สอบ กพ 2556 ภาค ก. เปิดรับสมัครสอบ กพ 2556 วันที่ 8-30 พ.ค. นี้

ประกาศออกมาแล้ว สำหรับมหกรรมการสอบ กพ 2556 ภาค ก. จะดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2556 จึงประกาศรับสมัครสอบ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

สอบ กพ 2556

เปิดรับสมัครสอบ กพ 2556 ภาค ก. 4 ระดับ คือ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ปริญญาโท (ม.6 สมัครไม่ได้) โดยผู้สมัครสอบเลือกสมัครระดับใดระดับหนึ่งได้เพียงระดับเดียว-ศูนย์สอบเดียว

สอบ กพ 2556

 สมัคร >> สอบ กพ 2556 ภาค ก. << คลิก !!

ระดับวุฒิการศึกษาที่รับสมัครสอบ สำนักงาน กพ จะรับสมัครสอบจำนวน 4 ระดับ

วิธีดำเนินการ

สำนักงาน กพ เปิดรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ…

 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
 • อนุปริญญา
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
 • ปริญญาตรี
 • ปริญญาโท
 • คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิดังกล่าวข้างต้น

ที่ กพ รับรอง และจะดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) เพื่อประกาศผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ กพ เมื่อส่วนราชการใดประสงค์จะบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งใดจากผู้สำเร็จการศึกษา วุฒิใด สาขาวิชาใด หรือทางใด ส่วนราชการนั้นจะรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการจากผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ดังกล่าว และดำเนินการสอบภาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือสำนักงาน กพ ที่ นร 1004.1/ว 15 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 เพื่อขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้สำหรับการบรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งนั้นต่อไป

 สอบ กพ 2556 ภาค ก. เปิดรับสมัครสอบ กพ 2556

กำหนดการดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2556

24 เม.ย. 2556 – เผยแพร่ข่าว สอบ กพ. 2556

8-30 พ.ค. 2556 – กรอกใบสมัครและพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินทางอินเตอร์เน็ต

8-31 พ.ค. 2556 – ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบและเลือกศูนย์สอบ ที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา (ปิดรับสมัคร 30 พ.ค. แต่ชำระเงินได้ถึง 31 พ.ค.) ค่าสมัครสอบ 130 บาท (รวมค่าธรรมเนียม)

10 ก.ค. 2556 – ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบฯ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ที่เว็บไซต์รับสมัครสอบ ก.พ. ภาค ก.

28 ก.ค. 2556 – สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ทุกศูนย์สอบ (รอบแรก)*

25 ส.ค. 2556 – สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ทุกศูนย์สอบ (รอบสอง)*

9 ต.ค. 2556 – ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านฯ ที่เว็บไซต์

**ท่านใดจะได้สอบรอบแรกวันที่ 28 ก.ค. 2556 หรือ สอบรอบสองวันที่ 25 ส.ค. 2556 ก.พ. จะแจ้งให้ทราบภายหลังจากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (ผู้สมัครสอบหนึ่งท่านสอบเพียงวันใดวันหนึ่งในสองวันนี้เท่านั้น)

 

รายชื่อศูนย์สอบ และ จำนวนที่นั่งสอบ (สมัครศูนย์ใด..สอบศูนย์นั้น)

เลือกสมัครได้เพียง 1 ศูนย์สอบ 1 ระดับ และไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ฉะนั้นตัดสินใจให้ดี ว่าสะดวกจะไปสอบที่ศูนย์ใด

รหัสศูนย์สอบ 01 – กรุงเทพมหานคร
ที่นั่งสอบวันที่ 28 ก.ค. 25556 จำนวน 90,000 คน
ที่นั่งสอบวันที่ 25 ส.ค. 25556 จำนวน 90,000 คน

รหัสศูนย์สอบ 02 – พระนครศรีอยุธยา
ที่นั่งสอบวันที่ 28 ก.ค. 25556 จำนวน 25,000 คน
ที่นั่งสอบวันที่ 25 ส.ค. 25556 จำนวน 25,000 คน

รหัสศูนย์สอบ 03 – ฉะเชิงเทรา
ที่นั่งสอบวันที่ 28 ก.ค. 25556 จำนวน 24,000 คน
ที่นั่งสอบวันที่ 25 ส.ค. 25556 จำนวน 24,000 คน

รหัสศูนย์สอบ 04 – ราชบุรี
ที่นั่งสอบวันที่ 28 ก.ค. 25556 จำนวน 23,000 คน
ที่นั่งสอบวันที่ 25 ส.ค. 25556 จำนวน 23,000 คน

รหัสศูนย์สอบ 05 – ชลบุรี
ที่นั่งสอบวันที่ 28 ก.ค. 25556 จำนวน 22,000 คน
ที่นั่งสอบวันที่ 25 ส.ค. 25556 จำนวน 22,000 คน

