18 สิงหาคม วันวิทยาศาสตร์ รวมคำขวัญวันวิทยาศาสตร์

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

 วันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี

 

ประวัติวันวิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2411 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินชลมาครและสถลมารค ทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวง ที่ทรงคำนวณล่วงหน้าไว้ 2 ปี ว่าจะเกิดในวันอังคาร ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 10 ปีมะโรง โดยจะเห็นหมดดวงที่หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตรงเกาะจานไปถึงปราณบุรี ลงไปถึงจังหวัดชุมพร จึงได้โปรดเกล้าให้สร้างค่ายหลวงและพลับพลาที่ประทับ และนำคณะนักดาราศาสตร์จากประเทศฝรั่งเศสเข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วย

และด้วยผลการคำนวณที่แม่นยำของรพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เซอร์แฮรี ออด จึงได้บันทึกเหตุการณ์ไว้ว่า “พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระสำราญมาก เพราะการคำนวณเวลาสุริยุปราคาของพระองค์ ได้พิสูจน์ว่าถูกถ้วนสมบูรณ์ที่สุด ยิ่งกว่าชาวยุโรปคำนวณไว้ได้เสียอีก” ต่อมา สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ มีแนวคิดที่จะถือว่าวันที่ 18 สิงหาคม เป็นวิทยาศาสตร์ไทย ต่อมาจนวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2525 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” พร้อมทั้งกำหนดให้วันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี เป็น “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ” จนทุกวันนี้

วัตถุประสงค์ของการจัดวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

-เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เพื่อเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานด้านการค้นคว้า และวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ซึ่งมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ

-เพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ แก่นักประดิษฐ์รุ่นต่อไป

-เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ เอกชนในการนำวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีมาพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

 

กิจกรรมในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

โดยทั่วไปในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ จะมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ และเป็นกิจกรรมเชิดชูดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล่าเจ้าอยู่หัว โดยส่วนมากจะมีกิจกรรมดังนี้

-จัดกิจกรรมส่งเสริมงานด้านวิทยาศาสตร์และ สิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ทั้งในสถาบันการศึกษาและ หน่วยงานต่างๆ
-ร่วมพิธีวางมาลา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
-จัดนิทรรศการเผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

งาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2562” กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีของประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กับนโยบาย “วิทย์สร้างคน สร้างแรงบันดาลใจ กับ 1 ล้านเยาวชนไทย” ที่จะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 16-25 สิงหาคม 2562 ณ อาคาร 6-12 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

คำขวัญวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

คําขวัญวันวิทยาศาสตร์ 2562 -รออัพเดท-

คําขวัญวันวิทยาศาสตร์ 2561 จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม
คําขวัญวันวิทยาศาสตร์ 2560 จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม
คําขวัญวันวิทยาศาสตร์ 2559 จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม
คําขวัญวันวิทยาศาสตร์ 2558 จุดประกายความคิด พัฒนาชิวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้าชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม
คําขวัญวันวิทยาศาสตร์ 2557 จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คําขวัญวันวิทยาศาสตร์ 2556 ทันโลก ทันวิทย์ จุดประกายความคิดสู่อาเซียน
คําขวัญวันวิทยาศาสตร์ 2555 เหมือนกับช่วงปี 2553
คําขวัญวันวิทยาศาสตร์ 2554 เหมือนกับช่วงปี 2553
คําขวัญวันวิทยาศาสตร์ 2553 จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์
คําขวัญวันวิทยาศาสตร์ 2552 วิทยาศาสตร์ก้าวไกล นำไทยก้าวหน้า
คําขวัญวันวิทยาศาสตร์ 2551 วิทยาศาสตร์สร้างชาติ สร้างอนาคต
คําขวัญวันวิทยาศาสตร์ 2550 วิทยาศาสตร์สร้างปัญญาในสังคม
คําขวัญวันวิทยาศาสตร์ 2549 เศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่ไทย ก้าวไกลด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คําขวัญวันวิทยาศาสตร์ 2548 วิทยาศาสตร์คือความรู้สู่ความสำเร็จ
คําขวัญวันวิทยาศาสตร์ 2547 เศรษฐกิจของชาติมีปัญหา วิทยาศาสตร์มีคำตอบ
คําขวัญวันวิทยาศาสตร์ 2546 เส้นทางแห่งการค้นพบวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คุณค่าแห่งภูมิปัญญา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
คําขวัญวันวิทยาศาสตร์ 2545 เหมือนกับช่วงปี 2544
คําขวัญวันวิทยาศาสตร์ 2544 วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เพื่อเศรษฐกิจและสังคมไทย
คําขวัญวันวิทยาศาสตร์ 2543 พัฒนาคน พัฒนาชาติ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คําขวัญวันวิทยาศาสตร์ 2542 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก้าวไกล เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตไทยที่ยั่งยื่น
คําขวัญวันวิทยาศาสตร์ 2541 พัฒนาเศรษฐกิจด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยภูมิปัญญาไทย
คําขวัญวันวิทยาศาสตร์ 2540 พัฒนาคน พัฒนาชาติ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คําขวัญวันวิทยาศาสตร์ 2539 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก้าวไกล พัฒนาชาติไทยให้ก้าวหน้า
คําขวัญวันวิทยาศาสตร์ 2538 เทคโนโลยีสารสนเทศก้าวไกล เศรษฐกิจไทยมั่นคง
คําขวัญวันวิทยาศาสตร์ 2537 ขจัดปัญหาน้ำของชาติ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คําขวัญวันวิทยาศาสตร์ 2536 วิทยาศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจ เพิ่มคุณค่าชีวิต พิทักษ์สิ่งแวดล้อม
คําขวัญวันวิทยาศาสตร์ 2535 เปลี่ยนขาดทุนให้เป็นกำไร โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คําขวัญวันวิทยาศาสตร์ 2534 ขจัดมลพิษทุกชีวิตจะปลอดภัย
คําขวัญวันวิทยาศาสตร์ 2533 เพิ่มคุณค่าทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คําขวัญวันวิทยาศาสตร์ 2532 พิทักษ์สิ่งแวดล้อมของชาติ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขอบคุณข้อมูลที่มา : mthai , wikipedia   ,เพจ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
Free images by pngtree.com