เปิดดูกระดาษคำตอบ gat pat 62 – 9 วิชาสามัญ 62

เปิดดูกระดาษคำตอบ gat pat 62 – 9 วิชาสามัญ 62

31 มี.ค. ผศ.ดร.ศิริดา บุรชาติ ผู้อานวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ) เปิดเผยว่า  สทศ.ได้เปิดให้บริการดูกระดาษคำตอบการทดสอบความถนัดทั่วไปหรือแกตและการสอบทดความถนัดทางวิชาชีพ/วิชาการหรือแพต  ปีการศึกษา 2562 ยื่นคำร้องวันที่ 1-3 เม.ย. 2562 ให้ดูกระดาษคำตอบ วันที่ 9 เม.ย. 2562   และการทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2562 ยื่นคำร้องวันที่ 5-7 เม.ย.2562 ดูกระดาษคำตอบ 10 เม.ย.2562

ทั้งนี้ นักเรียนสามารถดูกระดาษคำตอบของตนเองได้ โดยยื่นคำร้องด้วยตนเอง หรือโดยผู้แทน ณ ที่ทำการของ สทศ. อาคารพญาไท พลาซ่า ชั้น 35 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เวลา 09.00- 16.00 น. และชำระเงินค่าธรรมเนียมการขอดูกระดาษคาตอบ ในอัตราวิชาละ 20 บาท และต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนหรือข้อมูลเลขประจำตัวประชาชน 13 หลั ก ของผู้มีสิทธิ์ขอดูกระดาษคำตอบประกอบการยื่นคำร้องตามกำหนดการที่ สทศ.กำหนด

“ในระหว่างการดูกระดาษคาตอบ ไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ หรือเอกสารใดๆ นอกจากที่ สทศ. จัดเตรียมไว้ให้บริการเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพ หรือนำกระดาษคำตอบ เฉลยคำตอบ และเกณฑ์การให้คะแนน หรือเอกสาร อื่นๆ ที่ สทศ. จัดเตรียมไว้ออกจากสถานที่ดูกระดาษคำตอบโดยเด็ดขาด”ผศ.ดร.ศิริดากล่าว

ข่าวที่มา : เดลินิวส์

ประวัติดาราวัยรุ่น , ปฏิทิน TCAS62 , TCAS62 , gatpat 62 , ONET 62 , เกมทายใจ