คำขวัญวันครู 2557 วันครูปี 2557 มีคำขวัญว่า…

คำขวัญวันครู 2557 วันครูปี 2557 มีคำขวัญว่า…

คำขวัญวันครู 2557

“คำขวัญวันครู” พ.ศ. 2557
คุรุสภา โดยคณะอนุกรรมการประกวดคำขวัญวันครูและบทร้อยกรองเทิดพระเกียรติคุณครู เพื่อร่วมเชิดชูเกียรติคุณครู และระลึกถึงพระคุณครู เนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ. 2557 ได้พิจารณาตัดสินคำขวัญวันครูที่ชนะการประกวดเสร็จเรียบร้อยแล้ว

คำขวัญวันครู พ.ศ.2557 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมรับโล่เกียรติยศ ได้แก่

” เทิดพระเกียรติทั่วหล้า กตัญญูบูชา แม่และครูแห่งแผ่นดิน “

ของนายธีธัช บรรณะทอง จังหวัดพิจิตร

รางวัลรองชนะเลิศ มี 2 รางวัล รางวัลละ 7,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่
1) นางสัตตบุษย์ โชติรัตน์ จังหวัดตรัง
2) นางสาวมรดา ไพบูลย์ จังหวัดปัตตานี

รางวัลชมเชย มี 10 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่
1) นายเอกสิทธิ์ ภุมรินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี
2) นายประหยัด สุ่มมาตย์ จังหวัดขอนแก่น
3) นางสาวปนัสยา ปาละ จังหวัดน่าน
4) นางพุ่มพวง วรสันติวงศ์ จังหวัดน่าน
5) นางสาวกรกนก บุญชัย จังหวัดระยอง
6) ผศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ จังหวัดกำแพงเพชร
7) นายจักรนรินทร์ รูปทอง จังหวัดเพชรบุรี
8) นางประทุม กุมาร จังหวัดสุโขทัย
9) นายปคุณศักดิ์ เบญจวงศ์ จังหวัดราชบุรี และ
10) นาย ปคุณเดช เบญจวงศ์ จังหวัดราชบุรี

Link ที่เกี่ยวข้อง