แนวข้อสอบ กพ ภาค ก แนวข้อสอบ กพ วิชาภาษาไทย เติมคำในช่องว่าง

แนวข้อสอบ กพ ภาค ก แนวข้อสอบ กพ

วิชาภาษาไทย (เติมคำในช่องว่าง)

แนวข้อสอบ กพ ภาค ก แนวข้อสอบ กพ วิชาภาษาไทย เติมคำในช่องว่าง
แนวข้อสอบ กพ ภาค ก แนวข้อสอบ กพ วิชาภาษาไทย เติมคำในช่องว่าง

แนวข้อสอบกพ. วิชาภาษาไทย เติมคำในช่องว่าง

คำสั่ง : พิจารณาเลือกคำหรือกลุ่มคำที่เหมาะสมเติมลงในช่องว่างให้ได้ใจความถูกต้องสมบูรณ์

ข้อ 1. น้ำผึ้งเป็น…………ของน้ำหวานจากดอกไม้และจากแหล่งน้ำหวานอื่นๆ

 1. เสบียง
 2. ผลิตผล
 3. อาหารเสริม
 4. ผลพลอยได้

 

ข้อ 2. ผู้ปฏิบัติงานยังไม่เห็นความสำคัญของข้อมูลเบื้องต้น ทั้งๆ ที่สิ่งนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการบริหารที่มี……………..

 1. หลักการ
 2. คุณภาพ
 3. มาตรฐาน
 4. ประสิทธิภาพ

 

ข้อ 3. เวียดนามโชคดีที่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์มี….……….ในการพัฒนาได้สูง……………สิ่งที่เวียดนามยังขาดอยู่ในขณะนี้คือ ทุน เทคโนโลยี และความรู้ ความชำนาญในการนำทรัพยากรธรรมชาติเหล่านั้นมาใช้

 1. คุณภาพ เพราะ
 2. ศักยภาพ แต่
 3. สมรรถภาพ ทว่า
 4. ประสิทธิภาพ ดังนั้น

 

ข้อ 4. ปากกบคือ รอยมุมของสิ่งที่เป็นรูปสี่เหลี่ยม…………….กันเป็นรอยแบ่งมุมฉา กออกเป็นสองมุม เช่น รอยมุมสบง จีวร กรอบรูป กรอบหน้าต่าง เป็นต้น

 1. เชื่อม
 2. ประชิด
 3. ประกบ
 4. ต่อเนื่อง

 

ข้อ 5. ปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่ทุกประเทศทั่วโลกเห็นความส ำคัญและกำหนดมาตรการ ในการ………..สิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการ…………..เทคโนโลยีและเศรษฐกิ จ

 1. รักษา ศึกษา
 2. ดูแล ปรับปรุง
 3. อนุรักษ์ พัฒนา
 4. ควบคุม ส่งเสริม

 

ข้อ 6. การเรียนรู้ในเรื่องราวและวิชาการสาขาต่างๆ…………เป็นปัจจัยสำคัญ สำหรับชีวิต

 1. โดยทั่วถึง
 2. โดยสม่ำเสมอ
 3. โดยเกี่ยวข้อง
 4. โดยกว้างขวาง

 

ข้อ 7. ชีวิตของคนไทยและประเทศไทย…………..กับน้ำและคนไทย…………..ชีวิตอยู่ ได้ด้วยดีตลอดมา

 1. ผูกพัน ดำรง
 2. เกี่ยวข้อง ของ
 3. สัมพันธ์ ดำเนิน
 4. เกี่ยวพัน พัฒนา

 

ข้อ 8. สมปอง……………..กางเกงชุดนอนออกแล้ว เอาเครื่องแบบมาสวมเพื่อไปทำงานใน…………..ที่สองของวันเสาร์

 1. ผัด ผลัด
 2. ผลัด ผัด
 3. ผัด ผัด
 4. ผลัด ผลัด

 

ข้อ 9. มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทำให้รถบรรทุก…………….การจราจรและทำให้การเด ินรถ…………..

 1. ขัดขวาง ติดขัด
 2. กีดขวาง ขัดข้อง
 3. ขัดขวาง ขัดข้อง
 4. กีดขวาง ติดขัด

 

ข้อ 10. การทำงานโครงการนี้…………….จะได้รับความร่วมมือประสานงานจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี……………สามารถบรรลุถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้

 1. ถึง ก็
 2. หาก จึง
 3. แม้ แต่ก็
 4. แม้ว่า แต่ก็ไม่

 

เฉลย แนวข้อสอบ กพ วิชาภาษาไทย เติมคำในช่องว่าง

ข้อ 1 – 1
ข้อ 2 – 4
ข้อ 3 – 2
ข้อ 4 – 3
ข้อ 5 – 3
ข้อ 6 – 2
ข้อ 7 – 1
ข้อ 8 – 1
ข้อ 9 – 4
ข้อ 10 – 4

แนวข้อสอบ กพ  คลังรวม >> แนวข้อสอบ กพ << ทั้งหมด คลิก !!  แนวข้อสอบ กพ