บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดรับสมัครงาน

บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดรับสมัครงาน

บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน ด้วยบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นรับวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงานคุณวุฒิต่าง ๆ จึงกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครดังรายละเอียด คือ ที่มา : job-108.com ข่าวการศึกษา, รับตรง 59, สอบครูผู้ช่วย , gat pat 59 , แนวข้อสอบ กพ , แอดมิชชั่น

กรมอนามัย เปิดรับสมัครงาน

กรมอนามัย เปิดรับสมัครงาน

(บรรจุครั้งแรก 16 อัตรา) กรมอนามัย รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ รายละเอียดดังนี้ 1 ตำแหน่ง : นายแพทย์ปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ : มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 1. ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา หรือ 2. ได้รับปริญญาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา และได้รับหนังสืออนุมัติบัตรหรือวุฒิบัตรแสดงความความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา … Continue reading

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประกาศรับสมัครงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประกาศรับสมัครงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี) เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี) ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 100 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ : 1. เป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์/บริหารรัฐกิจ นิติศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์ 2. … Continue reading

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครงาน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครงาน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครพนักงานเก็บข้อมูลภาคสนาม จํานวน 8 ตําแหน่ง เรื่องรับสมัครพนักงานเก็บข้อมูลภาคสนาม จํานวน 8 ตําแหน่ง โครงการสํารวจครัวเรือนเพื่อประมาณการจํานวนผู้เกี่ยวข้องกับสารเสพติด ในภาคใต้ 2559 (Size estimation of substance user population in southern Thailand 2016) ภายใต้การ ดําเนินงานของแผนงานภาคีวิชาการสารเสพติด (ภวส.) หน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานเก็บข้อมูลภาคสนามจํานวน 8 ตําแหน่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ คุณสมบัติผู้สมัคร – อายุไม่เกิน 30 ปี – จบศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีทุกสาขา – สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้โดยไม่มีข้อจํากัดหรือพันธะที่เป็นอุปสรรคต่อการทํางาน … Continue reading

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เปิดรับสมัครงาน

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เปิดรับสมัครงาน

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เปิดรับสมัครงาน วุฒิป.โท , ป.ตรี , ปวส. , ม.6 , ม.3 จำนวนหลายอัตรา 1. นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติงานที่ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี และ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา วุฒิป.โท สาขาทางการศึกษา เงินเดือน 22,750 บาท 2. ผู้ช่วยวิจัย ปฏิบัติงานที่ ภาควิชาจักษุวิทยา วุฒิป.โท ทุกสาขา เงินเดือน 22,750 บาท 3. นักจิตวิทยาคลินิก ปฏิบัติงานที่ ศูนย์โรคการนอนหลับ วุฒิป.โท … Continue reading

กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครงาน นิติกร

กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครงาน นิติกร

กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครพนักงานราชการตำแหน่ง “นิติกร” วุฒิ ป.ตรี เปิดรับสมัคร 23 กุมภาพันธ์ ถึง 8 มีนาคม 2559 ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ ชื่อตำแหน่ง : นิติกร อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 6 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ และต้องมีหลักฐานรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง จาก TOEFL (ไม่รวม TOEFL … Continue reading

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดรับสมัครงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดรับสมัครงาน

(ป.ตรีทุกสาขา) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับสมัครนักวิชาการศึกษา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (ผู้ช่วยจดคำบรรยาย (Note Taker) และสอนเสริมนอกเวลาเรียน) ด้วยศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ(DSS) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (ผู้ช่วยจดคำบรรยาย (Note Taker) และสอนเสริมนอกเวลาเรียน) จำนวน 2 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง วุฒิปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา การรับสมัคร ผู้สนใจขอและยื่นสมัครได้ที่ ศูนย์บริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ(DSS) คณะครุศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ระหว่างเวลา 08.30 … Continue reading

กองบิน 41 กองทัพอากาศ รับสมัครพนักงานราชการ

กองบิน 41 กองทัพอากาศ รับสมัครพนักงานราชการ

กองบิน 41 กองทัพอากาศ รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ปวส. เปิดรับสมัคร 8 – 19 กุมภาพันธ์ 2559 ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ ชื่อตำแหน่ง : ช่างซ่อมเครื่องยนต์ อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท ประเภท : เทคนิค จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวช. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : – สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาที่เกี่ยวของกับลักษณะงานซอมเครื่องยนต หรือต้องมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไมต่ำกวา 5 … Continue reading

สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป

สำนักงานสถิติแห่งชาติ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป

(ป.ตรีทุกสาขา) สำนักงานสถิติแห่งชาติรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัคร เปิดรับสมัคร 15 – 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ ชื่อตำแหน่ง : พนักงานสถิติ อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ต้องได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : เป็นเจ้าหน้าที่ขั้นต้นปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับการจัดทำสถิติ … Continue reading

กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ปวส – ป.ตรี เปิดรับสมัคร 15 – 19 กุมภาพันธ์ 2559

กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ปวส – ป.ตรี เปิดรับสมัคร 15 – 19 กุมภาพันธ์ 2559

กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ปวส – ป.ตรี เปิดรับสมัคร 15 – 19 กุมภาพันธ์ 2559 1 ตำแหน่ง : พนักงานผังเมือง อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวส. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 2 ตำแหน่ง : พนักงานวิศวกรโยธา อัตราเงินเดือน : … Continue reading

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครงาน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครงาน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เปิดรับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 1 – 29 กุมภาพันธ์ 2559 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 4472 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์ อัตราเงินเดือน 16,360 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาทางบริหาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การศึกษา บัญชี พาณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ วารสารศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 2. … Continue reading

รับเยอะ 98 อัตรา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครงาน

รับเยอะ 98 อัตรา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครงาน

รับเยอะ 98 อัตรา มหาวิทยาลัยขอนแก่นรับสมัครงาน วุฒิ ป.6 ม.3 ม.6 ปวช ปวส ป.ตรี(ทุกสาขา) ป.โท เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 9 – 29 กุมภาพันธ์ 2559 รายละเอียดเพิ่มเติม ดาวน์โหลด ที่มา : job-108.com ข่าวการศึกษา, รับตรง 59, สอบครูผู้ช่วย , gat pat 59 , แนวข้อสอบ กพ , แอดมิชชั่น

กรมชลประทาน ประกาศรับสมัครงานทั่วประเทศ 735 อัตรา เปิดรับสมัคร 15 – 26 กุมภาพันธ์ 2559

กรมชลประทาน ประกาศรับสมัครงานทั่วประเทศ 735 อัตรา เปิดรับสมัคร 15 – 26 กุมภาพันธ์ 2559

กรมชลประทานประกาศรับสมัครงานทั่วประเทศ 735 อัตรา เปิดรับสมัคร 15 – 26 กุมภาพันธ์ 2559 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1 ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 18 ตำแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา 2 ตำแหน่ง : นายช่างภาพ อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง … Continue reading

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ประกาศรับสมัครงาน

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ประกาศรับสมัครงาน

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ประกาศรับสมัครงานจำนวน 8 อัตรา เปิดรับสมัคร 8 – 29 กุมภาพันธ์ 2559 ด้วย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีรอการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในโครงการประปาทันใจระยะ 2 (รอบที่ 4 ) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ตำแหน่งที่รับสมัคร เจ้าหน้าที่ช่างโยธา จำนวน 8 อัตรา คุณวุฒิ คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสุง (ปวส) ทางช่างโยธา/ช่างก่อสร้าง/ช่างสำรวจ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1 มีความรู้ในงานช่างโยธาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 2 มีบุคลิกภาพดี น่าเชื่อถือ น่าไว้วางใจ มีความกระตือรือร้น และรักในงานบริการ … Continue reading

สทช.ที่ ๖ (ขอนแก่น) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

สทช.ที่ ๖ (ขอนแก่น) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

สทช.ที่ ๖ (ขอนแก่น) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป   กรมทางหลวงชนบท ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ปวส เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 – 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท ประเภท : บริการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวส. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาพาณิชยการ … Continue reading

หน้าแรก Tlcthai.comหน้าแรก Tlcthai.com close Trainning CenterTrainning Center Clip VDOClip VDO เกมส์เกมส์ GameGame ฟังเพลง Onlineฟังเพลง Online Pic PostPic Post TV OnlineTV Online Edu parkEdu park ผู้หญิงผู้หญิง โปรโมทเว็บไซต์โปรโมทเว็บไซต์ สาวสวย เซ็กซี่สาวสวย เซ็กซี่ การ์ตูนการ์ตูน ละครย้อนหลังละครย้อนหลัง ท่องเที่ยวท่องเที่ยว รายการทีวีย้อนหลังรายการทีวีย้อนหลัง ข่าวบันเทิง เกาหลีข่าวบันเทิง เกาหลี ข่าวเด่นข่าวเด่น ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล