เกาะสีชัง

เกาะสีชัง ? ชลบุรี

sichang30?sichang29

เกาะสีชัง สถานต่างอากาศที่มีชื่อเสียง เกาะสีชังเป็นสถานตากอากาศที่มีชื่อเสียงมานานนับร้อยปี

จนถึงปัจจุบัน มีธรรมชาติความงดงามแตกต่างไปจากสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ มีบรรยากาศที่สงบเงียบ

อากาศบริสุทธิ์ มีสถานที่ ท่องเที่ยวอันงดงาม เกาะสีชังเป็นท้องที่ที่มีความสำคัญทาประวัติศาสตร์

เพราะเป็นสถานที่ประทับ ของพระเจ้า แผ่นดินถึง 3 พระองค์ คือ รัชกาลที่4 รัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 6

ซึ่งมีหลักฐานปรากฏจากพระนามาภิไธยหลาย แห่ง และ รัชกาลที่ 5 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชฐาน

บนเกาะขึ้นเป็นแห่งแรก เพื่อเป็นสถานที่ประทับใน ฤดูร้อน และพระราช ทานนามว่า พระจุฑาธุชราชฐาน

ตามพระนามพระราชโอรสที่ประสูติบนเกาะสีชังแห่งนี้ เกาะสีชัง เป็นเกาะใหญ่ที่มีฐานะเป็นอำเภอหนึ่ง

ของชลบุรี อยู่ห่างจากฝั่งศรีราชาประมาณ 12 กิโลเมตร ประกอบ ด้วย เกาะสีชัง และเกาะบริวารน้อยใหญ่

อีก 8 เกาะ คือ เกาะยายท้าว เกาะค้างคาว เกาะท้ายตาหมื่น เกาะปรง เกาะขามใหญ่ เกาะขามน้อย

เกาะสัมปันยื้อ และเกาะร้านดอกไม้? เป็นที่จอดพักเรือสินค้านานาชาติ และเป็น เกาะที่น่า ท่องเที่ยว

ในบรรยากาศแบบท้องถิ่น ซึ่งสามารถแวะท่องเที่ยวในวันเดียวหรือพักค้างคืนก็ได้

?

สถานที่ท่องเที่ยวบนเกาะสีชัง

1.พระจุฑาธุชราชฐาน

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของเกาะสีชัง ห่างจากท่าเทววงศ์ลงมาทางใต้ของเกาะ

สร้างในสมัยรัชกาลที่ 5 เพื่อเป็นที่ประทับในฤดูร้อน มีสิ่งก่อสร้างตั้งอยู่ตามชั้นเนินเขาที่สูงต่ำ

ลดหลั่นกันอย่างงดงามประกอบด้วยพระที่นั่ง 4 องค์ พระตำหนัก 14 หลัง ศาลา 1 หลัง

มีสวนดอกไม้ สระ ธารน้ำ น้ำพุ ถ้ำและหน้าผา ภายในบริเวณมีสภาพ ภูมิทัศน์ที่งดงามตกแต่ง

ตามลักษณะอุทยานในพระราชวังของประเทศตะวันตก ประกอบด้วยสิ่งก่อสร้างดังต่อไปนี้

?

- เรือนเขียว

ในสมัยรัชกาลที่ 4 ทรงโปรดเสด็จมายังเกาะสีชังเป็นประจำโดยเรือกลไฟ และประทับแรมบนเรือ

พระที่นั่งโดย มิได้สร้าง สร้างพลับพลาที่ประทับ แต่ในเวลานั้นก็มีเรือนไม้พักผ่อนริมทะเล ปลูกสร้าง

อยู่แล้วหลังหนึ่ง คือ “เรือนเขียว” ปัจจุบันยังอยู่และมีสภาพที่เรียบร้อยสมบูรณ์

?

- เรือนผ่องศรี

จัดแสดงนิทรรศการพระราชประวัติและประวัติบุคคลผู้ที่มีบทบาทสำคัญกับเกาะสีชังในอดีต

?

- พระที่นั่งมันธาตุรัตนโรจน์

พระที่นั่งมันธาตุรัตนโรจน์ พระที่นั่งองค์นี้ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ท่านทรง

โปรดเกล้าวาง ศิลาฤกษ์ ใน ปี พ.ศ.2435 แต่ขณะที่กำลังก่อสร้างพระที่นั่งองค์นี้ ได้เกิดเหตุ

ความไม่สงบ ร.ศ.112 ขึ้น ต่อมา พระองค์ท่านได้มีพระ ์พระราชองค์การรับสั่งให้รื้อพระที่นั่งองค์นี้

แล้วมาสร้างในพระราชวังสวนดุสิต กรุงเทพ มหานคร และพระราชทานนาม ใหม่ว่า พระที่นั่งวิมานเมฆ

ซึ่งองค์พระที่นั่งเป็นเรือนไม้สักทองที่ใหญ่ที่สุดในโลก การก่อสร้างนั้นไม่ได้ใช้ตะปูเข้าเรือน

เรือนเลยสักตัว เป็นการสร้างเรือนไม้ด้วยช่างไม้หลวงฝีมือชั้นครู ภายใน พระจุฑาธุชราชสถาน

ปัจจุบันเหลือเพียงฐาน ของอาคารซึ่งเป็นคานคอดินที่เหลือให้พวกเรา ได้จินตนาการว่า

องค์พระที่นั่งวิมานเมฆได้เคยก่อสร้างเป็นอาคารริมทะเลที่สวยงามอย่างมาก

?

- เรือนวัฒนา

จัดแสดงนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สำคัญในเกาะสีชังในสมัยรัชกาลที่ 5

?

- สะพานอัษฎางค์

อยู่ในบริเวณพระตำหนัก เป็นสะพานที่รัชกาลที่ 5 ท่านทรงใช้เป็นท่าขื้นเทียบเรือหลังจาก

ที่เสด็จประพาสฝรั่งเศส ที่เห็นนี่คือบูรณะใหม่ทั้งหมดแล้ว แต่ว่ายังคงรูปแบบสภาพเดิมทั้งหมด

?

- อัษฎางค์ประภาคาร

อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีศิลาอยู่ใต้น้ำอยู่ตรงปากช่องทางเรือ ทั้งนี้เพื่อเป็นที่ สังเกต

แก่เรือที่จะเดินเข้าออก – พระเจดีย์อุโบสถ วัดอัษฎางค์นิมิตร เป็นพระอุโบสถที่อยู่ในเขตพระราชวัง

มีลักษณะแตกต่างจากที่อื่น คือ พระอุโบสถอยู่ใต้เจดีย์ทรงกลมแบบ ลังกาตัวพระ อุโบสถสร้างแบบ

สถาปัตยกรรมแบบโกธิค บริเวณพระเจดีย์อุโบสถยังมีต้นศรีมหาโพธิ์ ซึ่งนำหน่อ มาจากพุทธคยา

ประเทศอินเดียปลูกไว้ด้วย พระเจดีย์อุโบสถนี้ที่ตั้งอยู่บนเขา ณ ตำแหน่งที่สูงมองเห็นได้ชัด และ

จากองค์พระเจดีย์ สามารถมองเห็นทัศนียภาพบริเวณพระราชฐานโดยรอบ รวมถึงภูมิทัศน์ทางทะเลที่สวย

?

2. ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่?

ตั้งอยู่บนเขาห่างจากท่าเรือเทววงศ์ไปทางด้านเหนือของเกาะ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเกาะสีชังให้ความ

เคารพนับถือ ลักษณะเป็นถ้ำซึ่งดัดแปลงเป็นศาสนสถาน ที่ผสมผสานด้วยสถาปัตยกรรมจีนและไทย

จากบริเวณศาลมองเห็น ทิวทัศน์บ้านเรือนด้านหน้าเกาะได้ชัดเจน

?

3. มณฑปรอยพระพุทธบาท

อยู่สูงขึ้นไปบนยอดเขาเดียวกับศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ รัชกาลที่ 5 ทรงอัญเชิญมาประดิษฐานไว้

บนยอดเขาเป็น จุดชมทิวทัศน์ทะเลได้โดยรอบ

?

4.ช่องเขาขาด

ตั้งอยู่ด้านหลังของเกาะ หากนั่งเรือผ่านจะเห็นเป็นช่องเขา ในบริเวณมีสะพานสำหรับเดิน

ชมทิวทัศน์สามารถ ชม พระอาทิตย์ตกได้สวยงาม มีหาดหินกลม ซึ่งเต็มไปด้วยหินกลม ๆ

ขนาดต่าง ๆ มากมาย ในอดีตเคยเป็น ที่ตั้ง พลับพลาที่ประทับชมทิวทัศน์ของรัชกาลที่ 5

?

5.แหลมมหาวชิราวุธ

แหลมมหาวชิราวุธ คล้ายกับแหลมพรมเทพ แต่เล็กกว่าเป็นแหลมที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของ

เกาะสีชัง มีสะพาน ที่ทอดยาวยื่นออกไปยังแหลม นักท่องเที่ยวนิยมไปตกปลาที่นั่นกันมาก

เพราะเป็นโขดหินมากมายเป็นแหล่งที่อยู่ อาศัยของฝูงปลาหลายชนิด และสวยงาม

เป็นอย่างมาก แหลมสลิดยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกในยามเย็นอีก ด้วยในฤดูหนาว

พระอาทิตย์ตกน้ำจะมีดวงใหญ่โตเป็นพิเศษ

?

6.หาดถ้ำเขาพัง

ตั้งอยู่ด้านตะวันตกของเกาะ เป็นชายหาดกว้าง สะอาดและสวยงาม มีทรายละเอียด

น้ำใสสะอาดเหมาะแก่ การเล่นน้ำการเดินทางท่องเที่ยวบนเกาะ เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยว

บนเกาะสีชังอยู่ห่างกันพอสมควร จะสะดวก มาก หากจะเช่ารถสามล้อเครื่องจากท่าเทียบเรือ

ไปชมสถานที่ต่าง ๆ ใช้เวลาประมาณชั่วโมงเศษก็เที่ยวได้ทั่วเกาะ ค่าเช่ารถสามล้อเครื่อง

คิดเป็นรอบ ๆ ละประมาณ 150-250 บาท ขึ้นอยู่กับระยะเวลาและระยะทาง?

?

