[ภาษาไทย] คำไวพจน์ รวม คำไวพจน์

[ภาษาไทย]  คำไวพจน์ รวม คำไวพจน์ ตัวอย่าง คำไวพจน์,คำไวพจน์,คำไวพจน์ คือ,คำไวพจน์ ช้าง,คำไวพจน์ ดอกไม้,คำไวพจน์ ดอกบัว,คำไวพจน์ น้ำ,คำไวพจน์ ดาว,รวม คำไวพจน์

คำไวพจน์ รวมคำไวพจน์

คำไวพจน์ รวม คำไวพจน์

คำไวพจน์ คือ คำที่มีความหมายเหมือนกัน แต่มีรูปต่างกันและอาจมีที่มาจากภาษาต่างๆ

คำไวพจน์ พระพุทธเจ้า
 • พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
 • พระสัพพัญญู
 • พระโลกนาถ
 • พระสุคต
 • พระผู้มีพระภาคเจ้า
 • ชินศรี

 

 • พระสมณโคดม
 • พระศากยมุนี
 • พระธรรมราช
 • พระชินสีห์
 • พระทศญาณ
 • มารชิต
 • โลกชิต
 • พระทศพลญาณ
 • พระตถาคต
 • พระชินวร
คำไวพจน์ สวรรค์
 • ไตรทิพย์
 • สรวง
 • ไตรทศาลัย
 • สุราลัย
 • สุริยโลก
 • ศิวโลก
 • สุขาวดี
 • สุคติ
 • เทวโลก

 

คำไวพจน์ เทวดา
 • เทพ
 • เทวินทร์
 • อมร
 • สุรารักษ์
 • แมน
 • เทว
 • เทวัญ
 • นิรชรา
 • เทวา
 • ไตรทศ
 • ปรวาณ
 • สุร

 

คำไวพจน์ พระอิศวร
 • ตรีโลกนาถ
 • บิดามห
 • ศิวะ
 • ศุลี
 • มหาเทพ
 • ปศุบดี
 • มเหศวร
 • จันทรเศขร
 • ภูเตศวร
 • ศังกร
 • ภูเตศ
 • ทรงอินทรชฎา

 

คำไวพจน์ พระพรหม
 • จัตุพักตร์
 • นิรทรุหิณ
 • พระทรงหงส์
 • วิธาดา
 • ธาดา
 • กมลาสน์
 • สรษดา
 • สรษดา
 • ปรชาบดี

 

คำไวพจน์ พระวิษณุ
 • กฤษณะ
 • ไวกุณฐ์
 • ไกษพ
 • มาธพ
 • สวภู
 • พระจักรี
 • ศางดี
 • ไตรวิกรม

 

 • จักรปาณี
 • พระกฤษณ์
 • พระนารายณ์
คำไวพจน์ พระเจ้าแผ่นดิน
 • บดินทร์
 • นโรดม
 • นฤเบศน์
 • เจ้าหล้า
 • ภูมินทร์
 • ภูบาล
 • ภูบดินทร์
 • ธรารักษ์
 • นรินทร์
 • นฤบดี
 • จอมราช
 • ท่านไท้ธรณี
 • ขัตติยวงศ์
 • ธรณีศวร
 • ราเชนทร์
 • ท้าวธรณิศ
 • ไท้ธาษตรี
 • ปิ่นเกล้าธาษตรี

 

คำไวพจน์ พระอินทร์
 • โกสีย์
 • โกษี
 • อินทรา
 • มรุตวาน
 • เทพาธิบดี
 • อมรินทร์
 • มัฆวาน

 

 • วชิราวุธ
 • อมเรศร
 • วัชรินทร์
 • ตรีเนตร
 • สหัสโยนี
 • วชิรปาณี
 • สหัสนัยน์
 • เพชรปราณี
 • ท้าวพันตา
 • สักกะ
 • โกสินทร์
 • พันเนตร
คำไวพจน์ ครุฑ
 • กาศยป
 • ไวนเตยะ
 • สุวรรณกาย
 • นาคานตกะ
 • ปันนคนาสน์
 • เวนไตย
 • ขเดศวร
 • สุบรรณ

 

 • วิษณุรถ
 • นาคานดก
 • ขนบคาศน์
คำไวพจน์ พระอาทิตย์
 • ทิพากร
 • ทิวากร
 • ทินกร
 • ภาสกร
 • รวิ
 • รวี
 • รพิ
 • ระพี
 • ไถง
 • ตะวัน
 • อาภากร
 • อังศุมาลี
 • สุริยะ
 • สุริยา
 • สุริยัน
 • สุริยน
 • สุริยง
 • ภาณุ
 • ภาณุมาศ
 • อุษณรศมัย
 • ทยุมณี
 • อหัสกร
 • พรมัน
 • ประภากร

 

คำไวพจน์ พระจันทร์
 • เดือน
 • ศศิ
 • ศศิธร
 • บุหลัน
 • โสม
 • นิศากร
 • แข
 • กัษษากร

 

