วันต่อต้านยาเสพติด 26 มิ.ย. วันต่อต้านยาเสพติดโลก คำขวัญ

วันต่อต้านยาเสพติด 26 มิ.ย. วันต่อต้านยาเสพติดโลก คำขวัญ วันต่อต้านยาเสพติด กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด 2561 เนื่องใน วันต่อต้านยาเสพติด 2561

 

​โลโก้รณรงค์ “วันต่อต้านยาเสพติด”

วันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน 2561

วันต่อต้านยาเสพติด 26 มิ.ย. วันต่อต้านยาเสพติดโลก คำขวัญ

“ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด”

26 June, the International Day against Dr​ug Abuse and Illicit Trafficking

 

 

วันต่อต้านยาเสพติด ความเป็นมา

วันต่อต้านยาเสพติดโลก (อังกฤษ: International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking) ตรงกับวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี ตามประกาศตามมติของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (UNGA) เป็นวันสำคัญสากล เพื่อต่อต้านการใช้ยาในทางผิด และค้ายาที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยหมายความถึงยาเสพติด ยึดถือเป็นวันสำคัญประจำปีมาตั้งแต่การประกาศเมื่อ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2531 (ค.ศ. 1988) เหตุที่กำหนดวันที่นี้เพื่อเป็นที่ระลึกแก่การถอนสัมปทานการค้าฝิ่นโดยนายอำเภอ หลิน เจ๋อสวี (จีน: 林則徐) ตำบลหู่เหมิน มณฑลกวางตุ้ง ก่อนสงครามฝิ่น (จีน: 虎门销烟) ครั้งแรก

สำหรับประเทศไทยในบ้านเรานั้น ได้พบเจอเผชิญกับปัญหา “ยาเสพติด” อยู่มาเป็นเวลานาน ซึ่งรัฐบาลในทุกยุคทุกสมัย ก็ได้เร่งเห็นและ พยายามแก้ไขปัญหายาเสพติดมาตลอด จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2501 คณะปฏิบัติภายใต้ของ จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้ออกมาประกาศฉบับที่ 37 ลงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2501 ให้มีการยกเลิกสูบฝิ่นทั่วราชอาณาจักร โดยให้มีการเผาทำลายฝิ่น และอุปกรณ์สูบฝิ่นที่ท้องสนามหลวง ในคืนวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2502 หลังจากนั้น เมื่อปี พ.ศ. 2504 รัฐบาลจึงได้จัดตั้ง “คณะกรรมการปราบปรามยาเสพติดให้โทษ” โดยใช้ชื่อย่อว่า “กปส.

ต่อมาในวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2519 ได้มีการแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศไทยให้ดีขึ้น โดยมีการวางระบบและ แบบแผน โดยกำหนดพระราชบัญญัติให้มี “คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด” ใช้ชื่อย่อ “ป.ป.ส.” ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติดทั้งในประเทศและต่างประเทศ

(แหล่งที่มาของข้อมูล : wiki , mthai)

 

กิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติด

สำนักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ และศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดกรุงเทพมหานคร จะจัดกิจกรรมรณรงค์พิเศษ เป็นประจำทุกปี  และในส่วนภูมิภาคจะมีการจัดงานและกิจกรรมรณรงค์พิเศษขึ้นในลักษณะเดียวกันพร้อมกันทุกพื้นที่ จังหวัด อำเภอ/กิ่งอำเภอ ณ จุดนัดหมายบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด และที่ว่าการอำเภอ/กิ่งอำเภอทุกแห่ง

 

วันต่อต้านยาเสพติด 2561

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรี เสนอให้มีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติไปสู่การปฏิบัติ ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน อย่างเป็นรูปธรรม และสร้างความตระหนักรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของประชาชนในการมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศและ ในระบอบประชาธิปไตย ตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” โดยมีกรอบหลักการดำเนินการ 3 ด้าน คือ 1. ด้านความมั่นคง 2. ด้านเศรษฐกิจและสังคม 3. งานตามภารกิจของทุกหน่วยงาน (Function) โดยให้กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการขับเคลื่อนการทำงานหน่วยงานในระดับพื้นที่ตามแนวทางประชารัฐ เพื่อให้ประชาชนในระดับพื้นที่ ได้ร่วมแสดงพลังและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