7.แหลมจักรพงษ์

เป็นแหลมที่สวยงามอีกแห่ง เลยหาดถ้ำพัง ไปทางทิศตะวันตก ใช้เส้นทางเดียวกันกับ

เส้นทางไปหาดถ้ำพัง บริเวณริมฝั่ง ทะเลจะเป็นโขดหินขนาดใหญ่ สวยงาม

เป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกน้ำที่สวยงามและมีจุดพักของ นักท่องเที่ยวปลูกเป็นกระโจมเล็กๆ

กลมกลืนกับบรรยากาศ ได้อย่างสวยงสมและลงตัวลงตัว

?

?

การเดินทางไปเกาะสีชัง

1. รถยนต์ส่วนตัว

จากกรุงเทพฯ ใช้ถนนสายบางนา – ตราด มุ่งหน้าสู่จังหวัดชลบุรี จากตัวเมืองชลบุรี

มุ่งหน้าสู่บางแสน (หลักกิโล เมตรที่ 104 ท่านจะถึงแยกขวามือเข้า หาดบางแสน ) จากทางเข้าหาดบางแสน

ขับตรงไปประมาณ 13 กิโลเมตร จะถึง ห้าง โรบินสันศรีราชา ซึ่งอยู่ทางขวามือของท่าน

( ตรงห้างโรบินสัน คือ หลักกิโลเมตรที่ 117 ) จากนั้นให้ เลี้ยวขวาตรง ห้างโรบินสัน จากนั้นขับตรงไป

ยังท่าเรือเกาะลอย ประมาณ 2 กิโลเมตร ก็จะถึง ท่าเรือเกาะลอย

**หากท่านต้องการค้างคืนสามารถจอดรถไว้ที่ฝั่งเกาะลอยๆได้**

?

2. รถโดยสารสาธารณะ

สามารถขึ้นรถได้ 2 แห่ง คือ

- สถานนีเอกมัย นั่งรถกรุงเทพ – สัตหีบ หรือกรุงเทพ – ศรีราชา หรือ กรุงเทพ – พัทยา

แล้วไปลงที่ หน้าห้าง โรบินสัน ศรีราชา จากนั้นเดินข้ามฝั่งไปยังห้างโรบินสัน

แล้วนั่งมอเตอร์ไซต์รับจ้างหรือสามล้อเครื่องไป ยังท่าเรือเกาะลอย ( ค่าโดยสาร 40 บาท )

?

- สถานีหมอชิตรถออกทุกครึ่งชัวโมง ตั้งแต่เวลา 05.00-20.00 น.

?ยกเว้นวันจันทร์ที่มีรถออกตั้งแต่ 04.30 น.

?

?

จากศรีราชา(ท่าเรือเกาะลอย) ไปยังเกาะสีชัง(ท่าเรือเทววงศ์)

มีเรือโดยสารออกจากท่าเรือเกาะลอยทุกวันตั้งแต่ 6.00 -20.00 น. ออกทุกชั่วโมง

ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาทีจากเกาะสีชังมายังท่าเรือเกาะลอย ศรีราชาก็เช่นกัน

แต่ในวันเสาร์อาทิตย์จะเพิ่มรอบเรือเวลา 7.00 น. ด้วย ค่าโดยสาร 40 บาท

**รายละเอียดสอบถามได้ที่เรือสีชังพาเลซ โทร. 038 216 276-82 หรือ

เรือแสงประทีปบริการ โทร. 038 313 687

?

การเดินทางท่องเที่ยวบนเกาะสีชัง

เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวบนเกาะสีชังอยู่ห่างไกลกันพอสมควร นักท่องเที่ยวจึงนิยม

เช่ามอเตอร์ไซต์หรือสามล้อ เครื่อง สกายแลป (นั่งได้ 3- 4คน) ค่ารถมอเตอร์ไซต์วันละ 250 บาท,

ค่ารถสกายแลป 150-250 บาท แล้วแต่การ แวะชม สถานที่ท่องเที่ยวจุดใดบ้างซึ่งท่านสามารถ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลเกาะสีชัง 038 216 141

?

?

เกาะสีชัง ? ชลบุรี

เกาะเสม็ด

เกาะเสม็ดระยอง

?”เกาะเสม็ด” สถานที่ยอดฮิตพิชิตความร้อนของเมืองระยองฮินั่นเอง? เสน่ห์มัดใจของที่นี่

นอกจากจะมีชายหาดขาวสะอาด น้ำทะเลเย็นใสน่าสัมผัสแล้ว ยังมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกทั้ง

ยามกลางวันและค่ำคืน ที่สำคัญการเดินทางไปก็ไม่ยากนัก เพราะอยู่ไม่ห่างจากกรุงเทพฯ เท่าไรด้วยนะ

นอกจากนี้ ภายในเกาะเสม็ด ยังประกอบไปด้วยชายหาดและอ่าวต่างๆ ที่เรียงรายยาวสุดลูกลูกตา

ที่นักท่องเที่ยวต่างการันตีว่าถ้าไปถึงแล้วแทบจะไม่อยากกลับเลยทีเดียว

?

หาดทรายแก้ว?

ชายหาดชื่อคุ้นหู สำหรับนักท่องเที่ยว ที่หลงใหลในความเฮฮาปาร์ตี้? เรียกว่าเป็นหาดที่ไม่เคยหลับ

เพราะมีกิจกรรมร้อยแปดให้เลือกสรร เริ่มอุ่นเครื่องในช่วงเช้าด้วยการเล่นน้ำทะเล

ต่อด้วยนอนเอกเขนกรับแสงแดดในช่วงกลางวัน จากนั้นมานั่งเล่นยามเย็นชมพระอาทิตย์ตก

พอค่ำหน่อยก็ดริ๊งค์แอนด์แดนซ์ใต้แสงจันทร์? โอ๊ย! มันส์หยดติ๋งจนลืมเวลากลับเลยล่ะคะ

?

?

อ่าววงเดือน

คึกคักไม่แพ้ หาดทรายแก้ว เพียงแต่อ่าวนี้ยังพอมีมุมสงบ ให้ผู้ที่มีโลกส่วนตัวสูง

ปลีกวิเวกไปทางด้านหัวอ่าวได้ ส่วนชาวแก๊งค์ที่รักความสนุกสนาน ไปรวมตัวกันที่กลางอ่าวได้เลย

?

?

หาดคลองพร้าว

ลักษณะหาดกว้างเป็นครึ่งวงกลม เหมาะสำหรับนั่งชมพระอาทิตย์ตก

และที่สำคัญบรรยากาศเงียบสงบ เหมาะกับผู้คนที่อยากหลบหนีความวุ่นวายดีนัก?

ส่วนชายหาดที่นี่จะกว้างมากชวนเพื่อนฝูงเล่นกีฬาริมหาดได้สบาย

?

?

อ่าวช่อ/อ่าวทานตะวัน อ่าวช่อ และอ่าวทานตะวัน

มีโค้งอ่าวที่ติดต่อกัน ทั้ง 2 อ่าวเหมาะที่จะเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ อย่างแท้จริง

ผู้คนไม่พลุกพล่าน หาดทรายขาว และสวยงาม ลงตัวดีกับวันพักผ่อนของคุณ

?

?

อ่าวทับทิม

เป็นอ่าวเล็กๆ ที่เงียบสงบ เหมาะสำหรับการพักผ่อนนอนฟังเสียงคลื่นเป็นที่สุด

?

?

อ่าวแสงเทียน

เป็นอ่าวที่รักษาความเป็นธรรมชาติไว้ได้มากที่สุด? ฉะนั้นถ้าคุณเป็นนักท่องเที่ยว ประเภทกินลมชมวิว

?นอนนับดาวแล้วละก็ อ่าวแสงเทียน เป็นอีกอ่าวหนึ่ง ที่คุณไม่ควรพลาดเลยทีเดียว

?

?

อ่าวหวาย

อ่าวหวายค่อนข้างไกลจากหัวเกาะ? เรียกว่ายังคงความสวยงามในแบบธรรมชาติได้เป็นอย่างดี

นักท่องเที่ยวที่รักสงบ และต้องการความเป็นส่วนตัวม๊ากมาก ต้องมาที่อ่าวหวายเท่านั้นค่ะ
?

?

อ่าวกิ่วหน้านอก

พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวธรรมชาติอย่างแท้จริง เพียงคุณชอบสัมผัสหาดทรายขาวละเอียด

ไม่ต้องเบียดเสียดผู้คน พร้อมนั่งชมพระอาทิตย์ขึ้นและตก ที่สำคัญใช้เวลาเดินไม่นาน

ระยะทางประมาณ 100 เมตรก็จะถึงจุดชมวิว ที่อ่าวกิ่วหน้าใน ที่นี่ถือเป็นแหล่งดื่มกินบรรยากาศที่ดีทีเดียว

?

?

อ่าวกะรัง

เหมาะสำหรับลงเล่นน้ำ และชมประการังได้? และยิ่งในช่วงเดือน พ.ย. – ธ.ค.(ปะการัง แค้มปิ้ง)

?คุณจะได้พบกับนักตกปลามากหน้าหลายตา เพราะพวกเขาแห่กันมาชมปลาอินทรีย์ที่เยอะที่สุด

?

?

อ่าวน้อยหน่า

ถึงแม้อยู่ใกล้กับหาดทรายแก้ว แต่บรรยากาศนั้นต่างกันสุดขั้ว (ประมาณว่าอยู่ป่ากับรัชดาซ.4..หุหุ)

เรียกว่าใครที่ชอบความเงียบสงบ รักการอ่าน อยากอาบแสงแดดเคล้าน้ำทะเล

บริเวณนี้มีพร้อมสรรพรอเพียงคุณหิ้วกระเป๋ามาเท่านั้น

?

?

อ่าวลูกโยน

เป็นอีกหนึ่งอ่าวของเหล่าพลพรรครักสงบ เพราะที่นั่นผู้คนไม่พลุกพล่าน? บรรยากาศแถบนั้นก็ชิลล์สุดๆ

ถ้าคุณชอบความเงียบสงัดล่ะก็ อ่าวลูกโยนเค้าจัด…ด…ดให้

?

?

