(ต่อ) ตัวอย่างข้อสอบวิชาภาษาไทย O-NET ข้อ 21 – 40

ตัวอย่างข้อสอบวิชาภาษาไทย O-NET (ต่อ)

ตัวอย่างข้อสอบวิชาภาษาไทย O-NET

21. ข้อใดคือจุดประสงค์ของผู้แต่งคำประพันธ์ต่อไปนี้

ฟ้าสีครามงามเพราะใครระบายสี ผืนนทีมีใครระบายฝันหญ้าสีทองมีใครระบายบรรณ ใช้พู่กันใช้สีของที่ใดธรรมชาติวาดฟ้าวาดป่าเขา มนุษย์เรามีอำนาจจะวาดไหมมีแต่แรงแห่งรักพิทักษ์ไว้ พลิกโลกให้กลับฟื้นคืนชีวิต

 1. ให้แง่คิดว่าธรรมชาติอาจฟื้นฟูได้
 2. ปลุกจิตสำนึกให้อนุรักษ์ธรรมชาติ
 3. แสดงพลังอันยิ่งใหญ่ของธรรมชาติ
 4. ชี้ให้เห็นว่ามนุษย์เป็นผู้ทำลายธรรมชาติอันงดงาม

 

22. ข้อใดเป็นแนวคิดสำคัญของคำประพันธ์ต่อไปนี้

มีคนถือดื้อได้อายต้องอด ถือกันหมดโลกจะเศร้าสักเท่าไหนคนกับสัตว์จัดประเภทด้วยเหตุใด เหตุหนึ่งไซร้ก็ตรงที่คนมีอาย

 1. โลกที่ปราศจากคุณธรรม
 2. ค่านิยมของคนในปัจจุบัน
 3. ความแตกต่างระหว่างมนุษย์กับสัตว์
 4. คุณธรรมที่สำคัญสำหรับมนุษย์

 

23. จากข้อความต่อไปนี้ข้อใดไม่อาจอนุมานได้ว่าเป็นสิ่งที่ควรคำนึงในการตัดสินผู้อื่นมนุษย์มีแนวโน้มที่จะเอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง ยกย่องและรักตัวเองมากกว่าผู้อื่นทำให้หลายครั้งเราประเมินและพิพากษาผู้อื่นในลักษณะปรักปรำหรือลำเอียง แทนที่เราจะให้โอกาสเขาเหมือนกับที่ให้โอกาสตัวเองในหลาย ๆ เรื่องที่เราได้กระทำลงไป

 1. ความยุติธรรม
 2. ความเข้าใจผู้อื่น
 3. ความเป็นกลาง
 4. ความซื่อสัตย์

 

24. จากคำประพันธ์ต่อไปนี้ ข้อใดไม่อาจอนุมานได้ว่าเป็นลักษณะของผู้ประพันธ์ไว้ปากไว้วากย์วาที ไว้วงศ์กวีไว้เกียรติและไว้นามกร

 1. มีฝีมือ
 2. สงวนท่าที
 3. หยิ่งในเกียรติ
 4. เชื่อมั่นในตัวเอง

 

25. ข้อใดมีเนื้อความสอดคล้องกับคำประพันธ์ต่อไปนี้แม้นชาติย่อยยับอับจน บุคคลจะสุขอยู่อย่างไร

 1. ยอมตายไม่เสียดายชีวา เพื่อรักษาอิสระคณะไทย
 2. รักษาชาติศาสนาถาวรไว้ ให้ไทยคงเป็นไทยชั่วดินฟ้า
 3. เรานี้เกิดมาแล้วชาติหนึ่ง ควรคำนึงถึงชาติศาสนา
 4. ไทยอย่ามุ่งร้ายทำลายไทย จงพร้อมใจพร้อมกำลังระวังเมือง

 

26. ข้อความต่อไปนี้ไม่อาจใช้เป็นส่วนใดของเรียงความ

วัยรุ่นเป็นวัยของความเปลี่ยนแปลง ความไม่มั่นคงทางด้านจิตใจของวัยรุ่นมีตัวแปรหลายตัว ที่สำคัญคือความรู้สึกที่มีคุณค่าในตนเอง ครอบครัวส่วนหนึ่งวัดคุณค่าของเด็กที่การเรียน ปัญหาหลักของวัยรุ่นจึงมีอยู่สองเรื่อง คือปัญหาภายในครอบครัวและปัญหาการเรียน หากเด็กรู้สึกว่าตนเองไม่มีค่าจะทำให้เกิดผลอื่น ๆตามมามากมาย เช่น ขาดเป้าหมายในชีวิต ถูกเพื่อนชักจูงในทางที่ผิด เป็นต้น

 1. คำนำ
 2. เนื้อเรื่อง
 3. ส่วนขยาย
 4. สรุป

 

