ทุนพยาบาล62 ทุนรัฐบาล กระทรวงสาธารณสุข ทุนเรียนต่อ ป.โท ป.เอก

ทุนนี้เป็นรัฐบาลที่ให้โดยสถาบันพระบรมราชชนก สังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยทุนนี้จะเป็นทุนเรียนต่อสำหรับผู้ที่ทำงานในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก หรือปริญญาเอกเพียงอย่างเดียว

ทุนพยาบาล62

รายระเอียดทุน

ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท – ปริญญาเอก

-ผู้รับทุนจะต้องเรียนอยู่ชั้นปีสุดท้ายของการเรียนปริญญาตรี หรือเป็นผู้ที่ได้วุฒิปริญญาตรีแล้ว
-มีอายุไม่เกิน 35 ปี
-มีเกรดเฉลี่ยรวมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.75
-กำลังเรียน หรือจบการศึกษา จากสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก

-ผู้รับทุนจะต้องจบการศึกษาในระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่า
-มีอายุไม่เกิน 40 ปี
-มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50
-ทั้งปริญญาตรี และโทจะต้องเรียนจบ จากสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

ซึ่งผู้ที่สมัครจะต้องไม่มีสถานะเป็นข้าราชการมาก่อน ส่วนประเทศที่กำหนดในการเรียนต่อก็จะมีให้เลือกอยู่ 5 ประเทศได้แก่ สหรัฐอเมริกา, แคนาดา, สหราชอาณาจักร, นิวซีแลนด์ หรือเครือรัฐออสเตรเลีย

** ผู้ที่ได้ทุนจะต้องกลับมารับราชการ หรือปฏิบัติงานในหน่วยงานที่สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 2 เท่า ของเวลาที่ได้รับทุน

 

จำนวนทุนที่ให้
ทุนจากวิทยาลัยในสังกัด สถาบันพระบรมราชชนก จำนวน 2 ทุน

วิธีการสมัครสอบ
สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ http://scholar.ocsc.go.th

จากนั้นก็จะมีการสอบแข่งเพื่อชิงทุน ด้วยการสอบข้อเขียน (วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาความสามารถทั่วไปเชิงวิชาการ) จากนั้นผู้ที่สอบผ่านแล้ว ก็จะต้องผ่านขั้นตอนที่สองคือ การการคัดเลือกโดยการประเมินความเหมาะสมของบุคคล โดยประเมินจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ทัศนคติ ฯลฯ ซึ่งอาจจะใช้วิธีการสัมภาษณ์ หรือวิธีอื่นๆ ประกอบกัน

ระยะเวลาในการสมัครทุน
9 พฤศจิกายน – 27 ธันวาคม 2561

**อ่านรายระเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เอกสารของสำนักงาน ก.พ.

 

ข้อมูลที่มา : campus-star.com

ประวัติดาราวัยรุ่น , ปฏิทิน TCAS62 , TCAS62 , gatpat 62 , ONET 62 , เกมทายใจ