อ่าวไผ่

อยู่ใกล้ชิดติดกับหาดทรายแก้ว มีเพียงโขดหินบางๆ คั่นอยู่ นักท่องเที่ยวส่วนมาก

จะเหมาเดินเที่ยวหาดทรายแก้ว ไล่ไปจนถึง อ่าวไผ่ ในบริเวณโขดหิน มีวิวสวยงาม

เหมาะกับการอาบแดด ถ่ายรูป ฯลฯ มีข้อแนะนำนิดนึงสำหรับผู้ที่ลงเล่นน้ำ

ห้ามย่างกรายไปบริเวณที่มีธงสีแดงปักอยู่เป็นอันขาด เพราะตรงนั้นเป็นจุดน้ำวนค่ะ

?

?

อ่าวนวล

เป็นอ่าวเล็ก ๆ สำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบความสมถะ เรียบง่าย เพราะที่นี่ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากนัก?

?

?

อ่าวขาม

เป็นอ่าวหิน ที่ไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวเข้ามา นอกจากจะนั่งเรือผ่านมาขึ้นทางอ่าวพร้าว ลักษณะภูมิประเทศ ของอ่าวขาม คล้ายๆ กับแหลมเรือแตก

?

?

การเดินทาง

ผู้ที่มีรถยนต์ส่วนตัว มีหลายเส้นทางให้เลือกดังนี้

- เส้นทางแรก ทางหลวงหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) จากกรุงเทพฯ ผ่านอำเภอบางปู

อำเภอบางปะกง จังหวัดชลบุรี บางแสน ศรีราชา พัทยา หาดจอมเทียน สัตหีบ อำเภอบ้านฉาง

ไปจนถึงอำเภอเมือง จังหวัดระยอง รวมระยะทางประมาณ 220 กิโลเมตร

?

- เส้นทางที่ 2 ทางหลวงหมายเลข 34 (ถนนบางนา-ตราด) เริ่มจากตรงจุดสิ้นสุดทางด่วนด่านเฉลิมนคร

?อำเภอบางนา ผ่านอำเภอบางพลี อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ และเชื่อมต่อกับ

ทางหลวงหมายเลข 3 ที่กิโลเมตรที่ 70 อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา หลังจากนั้นก็จะผ่านเส้นทาง

เดียวกันกับเส้นทางที่ 1 รวมระยะทางประมาณ 220 กิโลเมตร

?

- เส้นทางที่ 3 ทางหลวงหมายเลข 36 (บายพาส 36) จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางเดียวกับเส้นทางที่ 2

จนถึงกิโลเมตรที่ 140 อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่เส้นทางหลวงหมายเลข 36

จากนั้นให้เดินทางต่อไปยังจังหวัดระยองด้วยระยะทาง 70 กิโลเมตร รวมระยะทางประมาณ 210 กิโลเมตร

?

- เส้นทางที่ 5 ทางหลวงหมายเลข 7 (สายมอเตอร์เวย์) เริ่มจากถนนพัฒนาการ เขตประเวศ กรุงเทพฯ

ไปสิ้นสุดที่ จังหวัดชลบุรี ระยะทาง 75 กิโลเมตร จากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข 36 เป็นระยะทาง 100 กิโลเมตร

จนถึงอำเภอเมือง จังหวัดระยอง รวมระยะทางทั้งสิ้นประมาณ 175 กิโลเมตร

?

รถโดยสารประจำทางจากสถานีขนส่งสายตะวันออก (เอกมัย)? ได้แก่

- สายกรุงเทพฯ – ระยอง, บ้านเพ, แกลง, แหลมแม่พิมพ์, มาบตาพุด, ประแสร์ เป็นต้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0? 2391 2504

?

- สถานีเดินรถโดยสาร จังหวัดระยอง โทร.? 0 3861 137 9

การเดินทางไปเกาะ จะมีเรือจากท่าเรือบ้านเพ บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

ค่าโดยสารระหว่างบ้านเพ-เกาะเสม็ด (ไป-กลับ 100 บาท/ท่าน) ใช้เวลาเดินเรือประมาณ 40 นาที

ส่วนเรือ speed boat อยู่ที่คนละ? 250 บาทหรือเหมาลำประมาณ 1,500 – 2,600 บาท

?

การเดินทางบนเกาะ

มีถนนเพียงสายเดียว เป็นทั้งถนนคอนกรีตและถนนดิน และบนเกาะก็มีรถสองแถว(TAXI)

บริการไปตามหาดต่าง ๆ ค่ารถประมาณ 10-500 บาท ขึ้นอยู่กับระยะทาง

หากต้องการจะเหมาเที่ยวทั้งเกาะราคาประมาณ 800 บาท

สำหรับนักท่องเที่ยวที่รักการผจญภัยและสนใจมอเตอร์ไซต์เช่า ราคาเริ่มต้นที่ 300 บาท
?

?

เกาะเสม็ดระยอง

เกาะช้าง จ.ตราด เกาะสวยหาดขาว ฟ้าสวย

เกาะช้างตราด


เกาะช้าง เป็นเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศ รองจากเกาะภูเก็ต ที่เกาะช้าง?นอกจากจะมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติทั้งน้ำตก และหาดทรายขาวแล้ว ยังมีวิถีชิวิต?ชาวบ้าน ซึ่งเป็นวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมที่น่าท่องเที่ยว เป็นอย่างยิ่ง เนื่องด้วยระยะทางที่ไม่ไกล?จากกรุงเทพจนเกินไป และที่เกาะช้าง สภาพอากาศที่สามารถเดินทางไปเที่ยวเกือบตลอดทั้งปี?หมู่เกาะช้าง จึงเป็นอีกแห่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างประเทศนิยมมาอย่างไม่ขาดสาย?หาดที่ได้รับความนิยมของเกาะคือ หาดทรายขาว, หาดคลองพร้าว, หาดไก่แบ้, หาดบางเบ้า,
โลนลี่ บีช, อ่าวใบลาน, อ่าวคลองสน, หาดไข่มุก, สลักเพชร, บ้านเจ๊กแบ้ และ ด่านเก่า เป็นต้น

สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจบน เกาะช้าง ได้แก่…

หาดทรายขาว

ชายหาดที่แสนจะยาว แถมยังขาวสะอาดสมชื่อ อยู่ทางตอนใต้ของเกาะช้างใกล้กับอ่าวสลักเพชร มีลักษณะเป็นอ่าวที่มีหาดทรายทอดยาว นักท่องเที่ยวสามารถลงเล่นน้ำได้ตลอดทั้งแนว หรือจะเช่ารถจักรยาน มอร์เตอร์ไซด์ ขี่เล่นก็ไม่ว่ากัน เพราะที่นี่มีถนนราดยางอย่างดี ขนานยาวไปกับชายหาด เชื่อมถึงหาดอื่นๆ มีบังกะโลตั้งอยู่หลายแห่ง มีถนนรอบเกาะตัดชิดหาดมากที่สุด ยามค่ำคืนปรากฏแสงสีของร้านอาหาร ผับ บาร์ พร้อมที่พักราคาประหยัดเพียบ !!

หาดคลองพร้าว

หาดคลองพร้าวอยู่ถัดจากหาดทรายขาว มีความยาวต่อเนื่องไปจนถึงหาดไก่แบ้ ตอนเหนือสุดของอ่าวคลองพร้าวติดกับแหลมไชยเชษฐ์ ซึ่งมีแหลมหิน มีทัศนียภาพสวยงาม แต่ไม่สามารถเล่นน้ำได้ มีบังกะโลให้เช่าพักหลายแห่ง มีห้องพักที่ได้มาตรฐาน และมีสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อม

เป็นหาดที่ยาวและมีความลาดมาก สามารถทำกิจกรรมหรือเล่นกีฬาริมหาดได้ เพราะมีหน้าหาดที่กว้าง และสะอาด ทางตอนเหนือสุดของเกาะ เป็นที่ตั้งของแหลมไชยเชษฐ์ ซึ่งเป็นแหลมหินแปลกตา (เห็นแล้วชวนแปลกใจ) เป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามมากหาดหนึ่งบน เกาะช้าง

อ่าวคลองสน

เป็นอ่าวขนาดใหญ่ อยู่ทางเหนือของเกาะฝั่งตะวันตกของ เกาะช้าง มีหาดทรายขาวละเอียด ชายหาดกว้างยาวดูสวยงามมากๆ เหมาะแก่การเล่นน้ำเป็นที่ซู้ด… แถมมีความเป็นส่วนตัว ผู้คนไม่พลุกพล่านอีกด้วย และเป็นที่ตั้งของชุมชนบ้านคลองสน ใกล้บริเวณอ่าวมีแนวปะการังใต้น้ำ (แหะ ๆ ๆ ชักอยากไปแล้วสิ)

หาดไก่แบ้้

หาดไก่แบ้ เป็นหาดที่ยาวต่อมาจากหาดคลองพร้าว นับว่าเป็นหาดยอดนิยมหาดหนึ่งของนักท่องเที่ยว เพราะสามารถลงเล่นน้ำได้อย่างปลอดภัย (สบายใจหายห่วง) มีบังกะโลราคาประหยัดให้เช่าหลายแห่ง บางแห่งมีจักรยานเสือภูเขาให้เช่า หน้าหาดมองเห็นเกาะหยวก เกาะมันนอกและเกาะมันใน

อ่าวใบลาน

อยู่ถัดขึ้นไปจากหาดไก่แบ้มีทางเท้าตัดผ่านภูเขาใช้เวลาเดินเท้าจากหาดไก่ แบ้ประมาณ 1 ชั่วโมง ระหว่างทางสามารถมองเห็นทัศนียภาพที่สวยงามของทิวเขา อ่าวใบลานมีลักษณะเป็นหาดทรายยาวเงียบสงบเหมาะแก่การเล่นน้ำ และพักผ่อนมาก ๆ เพราะเงียบสงบ
การเดินทางไปเกาะช้าง :

จากท่าเรือเกาะช้างเฟอร์รี่ จะใช้เวลาเดินทางไปเกาะช้างประมาณ 20 นาที?ค่าเรือไปกลับคนละ 120 บาท รถยนต์คันละ 200 บาท

การเดินทางไปเกาะช้าง :?ที่อำเภอแหลมงอบ มีท่าเรือที่สามารถโดยสารไปยังเกาะช้าง ทั้งหมด 3 ท่า ได้แก่

