รับตรง ม.แม่โจ้ 2556 หลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี

รับตรง ม.แม่โจ้ 2556

รับตรง ม.แม่โจ้

รับสมัครตรง หลักสูตร 4 ปี และ 5 ปี

รับตรง ม.แม่โจ้

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน – 28 ธันวาคม 2555

คุณสมบัติ

ผลิตกรรมการเกษตร
1 เกษตรศาสตร์ (อารักขาพืช) กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
2 เกษตรศาสตร์ (พืชไร่) กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
3 เกษตรศาสตร์ (พืชสวน) กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
4 เกษตรศาสตร์ (ปฐพีศาสตร์) กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
5 เกษตรศาสตร์ (เกษตรเคมี) กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
6 ส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
7 เกษตรศาสตร์ (สหวิทยาการ-วิทยาการสมุนไพร) กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
1 วิศวกรรมเกษตร กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 และ
ต้องมีคะแนน GAT, PAT2, PAT3
2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 และ
ต้องมีคะแนน GAT, PAT1, PAT2
3 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 และ
ต้องมีคะแนน GAT, PAT1, PAT2
4 วิศวกรรมอาหาร กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 และ
ต้องมีคะแนน GAT, PAT2, PAT3
5 เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 และ
ต้องมีคะแนน GAT, PAT1, PAT2
วิทยาศาสตร์
1 วิทยาการคอมพิวเตอร์ กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 และ
ต้องมีคะแนน GAT, PAT1, PAT2
2 เทคโนโลยีชีวภาพ กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 และ
ต้องมีคะแนน GAT, PAT1, PAT2
3 เคมี กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 และ
ต้องมีคะแนน GAT, PAT1, PAT2
4 สถิติ กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 และ
ต้องมีคะแนน GAT, PAT1, PAT2
5 คณิตศาสตร์ กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 และ
ต้องมีคะแนน GAT, PAT1, PAT2
6 วัสดุศาสตร์ กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 และ
ต้องมีคะแนน GAT, PAT1, PAT2
7 เทคโนโลยีสารสนเทศ กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 และ
ต้องมีคะแนน GAT, PAT1, PAT2
8 เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 และ
ต้องมีคะแนน GAT, PAT1, PAT2
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
1 รัฐศาสตร์ กำลังศึกษาชั้น ม.6 ทุกกลุ่มสาระ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75
2 การบริหารท้องถิ่น กำลังศึกษาชั้น ม.6 ทุกกลุ่มสาระ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75
3 การบริหารท้องถิ่น(ภาคสมทบ-เรียนตอนเย็น) กำลังศึกษาชั้น ม.6 ทุกกลุ่มสาระ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50(เรียนตอนเย็น)
4 รัฐศาสตร์(ภาคสมทบ-เรียนตอนเย็น) กำลังศึกษาชั้น ม.6 ทุกกลุ่มสาระ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50(เรียนตอนเย็น)
บริหารธุรกิจ
1 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 และ
ต้องมีคะแนน GAT, PAT1, PAT2
2 การตลาด กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 และ
ต้องมีคะแนน GAT, PAT1
3 การจัดการ กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 และ
ต้องมีคะแนน GAT, PAT1
4 การบัญชี กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 และ
ต้องมีคะแนน GAT, PAT1
5 การเงิน กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 และ
ต้องมีคะแนน GAT, PAT1
พัฒนาการท่องเที่ยว
1 พัฒนาการท่องเที่ยว กำลังศึกษาชั้น ม.6 ทุกกลุ่มสาระ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
1 การประมง กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
ศิลปศาสตร์
1 นิเทศศาสตร์บูรณาการ กำลังศึกษาชั้น ม.6 ทุกกลุ่มสาระ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75
2 ภาษาอังกฤษ กำลังศึกษาชั้น ม.6 ศิลป์-ภาษาเท่านั้น เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75
เศรษฐศาสตร์
1 เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 และ
ต้องมีคะแนน GAT, PAT1
2 เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 และ
ต้องมีคะแนน GAT, PAT1
3 เศรษฐศาสตร์ กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75และ
ต้องมีคะแนน GAT, PAT1
สารสนเทศและการสื่อสาร
1 การสื่อสารดิจิทัล กำลังศึกษาชั้น ม.6 หรือ ปวช.
– วิทย์-คณิต ไม่ต่ำกว่า 2.25
– ศิลป์-คำนวณ ไม่ต่ำกว่า 2.50
– ศิลป์-ภาษา, ศิลป์-ทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 2.75
– ปวช.ทางบริหารธุรกิจ, ตลาด, คอมพิวเตอร์, ศิลปกรรม ไม่ต่ำกว่า 3.00
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
1 เทคโนโลยีภูมิทัศน์ กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ หรือ ปวช.ทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือ ปวช.ทางเกษตรกรรม เท่านั้น เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
2 สถาปัตยกรรม กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต หรือ ปวช.ทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ เท่านั้น เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
3 ภูมิสถาปัตยกรรม กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ หรือ ปวช.ทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ เท่านั้น เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
1 สัตวศาสตร์ กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 และ
ต้องมีคะแนน GAT, PAT1, PAT2
วิทยาลัยพลังงาน
1 พลังงานทดแทน กำลังศึกษาชั้น ม.6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

 

ที่มา : EDUZONES

ข่าวการศึกษา
- 2012-11-1 5:20:26 โพสต์โดย : admin คนดู 4,545 คน