กระทรวงศึกษาธิการ: นักเรียนทั้งหญิงและชาย “ให้ไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้”

กระทรวงศึกษาธิการ: นักเรียนทั้งหญิงและชาย “ให้ไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้”

กระทรวงศึกษาธิการกำหนดแนวปฏิบัติเรื่องทรงผมนักเรียนเ มื่อปี 2556 ให้นักเรียนหญิงไว้ผมยาวหรือสั้นก็ได้ ในกรณีที่ไว้ผมยาวให้รวบให้ เรียบร้อย

จากกรณีที่มีการแชร์คลิปนัก เรียนหญิงชั้นมัธยมปลายคนหน ึ่งถูกตัดผม ซึ่งเดิมทีผมของเธอยาวถึงกล างหลัง แต่ถูกครูตัดสั้นเหลือความย าวแค่ปะบ่า ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจาร ณ์อย่างกว้างขวางบนสังคมออน ไลน์ พร้อมกับตั้งคำถามถึงวิธีกา รลงโทษของครูว่า เป็นการละเมิดสิทธิเด็กและขัดต่ อกฎของกระทรวงศึกษาธิการหรื อไม่

ด้านรองผู้อำนวยการกลุ่มบริ หารกิจการนักเรียนของโรงเรี ยนดังกล่าวเปิดเผยข้อมูลในเ วลาต่อมาว่า เหตุการณ์ในคลิปเกิดขึ้นเมื ่อวันที่ 10 ม.ค. 62 เป็นวันตรวจระเบียบการแต่งก ายของนักเรียน ซึ่งทางโรงเรียนมีกฎว่า “นักเรียนหญิงสามารถไว้ผมยา วได้ไม่เกิน 9 นิ้ว จากหูส่วนบน” และได้ชี้แจงกฎต่างๆ กับนักเรียนและผู้ปกครองแล้ ว ดังนั้นจึงตัดผมนักเรียนที่ ทำผิดระเบียบของโรงเรียน

แต่กระทรวงศึกษาธิการเคยกำห นดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับทร งผมนักเรียนเอาไว้เมื่อปี 2556 ว่า “นักเรียนหญิง ให้ไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้  กรณีไว้ยาวก็ให้รวบให้เรียบ ร้อย” โดยไม่มีการกำหนดความยาว

แนวทางดังกล่าวถูกเปลี่ยนแป ลงมาจากกฎกระทรวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2515) และ 2 (พ.ศ.2518) ที่เคยระบุไว้ว่า “นักเรียนหญิงตัดผมหรือไว้ผ มยาวเลยต้นคอ หากโรงเรียนหรือสถานศึกษาใด อนุญาตให้ไว้ยาวเกินกว่านั้ นก็ให้รวบให้เรียบร้อย”

โดยกฎกระทรวงอันเก่าที่ใช้ม าตั้งแต่ทศวรรษ 2520 นั้นได้ยกเลิกไปหลังมีการออ ก พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก เมื่อปี 2546 เพราะขัดกับ พ.ร.บ. แต่ยังคงระเบียบเรื่องทรงผม เอาไว้ตามบทเฉพาะกาล จนกระทั่งปี 2556 กระทรวงศึกษาฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกั บทรงผมนักเรียนขึ้นใหม่ เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดีย วกัน โดยระบุว่า (1) นักเรียนชาย ให้ไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้  หากไว้ผมยาวด้านข้างและด้าน หลังต้องยาวไม่เลยตีนผม และ (2) นักเรียนหญิง ให้ไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้  กรณีไว้ยาวก็ให้รวบให้เรียบ ร้อย

ทั้งนี้ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา ธิการ ยังเคยให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับ การลงโทษนักเรียนด้วยวิธีกา รตัดผม เมื่อเดือน พ.ค. 2560 จากกรณีที่โรงเรียนแห่งหนึ่ งไถผมนักเรียนชายว่า กระทรวงศึกษาฯ ไม่มีข้อกำหนดให้ครูลงโทษนั กเรียนด้วยวิธีดังกล่าว นอกจากนั้นการตัดผมนักเรียน ถือเป็นการละเมิดสิทธิของเด ็กอีกด้วย

ข่าวที่มา :  workpointnews

ประวัติดาราวัยรุ่น , ปฏิทิน TCAS62 , TCAS62 , gatpat 62 , ONET 62 , เกมทายใจ