ท่าเทียบเรือแหลมงอบ เรือโดยสารที่ใช้เป็นเรือประมงดัดแปลง ไปขึ้นที่ เกาะช้าง?ที่บริเวณบ้านด่านเก่า ค่าเรือโดยสาร 50 บาท ใช้เวลาประมาณ 45 นาที?มีเรือออกทุกชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. เรือกลับจากเกาะช้างมีหลายเที่ยว?ตั้งแต่เวลา 07.00-16.00 น. นอกจากนั้นที่บริเวณท่าเรือยังมีตัวแทนรับจองห้องพักของรีสอร์ทต่างๆ?ตั้งอยู่ และนักท่องเที่ยวสามารถหาเรือเช่า (เรือประมงดัดแปลงขนาดเล็กจุได้ประมาณ 10 คน)สามารถไปเกาะช้าง และเกาะอื่นๆ ในบริเวณใกล้เคียง ในอัตราวันละประมาณ 3,500-5,000 บาท?หรือสามารถติดต่อ คุณแสงจันทร์ สิงหพันธุ์ ห้องอาหารแสงจันทร์ โทร. +66(0)3959 7197,+66(0)3959 7299

ท่าเรือเซ็นเตอร์พอยท์เฟอร์รี่ มีเรือเฟอร์รี่ออกทุกวัน จากท่าเรือแหลมงอบไปขึ้นที่ท่าเรือด่านเก่า?ที่เกาะช้าง จากท่าเรือแหลมงอบอยู่ห่างลงมาทางใต้ประมาณ 500 เมตร อัตราค่าโดยสารไปกลับ?ราคาคนละ 100 บาท รถยนต์ 4 ล้อ ไปกลับ ฟรี ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 45 นาที?มีเรือออก เที่ยวไป ตั้งแต่เวลา 06.00?18.00 น. เที่ยวกลับ เวลา 06.00?19.00 น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. +66 (0) 3953 8196
ท่าเรือเฟอร์รี่อ่าวธรรมชาติ ไปขึ้นที่เกาะช้างที่ท่าเรือเกาะช้างเฟอร์รี่บริเวณอ่าวสับปะรด?มีบริการเรือเฟอร์รี่ ข้ามไปเกาะช้าง ค่าบริการสำหรับรถยนต์ 4 ล้อ พร้อมคนขับข้ามแบบไป?เกาะช้างต้องเสียค่าใช้จ่ายคันละ 150 บาท และสำหรับนักท่องเที่ยวราคาคนละ 60 บาท?ใช้เวลาในการเดินทาง 45 นาที มีเรือออกทุกๆ 30 นาที เที่ยวไป ตั้งแต่เวลา 07.00?19.00 น.?เที่ยวกลับ 07.00?18.00 น. เฟอร์รี่เกาะช้างสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม?โทร. +66(0)3959 7143,+66(0)3959 7434,+66(0)3952 1661(เบอร์โทรที่ฝั่งอ่าวสับปะรด)?เกาะช้างเฟอร์รี โทร. +66 (0) 3952 8288-9
การเดินทางบนเกาะช้าง

จากท่าเรือมีรถสองแถวไปยังหาดทรายขาว คลองพร้าว ไก่แบ้อัตราค่ารถ 30 บาท?ส่วนหาดอื่นๆ ต้องเหมา และตกลงราคาก่อนเดินทาง

เกาะช้าง – ตราด

เกาะช้าง จ. ตราด

เกาะช้าง จ. ตราด

เกาะช้าง จ. ตราด

เกาะช้าง จ. ตราด

เกาะช้าง จ. ตราด

เกาะช้าง จ. ตราด

เกาะช้าง จ. ตราด

เกาะช้าง จ. ตราด

เกาะสมุย

เกาะสมุยสุราษฎร์ธานี

?
เกาะที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก อยู่บริเวณอ่าวไทย ห่างจากสุราษฎร์ธานีไปทางทิศตะวันออก 84 กิโลเมตร

มีเนื้อที่ 247 ตารางกิโลเมตร ถนนรอบเกาะ (ถนนสายทวีราษฎร์ภักดี) ยาว 52 กิโลเมตร พื้นที่ 1 ใน 3

ของเกาะเป็นที่ราบ ล้อมรอบภูเขา ช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม เป็นช่วงคลื่นลมสงบเหมาะแก่

การท่องเที่ยวที่สุด เกาะสมุย เป็นเกาะที่มีหาดทรายสวยทรายขาวมีชื่อหลายแห่ง อาทิ หาดเฉวง หาดนาเทียน

หาดตลิ่งงาม หาดละไม นักท่องเที่ยวที่ต้องการหาดทราย ทะเล สายลม และแสงแดด ชายหาดที่ทอดยาว

ขนานไปกับทะเล ต้นมะพร้าวริมชายหาดและน้ำทะเลใสสวย ล้วนเป็นเสน่ห์ที่ทำให้นักท่องเที่ยว

ที่เคยไปสมุยมาแล้วต้องหวนกลับไปอีกครั้งแล้วครั้งเล่า อาหารทะเลสด ๆ ก็เป็นอีกเสน่ห์ที่ชวนให้นึกถึง?

นอกจากทะเลสวยน้ำใส เกาะสมุยยังมีกิจกรรมที่กำลังได้รับความนิยมไปทั่วโลกบริการนักท่องเที่ยว

นั่นก็คือ สปา?.หรือการดูแลรักษาสุขภาพด้วยการใช้น้ำบำบัด เช่น การอาบแช่น้ำ อาจจะเป็นน้ำแร่

หรือน้ำร้อน การบำบัดโดยการนวด หรือ การใช้พฤกษาบำบัด โดยใช้กลิ่นพืชพรรณธรรมชาติช่วย

ในการคลายเครียด ซึ่งมีสถานที่บริการอยู่หลายแห่ง ทั้งในโรงแรมและศูนย์สปาโดยเฉพาะ แต่ละสถานที่

มีบรรยากาศ ความสะดวกสบาย และการบริการที่ดีเยี่ยม ชวนให้รู้สึกผ่อนคลายอย่างแท้จริง

และสำหรับนักกอล์ฟที่นี่ก็มีสนามกอล์ฟให้ได้ออกกำลังกายอีกด้วย
?
?

?

การเดินทางไปเกาะสมุย

?

รถไฟ มีรถไฟออกจากสถานีรถไฟหัวลำโพงทุกวัน การรถไฟฯ มีตั๋วร่วมกรุงเทพฯ-เกาะสมุย

ลงรถที่สถานีรถไฟอำเภอพุนพิน และต่อรถประจำทางไปที่ท่าเรือดอนสักเพื่อข้ามเรือเฟอรี่ไปเกาะสมุย

สอบถามรายละเอียด โทร. 1690, 0 2223 7010, 0 2223 7020 หรือบริษัท ส่งเสริม รุ่งเรือง โทร. 0 2280 7897

?

รถโดยสารประจำทาง มีบริการรถโดยสารปรับอากาศ และรถโดยสารธรรมดาจากกรุงเทพฯ

เดินทางโดยตรงถึงเกาะสมุย โดยไม่รวมค่าโดยสารเรือเฟอร์รี่ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 14 ชั่วโมง

รายละเอียดติดต่อ บริษัท ขนส่ง จำกัด โทร. 0 2435 1199, 0 2435 1200 (รถปรับอากาศ)

?โทร. 0 2434 5557-8 (รถธรรมดา) และบริษัท โสภณทัวร์ โทร. 0 2435 5023 (รถออกวันเว้นวัน)?

?

เครื่องบิน บริษัท บางกอกแอร์เวย์ จำกัด เปิดบริการเที่ยวบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-เกาะสมุย ทุกวัน

ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที นอกจากนี้ยังมีเที่ยวบิน กรุงเทพฯ-หัวหิน-สมุย

?ภูเก็ต-เกาะสมุย อู่ตะเภา-เกาะสมุย เกาะสมุย-กระบี่ เกาะสมุย-สิงคโปร์ เกาะสมุย-อู่ตะเภา-พนมเปญ

บริการอีกด้วย สอบถามรายละเอียด โทร. 0 2229 3456 หรือเกาะสมุย โทร. 0 7742 2512-8
?

?

เรือโดยสาร

1. เรือเฟอร์รี่ ของบริษัท
ราชาเฟอร์ร
ี่ ออกจากท่าเรือดอนสัก บริเวณแหลมกุลา ตำบลดอนสัก ห่างจากที่ว่าการอำเภอดอน

สักประมาณ 6 กิโลเมตร เพื่อไปยังท่าเรือเฟอร์รี่อ่าวท้องยาง เกาะสมุย ทุกวัน วันละ 7 เที่ยว

ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 30 นาที อัตราค่าโดยสารคนละ 55 บาท รายละเอียดติดต่อ

โทร. 0 7737 1151, 0 7737 1206 สำนักงานเกาะสมุย โทร. 0 7742 3026?

?

2. เรือด่วน ของบริษัท ส่งเสริม รุ่งเรือง ออกจากสุราษฎร์ธานีไปยังท่าเรือหน้าทอน เกาะสมุยวันละ 1 เที่ยว

เวลา 08.00 น. ใข้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง 30 นาที อัตราค่าโดยสาร 150 บาท รายละเอียดติดต่อ

โทร. 0 7728 5124-6 โทรสาร 0 7728 5127 สำนักงานเกาะสมุย โทร. 0 7742 1316-9 โทรสาร 0 7742 0167

?

3. เรือนอน ติดต่อได้ที่ท่าเรือบ้านดอน เรือออกเวลา 23.00 น. ถึงเกาะสมุย เวลา 05.00 น.

ราคาค่าเรือโดยสาร 100 และ 150 บาท และมีเรือออกจากเกาะสมุย เวลา 21.00 น. ถึงสุราษฎร์ธานี เวลา 04.00 น.?

นอกจากนั้น บริษัท ส่งเสริม รุ่งเรือง มีบริการรถจากกรุงเทพฯ โดยนั่งรถประจำทางปรับอากาศ

มีรถออกวันละ 1 เที่ยว คือ เวลา 17.00 น. ถึงเกาะสมุย เวลา 11.00 น. ของวันรุ่งขึ้น
?
?

?

การเดินทางบนเกาะสมุย?

มีรถสองแถววิ่งบริการรอบเกาะผ่านสถานที่ต่าง ๆ เช่น ท่าเรือกหน้าทอน

ท่าเรือเฟอรร์รี่ ตลอดจนหาดต่าง ๆ อัตราค่าโดยสาร 10?40 บาท
?

?

การเดินทางระหว่างเกาะสมุย-เกาะเต่า-เกาะพะงัน

?

