การเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 4 Admission

ทปอ. แนะนำน้องๆสำหรับผู้ที่สอบผ่าน TCAS รอบ 4 Admission ในขั้นตอนเตรียมเอกสารที่ใช้ในการยื่นสอบสัมภาษณ์ ตามที่ระบุไว้ ยกเว้นในบางคณะ/สาขาวิชา อาจเรียกเอกสารเพิ่มเติม แนะนำให้น้องตรวจสอบเอกสาร จากหน้าเว็บของทางมหาวิทยาลัยที่ผ่านการคัดเลือกอีกครั้ง

เอกสารที่ต้องเตรียมไปสัมภาษณ์ TCAS รอบ 4 Admission มีดังนี้

1. ใบสมัครแอดมินชั่น คือ ใบที่ใช้คัดเลือก 4 อันดับ แนะนำให้น้องถ่ายสำเนาไปด้วย 1 ชุด เผื่อไว้
2. บัตรประจำตัวประชาชน และสำเนา พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. วุฒิบัตรการศึกษา
4.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า และ เด็กซิ่ว
– ระเบียนแสดงผลการเรียนตามหลักสูตรมัธยมปลายหรือเทียบเท่า ที่แสดงผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX)
– หลักฐานใบประกาศนียบัตร (ถ้ามี)
4.2 ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ และต่างประเทศ
– หลักฐานการรับรองการจบการศึกษาทั้งหมด ที่ได้รับจากสถาบันที่จบ
– ประกาศนียบัตรและ transcript
5. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี)

 

 

ขอบคุณข้อมูลที่มา : ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย – ทปอ.