ก.พ. ภาค ก 62 รับสมัคร 14 มี.ค.-3เม.ย.62 (สมัครออนไลน์)

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2562

กำหนดการรับสมัคร 
1.รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม – 3 เมษายน 2562
2.ชำระเงิน ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม – 4 เมษายน 2562
3.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 23 เมษายน 2562
4.กำหนดการสอบ 23 พฤษภาคม 2562
5.สอบวัดความรู้ 30 มิถุนายน 2562
6.ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน 19 กันยายน 2562

คุณสมบัติผู้สมัคร
1.ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ผู้สมัครสอบ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 ในระดับ ปวช.
หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ยังไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.

2.ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ผู้สมัครสอบ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 ในระดับ ปวท.
อนุปริญญา หรือ ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ยังไม.มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.

3.ระดับปริญญาตรี
ผู้สมัครสอบ เป้็นผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562ในระดับปริญญาตรี
หรือคุณวุฒิอย.างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ยังไม.มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.

4.ระดับปริญญาโท
ผู้สมัครสอบ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในป การศึกษา 2562 ในระดับปริญญาโท
หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ยังไม.มีหนังสือรับรองผลการสอบผ.านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.

จำนวนที่นั่งสอบทั้งสิ้น 450,000 ที่นั่ง
โดยเปิดรับสมัครจำนวน 13 ศูนย์สอบ ดังนี้

สมัครได้ทางเว็บไซต์  http://ocsc2.job.thai.com/ocsc2019/index.php

 

[Download ประกาศ ก.พ. 62]

[Download เอกสารแนบท้าย]

 

 

ข่าวที่มา : jobthaidd