จากเกาะสมุยสามารถเดินทางไปยังเกาะพะงันและเกาะเต่าได้ จากท่าเรือต่าง ๆ ได้แก่

?

?

ท่าเรือแม่น้ำ?

เกาะสมุย-เกาะพะงัน

เรือธรรมดา เรือออกจากสมุย เวลา 09.30 น. ถึงเกาะพะงัน เวลา 10.30 น. ค่าเรือโดยสารคนละ 180 บาท

เรือ Catamaran เรือออกจากสมุย เวลา 08.00 น. ถึงเกาะพะงัน เวลา 08.40 น. ค่าเรือโดยสารคนละ 250 บาท

?

เกาะพะงัน-เกาะเต่า

?

เรือธรรมดา เรือออกจากเกาะพะงัน เวลา 11.30 น. ถึงเกาะเต่า เวลา 13.30 น. ค่าโดยสารเรือสารคนละ 180 บาท

เรือ Catamaran เรือออกจากเกาะพะงัน เวลา 08.50 น. ถึงเกาะเต่า เวลา 10.30 น. ค่าโดยสารเรือคนละ 350 บาท?

?

เกาะสมุย-เกาะเต่า?

?

เรือ Catamaran เรือออกจากเกาะสมุย เวลา 12.30 น.

?ถึงเกาะเต่า เวลา 15.00 น. ค่าโดยสารเรือคนละ 350 บาท

?

เกาะเต่า-เกาะสมุย

เรือ Catamaran เรือออกจากเกาะเต่า เวลา 15.00 น.

ถึงเกาะสมุย เวลา 17.30 น. ค่าโดยสารเรือคนละ 550 บาท?
?

?

ท่าเรือบ่อผุด

?

เกาะสมุย-เกาะเต่า

?

เรือ Speed Boat เรือออกจากเกาะสมุย เวลา 08.30 น.

ถึงเกาะเต่า เวลา 10.00 น./ราคา 550 บาท?
?

?

ท่าเรือพระใหญ่ (ติดกับ รร.Ocean View)?

?

เกาะสมุย-เกาะพะงัน(หาดริ้นใน)?

?

เรือธรรมดา เรือออกจากเกาะสมุย เวลา 10.30 น. 13.00 น. และ 16.00 น.

ถึงเกาะพะงัน เวลา 11.20 น. 13.50 น. และ 16.50 น. ค่าเรือโดยสารคนละ 100 บาท

เกาะพะงัน (หาดริ้นใน)-เกาะสมุย?

?

เรือธรรมดา เรือออกจากเกาะพะงัน เวลา 09.30 น. 11.30 น. และ 14.30 น.

ถึงเกาะสมุย เวลา 10.20 น. 12.20 น. และ 15.20 น. ค่าเรือโดยสารคนละ 100 บาท?

ท่าเรือพระใหญ่ หรือ ท่าเรือบางรัก (ติดกับ รร. Sunset 2)?

เกาะสมุย-เกาะเต่า

?

เรือ Catamaran ออกจากเกาะสมุย เวลา 08.00 น. ถึงเกาะเต่า เวลา 10.30 น.

ค่าเรือโดยสารคนละ 550 บาท เกาะเต่า-เกาะสมุย?

เรือ Catamaran ออกจากเกาะเต่า เวลา 15.00 น. ถึงเกาะสมุย เวลา 17.00 น.

ค่าเรือโดยสารคนละ 550 บาท สอบถามข้อมูลได้ที่ บริษัท ลมพระยา โทร. 0 7724 7146
?

?

ท่าเรือหน้าทอน (เรือวังทอง Speed Boat)?

?

เกาะเต่า-เกาะสมุย

?

เรือวังทอง (Speed Boat) ออกจากเกาะเต่า เวลา 10.30 น. ถึงเกาะสมุย เวลา 12.00 น.

ค่าเรือโดยสารคนละ 550 บาท

เกาะสมุย-เกาะเต่า

?

เรือวังทอง (Speed Boat) ออกจากเกาะสมุย เวลา 12.00 น. ถึงเกาะเต่า เวลา 13.45 น.

ค่าเรือโดยสารคนละ 550 บาท

เกาะสมุย-เกาะพะงัน

?

เรือด่วน เรือออกจากเกาะสมุย เวลา 09.00 น. 11.00 น. และ 17.00 น.

ถึงเกาะพะงัน เวลา 10.00 น. 12.00 น. และ 18.00 น. ค่าเรือโดยสารคนละ 115 บาท
?
?

?

?

?

หมายเหตุ: เวลาเดินเรือและค่าโดยสารอาจมีการเปลี่ยนแปลง

?

เกาะสมุยสุราษฎร์ธานี

ร้านไก่ตะกร้า…โอ้โห!!ยอดเยี่ยม

“..ไก่ตะกร้า..”

สะพานพระราม 4 ตัดผ่านห้าแยกปากเกร็ดข้ามไปอีกฝั่ง พบกับอาหารอร่อยๆ ของ “ร้านไก่ตะกร้า” ตรงเชิงสะพานฝั่งห้าแยกปากเกร็ด

ร้านไก่ตะกร้า

ร้านไก่ตะกร้าดูเด่นเป็นสง่าอยู่ทางด้านซ้ายตรงเชิงสะพาน เป็นอาคารสองชั้นกรุกระจกทั้งด้านหน้าด้านข้าง มีที่จอดรถสะดวกสบายได้หลายสิบคัน

ไก่ตะกร้า

เนื่องด้วยอาหารที่ออกเร็วจึงทำให้ไม่ต้องเล่นเก้าอี้ดนตรีนานนัก……เมนูที่นี่ต่างจากร้านอื่น แม้กระทั่งส้มตำยังมีกลิ่นอายเพื่อเอาใจลูกค้าวัยรุ่น ด้วยการปรุงด้วยมะนาวแทนที่จะเป็นน้ำมะขามเปียก แถมหน้าตาอาหารแต่ละอย่างยังดูน่ารักกระจุ๋มกระจิ๋มอีกด้วย

ในร้าน

เมนู

เมนูร้านไก่ตะกร้า

ไก่ตกร้า

ไก่ตะกร้า

กุ้งตะกร้า

กุ้งตะกร้า

ทอดมัน

ทอดมันปลากราย

หอยแมลงภู่

หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์

แกงส้ม

แกงส้มปลาแซลมอนผักรวม

ปลาทับทิม

ปลาทับทิมอบอ้อย

ยำพะโล้ไข่เค็ม

ยำพะโล้ไข่เค็ม

เห็ด

เห็ดหูหนูผัดไข่

ขนมจีน

ขนมจีนแกงปู

หมูคั่วน้ำปลา

หมูคั่วน้ำปลา

ลาบหมูทอด

ลาบหมูทอด

ปากเป็ด

ปากเป็ดทอด

เป็ดคั่ว

เป็ดคั่วกะเพรากรอบ

ส้มตำปูปลาร้า

ส้มตำปูปลาร้า

แผนที่

แผนที่

โดย คุณรวีรัตน์ ลักษณวิสิษฐ์

ทีกเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โทร 0-2583-8686

เปิดบริการ 10.30 21.30 น. ทุกวัน(ไม่หยุดเทศกาลใดๆ)

อาหารแนะนำ ทอดมันหน่อกะลา ขนมจีนแกงปู ไก่ตะกร้า ปลาทับทิมอบอ้อย หมูคั่วน้ำปลา เห็ดหูหนูผัดไข่ ยำพะโล้ไข่เค็ม ส้มตำปูปลาร้า ตำตะกร้า กุ้งตะกร้า ปากเป็ดทอด เป็ดคั่วกะเพรากรอบ หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์อบหม้อดิน ลาบหมูทอด แกงส้มปลาแซลมอนผักรวม

ที่มา..เอ็มไทยดอทคอม

โตเป็ดย่าง…ร้านอร่อยเมืองทองธานี

  …โตเป็ดย่าง…

ปากเกร็ด นนทบุรี

โตเป็ดย่าง

 

สุดยอดทีเด็ด..ต้องยกนิ้วให้เลย…ข้าวกระเพราเป็ด จานโต เนื้อเป็ดชิ้นโต พร้อมรสชาดถูกปากมากๆๆ..อร่อยเหาะไปเลย…และอีกหลายรายการที่น่าลิ้มลอง…

กระเพราเป็ด

ข้าวกระเพราเป็ด

ราดหน้าซุปเปอร์

ราดหน้าซุบเปอร์

ข้าวหน้าเป็ด

ข้าวหน้าเป็ด

หมูแดงหมูกรอบ

ข้าวหมูแดงหมูกรอบ

ข้าวราดหน้ากุ้ง

ข้าวราดหน้ากุ้ง

ก๋วยเตี๋ยวผัดมาเลย์

ก๋วยเตี๋ยวผัดมาเลย์

สถานที่ตั้ง โตเป็ดย่าง :

164/28-29 บอนด์สตรีท บางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

เบอร์โทรศัพท์ โตเป็ดย่าง : 0-2982-9904,

08-5065-6456

การเดินทาง โตเป็ดย่าง : จากถนนแจ้งวัฒนะ เข้าสู่ถนนบอนด์สตรีท จะพบร้านโตเป็ดย่างสาขาเมืองทองธานี ตั้งอยู่ขวามือตรงข้าม มหาวิทยาลัยสุโขทัยฯ

สถานที่จอดรถ โตเป็ดย่าง : บริเวณริมถนนหน้าร้าน

บรรยากาศร้าน :

 โตเป็ดย่าง เป็นร้านอาหารตึกแถวย่านเมืองทองธานี บรรยากาศสบายๆ อาหารส่วนใหญ่เน้นอาหารจีนแบบต้นตำรับ อาทิ เป็ดย่าง, หมูแดง, หมูกรอบ สะอาด สด อร่อยและสะดวกรวดเร็วไม่ต้องเสียเวลาในการรอคอย …

เมนูแนะนำ :

 เป็ดย่าง, หมูแดง, หมูกรอบ, ผัดโหงวก๊วย, ผัดเปรี้ยวหวาน,ข้าวผัดปู,ราดหน้าซุปเปอร์, กุ๊ยฉ่ายขาวผัดเต้าหู้ ,ผัดเต้าหู้หมูกรอบ, ยำแมงกะพรุน, เต้าทึง..

ขอบคุณที่มาจาก : EDTguideดอทคอม.

