แนวข้อสอบ กพ 2560 ก.พ. ภาค ก. วิชาความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทย

หลังจากที่สำนักงาน กพ ประกาศรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2560 โดยได้รับสมัครสอบ กพ ภาค ก. ประจำปี 2560 ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 1 – 21 มีนาคม 2560 แล้วนั้น

ซึ่งการสอบ กพ จะแบ่งเป็น 2 ครั้ง ครั้งแรกคือ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ส่วนครั้งที่ 2 ในวันที่ 6 สิงหาคม 2560 ที่จะถึงนี้

แนวข้อสอบ กพ 2560

> ทาง ก.พ. เปิดให้บุคคลทั่วไปสามารถ เข้าทดลองทำข้อสอบได้ที่นี่! <<

แนวข้อสอบ กพ ภาค ก เตรียมสอบ กพ 2560

>> ดาวน์โหลด แนวข้อสอบ กพ <<

เทคนิคการทำข้อสอบ ก.พ.

แนวข้อสอบการใช้คำศัพท์และหลักของภาษาไทย 198 ข้อ

แนวข้อสอบการรู้จักความหมายของคำและกลุ่มคำ 30 ข้อ

แนวข้อสอบการอ่านคำ 106 ข้อ

แนวข้อสอบความเข้าใจ อุปมา-อุมัย 62 ข้อ

แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป 30 ข้อ

ข้อสอบความรู้ทั่วไป

ข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษาไทย

ข้อสอบความรู้รอบตัว

ข้อสอบพร้อมเฉลยข้อสอบภาค ก.

แนวข้อสอบการวิเคราะห์และสรุปเหตุผล 30 ข้อ

—————————————

รายละเอียดข้อสอบ กพ : ทดสอบวิชาความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม ๑๕๐ คะแนน)

ในการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ กพ จะประกอบด้วยวิชาความสามารถทั่วไป และวิชาภาษาไทย ดังนี้

1.) สอบวิชาความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ ทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ การแก้ปัญหาเชิงปริมาณ และข้อมูลต่างๆ ความสามารถทางด้านเหตุผล ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือรูปภาพ การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ สถานการณ์หรือแบบจำลองต่างๆ

1. อนุกรม 5 ข้อ
2. โจทย์คณิตศาสตร์ 4 ข้อ
3. โอเปอเรชั่น 1 ข้อ
4. ตาราง 5 ข้อ
5. สดมภ์ 5 ข้อ
6. อุปมา – อุปมัย 5 ข้อ
7. การสรุปความจากเงื่อนสัญลักษณ์ 5 ข้อ
8. การสรุปความจากเงื่อนไขภาษา 5 ข้อ
9. การสรุปเหตุผลเชิงตรรกะ 5 ข้อ
รวม 40 ข้อ

2.) สอบวิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
ความเข้าใจภาษา ทดสอบความสามารถในการอ่านและการทำความเข้าใจกับบทความ หรือข้อความที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามที่ตามมาในแต่ละบทความ หรือข้อความ ทั้งนี้ รวมไปถึงการสรุปความ และตีความด้วย การใช้ภาษา ทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษาและการเรียงข้อความ

1. เรียงข้อความ 5 ข้อ
2. หลักภาษา 5 ข้อ
3. ตีความ สรุปความ (บทความสั้น / บทความยาว) 10 ข้อ
รวม 20 ข้อ

เกณฑ์การผ่าน

ระดับ ปวช – ปวส – ป. ตรี
ได้วิชาความสามารถทั่วไป และวิชาภาษาไทย 60% = สอบผ่าน 36 ข้อ

ระดับ ป.โท
ได้วิชาความสามารถทั่วไป และวิชาภาษาไทย 65% = สอบผ่าน 39 ข้อ

3.) สอบความสามารถทางด้านภาษา (คะแนน ๕๐ คะแนน)
ความเข้าใจภาษา จะวัดความสามารถในด้านความเข้าใจภาษาโดยสามารถสรุปความในรูปแบบต่าง ๆ จากข้อความสั้น ๆ หรือบทความได้ แนวคำถามการวัดความเข้าใจภาษาที่เป็นข้อความสั้น ๆ การใช้ภาษา จะวัดความสามารถในด้านการใช้ภาษา โดยสามารถพิจารณาใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ ได้ถูกต้องเหมาะสม ได้แก่ คำหรือกลุ่มคำ ประโยค หรือข้อความสั้น ๆ รวมทั้งสามารถเรียงลำดับข้อความได้ถูกต้อง

1. Conversation 5 ข้อ
2. Grammar 5 ข้อ
3. Vocab 5 ข้อ
4. Reading 10 ข้อ
(บทความสั้น บทความยาว) 10 ข้อ
รวม 25 ข้อ

เกณฑ์การผ่าน

ระดับ ปวช – ปวส – ป. ตรี และ ป.โท
ได้วิชาความสามารถทั่วไป และวิชาภาษาไทย 50% = สอบผ่าน 13 ข้อ

สอบภาค ก. ของสำนักงาน กพ ได้เพิ่มวิชาภาษาอังกฤษเข้ามาสอบด้วย โดยเริ่มตั้งแต่การสอบภาค ก ของ กพ ปี 2557

และในขณะนี้ หลายๆหน่วยงานได้นำเอาภาษาอังกฤษมาเป็นส่วนหนึ่งในการออกข้อสอบเพิ่มเข้ามาด้วย ดังนั้นท่านโปรดเตรียมตัว

*สำหรับผู้ที่สมัครสอบภาค ก ของ กพ หากผู้สมัครสอบ สอบผ่านวิชาทั่วไปแต่สอบวิชาภาษาอังกฤษไม่ผ่าน สำนักงาน กพ จะให้ผู้ที่สอบไม่ผ่านวิชาภาษาอังกฤษในการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ได้แก้ตัวอีกหนึ่งครั้ง หากไม่ผ่านก็ต้องสอบใหม่ทุกวิชาในปีถัดไป

 

 

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก เว็บไซต์คณะกรรมการสำนักงาน กพ https://ocsc2.job.thai.com/

ที่มา : bugaboo , jobthaidd

ข่าวการศึกษา, รับตรง 60 , สอบครูผู้ช่วย , gat pat 60 , แนวข้อสอบ กพ , แอดมิชชั่น

 

คลังแนวข้อสอบ กพ ,แจก แนวข้อสอบ กพ ,แนวข้อสอบ กพ ,แนวข้อสอบ กพ ภาค ก. , แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย ,แนวข้อสอบความรู้ทั่วไป ,โหลด แนวข้อสอบ กพ , แนวข้อสอบ ก.พ. ภาษาอังกฤษ , ก.พ. ภาษาอังกฤษ