เปิดภาพ ผู้นำเชียร์จุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ รุ่นที่ 72 #tucl72 #cutuball72

เปิดภาพ ผู้นำเชียร์จุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ รุ่นที่ 72

ฟุตบอลประเพณี จุฬา ธรรมศาสตร์ รุ่นที่ 72 โดยปีนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ก็ได้ตัวแทนผู้นำเชียร์ทั้งหมด 15 คนด้วยกัน ส่วนทางฝั่งจุฬาฯ ก็ได้ตัวแทนผู้เชียร์ทั้งหมด 13 คน

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้นำเชียร์ธรรมศาสตร์ รุ่นที่ 72

เจ็ม-อติเทพ ปัญญาอธิคุณ (หัวหน้าลีดรุ่นที่72) คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ชั้นปีที่ 4

สุ-สุชญา ปัญจลักษณ์ คณะศิลปศาสตร์ ชั้นปีที่ 3

โบ๊ท-ต้นตระกูล บุญทา วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ชั้นปีที่ 2

กาญ-กาญจนา แพทยกุล วิทยาลัยนวัตกรรม ชั้นปีที่ 3

ฟลุค-จิรายุทธ กุศลการณ์ คณะศิลปศาสตร์ ชั้นปีที่ 3

มิว-ณัฐนรี วัชรเธียรสกุล คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน (ภาคภาษาอังกฤษ) ชั้นปีที่ 3

แมค-นนทกร ศิริสุทธิเดชา คณะแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 3

อุ้ม-อัชญา จุลชาต คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ) ชั้นปีที่ 4

มาร์คพูม-ณฐพนธ์ บัวสาลี คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ) ชั้นปีที่ 2

เนสท์-มัณฑิรา โลหิตศิริ คณะศิลปศาสตร์ ชั้นปีที่ 4

บูม-เศรษฐกาญจณ์ คำทอง คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ชั้นปีที่ 2

เบส-ชัญญภัชร ปล่องทอง คณะศิลปศาสตร์ ชั้นปีที่ 2

อีฟ-ชนิภรณ์ ทรัพย์มี คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน (ภาคภาษาอังกฤษ) ชั้นปีที่ 2

จ็อบ-เจตน์สฤษฎิ์ จงประเสริฐ คณะสหเวชศาสตร์ ชั้นปีที่ 2

วิว-ชนกนันท์ วิไลพงษ์ คณะศิลปศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ) ชั้นปีที่ 4

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้นำเชียร์จุฬา รุ่นที่ 72

– พริม-อินท์วาริน เธียรฤทธิวงศ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 3
– พูม-มนินธ์ รุ่งภักดีสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร์ (บัณฑิต)
– ตุ๊ต๊ะ-พลอยไพลิน ตันติศิลปพงศ์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ชั้นปีที่ 3

– แม็ก-ภควัต วิภวพาณิชย์ คณะเศรฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 2
– เกศ-ผกามาส กาญจนบุรางกูร คณะรัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 2
– เอม-เอมศิริ ศิริปาลกะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ (บัณฑิต)

– ปั้น-ณรัฐ พุทธารี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ชั้นปีที่ 2
– เอลิส-สมณ โชติวิสิทธิ์ คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 2
– พริตตี้-ฐานิสร จิระวัฒนะภัณฑ์ คณะนิเทศศาสตร์ (บัณฑิต)

– นิว-ณัฐชนน ฉันจรัสวิชัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2
– แอ๊นท์-ปาลิศา วานิช คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ชั้นปีที่ 3
– จ๊ะจ๋า-นัฏจรีย์ ศรีธรรมรงค์ คณะอักษรศาสตร์ ชั้นปีที่ 3
– หยดน้ำ-นัดดาภรณ์ นิวาตวงศ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 2

ขอบคุณภาพจาก Facebook : TU Cheerleader FCCU Cheerleader FC

ขอบคุณข้อมูลที่มา : campus-star

TCAS61รับตรง 61 , gat pat 61 , o-net 61 , 9 วิชาสามัญ