ระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ

เกิดอะไรขึ้นกับโลกใบนี้Iภาวะโลกร้อนI โลกร้อนได้อย่างไรIการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกIเอลนีโญ/ลานีญาIภาวะเรือนกระจกIพลังจากดวงอาทิตย์IการลดลงของโอโซนIผลกระทบระดับโลก ( ฤดูกาล ปริมาณน้ำฝน และทรัพยากรน้ำ I ระดับน้ำทะเล I เกษตรกรรม I ประมง I ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ I ทรัพยากรป่าไม้ I สุขภาพมนุษย์ I ระบบสาธารณูปโภค ) IผลกระทบระดับประเทศIการแก้ปัญหาโลกร้อน

ระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ

image

image

ระบบนิเวศต่างๆ จะเปลี่ยนแปลงไปด้วย สิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ต้องปรับตัวเพื่อให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ บางส่วนอาจอพยพ แต่บางส่วนอาจสูญพันธุ์

อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นระหว่าง 1-3.5 องศาเซลเซียสในอีก 100 ปีข้างหน้าจะทำให้เขตภูมิอากาศปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะในพื้นที่เขตอบอุ่น สิ่งมีชีวิตที่อยู่อาศัยในระบบนิเวศปัจจุบันจะมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพระบบนิเวศใหม่ ซึ่งหากสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ไม่สามารถปรัตัวได้ก็อาจจะนำไปสู่การอพยพย้ายถิ่นฐาน หรือสูญพันธุ์ในที่สุด นอกจากปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้ว ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปรับตัว การเจริญเติบโตและการกระจายตัวของสิ่งมีขีวิต ได้แก่ ปัญหาการตัดไม้ทำลายป่า และปัญหาสิ่งแวดล้อมอื่นๆ

นอกจากนี้ ฤดูกาลเจริญเติบโตของทุ่งหญ้าซึ่งเป็นแหล่งอาหารสำคัญของการทำปศุสัตว์และสัตว์ป่า กว่าร้อยละ 50 ของโลก อาจจะเปลี่ยนแปลงไป อุณหภูมิ และปริมาณน้ำฝนที่เพิ่มขึ้นจะเปลี่ยนแปลงแนวเขตเชื่อมต่อระหว่างทุ่งหญ้า ป่าละเมาะ ป่าไม้ และระบบนิเวศอื่นๆ ในเขตร้อนชื้น

พื้นที่ชุ่มน้ำซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย และแหล่งขยายพันธุ์ที่สำคัญของพืชและสัตว์ แหล่งปรับปรุงคุณภาพน้ำ รวมทั้งควบคุมน้ำท่วมและสภาวะแห้งแล้ง อาจมีพื้นที่ลดลง เพราะอุณหภูมิที่สูงขึ้นจะทำให้น้ำผิวดินระเหยเร็วขึ้นจนพื้นที่ชุ่มน้ำมีขนาดเล็กลง

อุณหภูมิและอัตราการระเหยของน้ำที่เปลี่ยนแปลงไปนี้ อาจมีผลต่อคุณภาพ และความหลากหลายของพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ในระบบนิเวศเป็นอย่างมาก เช่น อุณหภูมิของทรายจะเป็นตัวกำหนดเพศของลูกเต่ามะเฟืองที่อยู่ในไข่ หากอุณหภูมิสูงขึ้น โอกาสที่ลูกเต่ามะเฟืองจะเป็นเพศเดียวกันทั้งหมดก็มีมาก

********************************************************************

ขอขอบคุณข้อมูลจาก wwfthai.org

คลังความรู้ Online
- 2007-11-6 5:18:38 โพสต์โดย : admin คนดู 5,458 คน