กสพท. 62 ประกาศผล กสพท. 62

กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย กสพท ปีการศึกษา 2562

ประกาศผล กสพท 62

ประกาศผลสอบ กสพท.62 สามารถเข้าดูผลสอบที่ website ของคณะ/วิทยาลัยทั้ง 42 สถาบัน หรือ www9.si.mahidol.ac.th โดยใช้หมายเลขบัตรประชาชน และหมายเลขโทรศัพท์ หรือ email ที่ได้ลงทะเบียนไว้

ปริ้นท์ใบรายงานผลสอบวิชาเฉพาะฯ ปีการศึกษา 2562
เช็คผล >> Click

*คะแนนที่ปรากฎของผู้สอบวิชาเฉพาะ จะนำไปรวมกับคะแนนสอบวิชาสามัญ ที่จัดสอบโดย สทศ. โดยปรับให้อยู่ในสัดส่วน วิชาเฉพาะ 30% และวิชาสามัญ 70%

[Download การประกาศผลสอบ กสพท 2562]

กสพท. 62 สถิติการสอบวิชาเฉพาะ ปีการศึกษา 2562

 

ข้อมูลที่มา : http://www9.si.mahidol.ac.th/