 • นิศาบดี
 • รัชนีกร
 • ศิวเศขร
คำไวพจน์ นางอุมา
 • กาตยายนี
 • เคารี
 • ไหมวดี

 

 • ภวาณี
 • รุทธานี
 • จัณฑี
 • นางกาลี
คำไวพจน์ คำพูด
 • วาจา
 • วจี
 • วัจนะ

 

 • พจนา
 • พากย์
 • ถ้อย
 • วัจนา
คำไวพจน์ งู
 • นาคราช
 • อุรค
 • ภุชงค์
 • อสรพิษ
 • อหิ
 • เงี้ยว

 

คำไวพจน์ นรก
 • นิรย
 • ทุคติ นารก
 • นรก

 

คำไวพจน์ น้ำ
 • คงคา
 • นที
 • สินธุ์
 • สาคร
 • สมุทร
 • ชลาลัย
 • อุทก
 • ชโลทร
 • อาโป
 • หรรณพ
 • ชลธาร
 • ชลาศัย
 • ชลธี
 • ธาร
 • ธารา
 • สลิล

 

 • อรรณพ
 • สินธุ
 • รัตนากร
 • สาคเรศ
 • อุทกธารา
 • อุทก
 • อัมพุ
คำไวพจน์ ปลา
 • มัจฉา
 • มัสยา
 • มัจฉาชาติ
 • มิต

 

 • ชลจร
 • วารีชาติ
 • อัมพุชา
 • มีน
 • มีนา
 • ปุถุโลม
คำไวพจน์ เมือง
 • บุรี
 • ธานินทร์
 • ราชธานี
 • ธานี
 • นคร

 

 • นครินทร์
 • นคเรศ
 • สถานิย
 • ประเทศ
 • บุรินทร์
 • พารา
 • กรุง
 • นครา
คำไวพจน์ คน
 • มนุษย์
 • มรรตย
 • นร

 

 • นคร
 • มานพ
 • ชน
 • บุรุษ
คำไวพจน์ ลูกชาย
 • บุตร
 • ปรัตยา
 • ตนุช
 • โอรส
 • เอารส
 • กูน

 

คำไวพจน์ ลูกหญิง
 • บุตรี
 • ธิดา

 

 • ธิตา
 • สุดา
 • ทุหิตา
คำไวพจน์ ผู้หญิง
 • อรไท
 • แก้วตา
 • ดวงสมร
 • นงคราญ
 • นงพะงา
 • บังอร
 • ร้อยชั่ง
 • สตรี
 • สายสมร
 • อนงค์
 • อิสตรี
 • กัญญา
 • กันยา

 

 • กัลยาณี
 • กานดา
 • ดรุณี
 • นงเยาว์
 • นงลักษณ์
 • นารี
 • มารศรี
 • ยุพเยาว์
 • ยพุเรศ
 • ยุพดี
 • ยุพา
 • ยุพิน
 • เยาวเรศ
 • เยาวลักษณ์
 • วนิดา
 • สมร
 • สุดา
 • อิตถี
 • เพาโพท
 • พธู
 • สัตรี
 • พนิดา
 • นงราม
 • ยุวดี
คำไวพจน์ นก
 • ทวิช
 • บุหรง
 • สกุณ
 • สกุณี
 • วิหค
 • สกุณา
 • ปักษี
 • ทิชากร

 

 • ปักษิณ
 • ทวิชาชาติ
 • ปักษา
คำไวพจน์ ช้าง
 • หัสดี
 • กุญชร
 • คช
 • กรี
 • ดำริ
 • คชินทร์
 • คชาธาร
 • หัตถี
 • คเชนทร์
 • หัสดินทร์
 • กรินทร์
 • ไอยรา
 • สาร
 • วารณ
 • คชา

 

คำไวพจน์ ม้า
 • พาชี
 • สินธพ
 • อาชาไนย
 • ไหย

 

 • อัศว
 • แสะ
 • ดุรงค์
 • มโนมัย
 • อาชา
 • อัศวะ
คำไวพจน์ ราชสีห์
 • ไกรสีห์
 • ไกรสร
 • นฤเคนทร์
 • สีหราช

 

 • สีห์
คำไวพจน์ ลม
 • วาโย
 • มารุต
 • พระพาย

 

คำไวพจน์ ไฟ
 • อัคคี
 • อัคนี
 • เดช
 • เพลิง

 

 • ปราพก
คำไวพจน์ งาม
 • โสภณ
 • เสาวภาคย์
 • รุจิเรข
 • บวร
 • พะงา
 • วิศิษฏ์
 • อะเคื้อ
 • อันแถ้ง
 • สิงคลิ้ง

 

คำไวพจน์ ใหญ่ กว้าง
 • มหันต์
 • มหา
 • มหึมา
 • พิบูลย์
 • ไพศาล
 • มโหฬาร

 

คำไวพจน์ ไป
 • เต้า
 • สัญจร

 

 • จร
 • ยาตรา
คำไวพจน์ ขาว
 • ปัณฑูร
 • ศุกร
 • ศุภร
 • เศวตร

 