27. ข้อใดใช้โวหารต่างจากข้ออื่น

 1. เวลาเพียงสามชั่วโมงที่ออกเดินทางฟันฝ่าความสูงชันของภูเขาสิบห้าชั้นขึ้นมาเหมือนกับนานเสียหนักหนา
 2. ยอดเขาสิบห้าชั้นเป็นพื้นที่ลาดเอียง แทนที่จะมีต้นไม้หนาแน่นเหมือนที่ราบข้างล่าง
 3. บริเวณนั้นมีต้นไม้สูงยืนเรียงรายอยู่ห่าง ๆ กันอย่างเงียบเหงาบนพื้นดินค่อนข้างโล่งเตียน
 4. หมอกและสายลมเย็นเฉียบพัดแรงอยู่ตลอดเวลา พาให้เมฆหมอกขาวโพลนเคลื่อนตัวผ่านมาเป็นระยะ

 

28. คำประพันธ์ต่อไปนี้ใช้โวหารแบบใด

ณ ร่มไม้สาละพนาสัณฑ์ นามลุมพินีวันมหาสถานพระนางเริ่มเจ็บครรภ์มิทันนาน ประสูติกาลพระโอรสแสนงดงามวิสาขะวันเพ็ญเพลาเลิศ พระกุมารผู้ประเสริฐแห่งโลกสามบัวบูชารองพระบาทยาตราตาม บุญญายามจิตพร้อมน้อมประณต

 1. บรรยายโวหาร
 2. พรรณนาโวหาร
 3. เทศนาโวหาร
 4. สาธกโวหาร

 

29. ข้อความต่อไปนี้ใช้วิธีอธิบายแบบใด

การทำห่อหมกนั้นต้องใช้เวลานาน เตรียมใบตอง เจียนใบตองสำหรับห่อเลือกใบยอที่ไม่อ่อนเกินไปมาฉีกเป็นชิ้น ๆ ปลาช่อนหรือปลาสวายแม่น้ำที่จะนำมาทำห่อหมกต้องแล่เอาแต่เนื้อ หัวกับพุงแยกไว้ต่างหาก น้ำพริกแกงที่ใช้คือน้ำพริกแกงเผ็ด แต่ ไม่ ใส่เครื่องเทศ กะทิคั้นเอาแต่หัว รวมเครื่องปรุงใส่ลงในอ่าง คนจน ขึ้น ตักใส่ ใบตองห่อ แล้วนำไปนึ่งจนสุก

 1. ให้นิยาม
 2. ใช้ตัวอย่าง
 3. ชี้แจงตามลำดับขั้น
 4. เปรียบเทียบความเหมือนและความต่าง

 

30. ข้อใดใช้ภาษาไม่เหมาะสมในการเขียนรายงาน

 1. ปรอทวัดไข้ที่นิยมใช้กันนั้นทำด้วยหลอดแก้วขนาดเล็ก
 2. ปรอทวัดไข้เป็นเทอร์โมu3617 มิเตอร์ชนิดหนึ่งซึ่งใช้วัดอุณหภูมิของร่างกาย
 3. ถ้าคุณเป็นไข้ ระดับปรอทในหลอดแก้วเล็ก ๆ จะค่อย ๆ สูงขึ้นทีละนิด
 4. การใช้หลังมือแตะหน้าผากย่อมไม่อาจบอกได้แน่นอนว่าผู้ป่วยมีไข้หรือไม่

 

31. ข้อมูลในประกาศรับสมัครงานข้อใดจำเป็นน้อยที่สุด

 1. ตำแหน่งและงานที่ประสงค์จะให้ผู้สมัครงานทำ
 2. คุณสมบัติที่ต้องการ เช่น เพศ อายุ การศึกษา ประสบการณ์ ฯลฯ
 3. เงินเดือนที่ผู้สมัครจะได้รับ หรือให้ผู้สมัครกำหนดเงินเดือนเอง
 4. สถานที่ติดต่อและเอกสารสำคัญ เช่น หลักฐานการศึกษา บัตรประชาชน ฯลฯ

 

32. พาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ข้อใดรายงานเฉพาะข้อเท็จจริง

 1. ไฟไหม้ในกรุงสยดสยองคลอก 4 ศพ
 2. ไทยหงอญี่ปุ่นในการเจรจาการค้า
 3. งมงายเลขเด็ด ยกย่องสาว 21 เป็นผู้วิเศษ
 4. จ่อหัวยิงคนไฟฟ้าดับคาวัด ไม่พอใจมิเตอร์สูง

 

33. คำขวัญข้อใดแสดงเหตุผล

 1. ลูกมาก จะยากจน
 2. เด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า
 3. น้ำไหล ไฟสว่าง ทางดี มีงานทำ
 4. เด็กดีเป็นศรีแก่ชาติ

 

