9 เด็กเก่ง คะแนนสูงสุด ระบบ TCAS รอบที่ 4 Admission

9 เด็กเก่ง คะแนนสูงสุด

ขอแสดงความยินดีกับ9 รายชื่อเด็กเก่ง ที่ผ่านการคัดเลือกในระบบ TCAS รอบที่ 4 ที่ได้คะแนนสูงสุดของคณะ/สาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2561

1.นางสาวชญานิษฐ์ ศรีวิโรจน์
คะแนนคิดเป็นร้อยละ 91.29
ผ่านการคัดเลือก คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร

2.นายวิศรุต กองสุข
คะแนนคิดเป็นร้อยละ 87.18
ผ่านการคัดเลือก คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ

3.นางสาวชุติกาญจน์ กวีวรญาณ
คะแนนคิดเป็นร้อยละ 85.84
ผ่านการคัดเลือก คณะรัฐศาสตร์สาขาวิชาการปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล สกลนคร

4.นางสาวฐิตาภรณ์ ชูโต
คะแนนคิดเป็นร้อยละ 85.63
ผ่านการคัดเลือก คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โรงเรียนสตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร

5.นายชญาพงศ์ สุวรรณชาติ
คะแนนคิดเป็นร้อยละ 84.63
ผ่านการคัดเลือก คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี

6.นางสาวนิธินันท์ ลีธนะกุล
คะแนนคิดเป็นร้อยละ 84.21
ผ่านการคัดเลือก คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม

7.นายโสภณ โพธิรัชต์
คะแนนคิดเป็นร้อยละ 83.91
ผ่านการคัดเลือก คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร

8.นางสาวปณิดา เพชรไพรินทร์
คะแนนคิดเป็นร้อยละ 82.80
ผ่านการคัดเลือก คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โรงเรียนชุมแพศึกษา ขอนแก่น

9.นายชัชพล พงษ์เย็น
คะแนนคิดเป็นร้อยละ 82.48
ผ่านการคัดเลือก คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี