกงานส่วนฝ่ายบริการลูกค้าภาคพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อฝึกฝนความกระตือรือร้น การมีใจให้บริการ บทเรียนที่ถูกฝึกจากห้องเรียนและบางอย่างที่ต้องเรียนรู้จากเหตุการณ์ปัจจุบัน       แต่ทว่ากว่าจะได้รับความเชื่อมั่นและการยอมรับจากสายการบินระดับประเทศได้ ต้องผ่านด่านผู้บริหารการบินไทยอย่างเข้มงวด ทั้งบุคลิกภาพ ความน่ารัก ความเรียบร้อย และความมีอัธยาศัยดี ที่สำคัญนับเป็นครั้งแรกกับกิจกรรมฝึกฝนนักศึกษาในลักษณะนี้              คุณทิพยวัลย์ ศิลปาจารย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและเศรษฐกิจ ฝ่ายบริการลูกค้าภาคพื้น การบินไทย ผู้รับหน้าที่ดูแลการปฎิบัติงานนักศึกษากล่าวว่า เป็นครั้งแรกที่ทางการบินไทยทำความร่วมมือกับสวนดุสิต เห็นได้จากนักศึกษารุ่นแรกที่เข้ามาทำการทดลองฝึกงานก่อนหน้านี้พวกเขาปฏิบัติงานได้อย่างดีมาก จึงเป็นเหตุผลทำให้เกิดความร่วมมือ ซึ่งทางการบินไทยเองยังไม่เคยทำลักษณะนี้กับหน่วยงานใดมาก่อน “การทำงานครั้งนี้เป็นบทเรียนนอกห้องเรียนที่นักศึกษาต้องรับมือกับสถานการณ์จริง การรองรับอารมณ์ของลูกค้า การควบคุมอารมณ์ ความกระตือรือร้น ความรับผิดชอบ และการตรงต่อเวลาสิ่งเหล่านี้ถือว่าสำคัญยิ่งที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้ เพราะนี่คือชีวิตจริงของผู้ปฏิบัติงานสายการบินที่ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ อาจด้วยบริเวณของสถานที่สุวรรณภูมิจุดให้บริการแต่ละจุดอยู่ห่างกันมาก บางครั้งเจอลูกค้าอารมณ์เข้าข้างตนเอง การให้บริการที่ดีอาจไม่ดีในสายตาของบางกลุ่ม ขึ้นอยู่กับแต่ละสถานการณ์ ซึ่งนักศึกษาฝึกงานต้องรับมือกับประสบการณ์ โดยกิจกรรมนอกเหนือจากที่กล่าวมาทั้งนี้เหล่าว่าที่นางฟ้าก็ยังได้ร่วมฝึกงานกับ กอง KP Air Side … Continue reading

สวนดุสิตเล็งปรับจัดการศึกษาต่อเนื่อง ยกนิวซีแลนด์ต้นแบบพัฒนาอนุบาลยันมหาวิทยาลัย

สวนดุสิตเล็งปรับจัดการศึกษาต่อเนื่อง ยกนิวซีแลนด์ต้นแบบพัฒนาอนุบาลยันมหาวิทยาลัย

น.ส.ธนาศิริ ชะระอ่ำ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (มสด.) เปิดเผยว่า จากการศึกษาดูงานที่ประเทศนิวซีแลนด์เกี่ยวกับการบริหารและจัดการศึกษาเมื่อเร็วๆ นี้ สามารถสรุปได้ว่า การบริหารและจัดการศึกษาของสถานศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์เป็นระบบที่ต่อเนื่องตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาและตัวผู้เรียนเป็นอย่างมาก เพราะวางแผนและจัดระบบการเรียนการสอนเชื่อมโยงถึงกันไม่ขาดตอน ทำให้รู้ว่าเด็กมีความต้องการอะไรหรือต้องพัฒนาเด็กไปในทิศทางไหน ต่างจากสถานศึกษาในประเทศไทยที่ส่วนใหญ่แบ่งการจัดการศึกษาเป็นช่วงชั้น เช่น ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ส่งผลให้ขาดความต่อเนื่องทั้งการจัดการเรียนการสอน การวางแผนพัฒนาหลักสูตร รวมถึงการพัฒนาตัวผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ ผช.อธิการบดี มสด. กล่าวอีกว่า มสด.เองก็จะนำแนวทางนี้มาปรับใช้กับสถานศึกษาในสังกัดมสด. คือโรงเรียนอนุบาลละอออุทิศ นอกจากนี้ในส่วนของการบริหารการศึกษายังพบว่าสถานศึกษาที่ค่อนข้างประสบปัญหาในการจัดการศึกษาคือสถานศึกษาเอกชน ซึ่งเวลานี้สถานศึกษาเอกชนหลายแห่งกำลังพยายามขอการสนับสนุนจากรัฐโดยเฉพาะในเรื่องของงบประมาณ เพราะต้องการให้สถานศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของรัฐ เนื่องจากที่ผ่านมาสถานศึกษาได้ให้บริการสังคมและชุมชน แต่ไม่เคยได้รับความช่วยเหลือใดๆ จากรัฐ จึงต้องการที่จะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบ้าง ข่าวสด

หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล