ศูนย์การเรียนรู้ TLCenter (Technology Learning Center)

แนะนำศูนย์ TL Center

ศูนย์การเรียนรู้ TLCenter (Technology Learning Center )

ศูนย์การเรียนรู้ TL Center (Technology Learning Center) จัดตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นบริการแก่สังคม โดยเป็นแหล่งรวมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และคอมพิวเตอร์ หลากหลายรูปแบบ เช่น เทคโนโลยีบรอดแบนด์ เทคโนโลยี Triple Play / E-Classroom & E-Learning / E-Library ฯลฯ เป็นสถานที่ให้ความรู้ควบคู่ความบันเทิง อาทิ เช่น การเรียนรู้ด้าน E-Commerce การทำเว็ป การตัดต่อภาพยนต์ การอบรมคอมพิวเตอร์ การจัดกิจกรรมเสริมความรู้ต่างๆ ฯลฯ นอกจากนี้ ยังเป็นศูนย์การแลกเปลี่ยนความรู้ การให้คำแนะนำ ปรึกษา เกี่ยวกับความรู้ด้านเทคโนโลยีต่างๆ สำหรับผู้ใฝ่รู้ทุกท่านที่ต้องการพัฒนาตัวเอง และต่อยอดความรู้ที่มี

Technology Learning Center or TL Center is established as a social contribuiton unit with the wide ranges of Information Technology and computer knowledge to offer. i.e. Triple Play, E-Classroom & E-Learning, E-Library . TLCenter is aimed to be the edutainment center providing modern technology knowledge with entertainment such as E-commerce, web design, movie editing, computer training, knowledge-based activities. Moreover, TLCenter is the place for knowledge exchange, giving the advice on technology for the interested persons who keen on self development and increasing their knowledge. TLCenter is the place you can not miss, It is the treasure source of edge cutting knowledge and technology for the young generation people like you.

ศูนย์การเรียนรู้ TLCenter (Technology Learning Center )

ภายในศูนย์ฯ แบ่งเป็นโซนต่างๆ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ทันสมัย ทั้งด้าน IT. และคอมพิวเตอร์

Triple Play Zoneศูนย์การเรียนรู้ TLCenter (Technology Learning Center )                         Triple Play Zone เป็นโซนที่จัดแสดงรูปแบบการให้บริการ ด้านมัลติมีเดีย 3 บริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ( IP Network ) ได้แก่ 1.บริการอินเทอร์เน็ต 2.บริการโทรศัพท์ และ3.บริการโทรทัศน์ โดยผู้ใช้บริการสามารถ เรียกใช้บริการทั้ง 3 รูปแบบ ผ่านอินเทอร์เน็ต ความเร็วสูง ( Broadband ) ในเวลาพร้อมๆกัน โดยยังคงใช้บริการต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน มีคุณภาพ ทั้งภาพและเสียงได้อย่างต่อเนื่อง ไม่สะดุดหรือขาดช่วง

E-Classroom & E-Learning Zone

ห้องเรียนจำลองโซน E-Classroom & E-Learning

ห้องเรียนจำลองโซน E-Classroom & E-Learning

             E-Classroom & E-Learning Zone เป็นโซนที่จำลองระบบห้องเรียนอัจฉริยะ ด้วยสื่อการเรียนการสอนยุคใหม่ที่ล้ำสมัยอย่างบูรณาการ โดยนำคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ความเร็วสูง (Broadband) มาร่วมใช้งาน โดยผู้สอนสามารถบันทึกสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้น ขณะทำการเรียนการสอน ทั้งที่โต๊ะครู ที่กระดานอีเล็กทรอนิกส์ และบรรยากาศ (ผู้เรียน) ภายในห้องได้ สามารถนำกลับไปทบทวน หรือ สร้างโอกาสในการเรียนสำหรับผู้ที่อยู่ห่างไกล ได้ทั้งรูปแบบ CD , DVD และไฟล์คอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ยังสามารถนำสื่ออื่นๆ ทั้งภาพและเสียงของสื่อเนื้อหา หรือสื่อของผู้สอนมาร่วมสอน ให้กลายเป็นสื่อการสอนดิจิตอลอัตโนมัติ โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรม…เหมาะสำหรับห้องเรียนกลุ่มสาระ ห้องโสตฯ ห้องเรียนทั่วๆไป

Edutainment Zone

ศูนย์การเรียนรู้ TLCenter (Technology Learning Center )

               Edutainment Zone เป็นโซนที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการทำธุรกิจแบบอี-คอมเมิร์ช แสดงเทคนิคและวิธีการตัดต่อวิดีโอ-ภาพยนต์ การทำเว็บไชต็ เว็บบล็อคส่วนตัว การทำอี-การ์ด เนื่องในโอกาสต่างๆ ฯลฯ ผู้เข้าชมจะได้ทั้งความรู้และความบันเทิงควบคู่กันไป

Training Zone

ศูนย์การเรียนรู้ TLCenter (Technology Learning Center)เป็นพื้นที่สำหรับเช่าสถานที่และจัดฝึกอบรมทางคอมพิวเตอร์ โดย

  1. เปิดเป็นพื้นที่ สำหรับให้เช่า เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดฝึกอบรมทางคอมพิวเตอร์ (ทั้งภาครัฐและเอกชน) โดยมีโสตทัศนูปกรณ์ ต่างๆ ที่ทันสมัยไว้รองรับ จำนวน 20 – 30 ที่นั่ง
  2. บริการจัดหลักสูตรฝึกอบรม เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ให้กับบุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชนต่างๆ ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ถึงระดับสูง อาทิ เช่น
  • หลักสูตรด้านการบริหารงานสำนักงาน เช่น Microsoft Office Word / Excel / Access / PowerPoint
  • หลักสูตรด้านกราฟฟิก และการทำเว็บ ต่างๆ เช่น Photoshop / Front Page / Flash
  • หลักสูตรโปรแกรมมิ่ง เช่น การพัฒนาเอพพลิเคชั่นบนระบบ เช่น Android / ASP.Net 3.5 / PHP : XML & Web Service / Windows Server 2008 R2 เป็นต้น

ศูนย์ TL Center ตั้งอยู่ที่ ชั้น 3 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โทร. 02 100 3024 , Mobile : 089 204 1699

 แผนที่ตั้งของศูนย์ TL Center แผนผังศูนย์ TL Center

โพสต์โดย : admin - 2-05-2012 9:28:19