ทุนปี 60 มูลนิธิทิสโก้ให้ทุนนักเรียน-นักศึกษา ความประพฤติเรียบร้อย เรียนดี ยากจน

ทุนปี 60 มูลนิธิทิสโก้ให้ทุนนักเรียน-นักศึกษา ความประพฤติเรียบร้อย เรียนดี ยากจน

Logo_TISCO

มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล เปิดมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษาในปีการศึกษา 2560 กันแล้วนะครับตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปจนถึงช่วงหลังปีใหม่

ทุนดังกล่าวนี้จะมอบให้ทั้งทุนใหม่และทุนต่อเนื่อง เพราะฉะนั้นน้อง ๆ ที่ได้รับทุนอยู่แล้ว ก็ต้องติดตามเรื่องเพื่อขอรับทุนกันต่อไปจนเรียนจบ

หากน้อง ๆ ต้องการขอรับสมัครทุนดังกล่าวก็ดำเนินการตามรายละเอียดต่อไปนี้ครับ…

1. คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน
ผู้สมัครขอรับทุนเพื่อการศึกษาทุกระดับ จะต้องเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกขั้นต้นจากโรงเรียนหรือสถานศึกษา ตามเกณฑ์ดังนี้
1 สามารถยื่นเรื่องขอรับทุนได้ตั้งแต่ชั้นประถมปีที่ 6 จนถึงระดับปริญญาตรี
2 ฐานะยากจน
3 ต้องมีเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 1.5 ขึ้นไป
4 มีความประพฤติเรียบร้อย ขยันหมั่นเพียร มีระเบียบวินัย และจริยธรรม
5 ต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้รับทุนการศึกษาจากที่อื่น ในขณะที่รับทุนจากมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล
6 ต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้รับเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

2. การยื่นใบสมัคร
นักเรียน/นักศึกษา จะต้องยื่นเรื่องผ่านสถานศึกษาที่ตนศึกษาอยู่ในปัจจุบันเท่านั้น โดยสถานศึกษาจะเป็นผู้ดำเนินการจัดทำหนังสือนำส่งแบบฟอร์มการขอรับทุนและหลักฐานต่าง ๆ ไปที่ :
มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล เลขที่ 48/11 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 5
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2633-7501-7

3. ระยะเวลาในการยื่นใบสมัคร
3.1 นักเรียน / นักศึกษา ยื่นแบบฟอร์มขอรับทุนภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 31 มกราคม ของทุกปี
3.2 นักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษาที่จะย้ายสถานที่เรียนแห่งใหม่ จะต้องแจ้งสถานที่เรียนใหม่ให้มูลนิธิทราบ ภายในเดือนมิถุนายน ของทุกปี
3.3 นักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่จะเข้าศึกษาต่อสถานที่เรียนแห่งใหม่ จะต้องแจ้งสถานที่เรียนแห่งใหม่ให้มูลนิธิทราบ ภายในเดือนกรกฎาคม ของทุกปี

4. การพิจารณาอนุมัติทุน
คณะกรรมการมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล จะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติทุนเพื่อการศึกษา และจะแจ้งผลการพิจารณาสำหรับนักเรียน / นักศึกษาที่อยู่สถานศึกษาเดิม ภายในเดือนพฤษภาคม ของทุกปี
กรณีนักเรียน / นักศึกษาทุกระดับต้องย้ายสถานที่เรียน มูลนิธิจะแจ้งผลการพิจารณาเพื่อรับทุนภายในเดือนสิงหาคมของทุกปี

5. หลักฐานสำหรับมูลนิธิเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาให้ทุน
การยื่นแบบฟอร์มเพื่อขอรับทุนการศึกษาจะต้องมีหนังสือนำจากสถานศึกษา โดยขอให้แจ้งจำนวน และระบุรายชื่อ ?ผู้ขอรับทุนการศึกษา และชั้นเรียนด้วย
5.1 ทุนใหม่ (สำหรับผู้ที่ไม่เคยยื่นเรื่องขอ หรือเป็นผู้ที่เคยได้รับทุนจากมูลนิธิมาก่อน แต่ได้ถูกยกเว้นการให้ทุนในปีการศึกษาปัจจุบัน) ต้องดำเนินการจัดเตรียมเอกสารดังนี้
– กรอกแบบฟอร์มการขอรับทุนของมูลนิธิให้ครบถ้วนทั้ง 2 หน้า
– นักเรียนเป็นผู้เขียนประวัติและสภาพความเป็นอยู่ของตนเองในปัจจุบัน จำนวน 1 หน้ากระดาษ
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– สำเนาผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษาปัจจุบัน (เกรดเฉลี่ยต้องไม่ต่ำกว่า 1.50 )
– รูปถ่ายหน้าตรงจำนวน 1 รูป
– สำเนาบัตรนักศึกษา (สำหรับระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา)
5.2 ทุนต่อเนื่อง
สำหรับนักเรียนที่ได้รับทุนของมูลนิธิทิสโก้ฯ ในปีปัจจุบันและประสงค์จะขอรับทุนต่อเนื่องในปีต่อไปต้องยื่นแบบฟอร์มการขอรับทุนไปยังมูลนิธิทิสโก้ฯ ทุกปี โดยใช้แบบฟอร์มประเภทขอรับทุนการศึกษาต่อเนื่อง และต้องปฏิบัติดังนี้
1. กรอกใบคำขอรับทุนต่อเนื่องอย่างครบถ้วน ( 2 หน้า )
2. ต้องแนบหลักฐานการใช้จ่ายเงินทุนการศึกษาของปีที่ได้รับทุนในปัจจุบัน ได้แก่
– สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก หน้าที่แสดงชื่อเจ้าของบัญชีและหน้าที่แสดงจำนวนเงินในบัญชีตั้งแต่ -…เริ่มนำเงินทุนเข้าบัญชีจนถึงปัจจุบัน
– บัญชีแสดงการใช้จ่ายเงิน โดยใช้แบบฟอร์มรายการใช้จ่ายเงินของมูลนิธิ
– ใบเสร็จรับเงินของโรงเรียน และใบเสร็จรับเงินค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
3. สำเนาผลการเรียนของปีการศึกษาปัจจุบัน

6. มูลนิธิจะไม่พิจารณาทุนการศึกษาในกรณีที่
6.1 ยื่นเรื่องขอรับทุนการศึกษาส่งไปมูลนิธิหลังจากระยะเวลาที่มูลนิธิกำหนด
6.2 ส่งเอกสารและหลักฐานของผู้ขอรับทุนไม่ครบถ้วน
6.3 ให้ข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริง 6.4 ไม่ใช้แบบฟอร์มของมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล

ที่มา : eduzones

รับตรง 60gat pat 60 , แอดมิชชั่น , admission 60 , o-net 60 , 9 วิชาสามัญ

แนวข้อสอบ กพ , gat pat 59

แนะนำ >>

พ่อ-แม่ ควรอ่าน! ปรัชญาชีวิต 20 ข้อ เอาไว้ “สอนลูก” อ่านให้จบ (ดีมาก) ข้อ ที่ควรให้ลูกรู้และปฏิบัติ ก่อนอายุ 45 ปี พ่อ-แม่ ควรอ่าน! ปรัชญาชีวิต 20 ข้อ เอาไว้ “สอนลูก” อ่านให้จบ (ดีมาก)

ทุนการศึกษา
- 2016-11-11 8:23:01 โพสต์โดย : admin คนดู 5,457 คน