สอบ กพ ภาค ก แนวข้อสอบ กพ วิชาภาษาไทย การเรียงประโยค

แนวข้อสอบ กพ วิชาภาษาไทย

การเรียงประโยค

สอบ กพ แนวข้อสอบ กพ วิชาภาษาไทย การเรียงประโยค
สอบ กพ แนวข้อสอบ กพ วิชาภาษาไทย การเรียงประโยค

แนวข้อสอบ ก.พ. วิชาภาษาไทย การเรียงประโยค

 

1) 1. เป็นจำนวนมาก 2. รัฐและประชาชน 3.ในท้องถิ่นต่างๆ 4. ได้รวมกันจัดตั้งโรงเรียน

ก. 2 4 1 3
ข. 1 2 3 4
ค. 2 3 4 1
ง. 1 4 2 3
จ. 4 3 2 1

 

2) 1 .สมัยสุโขทัย 2. ปรากฎตามศิลาจารึกว่า 3.ชาวสุโขทัยไม่นิยมความเป็นทาส 4. เมื่อตรวจดูตามประวัติทาส 5. เห็นมีส่วนใหญ่ทางกรุงศรีอยุธยา

ก. 1 3 2 4 5
ข. 4 2 1 3 5
ค. 2 1 3 4 5
ง. 5 4 3 2 1
จ. 3 4 5 2 1

 

3) 1. จากผลการศึกษาค้นคว้า 2. ดังกล่าว 3.การศึกษามีค่ายิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ 4. จะเห็นได้ว่า

ก. 1 2 3 4
ข. 1 2 4 3
ค. 4 3 1 2
ง. 2 3 4 1
จ. 4 1 2 3

 

4) 1. ทุกคนควรหลีกเลี่ยง 2. เพราะว่า 3. ติดเป็นนิสัยได้เร็ว 4. การพนัน

ก. 1 2 3 4
ข. 2 3 4 1
ค. 4 2 3 1
ง. 1 3 4 2
จ. 4 1 2 3

 

5) 1. คือคิดว่าจะได้ที่ไหนมาใช้ให้พอ 2. ในเวลาก่อนแต่งงานไซร้ 3. เมื่อแต่งงานแล้วมักจะะต้องคิดถึงมากที่สุด 4. หญิงชายคู่ใดไม่ได้คิดถึงเรื่องเงินเลย

ก. 2 4 3 1
ข. 4 2 3 1
ค. 4 2 1 3
ง. 1 2 3 4
จ. 14 2 3

 

6) 1. การอบรมบ่มนิสัยนั้น 2. เพียงแควันละนาทีก็ดีถม 3. อาจเป็นเพราะอบรมหนึ่งนาที 4. ศิษย์จะดีมีชื่อหรือล่มจม

ก. 1 3 2 4
ข. 1 2 4 3
ค. 4 1 2 3
ง. 3 1 2 4
จ. 4 3 2 1

 

7) 1. เพื่อยังชีวิตให้อยู่รอด 2. คนเรามีปัยหาชีวิตเกิดขึ้นได้เสมอ 3. ต้องขบคิดแก้ใขต้องสู้อยู่เสมอ 4. บางครั้งก็เกิดขึ้นอย่างไม่รู้ตัว

ก. 1 2 4 3
ข. 1 3 4 2
ค. 4 2 3 1
ง. 2 4 3 1
จ. 2 1 3 4

 

8) 1. เพราะยังไม่อยากตาย 2. ความกลัวที่สุดของมนุษย์คือความตาย 3. เมื่อพุดถึงความตายต่างก็เกิดทุกใจ 4. ทั้งที่รู้ว่าไม่มีใครหนีพ้น

ก. 1 2 3 4
ข. 4 3 2 1
ค. 1 3 4 2
ง. 2 3 4 1
จ. 3 1 4 2

 

9) 1.การไปมาในกรุงเทพฯ 2. สมัยนั้น 3. ถนนหนทางยังมีน้อย 4. รถก็มีแต่ของหลวง 5. ยังใช้เรือกันเป็นพื้น 6. ไปไหนจึงต้องอาศัยเรือ

ก. 1 3 2 4 5 6
ข. 5 4 3 2 1 6
ค. 2 3 1 5 4 6
ง. 1 5 2 3 4 6
จ. 2 4 3 1 5 6

 

10) 1. ทั้งที่ดินและเงินทุน 2. จึงได้เข้าหักล้างถางป่าโดยพลการ 3. เนื่องจากราษฎรเหล่านี้ขาด 4. ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย 5. ราษฎรดังกล่าวนี้

ก. 3 1 5 2 4
ข. 1 3 4 2 5
ค. 2 4 3 1 5
ง. 5 1 2 3 4
จ. 1 5 4 3 2

 

เฉลยข้อสอบ กพ แนวข้อสอบ กพ วิชาภาษาไทย การเรียงประโยค

ข้อ 1. ตอบ ก
ข้อ 2. ตอบ ค
ข้อ 3. ตอบ ข
ข้อ 4. ตอบ จ
ข้อ 5. ตอบ ก
ข้อ 6. ตอบ ข
ข้อ 7. ตอบ ง
ข้อ 8. ตอบ จ
ข้อ 9. ตอบ ค
ข้อ 10. ตอบ ก

 

แนวข้อสอบ กพ  คลังรวม >> แนวข้อสอบ กพ << ทั้งหมด คลิก !!  แนวข้อสอบ กพ