 • ธวัล
คำไวพจน์ ตาย
 • ปรลัย
 • บรรลัย
 • มรณะ
 • วายชนม์
 • วายชีพ
 • ดับจิต

 

คำไวพจน์ ใจ
 • กมล
 • มโน
 • มน
 • ดวงใจ
 • ดวงหทัย
 • ดวงแด
 • ฤทัย
 • ฤดี
 • หฤทัย

 

คำไวพจน์ นักปราชญ์
 • ธีร์
 • ธีระ
 • ปราชญ์
 • เธียร
 • บัณฑิต
 • เมธ

 

 • เมธี
 • เมธา
คำไวพจน์ ดอกไม้
 • บุษบา
 • บุปผา
 • บุปผชาติ
 • บุหงา
 • บุษบง
 • บุษบัน
 • ผกา
 • มาลา
 • ผกามาศ
 • มาลี
 • สุมาลี
 • สุคันธชาติ

 

คำไวพจน์ ฟ้า
 • อัมพร
 • หาว
 • เวหา
 • โพยม
 • นภ

 

 • ทิฆัมพร
 • คคนางค์
 • คคนานต์
 • นภดล
 • นภา
 • นภาลัย
 • เวหาศ
 • อากาศ
คำไวพจน์ ยักษ์
 • ยักษา
 • อสูร
 • อสุรา
 • กุมภัณฑ์

 

 • รามสูร
 • ราพณาสูร
 • รากษส
 • ยักษิณี
 • ยักษี
 • ราพณ์
คำไวพจน์ ทองคำ
 • สุพรรณ
 • สุวรรณ
 • กนก
 • กาณจน์
 • กาญจนา
 • มาศ

 

 • เหม
 • ชมพูนุท
คำไวพจน์ เงิน
 • รัชตะ
 • รัชฎา

 

 • ปรัก
 • หิรัญ
คำไวพจน์ ดอกบัว
 • อุบล
 • บงกช
 • นิลุบล
 • นิโลตบล
 • ปทุม
 • สัตตบรรณ
 • ปัทมา
 • บุษกร
 • สัตตบงกช
 • จงกล

 

 • บุณฑริก
 • ปทุมา
 • อุทุมพร
 • สาโรช
คำไวพจน์ แผ่นดิน
 • หล้า
 • เมธินี
 • ภูมิ
 • ภพ
 • พสุธา
 • ธาษตรี
 • ด้าว
 • โลกธาตุ
 • ภูวดล
 • พิภพ
 • พสุธาดล
 • ปัถพี
 • ปฐวี
 • ปฐพี

 

 • ธราดล
 • ธรณี
 • ภูตลา
 • พสุนทรา
 • มหิ
 • พสุมดี
คำไวพจน์ เสือ
 • พยัคฆา
 • ศารทูล
 • พาฬ
 • พยัคฆ์

 

 • ขาล
คำไวพจน์ วัว
 • คาวี
 • พฤษภ
 • อสุภ
 • ฉลู
 • ควาย
 • มหิงสา
 • มหิงส์
 • กาสร
 • กระบือ

 

คำไวพจน์ ป่า
 • ชัฏ
 • เถื่อน
 • พนัส
 • พนา
 • อรัญญิก

 

 • พงพนา
 • ไพรวัน
 • พงพี
 • พงไพร
 • ไพรสัณฑ์
 • พนาดร
 • พนาลี
 • พนาวัน
คำไวพจน์ ภูเขา
 • บรรพต
 • สิงขร
 • พนม
 • ไศล
 • ภู
 • ศิงขร
 • ภูผา
 • ศิขริน
 • คีรี

 

คำไวพจน์ ลิง
 • วอก
 • วานร
 • กระบี่
 • พานร
 • กบิล
 • กบินทร์

 

 • วานรินทร์
 • พานรินทร์
คำไวพจน์ นางอันเป็นที่รัก
 • แก้วกับอก
 • แก้วกับตน
 • เยาวมาลย์
 • สมร
 • ขวัญอ่อน
 • ขวัญตา

 

 • ทรามสงวน
 • ทรามสวาท
คำไวพจน์ คำกริยาแสดงความเคลื่อนไหว
 • ลีลา
 • ยุรยาตร
 • เยื้องย่าง
 • ไคลคลา

 

 • ประพาส
คำไวพจน์ ศัตรู
 • ปรปักษ์
 • เวรี
 • ไพรี

 

 • ปัจจามิตร
 • ริปู
 • อริ
 • ดัสกร
คำไวพจน์ ควาย
 • กาสร
 • กระบือ
 • มหิงสา

 

คำไวพจน์ ต้นไม้
 • พฤกษ์
 • รุกข์
 • ตรุ
 • เฌอ

 

 • ทุม

คำไวพจน์ รวม คำไวพจน์ ตัวอย่าง คำไวพจน์,คำไวพจน์,คำไวพจน์ คือ,คำไวพจน์ ช้าง,คำไวพจน์ ดอกไม้,คำไวพจน์ ดอกบัว,คำไวพจน์ น้ำ,คำไวพจน์ ดาว,รวม คำไวพจน์