สำนักงาน ป.ป.ส. จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2561 และร่วมแสดงสัญลักษณ์โดยการสวมเสื้อสีขาว ในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ภายใต้กรอบแนวคิดและคำขวัญที่กำหนด คือ “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด”

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด 2561

– วิ่งมินิมาราธอนต่อต้านยาเสพติด RUN AGAINST DRUGS

(แหล่งที่มาของข้อมูล : oncb , คลิป ONCB PR )

 

คำขวัญวัน ต่อต้านยาเสพติด

 • คำขวัญ วันต่อต้านยาเสพติด สากลในปี พ.ศ. 2550 ถึงปี พ.ศ. 2552 คือ Do drugs control your life? Your life. Your community. No place for drugs (ยาเสพติดครอบงำชีวิตของคุณอยู่หรือเปล่า ชีวิตของคุณ)

คำขวัญ วันต่อต้านยาเสพติด ของไทย

 • คำขวัญ วันต่อต้านยาเสพติด 2548 : “พลังไทย ต้านภัยยาเสพติด”
 • คำขวัญ วันต่อต้านยาเสพติด 2549 : 60 ปี ทรงครองราชย์ รวมพลังไทยทั้งชาติ ขจัดยาเสพติด
 • คำขวัญ วันต่อต้านยาเสพติด 2550 : “รวมพลังไทย ขจัดภัยยาเสพติด ร่วมเทิดไท้องค์ราชัน”
 • คำขวัญ วันต่อต้านยาเสพติด 2551 : “รวมพลังประชาไทย พ้นภัยยาเสพติด”
 • คำขวัญ วันต่อต้านยาเสพติด 2552 แนวคิด : “ทำความดี ตามคำพ่อ” ภายใต้คำขวัญ “รวมพลังประชาไทย พ้นภัยยาเสพติด”
 • คำขวัญ วันต่อต้านยาเสพติด 2553 : “ไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติด” – “Health is the ongoing theme of the world drug campaign.”
 • คำขวัญ วันต่อต้านยาเสพติด 2554 : “สานต่อพระราชปณิธาน หยุดยั้งยาเสพติด หยุดหายนะแผ่นดิน”
 • คำขวัญ วันต่อต้านยาเสพติด 2555 : “ยาเสพติดครอบงำชีวิตของคุณอยู่หรือเปล่า ชีวิตของคุณ สังคมของคุณ ต้องไม่มีที่สำหรับยาเสพติด” “Do drugs control your life? Your life. Your community. No place for drugs”
 • คำขวัญ วันต่อต้านยาเสพติด 2556 : “คนไทยหัวใจสีขาว ร่วมต้านยาเสพติด” ภายใต้คำขวัญ “ยาเสพติดจะพินาศ คนไทยทั้งชาติต้องร่วมมือกัน”
 • คำขวัญ วันต่อต้านยาเสพติด 2557 : “สังคมปลอดภัย ชุมชนอุ่นใจ ได้ลูกหลานกลับคืน”
 • คำขวัญ วันต่อต้านยาเสพติด 2558 : “คิดดี ทำดี ต่อต้านยาเสพติด”
 • คำขวัญ วันต่อต้านยาเสพติด 2559 : “ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด”
 • คำขวัญ วันต่อต้านยาเสพติด 2560 : ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด
 • คำขวัญ วันต่อต้านยาเสพติด 2561 : ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด

 

Banner-AgaDrug17

คำขวัญ วันต่อต้านยาเสพติด 2560

“ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด” 
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก

“Do Good Deeds for Dad against Drugs”

26 June, International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking

———————————————————-

 วันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2559

 drug_2

วันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2558

drug_1

วันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2557

antidrug

วันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2556

cats

วันต่อต้านยาเสพติด คำขวัญ วันต่อต้านยาเสพโลก

วันต่อต้านยาเสพติด คำขวัญ วันต่อต้านยาเสพโลก

 

ชุดนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด 

(แหล่งที่มาของข้อมูล : oncb )

 

 

 

ขอบคุณข้อมูลที่มา :  ONCB

ประวัติวันสำคัญของไทย, เดือนมิถุนายน
- 2018-06-20 8:12:12 โพสต์โดย : education คนดู 331,332 คน