รหัสศูนย์สอบ 06 – เชียงใหม่
ที่นั่งสอบวันที่ 28 ก.ค. 25556 จำนวน 43,000 คน
ที่นั่งสอบวันที่ 25 ส.ค. 25556 จำนวน 43,000 คน

รหัสศูนย์สอบ 07 – พิษณุโลก
ที่นั่งสอบวันที่ 28 ก.ค. 25556 จำนวน 42,500 คน
ที่นั่งสอบวันที่ 25 ส.ค. 25556 จำนวน 42,500 คน

รหัสศูนย์สอบ 08 – อุดรธานี
ที่นั่งสอบวันที่ 28 ก.ค. 25556 จำนวน 45,500 คน
ที่นั่งสอบวันที่ 25 ส.ค. 25556 จำนวน 45,500 คน

รหัสศูนย์สอบ 09 – อุบลราชธานี
ที่นั่งสอบวันที่ 28 ก.ค. 25556 จำนวน 30,000 คน
ที่นั่งสอบวันที่ 25 ส.ค. 25556 จำนวน 30,000 คน

รหัสศูนย์สอบ 10 – สุราษฎร์ธานี
ที่นั่งสอบวันที่ 28 ก.ค. 25556 จำนวน 30,000 คน
ที่นั่งสอบวันที่ 25 ส.ค. 25556 จำนวน 30,000 คน

รหัสศูนย์สอบ 11 – สงขลา
ที่นั่งสอบวันที่ 28 ก.ค. 25556 จำนวน 40,000 คน
ที่นั่งสอบวันที่ 25 ส.ค. 25556 จำนวน 40,000 คน

**กรณีที่นั่งศูนย์สอบที่ประสงค์จะเลือก ครบจำนวนแล้ว ผู้สมัครสอบจะต้องเลือกศูนย์สอบอื่นที่ยังมีที่นั่งสอบเหลืออยู่ แต่หากไม่สามารถเลือกศูนย์สอบใดๆ ได้เนื่องจากที่นั่งสอบทุกศูนย์สอบครบจำนวนแล้ว สำนักงาน ก.พ. จะพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควร

 

หลักสูตรการสอบ

ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ดังต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน

วิชาความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

 1. ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ
 2. ทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ การแก้ปัญหาเชิงปริมาณ และข้อมูลต่างๆ
 3. ความสามารถด้านเหตุผล
 4. ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือ รูปภาพ การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุผลจากข้อความ สัญลักษณ์ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่างๆ

วิชาภาษาไทย (คะแนนเต้ม 100 คะแนน)

 1. ความเข้าใจภาษา
 2. ทดสอบความสามารถในการอ่านและการทำความเข้าใจกับบทความ หรือข้อความที่กำหนดให้ แล้วตอบคำถามที่ตามมาในแต่ละบทความ หรือข้อความ ทั้งนี้ รวมไปถึงการสรุปความ และตีความด้วย
 3. การใช้ภาษา
 4. ทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ การเขียนประโยคได้ถูกต้อง ตามหลักภาษาและการเรียงข้อควา


สอบ กพ 2556  อ่านรายละเอียด ประกาศรับสมัครสอบ กพ 2556 เพิ่มเติม คลิก !!  สอบ กพ 2556

 

แนวข้อสอบ กพ 2556

สอบ กพ 2556  สอบ กพ 2556 แนวข้อสอบ กพ 2556 ภาค ก 500 ข้อ ฟรี

สอบ กพ 2556  สอบ กพ 2556 แนวข้อสอบ กพ ภาค ก ชุดตีแผ่อนุกรม

สอบ กพ 2556  สอบ กพ 2556 แนวข้อสอบ กพ 2556 รู้ความสามารถทั่วไป 1866 ข้อ

สอบ กพ 2556  สอบ กพ 2556 แนวข้อสอบ กพ 2556 แนวข้อสอบชุด อุปมา อุปไมย

 

คลิปติวสอบ กพ 2556

สอบ กพ 2556  สอบ กพ 2556 ติวข้อสอบ กพ ภาค ก วิชาเงื่อนไขสัญลักษณ์

สอบ กพ 2556  สอบ กพ 2556 ติวข้อสอบ กพ ภาค ก วิชาภาษาไทย

สอบ กพ 2556  สอบ กพ 2556 ติวข้อสอบ กพ ภาค ก วิชาเงื่อนไขภาษา

สอบ กพ 2556  สอบ กพ 2556 ติวข้อสอบ กพ ภาค ก วิชาคณิตทั่วไป

 

เครดิต : สำนักงาน ก.พ.

แนวข้อสอบ กพ  คลังรวม >> แนวข้อสอบ กพ << ทั้งหมด คลิก !!  แนวข้อสอบ กพ

ติวข้อสอบ กพ  คลังรวม >> ติวข้อสอบ กพ << ทั้งหมด คลิก !!  ติวข้อสอบ กพ

ข่าวการศึกษา
- 2013-05-8 4:00:31 โพสต์โดย : ZOOMZA คนดู 11,061 คน