เที่ยวที่ไหนดีในเทศกาลปีใหม่

อยากได้ที่กินที่เที่ยวราคาไม่แพง  ช่วยแนะนำหน่อยครับ

ร้าน"ไก่ทอง"เมืองทอง อาหารอร่อยมากๆๆ

ร้านไก่ทอง

ไก่ทอง

“ก๊ำไก่ .. ไก่ทองทางเข้าเมืองทองธานี 3 ถนนแจ้งวัฒนะ

ตรงข้ามมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (จอดรถริมถนนได้ทั้ง 2 ฝั่ง)

โทรศัพท์ 02-981-7771- 2

เปิดทุกวัน เวลา 10.30-22.00 น.หยุดทุกวันจันทร์<?xml:namespace prefix = o ns = “urn:schemas-microsoft-com:office:office” />


ร้าน

ร้านนี้เป็นร้านดังย่านเมืองทองธานี แต่เนื่องจากไปกี่ทีก็ถูกใจรสชาติอาหารทุกทีไป เลยอดไม่ได้ที่จะนำมารีวิวไว้ที่นี่ เผื่อใครผ่านไปแถวนั้น แล้วอยากกินอาหารที่แบบว่า อร่อยแทบทุกจานจริงๆก็ขอให้ไปลองจ้ะ

เมนูแนะนำจำพวกอาหารฮ่องกง เช่น ราดหน้าหมูคะน้าฮ่องกง ตับทอดกระเทียม กุ้งผัดซอส ปลาอิทรีย์ทอด

ร้านนี้ขึ้นชื่อเรื่องตับทอดมากๆ ถึงกะต้องสั่งจองหากต้องการตับที่คุณภาพเยี่ยม เนื้อตับชิ้นหนา ทอดด้วยไฟแรง เนื้อตับสุกไม่มาก มีรสหวาน ไม่เหมือนตับทั่วไปตามด้วย ราดหน้า ก๋วยเตี๋ยว สลัด และของหวาน

ราดหน้าเนื้อ

ราดหน้าเนื้อ คะน้าฮ่องกง

ราดหน้าหมู

ราดหน้าหมูหมูชิ้นโตๆ

คะน้า

คะน้าฮ่องกงลวก

กุ้งผัดซอส

กุ้งผัดซอส

ตับกระเทียม

ตับกระเทียม

ปลาอินทรีย์

ปลาอินทรีย์ทอด

จี้ผา

จี้ผา หรือหมูทอดฮ่องกง

สลัดทอด

สลัดทอด

สลัดเป็ด

สลัดเป็ดรมควัน

กระทงไก่ทอง

กระทงไก่ทอง

ไอศครีมทุเรียน

ไอศครีมทุเรียน

บัวลอยน้ำขิง

บัวลอยน้ำขิง

แผนที่ ร้านไก่ทอง

แผนที่

ขอบคุณที่มา..foodforest

ตำมั่ว..รสแซ่บอิหลี

ร้าน..ตำมั่ว-พุทธมณฑลสาย 2

ตำมั่ว

ร้านตำมั่ว

ถ้าพูดถึงส้มตำ ขอแนะนำร้านตำมั่ว เพราะที่นี่ได้รับฉายาว่า อาหารรสจัด ถนัดเรื่องตำ โดยเลือกสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ใหม่ สด จึงทำให้รสชาติของอาหารเป็นที่ถูกปากนักชิม ภายในร้านดูกว้างขวาง ประดับด้วยโคมไฟ ดูแล้วให้บรรยากาศที่สบายๆ เหมือนอยู่ในบ้าน มีทั้งแบบห้องแอร์ และ Open Air ให้เลือกนั่งตามใจชอบ เปิดบริการทุกวัน 11.00 – 22.00 น.

ตำไทย

ส้มตำไทย

ตำปู

ส้มตำปู

ปีกไก่ทอด

ปีกไก่ทอด

คอหมูย่าง

คอหมูย่าง

ขนมจีนผัด

ขนมจีนผัด

ลาบหมู

ลาบหมู

เหนียว

ข้าวเหนียว

สถานที่ตั้ง ตำมั่วสาย 2 ร้านอาหาร:

129/32-33 พุทธมณฑลสาย 2 บางแคเหนือ บางแค กรุงเทพฯ 10160

เบอร์โทรศัพท์ ตำมั่วสาย 2 ร้านอาหาร:

0-2805-4544

การเดินทาง ตำมั่วสาย 2 ร้านอาหาร:

จากถนนเพชรเกษมขาออกมุ่งหน้าจังหวัดนครปฐม แล้วเลี้ยวขวาเข้าธมณฑลสาย 2 ให้สังเกตธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาพุทธมณฑลสาย 2 ทางด้านซ้ายมือ ร้านตำมั่วสาย 2 จะอยู่ก่อนถึงธนาคารไทยพาณิชย์

สถานที่จอดรถ ตำมั่วสาย 2 ร้านอาหาร:

บริเวณด้านหน้าและด้านข้างร้านตำมั่วสาย 2

แผนที่

แผนที่

ที่มา..อีดีทีดอทคอม.

งานเทศกาลบอลลูนนานาชาติประเทศไทย ครั้งที่ 4 (นครนายก)

งานบอลลูนนานาชาติ จ.นครนายก

งานบอลลูน

งานบอลลูนนานาชาติ นครนายก หรือ Thailand International Ballon festival
เป็นงานแสดงบอลลูนซึ่งทุกคนในครอบครัวสามารถไปเที่ยวด้วยกันได้ ภายในงานจัดให้มี
การแสดงบอลลูนจากนานาชาติทั่วโลกและที่พิเศษภายใน งานได้เปิดโอกาสให้ผู้มาเที่ยว
งานที่โชคดีจำนวนมากได้โดยสารบอลลูนชมภาพมุมสูง
งานบอลลูน
งานบอลลูน
งานบอลลูน
งานบอลลูนนานาชาติ จ.นครนายก

งานพรรณไม้งาม อร่ามสวนหลวง ร.9

พรรณไม้งาม ณ สวนหลวง ร.9

สวนหลวง ร.9

จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา
ภายในงานจัดให้มีการแสดงไม้ดอกไม้ประดับหลากหลายสายพันธุ์ นิทรรศการประวัติสวนหลวง ร.9
นิทรรศการศิลปะประดิษฐ์ เช่น พวงมาลัย ภาชนะที่สานด้วยใบตองกระทง
จำหน่ายต้นไม้และอุปกรณ์จัดสวน การแสดงความสามารถของสุนัข
การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน 4 ภาค พยากรณ์โชคชะตา สวนสนุก
การแสดงดอกไม้ไฟโบราณ จำหน่ายสินค้าของที่ระลึกมูลนิธิฯ ร้านสายใจไทย
สวนหลวง ร.9
สวนหลวง ร.9
สวนหลวง ร.9
พรรณไม้งาม ณ สวนหลวง ร.9

เทศกาลไหม ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น

ประเพณีผูกเสี่ยว จ.ขอนแก่น

ประเพณีผูกเสี่ยว

พิธีผูกเสี่ยว เป็นพิธีเก่าแก่และดีงามพิธีหนึ่งของชาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลานับศตวรรษ จังหวัดขอนแก่นได้เล็งเห็น
ความสำคัญของพิธีผูกเสี่ยว จึงได้นำพิธีผูกเสี่ยวผนวกเข้ากับงานเทศกาลไหม
ซึ่งเป็นงานประจำปีของจังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่ปี 2523 เป็นต้นมา
เสี่ยว หมายถึง มิตรแท้ เพื่อนแท้ หรือเพื่อนตาย ซึ่งมีความซื่อสัตย์ ความจริงใจต่อกัน
มีความผูกพันทางด้านจิตใจกันอย่างแท้จริงและเต็มใจ และไม่มีอำนาจใดๆ
จะมาพรากให้จากกันได้แม้แต่ความตาย ทั้งนี้ความผูกพันของเสี่ยวนี้ไม่เฉพาะกับคู่เสี่ยวเท่านั้น
หากมีความหมายผูกพันเชื่อมโยงไปถึงครอบครัว ญาติ พี่น้องและหมู่ของคู่เสี่ยวด้วย
ชมขบวนแห่พิธีเปิดงาน นิทรรศการผ้าไหมพื้นเมือง การออกร้านกาชาด ศาลาไหม
การออกร้านสินค้าราชทัณฑ์ การจำหน่ายสินค้า OTOP ร่วมประเพณีผูกเสี่ยว งานพาแลง
การประกวดนางงามไหม การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นเมืองอีสาน หมอลำ ลำซิ่งและมหรสพอื่นๆ
และที่สำคัญและน่าสนใจมากคือ ?คุ้มศิลปวัฒนธรรม? ที่มีการจัดประกวดพานบายศรี
การผูกเสี่ยวให้กับคู่เสี่ยวที่มาเที่ยวงาน และงานพาแลงชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
การประกวดดนตรีพื้นบ้านหลายรายการ
ประเพณีผูกเสี่ยว จ.ขอนแก่น

งานเลี้ยงโต๊ะจีนลิง

งานเลี้ยงโต๊ะจีนลิง จ.ลพบุรี

โต๊ะจีนลิง

พระปรางค์สามยอดในเมืองลพบุรีนับได้ว่าเป็นแหล่งรวมลิงของจังหวัดลพบุรีเลยทีเดียว
ซึ่งในปัจจุบันนี้นักท่องเท่ยวจากทั่วโลกมาดูความน่ารักและพฤติกรรมอันแสนรู้ของพวกมัน
จนลพบุรีได้รับสมญานามให้เป็นเมืองลิงไปเสียแล้ว และจากการที่มีนักท่องเที่ยว
ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก จึงได้มีการจัดเทศกาลโต๊ะจีนลิงขึ้นมาเป็นประจำทุกปี
ซึ่งในงานได้จัดให้มีขบวนแห่อาหารเมนูต่างๆ การเลี้ยงอาหารลิงในรูปแบบโต๊ะจีน
ซึ่งจัดเลี้ยงโต๊ะจีน ให้กับลิงกว่า 300 ตัว บริเวณศาลพระกาฬ และพระปรางค์สามยอด
โดยมีอาหารหลากชนิดที่ลิงชอบทั้งผักผลไม้และขนมหวานต่างๆ
รวมถึงการแสดงทางวัฒนธรรมของนักเรียนจังหวัดลพบุรี
?

ข้อมูลเพิ่มเติม

โรงแรมลพบุรีอินน์ โทรศัพท์ 0 3641 2300 หรือ monkeypartys@yahoo.com
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลพบุรี โทรศัพท์ 0 3642 2768 - 9
งานเลี้ยงโต๊ะจีนลิง จ.ลพบุรี

งานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแคว

แคว้นโบราณ?กาญจนบุรี

งานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแคว

เมื่อเอ่ยถึงจังหวัดกาญจนบุรีขึ้นมา ผู้คนส่วนใหญ่ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
ต่างนึกถึงสะพานข้ามแม่น้ำแควเป็นอันดับแรกด้วยในอดีตตัวสะพาน รวมถึง
เส้นทางรถไฟที่พาดผ่านสะพานแห่งนี้ ล้วนสร้างขึ้นมาจากเลือดเนื้อและชีวิต
ของเหล่าเชลยศึกพันธมิตรและแรงงานที่ถูกเกณฑ์มาจากที่ต่างๆ กว่าจะแล้ว
เสร็จก็สูญเสียชีวิต และเลือดเนื้อไปจำนวนไม่น้อย เพื่อรำลึกถึงการสร้างทาง
รถไฟสายมรณะ และสะพานข้ามแม่น้ำแคว อันเป็นเส้นทางประวัติศาสตร์ช่วง
สงครามโลกครั้งที่ 2 ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนธันวาคมของทุกปี
?
จึงได้มีการจัดนิทรรศการ ชมเมืองจำลอง ?แคว้นโบราณ...กาญจนบุรี?
แสดงประวัติศาสตร์ และวิถีชีวิตชาวกาญจนบุรี จัดบริเวณทางเข้างานสัปดาห์
สะพานข้ามแม่น้ำแคว รวมทั้งการแสดงแสง เสียง ชุด ?สะพานข้ามแม่น้ำแคว ทางรถไฟสายมรณะ ?
ณ บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำแคว การออกร้านจำหน่ายสินค้าชุมชน และสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
แคว้นโบราณ?กาญจนบุรี

เทศกาลโคมไฟ สีสันเมืองใต้ และมหัศจรรย์โลกน้ำแข็ง @ Hat Yai Ice Dome

?11 มหัศจรรย์โคมไฟ? (11 Amazing Lantern)

เทศกาลโคมไฟ

โซนที่ 1 โคมไฟเฉลิมพระเกียรติ

เป็นชุดโคมไฟที่สื่อความหมายถึงพระอัจริยภาพทางดนตรีและกีฬาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
และสัญลักษณ์ในนักษัตรปีพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
โดยจัดแสดงเนื่องในวโรกาสพระชนมายุครบ 7 รอบในปี 2554

โซนที่ 2 โคมไฟแบรนด์สินค้าต่าง ๆ และประติมากรรมร่วมสมัย

จัดแสดงโคมไฟ 50 ปีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
โคมไฟชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบปีที่ 50 ในปี 2553
ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และจัดแสดงโคมไฟแบรนด์สินค้าที่ให้การสนับสนุน

โซนที่ 3 โคมไฟจินตนาการโลกของเด็ก

1. โคมไฟชุดปราสาทเทพนิยาย
โคมไฟชุดนี้ สร้างมาจากจินตนาการของเด็กถึงเทพนิยายกรีก
เป็นโคมชุดปราสาทเทพนิยาย ประกอบด้วยการ์ตูนที่สามารถเคลื่อนไหวได้
2. โคมไฟชุดการละเล่นของเด็กไทย
โคมไฟชุดนี้ได้จำลอง วิถีชีวิตและรูปแบบการละเล่นของเด็กไทยในสมัยโบราณ
ที่แฝงไปด้วยความสนุกสนาน อาทิเช่น เดินกะลา ขี่ม้าก้านกล้วย และการตีวงล้อ

โซนที่ 4 โคมไฟนานาชาติ

จัดแสดงโคมไฟเป็นตุ๊กตาแต่งกายชุดประจำชาติ จำนวน 20 ประเทศคือ
ประเทศไทย สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐอินเดีย ญี่ปุ่น
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นิวซีแลนด์ บรูไน มาเลเซีย
สหภาพพม่า เขตปกครองตนเองทิเบต ออสเตรเลีย สก๊อตแลนด์ สหรัฐอเมริกา ราชอาณาจักรสเปน
สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล สาธารณรัฐอิตาลี ราชอาณาจักรสวีเดน และสหพันธรัฐรัสเซีย

โซนที่ 5 โคมไฟไทย 4 ภาค?

จัดแสดงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยผ่านโคมไฟไทย 4 ภาค ดังนี้
1. ภาคเหนือ นำเสนอ โคมไฟชุดประเพณียี่เป็ง (ประเพณีลอยกระทงแบบล้านนาไทย)
2. ภาคกลาง นำเสนอ โคมไฟชุดประเพณีวิ่งควาย
3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำเสนอ โคมไฟชุดประเพณีบั้งไฟพญานาค
4. ภาคใต้ นำเสนอ โคมไฟประเพณีบุญเดือนสิบ
เทศกาลโคมไฟ

โซนที่ 6 โคมไฟโลกของสัตว์? ประกอบด้วย

1. กลุ่มโคมไฟสัตว์โลกใต้ทะเล
2. กลุ่มโคมไฟปลากัด
3. กลุ่มโคมไฟนก
4. กลุ่มโคมไฟสัตว์ขั้วโลก
5. กลุ่มโคมไฟหมีแพนด้า
6. กลุ่มโคมไฟสัตว์ป่า
7. กลุ่มโคมสัตว์ป่า
8. กลุ่มโคมไฟหอยทาก/กบ/เต่าทอง
9. กลุ่มโคมไฟสัตว์ดึกดำบรรพ์
เทศกาลโคมไฟ
เทศกาลโคมไฟ

โซนที่ 7 โคมไฟ Hi-Light เทศกาลต่าง ๆ

จัดแสดงโคมไฟตามโอกาสวันสำคัญ ๆ ดังนี้
1. โคมไฟเทศกาลลอยกระทง
2. โคมไฟเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
3. โคมไฟเทศกาลวันคริสต์มาส
4. โคมไฟเทศกาลวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
5. โคมไฟวันเด็ก
6. โคมไฟเทศกาลวันตรุษจีน
7. โคมไฟเทศกาลวันวาเลนไทน์
เทศกาลโคมไฟ

โซนที่ 8 โคมไฟท่องเที่ยว 14 จังหวัดสีสันเมืองใต้

1. จังหวัดชุมพร นำเสนอ โคมไฟอนุสาวรีย์ยุวชนทหาร
2. จังหวัดระนอง นำเสนอ โคมไฟน้ำพุร้อน
3. จังหวัดพังงา นำเสนอ โคมไฟเขาตะปู
4. จังหวัดภูเก็ต นำเสนอ โคมไฟอนุสาวรีย์ท้าวเทพกษัตรีและท้าวศรีสุนทร
5. จังหวัดกระบี่ นำเสนอ โคมไฟรูปปั้นปูดำ
6. จังหวัดสุราษฎร์ธานี นำเสนอ โคมไฟหินตา
7. จังหวัดตรัง นำเสนอ โคมไฟรูปพะยูน
8. จังหวัดนครศรีธรรมราช นำเสนอ โคมไฟพระบรมธาตุเจดีย์
9. จังหวัดพัทลุง นำเสนอ โคมไฟมโนราห์
10. จังหวัดสตูล นำเสนอ โคมไฟเกาะหินซ้อน
11. จังหวัดสงขลา นำเสนอ โคมไฟรูปปั้นหนูแมวบริเวณหาดสมิหลา
12. จังหวัดนราธิวาส นำเสนอ โคมไฟเรือกอและ
13. จังหวัดยะลา นำเสนอ โคมไฟเงาะซาไก
14. จังหวัดปัตตานี นำเสนอ โคมไฟรูปมัสยิดกลาง

โซนที่ 9 โคมไฟเทพมหามงคล (โคมกลางน้ำ) แบ่งเป็น 2 โซน คือ

1. โคมไฟชุดเทพเจ้ากรีก ประกอบด้วย โคมไฟเทพซุส? โคมไฟเทพโพไซดอน
โคมไฟเทพเฮตีส โคมไฟเทพทอรัส และโคมพระจันทร์บริวาร
2. โคมไฟชุดมังกรเทพเจ้าแห่งโชคลาภของจีน
เทศกาลโคมไฟ

โซนที่ 10 โคมไฟเมืองหาดใหญ่? (โดยเทศบาลนครหาดใหญ่)

?

โซนที่ 11 โคมไฟน้ำแข็ง

"โคมไฟน้ำแข็ง" ต้นตำรับจากเมืองฮาร์บิน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยฝีมือช่างทำ
โคมไฟน้ำแข็งจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากกระทรวงวัฒนธรรม
สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนใน
การเชิญช่างจากมณฑลเฮ่ยหลงเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน
โดยจัดแสดงโคมไฟน้ำแข็งในรูปแบบสถานที่สำคัญของประเทศต่าง ๆ ดังนี้
1. โคมไฟจีน (หอฟ้าเทียนถาน)
2. โคมไฟไทย (ศาลาไทย)
3. โคมไฟเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส 84 พรรษา 7 รอบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
4. โคมไฟญี่ปุ่น (เสาโทโรอิ-ได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลก)
5. ความสัมพันธไมตรี 36 ปี ไทย-จีน (3 รอบ) ช้าง+แพนด้า
6. โคมไฟกรีก (เมืองโบราณกรีก-เอเธนส์)
7. โคมไฟสหรัฐอเมริกา (ทำเนียบขาว)
8. โคมไฟอังกฤษ (หอนาฬิกาบิ๊กเบน)
9. โคมไฟรัสเซีย (โบสถ์เซนต์โซเฟีย)
10. โคมไฟอิตาลี (หอเอนปิซา)
11. โคมไฟมาเลเซีย (ตึกแฝด)
12. โคมไฟสิงคโปร์ (เมอไลออนส์)
13. สไลด์เดอร์ยาว 3 ระดับ
14. อุโมงค์ต้นไม้เกร็ดน้ำแข็ง
15. บาร์น้ำแข็ง
16. น้องสุขใจ
17. ขบวนรถไฟชุมทางหาดใหญ่
?

