onet 61 ปฏิทินสอบ O-NET 2561

o-net 61 ปฎิทินสอบ o-net 61 ป.6 และ ม.3-ม.6 o-net 61 ตารางสอบ o-net 61 ประกาศผลสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 – ม.6 มาแล้ว ไปดูกัน ผลสอบโอเน็ต o-net 61

onet 61 ปฏิทินสอบ O-NET 2561

ปฏิทินสอบ onet61 ประจำปีการศึกษา 2561

O-NET 2561

onet61 ป.6 

สอบ onet61 : 3 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผลสอบ onet61 : 25 มีนาคม 2561

 รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบในแต่ละรายวิชา

onet61 ม.3 

สอบ onet61 : 3 – 4 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผลสอบ onet61 : 26 มีนาคม 2561

 รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบในแต่ละรายวิชา

onet61 ม.6

สอบ onet61 : 3 – 4 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศผลสอบ onet61 : 3 เมษายน 2561

 รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบในแต่ละรายวิชา

ตารางสอบ onet61 ป.6

ตารางสอบ onet61 ม.3

ตารางสอบ onet61 ม.6

 

ข้อมูลที่มา : niets

TCAS61, รับตรง 61gat pat 61 , o-net 61 , 9 วิชาสามัญ