เลือกตั้งล่วงหน้า 2557 นอกเขตจังหวัดจะต้องทำอย่างไร?

เลือกตั้งล่วงหน้า 2557 นอกเขตจังหวัดจะต้องทำอย่างไร?

เลือกตั้งล่วงหน้า 2557

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง แจ้งสถานที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ ในวันที่ 26 ม.ค.นี้ ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น. ทั้งนี้การลงคะแนน ในเขตเลือกตั้ง กกต. เขต ได้จัดที่ลงคะแนนไว้อย่างน้อย 1 แห่ง ยกเว้น กทม.ที่ใช้ที่ทำการเขตทั้ง 50 เขต

 

เลือกตั้งล่วงหน้า 2557

ขั้นตอนการเลือกตั้ง

 

แนะนำขั้นตอนการเลือกตั้ง ดังนี้
1.ตรวจสอบรายชื่อและลำดับที่จากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ประกาศไว้ที่เลือกตั้งกลาง
2.ยื่นบัตรประชาชนและลงรายมือชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
3.พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือขวาบนต้นขั้วบัตรเลือกต้ัง พร้อมรับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ คือบัตรเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขต และบัตรเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ และซองใส่บัตรเลือกตั้ง (ส.ส.39) ที่เจ้าหน้าที่ณ จ่าหน้าซองไว้ให้เรียบร้อยแล้ว
4.เข้าคูหาลงคะแนน ทำเครื่องหมายกากบาท (x) ลงในช่องทำเครื่องหมาย
– บัตรเลือกตั้งแบบแบ่งเขต เลือกผู้สมัครได้คนเดียว
– บัตรเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ เลือกพรรคการเมืองได้เพียงพรรคเดียว
– หากไม่ต้องการเลือกใครหรือพรรคการเมืองใด ให้ทำเครื่องหมายกากบาท (x) ในช่องไม่ประสงค์จะลงคะแนน
5.พับบัตรเลือกตั้งทั้ง 2 บัตรใส่ซอง ส.ส.39 ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ปิดผนึกให้เรียบร้อย แล้วยื่นให้เจ้าหน้าที่ลงชื่อกำกับบนซองก่อนหย่อนซองใส่บัตรลงหีบเลือกตั้งด้วยตนเอง

 

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

เตรียมพร้อมก่อนไป ด้วยการตรวจสอบสถานที่เลือกตั้งกลางได้ที่
http://www2.ect.go.th/home.php?Province=mp54

สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.khonthai.com ส่วนสถานที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัดอาจมีการเปลี่ยนแปลงในบางจังหวัด กรุณาติดต่อ สำนักงานกกต.จังหวัดอีกครั้ง

รับบัตรเลือกตั้ง เข้าคูหาทำเครื่องหมายกากบาทเท่านั้น*

Pr-Ect-2

 

สาระน่ารู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งล่วงหน้า

Pr-Ect-4

ดูรายละเอียดเพิ่มเติ่มได้ที่ : http://www2.ect.go.th/home.php?Province=mp54

การลงคะแนนเลือกต้ัง ส.ส. ล่วงหน้า
การลงคะแนนเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด ผู้ที่ทำงานหรืออาศัยอยู่คนละจังหวัดกับทะเบียนบ้านหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านปัจจุบันไม่ถึง 90 วัน สามารถไปลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. ก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางของจังหวัดที่ท่านทำงานหรืออาศัยอยู่ได้ แต่ต้องยืนคำขอลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง ต่อนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่น ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 30 วัน จึงจะมีสิทธิ

กรณีเขตเลือกตั้งใดมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง ส.ส. แทนตำแหน่งที่ว่าง หรือมีการเลือกตั้งใหม่ บุคคลผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิดังกล่าวก็สามารถเดินทางกลับไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านได้

การลงคะแนนเลือกตั้งในเขตเลือกตั้ง ผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านตามทะเบียนบ้าน แต่ในวันเลือกตั้งต้องเดินทางออกนอกเขตไม่สามารถไปใช้สิทธิได้ ก็สามารถไปแสดงตนเพื่อขอลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. ก่อนวันเลือกตั้งได้ ณ ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง โดยต้องยื่นคำขอลงทะเบียนขอใช้สิทธิดังกล่าวต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น ภายในระยะเวลาที่ กกต. กำหนด

ที่มา: voicetv,เฟซบุ๊ก สำนักงานประชาสัมพันธ์ กกต., thaiembassy

 

 

TEEN NEWS
- 2014-01-25 7:48:58 โพสต์โดย : fonnie คนดู 4,963 คน