มศว รับป.โท-ป.เอก 7 หลักสูตร

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท และปริญญาเอก ภาคเรียนที่ 1 /2552 ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ จำนวน 7 หลักสูตร ได้แก่ บรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์, การสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ, การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ, ภาษาศาสตร์การศึกษา

เปิดจำหน่ายใบสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 9 มกราคม 2552

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์ โทร.   0-2260-1770-7 ต่อ 6204, 6292 และงานรับนิสิตใหม่ กองบริการการศึกษา โทร.0-2649-5712-14 หรือดูได้ที่ http://admission.swu.ac.th

กิจกรรมวัยทีน
- 2009-01-5 3:02:53 โพสต์โดย : admin คนดู 5,590 คน