อัตราค่าเข้าชมโคมไฟน้ำแข็ง

** คนไทย
สำหรับผู้ใหญ่? ค่าเข้าชม 200 บาท
สำหรับเด็กสูงไม่เกิน 150 เซนติเมตร? ค่าเข้าชม 100 บาท
เข้าชมฟรี? สำหรับคนพิการ ผู้ใหญ่อายุ 70 ปี ขึ้นไป และเด็กสูงไม่เกิน 100 เซนติเมตร
?
** ต่างชาติ
สำหรับผู้ใหญ่ ค่าเข้าชม 300 บาท
สำหรับเด็ก ค่าเข้าชม 150 บาท
เทศกาลโคมไฟ
?11 มหัศจรรย์โคมไฟ? (11 Amazing Lantern) 

แนะนำร้านข้าวมันไก่ "แม่ตุ๊กตา" เนื้อนุ่ม ซุปหอม น้ำจิ้มเด็ด

ใครที่ชอบข้าวมันไก่ วันนี้ขอแนะนำร้าน แม่ตุ๊กตา บน ถ.สุโขทัย  

 

ข้าวมันไก่
 
 

       ร้าน แม่ตุ๊กตา เปิดขายมากว่า 10 ปีแล้ว โดยพี่เพ็ญ จันทร์เพ็ญ เหลี่ยมเพ็ชร์ เจ้าของร้าน เป็นผู้ควบคุมความอร่อยในทุกขั้นตอน พี่เพ็ญเล่าว่า ก่อนหน้าที่จะมาเปิดร้านนี้ คุณพ่อของสามีก็เปิดร้านขายข้าวมันไก่ ข้าวซอยอยู่ด้านในซอยมาก่อน ซึ่งสูตรที่ใช้ในทุกวันนี้ก็เป็นของคุณพ่อสามีนั่นเอง
      
       วัตถุดิบที่ใช้ในร้านนั้นต้องคัดสรรคุณภาพมาเป็นพิเศษ เพื่อความอร่อยถูกปากของลูกค้า อย่างเช่นเมนู ข้าวมันไก่ (30 บาท พิเศษ 35 บาท) ที่จะเลือกไก่ตัวเมีย เนื่องจากมีเนื้อที่นุ่มกว่า นำมาต้มในน้ำเปล่าทั้งตัวจนสุก จากนั้นก็ตักขึ้นพักไว้ ส่วนน้ำซุปที่ได้ก็แยกไว้หุงกับข้าวหอมมะลิ อีกส่วนหนึ่งก็ปรุงเป็นน้ำซุปที่เสิร์ฟมาคู่กับข้าวมันไก่ ด้านน้ำจิ้มสูตรเด็ดนั้นใช้พริก กระเทียม ขิง นำมาปั่นรวมกัน ปรุงรสให้ได้รสเปรี้ยว หวาน เค็ม เข้ากัน ข้าวมันหอมนุ่ม ไก่เนื้อนุ่มไม่เหนียว

 

ข้าวมันไก่ทอด 
 
 

       ส่วนเมนู ข้าวมันไก่ทอด (30 บาท พิเศษ 35 บาท) ก็เลือกใช้เนื้อไก่ส่วนสะโพกมาหมักซีอิ้วทิ้งไว้ จากนั้นก็นำมาชุบแป้งแล้วทอดจนเหลืองกรอบ เสิร์ฟพร้อมกับน้ำจิ้มไก่หวานๆ และน้ำซุปร้อนๆ รสกลมกล่อม เนื้อไก่กรอบนอกนุ่มใน หอมกรุ่น แต่สำหรับใครที่ไม่ชอบข้าวมัน จะเปลี่ยนเป็นกินกับข้าวสวยร้อนๆ ก็ได้
      
       นอกจากข้าวมันไก่ เมนูขึ้นชื่อแล้ว ร้านนี้ยังมีเมนูชวนกินอย่าง ข้าวหมูอบน้ำผึ้ง (30 บาท พิเศษ 35 บาท) ที่เลือกได้ระหว่างข้าวสวยกับข้าวมัน ตัวหมูอบเลือกใช้สันคอหมูมาหมักกับซีอิ้ว กระเทียม รากผักชี และเครื่องเทศอื่นให้เข้าเนื้อ นำไปอบในกระทะ พอเริ่มสุกก็ใส่น้ำผึ้งเพิ่มความหอม เวลาเสิร์ฟก็จะราดน้ำหมูอบลงไปด้วย กินคู่กับซอสพริก เนื้อหมูอบหวาน หอม กลมกล่อม

 

ข้าวหมูอบน้ำผึ้ง 
 
 
  

     ข้าวซอยไก่ (30 บาท พิเศษ 35 บาท) เป็นสูตรจากเชียงใหม่ ใช้เส้นบะหมี่เหลืองแบนที่เหนียวนุ่ม ไก่เลือกใช้ส่วนสะโพกมาผัดกับเครื่องแกงข้าวซอย จากนั้นก็ใส่กะทิ แล้วเคี่ยวให้ได้ที่ ปรุงรสเล็กน้อย ก็นำมาเสิร์ฟโดยราดลงบนเส้นบะหมี่ที่ลวกแล้ว โรยด้านบนด้วยเส้นบะหมี่เหลืองทอดกรอบ กินกับเครื่องเคียงอย่างผักกาดดอง หอมแดงซอย มะนาว และพริกผัด ชิมน้ำข้าวซอยได้รสเข้มข้นหอมเครื่องเทศ แต่ไม่มัน ไม่เลี่ยน เนื้อไก่ก็นุ่มชุ่มฉ่ำ
      
       แต่ถ้าใครชอบแบบเนื้อๆ เน้นๆ ก็ขอแนะนำให้สั่ง ไก่ต้มเปล่า (40/50/60 บาท) ไก่ทอด (40/50/60 บาท) หรือหมูอบ (ขีดละ 40 บาท จานละ 40/50/60 บาท) มากินเพิ่มเติม หรือจะเลือก ต้มเลือดหมู (30 บาท พิเศษ 35 บาท) มาซดให้คล่องคอ แต่ถ้าเบื่อข้าวแล้วก็มาลอง ก๋วยเตี๋ยวหมู-ไก่ (30 บาท พิเศษ 35 บาท) ก็ได้

 

 
ข้าวซอยไก่ 
 
 

       มาที่ร้าน แม่ตุ๊กตา นอกจากจะได้กินข้าวมันไก่ที่โปรดปรานแล้ว ก็ยังได้ลิ้มรสอาหารอร่อยอีกหลายจาน ที่ถูกอกถูกใจ จนอยากจะชักชวนเพื่อนฝูงมาลองชิมเสียเหลือเกิน
      
       ************************************************************
       
 

      ร้าน แม่ตุ๊กตา ตั้งอยู่ที่ 328/2 ถ.สุโขทัย แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กทม. การเดินทางถ้ามาจาก ร.ร.วชิราวุธวิทยาลัย วิ่งตรงมาตามถนนสุโขทัย ตรงมาเรื่อยๆ จนมาถึงสุโขทัยซอย 5 จะเห็นร้านอยู่ทางขวามือ ติดริมถนน ทางร้านรับทำอาหารกล่องและงานจัดเลี้ยง ร้านเปิดทุกวัน เวลา 06.30-14.00 น. โทร.0-2668-0814,08-5145-1260

 

 

ข้อมูล ผู้จัดการ 
       

สุดยอด..หอยทอด-ผัดไท..อร่อยมากๆๆ

ชื่อร้าน : ศิริวรรณหอยทอดเมืองทอง

อาหารอร่อยมากๆ ทุกๆอย่าง ทั้งหอยทอดที่ไม่อมน้ำมันทานแล้วไม่เลี่ยน ผัดไทกุ้งตัวใหญ่ๆ ส้มตำรสเด็ดสุดๆๆ ลูกชิ้นปลาทอดกรอบๆๆ อยากให้มาชิมด้วยตัวเอง รับรองความอร่อยชัวร์แน่นอน…ไม่ใกล้ไม่ไกลเมืองทองธานีนี่เองคร้า…

หอย

หอยทอด

กุ้งสด

ผัดไทกุ้งสด

ไททะเล

ผัดไททะเล

ลูกชิ้นปลาทอด

ลูกชิ้นปลาทอด

เตี๋ยวเนื้อสับ

ก๋วยเตี๋ยวเนื้อสับ

เพาะปลา

กระเพาะปลา

ปอเปี๊ยะสด

ปอเปี๊ยะสด

เมนู

รายการอาหาร

ประเภทอาหาร : หอยทอด ผัดไท

เมนูจานเด่น : หอยทอด ,ผัดไท ,ขนมผักกาด

บรรยากาศร้าน : แบ่งเป็น 2 ส่วน นั่งรับลมและห้องแอร์

ที่ตั้ง และการเดินทาง : การเดินทางมาร้าน”ศิริวรรณ หอยทอด”เมืองทองธานีสาขานอร์ธปาร์ค ให้ขับรถตรงมาตามถนนวิภาวดีขาออก จะเจอป้ายเข้าอุโมงค์นอร์ธปาร์คอยู่ซ้ายมือขับรถลอดอุโมงค์แล้วขับตรงมาเรื่อยๆจนถึงปากทางออกนอร์ธปาร์คจะเจอร้านอยู่ซ้ายมือ

สถานที่จอดรถ : หน้าร้านตามสบาย

เวลาเปิด-ปิด : เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.00-16.00น.ทุกวัน จะหยุดบริการทุกวันอังคารสุดท้ายของเดือน

เบอร์โทรศัพท์ :08-6770-8595

แผนที่การเดินทาง

แผนที่

น้ำตกห้วยไผ่ จ.เลย

?????????????????????????????????????????? น้ำตกห้วยไผ่น้ำตกห้วยไผ่

?

น้ำตกห้วยไผ่ อ. ภูเรือ จ. เลย ตั้งอยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติภูเรือ เป็นน้ำตกสูงชัน สูงประมาณ 30 เมตร สายน้ำพุ่งแรงใสสะอาด อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นแหล่งน้ำที่สำคัญในการใช้ทำน้ำประปาในอำเภอภูเรือ
กิจกรรม – เดินป่าศึกษาธรรมชาติ – เที่ยวน้ำตก

?

?

?

?

ท่องเที่ยว น้ำตกห้วยไผ่