10 คณะ/สาขา ที่มีอัตราการแข่งขันสูงสุดในระบบ TCAS รอบที่ 4

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ได้รวบรวมข้อมูล TCAS รอบที่ 4 Admission

10 คณะ/สาขา ที่มีอัตราการแข่งขันสูงสุดในระบบ TCAS รอบที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561

1.คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ใช้เกณฑ์การคัดเลือกของ กสพท
มหาวิทยาลัยบูรพา
จำนวนรับ 2 คน
จำนวนผู้สมัคร 220 คน
อัตราการแข่งขัน 1:110

2.คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
จำนวนรับ 3 คน
จำนวนผู้สมัคร 275 คน
อัตราการแข่งขัน 1:92

3.คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 5 ปี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
จำนวนรับ 3 คน
จำนวนผู้สมัคร 271 คน
อัตราการแข่งขัน 1:90

4.คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
จำนวนรับ 3 คน
จำนวนผู้สมัคร 201 คน
อัตราการแข่งขัน 1:67

5.คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน รูปแบบที่ 1 (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนรับ 11 คน
จำนวนผู้สมัคร 616 คน
อัตราการแข่งขัน 1:56

6.คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนรับ 2 คน
จำนวนผู้สมัคร 105 คน
อัตราการแข่งขัน 1:53

7.คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร
จำนวนรับ 11 คน
จำนวนผู้สมัคร 554 คน
อัตราการแข่งขัน 1:50

8.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ
จำนวนรับ 3 คน
จำนวนผู้สมัคร 149 คน
อัตราการแข่งขัน 1:50

9.คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
จำนวนรับ 3 คน
จำนวนผู้สมัคร 146 คน
อัตราการแข่งขัน 1:49

10.คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนรับ 3 คน
จำนวนผู้สมัคร 129 คน
อัตราการแข่งขัน 1:43

สำหรับน้องๆที่กำลังรอลุ้นผลพร้อมกัน วันนี้ เวลา 18.00 น.

ขอบคุณข้อมูล : ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย – ทปอ.

ข่าวสาร Admission
- 2018-07-4 10:17:27 โพสต์โดย : fonnie คนดู 137 คน