34. ข้อใดมีเนื้อความไม่สมเหตุสมผล

 1. ประเพณีรับน้องใหม่ควรอนุรักษ์ไว้ เพราะเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมานานแต่ต้องเป็นไปในทางสร้างสรรค์
 2. การเข้าแถวเคารพธงชาติในตอนเช้าจะช่วยปลุกสำนึกให้เกิดความรักและภูมิใจในชาติ
 3. การปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดจะช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุได้มาก
 4. การออกกำลังกายในตอนเช้าดีต่อสุขภาพ เพราะเป็นช่วงเวลาที่คนไม่พลุกพล่านมากนัก

 

35. ข้อความต่อไปนี้มีโครงสร้างการแสดงเหตุผลตามข้อใด

(1) ความสนุกเกิดจากใจและกายที่สอดคล้องกันเป็นอันหนึ่งอันเดียว
(2) ใจอยากสนุก ร่างกายไม่เป็นใจ ก็นึกสนุกไม่ได้
(3) ในทางกลับกัน ร่างกายพร้อมที่จะสนุก

ใจไม่เป็นไปด้วย ก็หมดโอกาสสนุก

 1. (1) เป็นข้อสรุป (2) และ (3) เป็นข้อสนับสนุน
 2. (1) เป็นข้อสนับสนุน (2) และ (3) เป็นข้อสรุป
 3. (1) และ (3) เป็นข้อสรุป (2) เป็นข้อสนับสนุน
 4. (1) และ (3) เป็นข้อสนับสนุน (2) เป็นข้อสรุป

 

36. ข้อความต่อไปนี้เป็นการแสดงทรรศนะประเภทใด

เมื่อไรหนอ พวกหนุ่ม ๆ ของเราจึงเข้าใจได้บ้างว่า การเป็นชาวนา ชาวสวนหรือกรรมกรอื่น ๆ นั้น ก็มีเกียรติยศเท่ากับที่จะเป็นผู้ทำงานด้วยปากกาเหมือนกัน

 1. ทรรศนะเกี่ยวกับนโยบาย
 2. ทรรศนะเกี่ยวกับข้อเท็จจริง
 3. ทรรศนะเกี่ยวกับเหตุการณ์
 4. ทรรศนะเกี่ยวกับคุณค่า

 

37. ข้อความต่อไปนี้แสดงทรรศนะประเภทใด

พระภิกษุฟาเหียนเป็นนักธรรมจาริกรูปแรกที่เดินทางไปอินเดียใน ค.ศ. 399ท่านเดินทางผ่านเทือกเขาหิมาลัยด้วยความยากลำบาก บันทึกของท่านเป็นประโยชน์อย่างมากในการเรียนรู้พระพุทธศาสนา และชีวิตสังคมอื่น ๆ ในขณะนั้น

 1. ทรรศนะเชิงคุณค่า
 2. ทรรศนะเชิงข้อเท็จจริง
 3. ทรรศนะเชิงข้อเท็จจริงและคุณค่า
 4. ทรรศนะเชิงข้อเท็จจริงและนโยบาย

 

38. ข้อใดใช้ภาษาแสดงทรรศนะ

 1. พวกเราทุกคนขอแสดงความคิดเห็นในเรื่องการเข้าค่ายพักแรมของโรงเรียน
 2. พวกเราทุกคนขอยืนยันว่าโรงเรียนต้องจัดให้มีการเข้าค่ายพักแรม
 3. พวกเราทุกคนต้องการให้โรงเรียนจัดให้มีการเข้าค่ายพักแรม
 4. พวกเราทุกคนเห็นว่าโรงเรียนควรจัดให้มีการเข้าค่ายพักแรม

 

39. การโฆษณาบริการในข้อใดมีการโน้มน้าวใจแฝงอยู่ด้วย

 1. คลีนิกปากน้ำรับสมัครแพทย์เงินเดือน 10,000 บาท+คอม+ที่พักโทร 0-3456-6541
 2. แม่ช้อยครัวไทยบริการอาหารไทยใน-นอกสถานที่รสชาติดั้งเดิมแบบชาววังโทร 0-2345-6000
 3. เป็นเจ้าของธุรกิจสุขภาพ คู่กับงานประจำเริ่มต้น 2-3 ชม./วันทำงานด้วยFAX,Tel. Internet ฯลฯโทร 0-5213-7864
 4. สถาบันกวดวิชาเลิศวิทย์รับสมัครครูเพศหญิงไม่จำกัดสาขารักการสอนเด็กโทร 0-8925-3144

 

40. ข้อใดไม่ต้องใช้หลักการโน้มน้าวใจ

 1. การโฆษณาสินค้า
 2. การหาเสียง
 3. การประกาศแจ้งความ
 4. การปราศรัย

 

 << ก่อนหน้า ตัวอย่างข้อสอบวิชาภาษาไทย O-NET หน้าถัดไป >>