สพฐ.เปิดช่องให้โรงเรียนซื้อหนังสือเรียนวิธีพิเศษ

หารือกรมบัญชีกลางไม่ผิดระเบียบ เชื่อ”สตง.สอบ-สนพ.ฟ้อง”ชี้แจงได้

รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดเผยความคืบหน้าการจัดซื้อหนังสือเรียนตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งใช้งบประมาณจัดซื้อกว่า 4,203 ล้านบาท ว่า เมื่อวันที่ 16 มีนาคมที่ผ่านมา คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ได้ทำหนังสือซักซ้อมความเข้าใจในการจัดซื้อหนังสือเรียนตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ไปยังผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) มีใจความสำคัญว่า การจัดซื้อหนังสือเรียน โรงเรียนต่างๆ สามารถเลือกซื้อได้จากทุกสำนักพิมพ์ตามบัญชีรายชื่อหนังสือเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) แต่ต้องผ่านการพิจารณาของครูผู้สอน คณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการสถานศึกษา และคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย เมื่อได้รายชื่อหนังสือเรียนที่ผ่านกระบวนการคัดเลือกดังกล่าวแล้ว โรงเรียนสามารถศึกษาวิธีปฏิบัติในการจัดซื้อได้จากระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ในการพิจารณาว่าจะจัดซื้อด้วยวิธีใดนั้นต้องพิจารณาจากวงเงินเป็นหลัก กรณีที่วงเงินเกิน 2 ล้านบาท และไม่สามารถจัดซื้อได้ด้วยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นั้น ทางกรมบัญชีกลางได้ตอบข้อหารือของ สพฐ.ว่า “การที่หน่วยงานขอยกเว้นหรือผ่อนผันไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 ให้หน่วยงานพิจารณาว่าการจัดหาพัสดุของหน่วยงานในครั้งนั้น ควรจัดหาด้วยวิธีใด ซึ่งอยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงาน หาก สพฐ.มีเหตุผลข้อเท็จจริงที่จะดำเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนในครั้งนี้โดยวิธีพิเศษ ย่อมอยู่ในดุลพินิจที่จะดำเนินการได้ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม”

รายงานข่าวระบุต่อว่า สพฐ.จึงขอให้โรงเรียนในฐานะผู้รับมอบอำนาจพิจารณาดำเนินการได้ตามแนวทางข้างต้น หากโรงเรียนมีเหตุผลความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ ให้เชิญผู้ผลิต ร้านค้า หรือผู้แทนจำหน่ายหนังสือเรียนเข้าร่วมการแข่งขันราคาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ หากไม่สามารถมีถึง 3 ราย ตามแนวปฏิบัตินี้ให้ชี้แจงเหตุผลต่อ สพท.เพื่อให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ ขอให้โรงเรียนดำเนินการด้วยความรอบคอบและโปร่งใส

ด้านนางผานิตย์ มีสุนทร ผู้อำนวยการสำนักการคลังและสินทรัพย์ สพฐ. กล่าวว่า กรณีโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจัดซื้อหนังสือเรียนตั้งแต่ 1 แสนบาท แต่ไม่ถึง 2 ล้านบาท สามารถจะดำเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนโดยวิธีพิเศษได้ เช่นเดียวกับโรงเรียนที่ได้รับวงเงินตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป ตามเหตุผลและความจำเป็น ซึ่งจากหนังสือซักซ้อมความเข้าใจในการจัดซื้อหนังสือเรียนตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ที่ศธ 04002/ว 559 ดังกล่าว น่าจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริหารโรงเรียนกรณีจำเป็นต้องใช้วิธีพิเศษ ที่สำคัญการระบุเจาะจงรายชื่อหนังสือเรียนโดยระบุชื่อผู้แต่งและสำนักพิมพ์นั้น เป็นการคัดเลือกจากครูผู้สอนและคณะกรรมการกลั่นกรองหนังสือเรียน ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการสถานศึกษา และคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ดังนั้น ผู้บริหารโรงเรียนก็น่าจะสบายใจได้ หากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ตรวจสอบ หรือมีสำนักพิมพ์ฟ้องร้อง ก็สามารถชี้แจงได้

“สพฐ.ขอกำชับให้โรงเรียนดำเนินการด้วยความรอบคอบและโปร่งใส หากมีข้อสงสัยให้หารือ สพท. หรือที่ สพฐ. โทร.0-2288-5631 สำหรับ สพท.ให้มอบหมายให้รองผู้อำนวยการ สพท.และคณะติดตามดูแล พร้อมกันนี้โรงเรียนสามารถดูตัวอย่างเอกสารการจัดซื้อหนังสือเรียนได้จากเว็บไซต์ www.obec.go.th.” นางผานิตย์กล่าว

ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในพื้นที่ กทม.คนหนึ่ง กล่าวว่า ถ้า สพฐ.ประสงค์จะให้โรงเรียนจัดซื้อหนังสือเรียนด้วยวิธีพิเศษ ก็พร้อมจะปฏิบัติตามในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชา แล้วค่อยไปวัดดวงในการชี้แจงเหตุผล หากทาง สตง.ตรวจสอบ หรือมีสำนักพิมพ์ที่ขายหนังสือเรียนได้น้อยหรือไม่ได้เลยยื่นฟ้องร้องต่อศาลว่า โรงเรียนจงใจใช้วิธีนี้เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ขายรายใดหรือไม่

มติชน

ข่าวการศึกษา
- 2009-03-18 9:39:54 โพสต์โดย : admin คนดู 3,576 คน