เปิดค่าเทอม “จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”

พาไปดูค่าเทอม ของ “จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” อัตราค่าเล่าเรียนสำหรับนิสิตชาวไทย จัดเก็บตามกลุ่มคณะ ดังนี้

เปิดค่าเทอม “จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”

-จิตวิทยา 21,000 บาท
-ทันตแพทยศาสตร์ 21,000 บาท
-นิเทศศาสตร์ 21,000 บาท
-พยาบาลศาสตร์ 21,000 บาท
-แพทยศาสตร์ 21,000 บาท
-เภสัชศาสตร์ 21,000 บาท
-วิทยาศาสตร์ 21,000 บาท
-วิทยาศาสตร์การกีฬา 21,000 บาท
-วิทยาศาสตร์สาธารณสุข 21,000 บาท
-วิศวกรรมศาสตร์ 21,000 บาท
-สถาปัตยกรรมศาสตร์ 21,000 บาท
-สหเวชศาสตร์ 21,000 บาท
-สัตวแพทยศาสตร์ 21,000 บาท
-ศิลปกรรมศาสตร์ 21,000 บาท
-ครุศาสตร์ 17,000 บาท
-นิติศาสตร์ 17,000 บาท
-ประชากรศาสตร์ 17,000 บาท
-พาณิชยศาสตร์และการบัญชี 17,000 บาท
-รัฐศาสตร์ 17,000 บาท
-เศรษฐศาสตร์ 17,000 บาท
-อักษรศาสตร์ 17,000 บาท
-สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร 17,000 บาท

นิสิตหลักสูตรภาคนอกเวลาราชการ นานาชาติ และหลักสูตรพิเศษอื่นๆ ต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา หรือค่าธรรมเนียมพิเศษนอกเหนือจากค่าเล่าเรียน

ภาพ : Chulalongkorn University

ข้อมูลที่มา :  Sanook , สำนักงานการทะเบียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติดาราวัยรุ่น , ปฏิทิน TCAS62 , TCAS62 , gatpat 62 , ONET 62 , เกมทายใจ