สงกรานต์ 2560 ข้อห้ามวันสงกรานต์ 2560

เที่ยวประเพณีบวชช้างหาดเสี้ยว เที่ยว สงกรานต์สุโขทัย

เที่ยวประเพณีบวชช้างหาดเสี้ยว เที่ยว สงกรานต์สุโขทัย

นอกจากการร่วมงานสงกรานต์เมืองเก่าแล้ว นักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชมร่องรอยความเจริญรุ่งเรืองของสุโขทัยเมืองเก่า ในบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก เมื่อปี พ.ศ. 2534 ซึ่งภายในอุทยาน ฯ มีสถานที่สำคัญที่เป็นพระราชวัง ศาสนสถาน โบราณสถาน โดยมีคูเมือง กำแพงเมือง และประตูเมืองโบราณล้อมรอบอยู่ในรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส และมีโบราณสถานที่สำคัญอีกมากมาย ประเพณีบวชช้างหาดเสี้ยว วันที่ 7-8 เม.ย. ของทุกปี ประเพณีบวชช้างหรือที่เรียกว่า แห่ช้าง อยู่เคียงคู่ผู้คนทีมีสายเลือดไทยพวนมานานแล้ว คือ การนำช้างมาร่วมในพิธีบรรพชาอุปสมบทมาจากคติความเชื่อทางพุทธศาสนาว่า พระ เวสสันดรให้ช้างปัจจัยนาเคนทร์อันเป็นช้างเผือกคู่บารมีที่ชาวเมืองเชตุดรถือว่าเป็นมงคลหัตถีแก่พราหมณ์ทั้ง 8 จากแคว้นกลิงคราษฎร์ที่มาทูลขอเพื่อเป็นมงคลแก่บ้านเมืองที่ประสบทุพภิกขภัย ความเชื่อนี้เกี่ยวข้องกับอีกตำนานหนึ่ง คือ ตอนที่พระเจ้ากรุงสัญชัย พระราชบิดาของพระเวสสันดรขอให้พระเวสสันดรกลับมาเป็นกษัตริย์ตามเดิมนั้น พระองค์ได้จัดขบวนช้างม้าและรถประดับประดาเหมือนออกศึกสงครามให้สมเกียรติเพื่อไปรับพระเวสสันดรและพระนางมัทรีขบวนแห่ขับด้วยมโหรีและการละเล่นต่าง ๆ เป็นการเฉลิมฉลอง ความเชื่ออีกประการหนึ่ง คือ คำสั่งสอนของพระพุทธองค์ที่มุ่งให้ผู้บวชถือปฏิบัติตนเพื่อไปสู่โลกอุดร … Continue reading

pacific jomtein