สพฐ.จัดสอบ NT นร.ป.3 ใช้ข้อสอบปรนัย 19 ก.พ.52 นี้

image

image

image

       สพฐ.จัดสอบ NT นักเรียน ป.3 จำนวน 8.6 แสนคน 19 ก.พ.52 นี้
โดยใช้ข้อสอบปรนัย กำหนดให้นักเรียนสอบอ่านออกเสียง เขียนเรียงความ
และคิดเลข

       
       นางจิตตรียา ไชยศรีพรหม
ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
กล่าวว่า ขณะนี้ สพฐ.เตรียมจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หรือ National test (NT)
ประจำปีการศึกษา 2551 ในระดับชั้น ป.3 ซึ่งมีนักเรียนอยู่ประมาณ 860,000 คน จาก
32,000 โรงเรียนเข้าสอบทุกคน ใน 3 รายวิชา ได้แก่ วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์
       
       ส่วนการจัดสอบในปีนี้จะแตกต่างจากทุกๆ
ปีที่ผ่านมา ซึ่งครั้งนี้จะใช้ข้อสอบปรนัยเท่านั้น เพราะฉะนั้น
นักเรียนจะเดาคำตอบไม่ได้แล้ว เชื่อว่าผลการทดสอบจะสะท้อนความจริงของนักเรียน
ประกอบกับ สพฐ.ต้องการข้อมูลการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน
จึงได้เพิ่มการทดสอบภาคปฏิบัติให้นักเรียนอ่านออกเสียงต่อหน้ากรรมการ
ให้เขียนเรียงความและคิดเลขด้วย กทดสอบทั้ง 3
ส่วนนี้จะช่วยวัดความสามารถในการอ่านออก เขียนได้
และคิดเลขจริงของนักเรียนเป็นรายคน
       
       นอกจากการจัดสอบ
NT ระดับชั้น ป.3 ทาง
สพฐ.มีโครงการวิจัยในยุทธศาสตร์ปรับปรุงการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษด้วย ซึ่ง
สพฐ.จะสุ่มสอบระดับชั้น ป.6 จำนวน 25% รวมทั้งหมด 250,000 คน ในวิชาภาษาอังกฤษ
และวัดทักษะการคิดวิเคราะห์
       
       อีกทั้ง
สพฐ.ยังมอบให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่ง จัดสอบนักเรียนชั้น ป.2 ป.5 และ
ม.2 ทุกคนในพื้นที่ อย่างน้อย 2 วิชา คือ ภาษาไทยและคณิตศาสตร์
เพื่อนำข้อมูลนักเรียนทุกคน มาวางแผนพัฒนานักเรียนให้มีผลการเรียนดีขึ้นในปีถัดไป
โดยมีเป้าหมายว่าปีสุดท้ายของแต่ละช่วงชั้นมีผลการเรียนดีขึ้น
       
       สพฐ.จะจัดสอบ NT ระดับ ป.3 ทุกคน และสุ่มสอบนักเรียน ป.6
ในโครงการวิจัยยุทธศาสต์ปรับปรุงการเรียนการสอนภาษาอังกฤษนั้น
โดยจะจัดสอบพร้อมกันทั่วประเทศ 19 ก.พ. 52 โดยใช้ข้อสอบจากส่วนกลาง
ส่วนการจัดสอบระดับ ป.2 ป.5 และ ม.2
ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหารือกันเพื่อวางปฏิทินการดำเนินงาน

ผู้จัดการออนไลน์

ผู้จัดการออนไลน์

ข่าวการศึกษา
- 2008-11-19 9:07:37 โพสต์โดย : admin คนดู 1,944 คน